Academic Staff - Personal Page
Tr

Associate Professor GÖKSEL BENGİ FACULTY OF MEDICINE INTERNAL MEDICINE DEPARTMENT OF INTERNAL MEDICINE GASTROENTEROLOGY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  İstanbul University Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  2003
  Specialization in Medicine  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  2008
  Specialization in Minor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı  2012
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2015
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Gastroenteroloji  2020
 • NO NAME YEAR
  1  Pankreatik Psödokistlerde tanısal yöntemlerin performansı...  2022
  2  Prevalence of Gastrointestinal Symptoms and Clinical Outcomes in Hospitalized Coronavirus Disease 20...  2022
  3  Prevalence of anemia and clinical approach in patients discharged after gastrointestinal bleeding...  2022
  4  Prevalence of Gastrointestinal Symptoms in Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Infection...  2022
  5  Evaluation of colon mucosa using screening colonoscopy and flexible spectral imaging color enhanceme...  2021
  6  Clinical effectiveness of adding probiotics to a low FODMAP diet: Randomized double-blind placebo-co...  2021
  7  Evaluation of using fresh frozen plasma for patients with cirrhosis at a tertiary healthcare center ...  2021
  8  Turkish Gastroenterology Association, Pancreas Study Group, Chronic Pancreatitis Committee Consensus...  2020
  9  Molecular characteristics of colorectal hyperplastic polyp subgroups....  2020
  10  Comparison of radiological scoring systems, clinical scores, neutrophil-lymphocyte ratio and serum C...  2020
  11  Prevalence of irritable bowelsyndrome-like symptoms using Rome IV criteria in patients with inactive...  2020
  12  Adult'onset Still's Disease, An Unusual Cause of Severe Acute Liver Injury: A Case Report...  2020
  13  Analysis of socioeconomic status and other factors affecting patient graft survival in patients unde...  2020
  14  Yeni tanı almış çölyak hastalarında tanı anında karaciğer fonksiyon testlerinin analizi...  2019
  15  PREVALANCE OF CELİAC DİSEASE İN PATİENTS WİTH INFLAMMATORY BOWEL DİSEASE İN TURKİSH POPULAT...  2019
  16  Extremely Rare Cause of Extrinsic Compression of the Stomach During Esophagogastroduodenoscopy...  2019
  17  Pancreatıc Cyst Hydatıd Dısease...  2019
  18  Pankreasın neoplastik kistlerinde tanı parametreleri: Tek merkez deneyimi...  2019
  19  Alkolik Karaciğer Hastalıkları...  2019
  20  C REACTİVE PROTEİN MAY BE A PROGNOSTİC FACTOR FOR THE WHOLE GASTROENTEROPANCREATIC NEUROENDOCRIN ...  2019
  21  Kolorektal premalign ve malign lezyonlarda endoskopik tanı ve tedavi yöntemleri...  2018
  22  Frequency,types,and treatment of anemia in Turkish patients with inflammatory bowel disease...  2018
  23  Is ileocecal valve intubation essential for routine colonoscopic examination?...  2018
  24  The Importance of Fecal and Plasma CEA, COX-2, MMP-7, and TIMP-1 in the Diagnosis of Colorectal Canc...  2018
  25  Evaluation of neoangiogenesis and cell activation in hepatic fibrosis and cirrhosis caused by chroni...  2017
  26  New Insights into the Pathogenesis of Irritable Bowel Syndrome...  2017
  27  Are N-acetylcysteine and adalimumab effective for non-alcoholic steatohepatitis?...  2016
  28  Helicobacter pylori infection among patients with dyspepsia and intrafamilial transmission...  2016
  29  Expressions of TIMP-1, COX-2 and MMP-7 in Colon Polyp and colon cancer...  2015
  30  Liver transplantation in cases with acute liver failure...  2015
  31  Validity and reliability of the patient assessment of constipation quality of life questionnaire for...  2015
  32  Pyogenic granuloma in differential iron deficiency diagnosis...  2015
  33  A comparisonof the effects of infliximab,adalimumab and pentoxifyline on rats with non alcoholic sta...  2014
  34  Kronik konstipasyona Güncel yaklaşım...  2014
  35  Non-Alkolik Steatohepatit...  2014
  36  İnflamatuvar bağırsak hastalıkları komplikasyonları: toksik megakolon,kolon perforasyonu...  2013
  37  Kolorektal premalign ve malign lezyonlarda endoskopik tanı ve tadvi yöntemleri...  2013
  38  What is the importance of infliksimab and cyclosporine in the treatment of corticosteroid refractory...  2012
  39  Proton pompa inhibitörleri: Rabeprazol (Kullanımı ve Özellikleri)...  2012
  40  PROTON POMPA İNHİBİTÖRLERİ RABEPRAZOL (KULLANIMI VE ÖZELLİKLERİ)...  2012
  41  Does glucagon like peptide-2 receptor expression have any effect on the development of human colorec...  2011
  42  Perkütan Endoskopik Gastrostomi Endikasyonları,Komplikasyonları,Hasta memnuniyeti...  2010
  43  Alterations of coagulation in metformin intoxication...  2008
  44  Metastasis of giant cell tumor to the breast: case report and review of the literature....  2006
 • NO NAME DATE
  1  KARACİĞER SİROZU TANILI HASTALARDA SARKOPENİ SIKLIĞI VE PROGNOZA ETKİSİ... 25/11/2020 - 29/11/2020
  2  LİNİTİS PLASTİKA TUTULUM PATERNİ ILE PREZENTE OLAN GRAULOMATOZ GASTRİT OLGUSU... 29/11/2019 - 01/12/2019
  3  Evidence-Based Recommendations for the Management of Enteropathic Arthritis: A Rheumatology ? Gastro... 08/11/2019 - 13/11/2019
  4  SİTOMEGALOVİRÜS KOLİTİ: OLGU SUNUMU... 05/11/2019 - 10/11/2019
  5  HOW ADDİNG PROBİOTİCS TO FODMAP DİET EFFECTS SYMPTOMS OF IRR İTABLE BOWEL SYNDROME: RANDOMİZED... 21/10/2019 - 24/10/2019
  6  A Web Based Decision Support Tool For Gastrointestinal Submucosal Tumors... 17/10/2019 - 18/10/2019
  7  Isolated pancreatic cyst hydatid disease... 21/09/2019 - 24/09/2019
  8  Hepatobiliary IgG4 related disease datas in a single center... 21/09/2019 - 24/09/2019
  9  Evaluation of gastrointestinal subepithelial lesions followed by endoscopic ultrasonography (EUS); s... 21/09/2019 - 24/09/2019
  10  Yeni tanı almış Çölyak hastalarında tanı anında karaciğer fonksiyon testlerinin analizi... 01/05/2019 - 05/05/2019
  11  Alt Orta Rektum Yerleşimli pT1 Rektum Kanseri Kuşkusu Olan Büyük Sesil Villöz Adenomda Transana... 09/04/2019 - 13/04/2019
  12  Rektumun Skuamöz Metaplazisi... 21/11/2018 - 25/11/2018
  13  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hepatoselüler Karsinom Verileri Sözlü Bildi... 21/11/2018 - 25/11/2018
  14  Gastrik Yerleşimli Granülositik Sarkoma... 21/11/2018 - 25/11/2018
  15  Gastrointestinal Sistemin Diffüz Kavernöz Hemanjiomu... 21/11/2018 - 25/11/2018
  16  Allogenik Kök Hücre Nakli Sonrası Midede Gelişen Granülositik Sarkom Olgusu... 06/11/2018 - 11/11/2018
  17  Acquired Fanconi Syndrome and Hypophosphatemic Osteomalacia in two patients treated with Adefovir an... 19/05/2018 - 22/05/2018
  18  Comparison of radiological scoring systems, clinical scores, neutrophil-lymphocyte ratio and serum C... 01/03/2017 -
  19  Contrast-enhanced CT of abdomen in acute pancreatitis: can we predict the development of necrosis si... 01/03/2017 -
  20  İNFLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALIĞINDA ANEMİ PREVALANSI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI... 22/11/2016 -
  21  Akut Karaciğer Hasarı ile Seyreden Erişkin Başlangıçlı Still Hastalık Olgusu... 22/11/2016 - 27/11/2016
  22  İnflamatuvar bağırsak hastalığında Çölyak hastalığı prevalansı... 22/11/2016 - 27/11/2016
  23  Erişkin hastada tespit edilen gastrik antral web olgusu... 22/11/2016 -
  24  HCC li hastalarda karaciğer nakli dokuz eylül üniversitesi verileri... 22/11/2016 -
  25  Komplikasyonlarla seyreden kronik pankreatit ve akciğer tüberkülozu birlikteliği... 22/11/2016 -
  26  UZUN SÜRELİ ÜLSERATİF KOLİTLİ HASTALARDA DİSPLAZİ TARAMASINDA KOLON MUKOZASININ '?FLEXIBLE S... 22/11/2016 -
  27  MİDE MALT LENFOMALARI: TEK MERKEZ DENEYİMİ... 22/11/2016 -
  28  GASTROİNTESTİNAL KANAMAYLA TABURCU OLAN HASTALARDA ANEMİ PREVALANSI VE KLİNİK YAKLAŞIM... 22/11/2016 -
  29  Nadir gözlenen intraperitoneal kist hidatik: Olgu sunumu... 22/11/2016 -
  30  12 YIL TAKİPLİ CAP POLİPOZİS OLGUSU... 22/11/2016 -
  31  CROHN HASTALIĞINA İKİNCİL GELİŞEN AMİLOİDOZ OLGUSUNDA ANTİ-TNF TEDAVİ DENEYİMİ... 22/11/2016 -
  32  BOERHAAVE SENDROMLU HASTANIN SERMS İLE BAŞARILI TEDAVİSİ... 22/11/2016 -
  33  Çift balon enteroskopi ile tanı konulan gastrointestinal melanom metastazı... 22/11/2016 -
  34  Çift balon enteroskopla tanısı konulan şiddetli eozinofilik gastroenterit olgusu... 22/11/2016 -
  35  ERCP ile safra yollarında hepatosellüler karsinom tümor trombüsü gösterilen bir olgu... 22/11/2016 -
  36  Bir olgu eşliğinde safra kesesi duplikasyonunda görüntüleme bulguları... 01/11/2016 - 05/11/2016
  37  Pyogenic Granuloma in differential iron deficiency diagnosis... 25/11/2015 - 29/11/2015
  38  ALLOJENEİK HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKİL HASTASINDA GELİŞEN CMV ENFEKSİYONUNUN GASTROİNTE... 06/03/2014 - 08/03/2014
  39  Pankreas solid lezyonlarında EUS eşliğinde yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisi sonuçları: ... 11/09/2013 -
  40  Özofagus ve mide yerleşimli submukozal lezyonlarda endoskopik ultrasonun tanısal değeri... 11/09/2013 -
  41  Kolorektal kanser tanısında fekal ve plazma COX-2, MMP-7, TIMP-1 kombinasyonunun tümör belirteci... 13/12/2012 - 16/12/2012
  42  EUS eşliğinde uygulanan pankreatik kistogastrostominin etkinliği... 20/11/2012 - 25/11/2012
  43  Kronik konstipasyon hasta değerlendirme ve yaşam kalitesi ölçeğinin Türk toplumu için geçerl... 20/11/2012 - 25/11/2012
  44  Kolon Kanseri ve polip dokusunda matriks metolloproteinaz-7 (MMP-7), spesifik metolloproteinaz doku ... 20/11/2012 - 25/11/2012
  45  Alpha 2A adrenergic gene (ADRA2A) polymorphism in irritable bowel syndrome... 11/12/2011 - 12/11/2011
  46  Karaciğer nakilli hastada tekrarlayan nadir bir infeksiyon: İsospora Belli... 01/06/2011 - 05/06/2011
  47  Glikojen depo hastalığı nedeniyle karaciğer nakli olan hastada transaminaz yüksekliği... 01/06/2011 - 05/06/2011
  48  Obesity and related factors after liver transplantation... 01/06/2011 - 05/06/2011
  49  Akut karaciğer yetmezliğinde karaciğer nakli... 01/06/2011 - 05/06/2011
  50  otoimmun hepatit benzer klinikle prezente olan montelukast kullanımına bağlı hepatit olgusu... 01/06/2011 - 05/06/2011
  51  İdiyopatik trombositopenik purpura ve enteropatik artropati ile birlikte görülen nadir bir ülser... 24/11/2010 - 28/11/2010
  52  Radyasyon proktitine bağlı kanamalarda argon plazma koagülasyonunun etkinliği... 24/11/2010 - 28/11/2010
  53  Endoskopik incelemede saptanan mide poliplerinin değerlendirilmesi... 24/11/2010 - 28/11/2010
  54  Gebeliğin intrahepatik kolestazı ve hepatit B reaktivasyonu... 24/11/2010 - 27/11/2010
  55  Gastrik antral vasküler ektazi (GAVE)'li olgularda argon plazma koagülasyon tedavisi... 24/11/2010 - 27/11/2010
  56  Karaciğer nakli sonrası tenofovir etkinliği ve güvenilirliği... 24/11/2010 - 28/11/2010
  57  DEÜTF gastroenteroloji kliniğinde yapılan argon plazma koagülasyonu uygulamalarının retrospekt... 24/11/2010 - 28/11/2010
  58  Kolestatik karaciğer hastalığı ve tip 1 diabetes mellitus ile birlikte çift vena kava inferior ... 24/11/2010 - 28/11/2010
  59  Budd-Chiari sendromu nedeniyle karaciğer nakli yapılan hastada gerçekleşen başarılı gebelik... 24/11/2010 - 27/10/2010
  60  Indications, complications and patient satisfaction in percutaneous endoskpic gastrostomy... 18/10/2010 - 20/10/2010
  61  Indicator Medium for Culture and Identification of H. pylori Colonies Isolated from Gastric Biopsy S... 17/09/2010 - 19/09/2010
  62  Kolon kanseri ve polip dokusunda glp-2 reseptör ekspresyonunun değerlendirilmesi... 12/11/2008 - 16/11/2008
  63  Perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) endikasyonları, komplikasyonları, hasta memnuniyeti... 12/11/2008 - 16/11/2008
  64  Metformin Entoksikasyonunda Koagulasyon Sisteminin Karaciğer Kaynaklı Faktörleri Azalmaktadır... 24/10/2007 - 28/10/2007
  65  Romatoid artritli hastalardaki inflamatuvar bel ağrısı, ve spondiloartrit sıklığı: Ön sonuç... 01/09/2007 - 05/09/2007
  66  QUANTATIVE DIGITAL HISTOCHEMISTRY WITH METHENAMINE SILVER STAINING IN NATIVE RENAL BIOPSIES... 16/07/2006 - 20/07/2006
 • NO NAME YEAR
  1  Üst Gastrointestinal Sistem Hastalıkları...  2012
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Rektal Malign Poliplerde Endoskopik Tedavi Türkiye Klinikleri-Radyasyon Onkolojisi Rektum Kanserinin Multidisipliner Tedavisi-2020...  2020
  2  Ülseratif Kolitin Komplikasyonları İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı...  2014
  3  Özofagus Anatomisi ve Yapısal Bozuklukları Üst Gastrointestinal Sistem Hastalıkları...  2012
  4  Mide Anatomisi ve Yapısal Anomaliler Üst Gastrointestinal Sistem Hastalıkları...  2012
 • NO NAME DATE
  1  İnflamatuvar barsak hastalıklarında C4d boyanma paterninin klinik bulgularla birlikteliğinin araştırılması...  4/2019 - 8/2020
  2  Kolon kanseri ve polip dokusunda matriks metolloproteinaz-7 (MMP-7), spesifik metolloproteinaz doku inhibitörleri (TİMPS) ve siklooksijenaz-2 (COX-2) ekspresyonunun değerlendirilmesi...  1/2011 - 7/2012
  3  KRONİK KONSTİPASYON DEĞERLENDİRME VE YAŞAM KALİTESİ ANKETİNİN TÜRK TOPLUMU İÇİN GEÇERLİLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ...  12/2011 - /
  4  Kolorektal kanser tanısında fekal ve plazma COX-2,MMP-7,TIMP-1 kombinasyonunun tümör belirteçi olarak değerlendirilmesi...  1/2011 - 1/2013
  5  KOLON KANSERİ VE POLİP DOKUSUNDA GLP-2 PROTEİN VE GLP-2 RESPTÖR EKSPRESYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ...  10/2006 - 10/2008
 • NO NAME DATE
  1  BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ...  2016
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Medicine Department of Internal Medicine , Member of The Faculty Council, June 2019- December 2020