Akademik Personel - Kişisel Sayfa 
En

DR.ÖĞR.ÜYESİ GÖKSEL BENGİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  2003
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  2008
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı  2012
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2015
 • NO AD YIL
  1  The Importance of Fecal and Plasma CEA, COX-2, MMP-7, and TIMP-1 in the Diagnosis of Colorectal Canc...  2018
  2  Are N-acetylcysteine and adalimumab effective for non-alcoholic steatohepatitis?...  2016
  3  Helicobacter pylori infection among patients with dyspepsia and intrafamilial transmission...  2016
  4  Liver transplantation in cases with acute liver failure...  2015
  5  Expressions of TIMP-1, COX-2 and MMP-7 in Colon Polyp and colon cancer...  2015
  6  Validity and reliability of the patient assessment of constipation quality of life questionnaire for...  2015
  7  Pyogenic granuloma in differential iron deficiency diagnosis...  2015
  8  A comparisonof the effects of infliximab,adalimumab and pentoxifyline on rats with non alcoholic sta...  2014
  9  Kronik konstipasyona Güncel yaklaşım...  2014
  10  Non-Alkolik Steatohepatit...  2014
  11  İnflamatuvar bağırsak hastalıkları komplikasyonları: toksik megakolon,kolon perforasyonu...  2013
  12  Kolorektal premalign ve malign lezyonlarda endoskopik tanı ve tadvi yöntemleri...  2013
  13  What is the importance of infliksimab and cyclosporine in the treatment of corticosteroid refractory...  2012
  14  PROTON POMPA İNHİBİTÖRLERİ RABEPRAZOL (KULLANIMI VE ÖZELLİKLERİ)...  2012
  15  Does glucagon like peptide-2 receptor expression have any effect on the development of human colorec...  2011
  16  Perkütan Endoskopik Gastrostomi Endikasyonları,Komplikasyonları,Hasta memnuniyeti...  2010
  17  Alterations of coagulation in metformin intoxication...  2008
  18  Metastasis of giant cell tumor to the breast: case report and review of the literature....  2006
 • NO AD TARİH
  1  Contrast-enhanced CT of abdomen in acute pancreatitis: can we predict the development of necrosis si... 01/03/2017 -
  2  Comparison of radiological scoring systems, clinical scores, neutrophil-lymphocyte ratio and serum C... 01/03/2017 -
  3  BOERHAAVE SENDROMLU HASTANIN SERMS İLE BAŞARILI TEDAVİSİ... 22/11/2016 -
  4  CROHN HASTALIĞINA İKİNCİL GELİŞEN AMİLOİDOZ OLGUSUNDA ANTİ-TNF TEDAVİ DENEYİMİ... 22/11/2016 -
  5  12 YIL TAKİPLİ CAP POLİPOZİS OLGUSU... 22/11/2016 -
  6  Nadir gözlenen intraperitoneal kist hidatik: Olgu sunumu... 22/11/2016 -
  7  GASTROİNTESTİNAL KANAMAYLA TABURCU OLAN HASTALARDA ANEMİ PREVALANSI VE KLİNİK YAKLAŞIM... 22/11/2016 -
  8  MİDE MALT LENFOMALARI: TEK MERKEZ DENEYİMİ... 22/11/2016 -
  9  UZUN SÜRELİ ÜLSERATİF KOLİTLİ HASTALARDA DİSPLAZİ TARAMASINDA KOLON MUKOZASININ '?FLEXIBLE S... 22/11/2016 -
  10  Komplikasyonlarla seyreden kronik pankreatit ve akciğer tüberkülozu birlikteliği... 22/11/2016 -
  11  HCC li hastalarda karaciğer nakli dokuz eylül üniversitesi verileri... 22/11/2016 -
  12  Erişkin hastada tespit edilen gastrik antral web olgusu... 22/11/2016 -
  13  İnflamatuvar bağırsak hastalığında Çölyak hastalığı prevalansı... 22/11/2016 - 27/11/2016
  14  Akut Karaciğer Hasarı ile Seyreden Erişkin Başlangıçlı Still Hastalık Olgusu... 22/11/2016 - 27/11/2016
  15  İNFLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALIĞINDA ANEMİ PREVALANSI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI... 22/11/2016 -
  16  ERCP ile safra yollarında hepatosellüler karsinom tümor trombüsü gösterilen bir olgu... 22/11/2016 -
  17  Çift balon enteroskopla tanısı konulan şiddetli eozinofilik gastroenterit olgusu... 22/11/2016 -
  18  Çift balon enteroskopi ile tanı konulan gastrointestinal melanom metastazı... 22/11/2016 -
  19  Bir olgu eşliğinde safra kesesi duplikasyonunda görüntüleme bulguları... 01/11/2016 - 05/11/2016
  20  Pyogenic Granuloma in differential iron deficiency diagnosis... 25/11/2015 - 29/11/2015
  21  ALLOJENEİK HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKİL HASTASINDA GELİŞEN CMV ENFEKSİYONUNUN GASTROİNTE... 06/03/2014 - 08/03/2014
  22  Pankreas solid lezyonlarında EUS eşliğinde yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisi sonuçları: ... 11/09/2013 -
  23  Özofagus ve mide yerleşimli submukozal lezyonlarda endoskopik ultrasonun tanısal değeri... 11/09/2013 -
  24  Kolorektal kanser tanısında fekal ve plazma COX-2, MMP-7, TIMP-1 kombinasyonunun tümör belirteci... 13/12/2012 - 16/12/2012
  25  Kolon Kanseri ve polip dokusunda matriks metolloproteinaz-7 (MMP-7), spesifik metolloproteinaz doku ... 20/11/2012 - 25/11/2012
  26  EUS eşliğinde uygulanan pankreatik kistogastrostominin etkinliği... 20/11/2012 - 25/11/2012
  27  Kronik konstipasyon hasta değerlendirme ve yaşam kalitesi ölçeğinin Türk toplumu için geçerl... 20/11/2012 - 25/11/2012
  28  Alpha 2A adrenergic gene (ADRA2A) polymorphism in irritable bowel syndrome... 11/12/2011 - 12/11/2011
  29  Glikojen depo hastalığı nedeniyle karaciğer nakli olan hastada transaminaz yüksekliği... 01/06/2011 - 05/06/2011
  30  Akut karaciğer yetmezliğinde karaciğer nakli... 01/06/2011 - 05/06/2011
  31  Karaciğer nakilli hastada tekrarlayan nadir bir infeksiyon: İsospora Belli... 01/06/2011 - 05/06/2011
  32  Obesity and related factors after liver transplantation... 01/06/2011 - 05/06/2011
  33  otoimmun hepatit benzer klinikle prezente olan montelukast kullanımına bağlı hepatit olgusu... 01/06/2011 - 05/06/2011
  34  Budd-Chiari sendromu nedeniyle karaciğer nakli yapılan hastada gerçekleşen başarılı gebelik... 24/11/2010 - 27/10/2010
  35  Endoskopik incelemede saptanan mide poliplerinin değerlendirilmesi... 24/11/2010 - 28/11/2010
  36  Gebeliğin intrahepatik kolestazı ve hepatit B reaktivasyonu... 24/11/2010 - 27/11/2010
  37  Gastrik antral vasküler ektazi (GAVE)'li olgularda argon plazma koagülasyon tedavisi... 24/11/2010 - 27/11/2010
  38  Radyasyon proktitine bağlı kanamalarda argon plazma koagülasyonunun etkinliği... 24/11/2010 - 28/11/2010
  39  DEÜTF gastroenteroloji kliniğinde yapılan argon plazma koagülasyonu uygulamalarının retrospekt... 24/11/2010 - 28/11/2010
  40  Kolestatik karaciğer hastalığı ve tip 1 diabetes mellitus ile birlikte çift vena kava inferior ... 24/11/2010 - 28/11/2010
  41  İdiyopatik trombositopenik purpura ve enteropatik artropati ile birlikte görülen nadir bir ülser... 24/11/2010 - 28/11/2010
  42  Karaciğer nakli sonrası tenofovir etkinliği ve güvenilirliği... 24/11/2010 - 28/11/2010
  43  Indications, complications and patient satisfaction in percutaneous endoskpic gastrostomy... 18/10/2010 - 20/10/2010
  44  Indicator Medium for Culture and Identification of H. pylori Colonies Isolated from Gastric Biopsy S... 17/09/2010 - 19/09/2010
  45  Kolon kanseri ve polip dokusunda glp-2 reseptör ekspresyonunun değerlendirilmesi... 12/11/2008 - 16/11/2008
  46  Perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) endikasyonları, komplikasyonları, hasta memnuniyeti... 12/11/2008 - 16/11/2008
  47  Metformin Entoksikasyonunda Koagulasyon Sisteminin Karaciğer Kaynaklı Faktörleri Azalmaktadır... 24/10/2007 - 28/10/2007
  48  Romatoid artritli hastalardaki inflamatuvar bel ağrısı, ve spondiloartrit sıklığı: Ön sonuç... 01/09/2007 - 05/09/2007
  49  QUANTATIVE DIGITAL HISTOCHEMISTRY WITH METHENAMINE SILVER STAINING IN NATIVE RENAL BIOPSIES... 16/07/2006 - 20/07/2006
 • NO AD YIL
  1  Üst Gastrointestinal Sistem Hastalıkları...  2012
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Ülseratif Kolitin Komplikasyonları İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı...  2014
  2  Özofagus Anatomisi ve Yapısal Bozuklukları Üst Gastrointestinal Sistem Hastalıkları...  2012
  3  Mide Anatomisi ve Yapısal Anomaliler Üst Gastrointestinal Sistem Hastalıkları...  2012
 • NO AD TARIH
  1  Kolon kanseri ve polip dokusunda matriks metolloproteinaz-7 (MMP-7), spesifik metolloproteinaz doku inhibitörleri (TİMPS) ve siklooksijenaz-2 (COX-2) ekspresyonunun değerlendirilmesi...  1/2011 - 7/2012
  2  Kolorektal kanser tanısında fekal ve plazma COX-2,MMP-7,TIMP-1 kombinasyonunun tümör belirteçi olarak değerlendirilmesi...  1/2011 - 1/2013
  3  KRONİK KONSTİPASYON DEĞERLENDİRME VE YAŞAM KALİTESİ ANKETİNİN TÜRK TOPLUMU İÇİN GEÇERLİLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ...  12/2011 - /
  4  KOLON KANSERİ VE POLİP DOKUSUNDA GLP-2 PROTEİN VE GLP-2 RESPTÖR EKSPRESYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ...  10/2006 - 10/2008
 • NO AD YIL
  1  BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ...  2016