Tr

Professor Doctor EYÜP SABRİ UÇAN FACULTY OF MEDICINE INTERNAL MEDICINE DEPARTMENT OF CHEST DISEASES

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  İstanbul University İstanbul Tıp Fakültesi  1981
  Specialization in Medicine  Ege University Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  1985
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  1988
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı  1988
  Full Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  1994
 • NO NAME YEAR
  1  Facing Pandemic: Burnout in Physicians in Turkey...  2021
  2  Pneumonia severity indices predict prognosis in coronavirus disease-2019...  2021
  3  Spontaneous pneumomediastinum related to COVID-19 pneumonia...  2021
  4  How were Non-COVID pulmonary patients and diseases affected from COVID-19 pandemic period?...  2021
  5  COVID-19 Pandemic and the Global Perspective of Turkish Thoracic Society...  2020
  6  Burnout in Chest Physicians after Health Care Reforms: A Cross-Sectional Study in Turkey...  2019
  7  Corticosteroid resposive sarcoidosis with multisystemic involvement years after initial diagnosis: A...  2015
  8  MDCT findings of Scimitar syndrome in an elderly patient...  2015
  9  A Fat Embolism Case with Fat Globules on Retinal Examination...  2014
  10  A 75-year-old man with new onset dyspnea and haemoptysis...  2014
  11  Ankilozan spondilitli hastaların solunum fonksiyonlarının egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesi ...  2013
  12  Paradoxical increase in uric acid level with allopurinol use in pyrazinamide-induced hyperuricaemia....  2013
  13  The relationship between pulmnary function and exercise capacity and quality of life in patients wit...  2013
  14  Dev Hücreli İnterstisiyel Pnömoni (Sert Metal Akciğer Hastalığı, Kobalt Akciğeri): Olgu Sunu...  2012
  15  Massive hemoptysis, the etiology is aorto-bronchial fistula....  2012
  16  Sarkoidoz Tanısında Alveolokapiller Membran Klirensi ve Ga-67 İlişkisi...  2012
  17  Gait speed as a functional capacity indicator in patients with chronic obstructive pulmonary disease...  2011
  18  Effects of home based pulmonary rehabilitation in patients with idiopathic pulmonary fibrosis...  2010
  19  Gender effect on the use of modified borg and visual analog scales in the evaluation of dyspnea in c...  2010
  20  Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve obstrüktif uyku apne sendromunda egzersiz kapasitesinin...  2010
  21  Türk Toraks Derneği Erişkinlerde Hastanede Gelişen Pnömoni Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu...  2009
  22  Community acquired pneumonia and direct hospital cost...  2009
  23  The Who global alliance against choronic respiratory diseases in Turkey (GARD Turkey)...  2009
  24  Sarkoidoz hastalarında solunumsal ölçütler ile egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesi arasındak...  2009
  25  A Case of Tracheobronchopathia Osteochondroplastica Associated with Chronic Psoriatic Arthritis in a...  2008
  26  mediastinal castleman hastalığı: iki olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi...  2007
  27  Hastane Kökenli Pnömoni Olgularında Etken Dağılımı ve Prognoza Etkili Faktörler...  2007
  28  Microbiologic spectrum and prognostic factors of hospital acquired pneumonia cases...  2007
  29  Uzun süreli oksijen tedavisinin etkinliği ve hasta uyumu...  2007
  30  PCR and serology were effective for identifying Chlamydophila pneumoniae in a lower respiratory infe...  2007
  31  The Comparison of Different Dyspnoea Scales in Patients with COPD...  2006
  32  Bronkoskopi sırasında saptanan trakeobronşial anomali ve varyasyonlar...  2006
  33  Fırsatçı pulmoner infeksiyon ön tanısıyla yapılan bronkoalveoler lavajın mikrobiyolojik sonu...  2006
  34  The effects of waterpipe cigarette and passive smoking on mucociliary clearence....  2006
  35  Microbiological results of bronchoalveolar lavage that was performed for opportunistic pulmonary inf...  2006
  36  Vorikonazol ile tedavi edilen dirençli pulmoner ve serebral aspergilloz olgusu...  2006
  37  Miliary tuberculosis and bilateral multifocal choroidal involvement: place of indocyanine green ang...  2006
  38  sol akciğer alt lobu içine rüptüre desendan torasik aort anevrizması...  2005
  39  Endobronchial metastases from extrathoracic malignancies...  2005
  40  Compliance, side effects and results of CPAP therapy in cases with obstructive sleep apnea syndrome...  2005
  41  Accuracy and feasibility of dynamic contrast-enhanced 3D MR imaging in the assessment of lung perfus...  2005
  42  Right lung agenesis and left lung bronchiectasis...  2005
  43  Opere bronş karsinomlu hastada distal falanks metastazı...  2004
  44  Morgagni hernia: late diagnosis in a case with Down syndrome...  2004
  45  Atipik klinik ve radyolojik seyirli bir kronik eozinofilik pnömoni olgusu...  2004
  46  Water-pipe smoking effects on pulmonary permeability using technetium-99m DTPA inhalation scintigrap...  2004
  47  Churg-Strauss sendromu: İki olgu...  2004
  48  Farklı Dispne Skalalarının Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Karşılaştırılması...  2004
  49  Kene kaynaklı akciğer hastalığı: bir olgu nedeniyle...  2004
  50  toplum kökenli pnömoni tanısı alan hastalarda atipik pnömoni etkenlerine karşı seropozitifli...  2003
  51  Seropositivity against atypical pneumonia agents demonstrated in patients with community-acquired pn...  2003
  52  Tc-99m-HMPAO uptake by bronchoalveolar cells...  2003
  53  Akciğer Kanserinde Çoklu Tümör Belirleyicisi Analizi...  2003
  54  Tıp Eğitiminde Mesleksel Becerilerin Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi...  2002
  55  Risk of tuberculosis among healthcare workers: can tuberculosis be considered as an occupational dis...  2002
  56  Erişkin ve Çocuklarda Hastane Kökenli Pnömoniler ve Bağışıklığı Baskılanmış Hastalarda...  2002
  57  Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çalışanlarında Kesici ve Delici Cis...  2002
  58  Serodiagnosis of tuberculosis by enzyme immunoassay using A60 antigen...  2001
  59  İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenmiş Hastalarda Mortalite ve Morbiditeyi Etkiley...  2001
  60  Ülseratif kolitin bronşiektazi, bronşiyolitis obliterans ve invazif pulmoner aspergilloz ile seyr...  2001
  61  Tüberkülozdan Korunma...  2001
  62  Tüberkülozlu çocuk hastalarımızın geriye dönük olarak değerlendirilmesi...  2001
  63  Thoracic manifastations of Behçet's disease: reports of the Turkish aouthors...  2001
  64  Clearance of Tc-99m DTPA aerosol in mismatched and matched pulmonary perfusion defects...  2001
  65  Malign plevral sıvıların tanısında CYFRA 21- 1, CA 19-9, CA 125 ve Mutant p53 düzeylerinin de...  2000
  66  Yaşamı tehdit eden pnömoniler...  2000
  67  waterpipe smoking and pulmonary functions...  2000
  68  Sarkoidoziste Chlamydia pneumoniae ve Helicobacter pylori Seropozitifliği...  2000
  69  Tüberkülin testi sonuçlarının yorumlanması: Ülkemiz standartları ve yeni gereksinimler...  2000
  70  Erişkin Morgagni hernisinde transtorasik yaklaşım...  2000
  71  Sarkoidozisde antikardiolipin antikor düzeyleri...  2000
  72  Effects of haemodialysis on pulmonary clearance of Tc-99m diethylene triamine pentaacetate...  2000
  73  İzmir de sağlık çalışanları arasında tüberküloz hastalığı riski: Tüberküloz meslek ha...  2000
  74  Plevral mezotelyomada lenfanjitis karsinomatoza...  1999
  75  Pulmoner nokardiozis: bir olgu nedeniyle...  1999
  76  Postpneumonectomy bronchopleural fistula formation and surgical management...  1999
  77  Horasanlı köylülerinde çevresel maruziyete bağlı plevral kalsifikasyon sıklığı...  1999
  78  Pulmoner nokardiozis (bir olgu nedeniyle)...  1999
  79  Nargile içimi ve solunum fonksiyon testleri...  1999
  80  A60 a karşı IgM ve IgA nın tüberkülozun serolojik tanısındaki değeri...  1999
  81  The effects of ambroxol, N-acetylcystein and hydration on mucociliary clearance in chronic bronchit...  1999
  82  Primary Pulmonary Paraganglioma...  1998
  83  Technetium-99m tetrofosmin scintigraphy in pulmonary tuberculosis...  1998
  84  Detection of primary lung cancer: Comparison of Tl-201, Ga-67 and Tc-99m HMPAO labeled leucocyte ima...  1998
  85  Hastane Kökenli Pnömoniler tanı ve tedavi rehberi...  1998
  86  Bağışıklık Sistemi Baskılanmış Hastalarda Pnömoni Tanı ve Tedavi Rehberi...  1998
  87  Ventilatöre bağlı pnömonilerin gelişmesinde mekanik ventilatör sistemlerinin rolü...  1998
  88  Hastane kökenli pnömonilerde klinik ve tanısal yaklaşım...  1998
  89  ARDS ve Nazokomiyal Pnomoni Zemininde Gelişen Bir "Usual İnterstisyel Pnömoni"Olgusu Olgu sunumu...  1997
  90  Sistemik lupus eritematozus' lu bir hastada akciğer tutulumunun değişik yönlerinin gözlenmesi...  1997
  91  İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında (İAH) Pulmoner Rehabilitasyon Programlarının Karşılaş...  1997
  92  An unusual Case of a localized Reactive Inflamatory lesion in Lung: A Localise Form of Intersisial...  1997
  93  Ticlopidine'e bağlı fatal nötropeni ve pnömoni olgusu...  1997
  94  Interstisyel Akciğer Fibrozisinde (İAF) Pulmoner Rehabilitasyon Programlarının Karşılaştırı...  1997
  95  Turban pin aspiration syndrome: a new form of foreign body aspiration...  1996
  96  Behçet's disease with pulmonary involvement, superior vena cava syndrome, chyloptysis and chylous a...  1996
  97  Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde diferansiasyon derecesi ile survinin ilişkisi...  1996
  98  High resolution computed tomography findings in pulmonary tuberculosis...  1996
  99  Tüberküloz kemoprofilaksisi konusunda hekimlerimizin bilgi ve görüşleri...  1995
  100  Ankiste Ampiyemli Bir Olguda Fibrinolitik Tedavi...  1995
  101  Evre lllB küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde neoadjuvan kemoterapi ve radyoterapi ön ...  1995
  102  Pediatric endobronchial leıomyoma mimicking asthma...  1995
  103  Pulmoner Behcet hastalıklı bir olguda vena cava superior endromu ve şilöz asit...  1995
  104  Bir olgu nedeniyle kitle lezyonunu taklit eden pulmoner infarktüs...  1995
  105  iki vaka nedeni ile pulmoner kist hidatikte albendazol kullanımı...  1995
  106  Bir olgu nedeni ile Wegener Granülomatozu...  1995
  107  Göğüs hastalıklarında grip aşısı kullanımının klinik sonuçları...  1995
  108  Nitric Oxide Generation by Human Macrophages in Response to Specific and Non-specific Stimulation in...  1995
  109  Akciğer Kanserleri (356 olgunun klinik-patolojik özellikleri). Türk Patoloji Dergisi 1995;11-2: 8...  1995
  110  Nazilli merkezindeki ilkokullarda BCG yapılma sıklığı ve PPD pozitifliği...  1994
  111  Skleritle başlayan wegener granülomatosis...  1994
  112  Türkiye'de antitüberküloz ilaçlara direnç sorunu...  1994
  113  Relation between primary tumor volume, extent of bone metastases and survival rate in stage-IV lung ...  1994
  114  Bilateral hilar enlargement with parenchymal homogeneous density...  1993
  115  Successful fibrin glue repair of iatrogenic bronchial rupture...  1993
  116  Pulmonary alveolar microlithiasis. review of Turkish reports...  1993
  117  Akciğer kanserinde Dört Tümör belirleyicisi....  1993
  118  Servikal Kord Travmalı Hastalarda Pulmoner Sorunlar...  1990
  119  Kültür mantarı işçilerinde hipersensitivite pnömonitisi araştırılması...  1990
  120  Bronş kanserlerinde serum ve bronkoalveoler lavaj (BAL) sıvısı lipide bağlı sialik asid (LSA) ...  1989
  121  Amoxicillin+Clavulanic asit'in alt solunum yolları enfeksiyonlarında etkinliği...  1989
 • NO NAME DATE
  1  Ailesel IPF Olgu Serisi... 10/04/2019 - 14/04/2019
  2  Pulmoner Ekstramedüller Hematopoez Olgusu... 10/04/2019 - 14/04/2019
  3  Düzelme sağlanamayan ARDS' de yeni bir tanısal yaklaşım: Kriyobiyopsi... 11/04/2018 - 15/04/2018
  4  A new diagnostic approach for interstitial lung diseases: Cryobiopsy... 09/09/2017 - 13/09/2017
  5  İnterstisyel Akciğer Hastalıkları TanısındaYeni Bir Yöntem: Kriyobiyopsi... 05/04/2017 - 09/04/2017
  6  İdiyopatik Pulmoner Fibrozis Olgularında Pirfenidone Tedavisinin Klinik ve Fonksiyonel Parametrele... 05/04/2017 - 09/04/2017
  7  Türkiye'deki göğüs hastalıkları hekimlerinde tükenmişlik sendromu sıklığının araştır... 05/04/2017 - 09/04/2017
  8  Timoma ve Timik karsinomlu 36 hastada radyoterapi sonuçları ve prognostik faktörlerin değerlendi... 24/11/2016 - 27/11/2016
  9  Ekstratorasik Malignitelerin Endobronşial Metastazlarının Bronkoskopik Tedavisi... 06/04/2016 - 10/04/2016
  10  Frequency of GST Polymorphisims in Lung Cancer and Healthy... 06/09/2015 -
  11  Frequency of GST Polymorphisms in Lung Cancer and Healthy... 06/09/2015 - 09/09/2015
  12  Akciğerde Miliyer Nodüllerle Prezente Olan Akciğer Adenokarsinomu: Olgu Sunumu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  13  Anti-SOX1 Pozitif Limbik Ensefalit Olgusu... 21/11/2014 -
  14  75 yaşında bir erkekte yeni ortaya çıkan dispne ve hemoptizi... 11/11/2012 - 15/11/2012
  15  Relationship between the respiratory epithelial clerance of aerolized Tc-99m DTPA and Ga-67 uptake i... 15/10/2011 - 19/10/2011
  16  Erişkin Kistik Fibrozis Hastalığında Pulmoner Rehabilitasyonun Önemi (Olgu Sunumu)... 14/05/2011 - 16/05/2011
  17  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Fonksiyonel Kapasite Göstergesi Olarak Yürüme Hızı... 13/04/2011 - 17/04/2011
  18  mantar işçisi akciğeri olgusu... 05/05/2010 - 09/05/2010
  19  Pilot çalışma: ratlarda kronik hipoksiye ikincil pulmoner arteriyel hipertansiyon modeli oluştur... 05/05/2010 - 09/05/2010
  20  Kronik obstrüktif akciğer hastalarının hastane içi göğüs fizyoterapi programına uyumunun be... 05/05/2010 - 09/05/2010
  21  Kronik hipoksiye ikincil pulmoner arteriyel hipertansiyon rat modelinde sağ kalp basınçları ile ... 05/05/2010 - 09/05/2010
  22  pleural metastases from prostate cancer demonstrating a high f-18 fdg uptake in pet-ct: a case repor... 25/04/2010 - 29/04/2010
  23  Dendritik Hücreli Sarkom: 1 Olgu Sunumu... 07/11/2009 - 11/11/2009
  24  Dev hücreli intersitisiyel pnömoni(Ağır metal akciğer hastalığı, kobalt akciğeri): Olgu sun... 07/10/2009 - 11/10/2009
  25  A study on the effects of a home-based exercise program in patients with sarcoidosis... 12/09/2009 - 16/09/2009
  26  our approach about latent tuberculosis infection in patients who are given anti-tnf alpha therapy... 12/09/2009 - 16/09/2009
  27  Gözdibi bakısında yağ globüllerinin görüldüğü ARDS tablosu gösteren eğitici bir yağ emb... 08/04/2009 - 12/04/2009
  28  Hava yolu yabancı cisim aspirasyonu yönetiminde fiberoptik bronkoskopi... 08/04/2009 - 12/04/2009
  29  Anti-TNF tedavi verilen olgularda latent tüberküloz infeksiyonu açısından yaklaşımımız... 08/04/2009 - 12/04/2009
  30  Sarkoidozlu hastalarda ev egzersiz programının etkileri... 08/04/2009 - 12/04/2009
  31  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinden son dört yılda bildirilen tüberküloz olguları... 25/03/2009 - 29/03/2009
  32  Obstrüktif uyku apne sendromu ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda egzersiz ... 06/11/2008 - 06/11/2009
  33  HÜCRE BLOĞUNDA TANI ALAN ORGANİZE PNÖMONİ:OLGU SUNUMU... 25/10/2008 - 29/10/2008
  34  Sarkoidoz hastalarında solunumsal parametrelerin egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesi değerleri ... 23/04/2008 - 27/04/2008
  35  Spontan pnömotorakslı olguların değerlendirilmesi... 23/04/2008 - 27/04/2008
  36  Trombolitik tedavi uygulanan masif pulmoner tromboemboli olgularının değerlendirilmesi... 23/04/2008 - 27/04/2008
  37  Sarkoidozda klinik özelliklerin tanı ve tedavi yöntemlerinin değerlendirilmesi... 23/04/2008 - 27/04/2008
  38  Ağır Şiddetli KOAH'lı Hastalarda Eksaserbasyon Döneminde Uygulanan Göğüs Fizyoterapisinin Ka... 11/04/2008 - 13/04/2008
  39  İntertisyel Akciğer Fibrozisi Tanılı Hastalarda Egzersizin Etkisi... 11/04/2008 - 13/04/2008
  40  Erişkin Kistik Fibrozisinde Göğüs Fizyoterapisinin Etkinliği (Olgu Sunumu)... 11/04/2008 - 13/04/2008
  41  Pnömoni Tanısı ile Takip Edilen Hastalarda Hastane içi Göğüs Fizyoterapisinin Etkileri... 11/04/2008 - 13/04/2008
  42  Pulmoner BT anjiyografi sonrası yapılan indirekt BT venografi tetkikinin pulmoner emboli tanısın... 27/10/2007 - 31/10/2007
  43  Küçük hücreli dışı akciğer karsinomlu bir hastada mandibular metastaz... 25/10/2007 - 27/10/2007
  44  Akciğer kanseri tanısı bulunan hastalarda aktif pulmoner tüberküloz birlikteliği... 25/04/2007 - 29/04/2007
  45  Ankilozan Spondilitli Hastaların Solunum Fonksiyonlarının Egzersiz Kapasitesi Ve Yaşam Kalitesi ... 25/04/2007 - 29/04/2007
  46  Castleman Hastalığı Nedeniyle Opere Edilen İki Olgu... 25/04/2007 - 29/04/2007
  47  Fear of effort in patients with COPD... 02/09/2006 - 06/09/2006
  48  Eğri Altı Alan Hesaplamasının İdiyopatik Pulmoner Fibroziste Yeri ve Diğer Parametrelerle İli... 19/04/2006 - 23/04/2006
  49  Toplum kökenli pnömoniler ve direkt hastane maliyeti... 19/04/2006 - 23/04/2006
  50  KOAH'lı hastalarda efor korkusu... 19/04/2006 - 23/04/2006
  51  tedaviye dirençli pulmoner ve serebral aspergilloz olgusu... 27/04/2005 - 01/05/2005
  52  Trakeobronşial anomaliler... 27/04/2005 - 01/05/2005
  53  primer akciğer malign kistadenokarsinomu... 25/11/2004 - 28/11/2004
  54  C. Strauss sendromlu olguda tedavi komplikasyonu olarak gelişen milier tuberküloz .... 01/06/2004 - 05/06/2004
  55  Endotrakeal/endobronşial metastazlar: Klinik, radyolojik ve endoskopik özellikleri... 28/04/2004 - 01/05/2004
  56  Pulmoner aspergillozise bağlı gelişen masif hemoptizi tedavisinde transarteriyel embolizasyon... 08/10/2003 - 11/10/2003
  57  Comparison of the different dyspnea scales in patients with chronic obstructive pulmonary disease... 01/09/2003 - 01/09/2003
  58  Hughes-Stovin sendromu... 23/04/2003 - 26/04/2003
  59  Fırsatçı pulmoner infeksiyon ön tanısıyla yapılan bronkoalveoler lavajın mikrobiyolojik sonu... 23/04/2003 - 26/04/2003
  60  Akciğer rezeksiyon işlemlerinden sonra ortaya çıkan bronkoplevral fistüller ve cerrahi tedavisi... 23/10/2002 - 27/10/2002
  61  Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan olgularda kullanılan farklı dispne skalalarının ka... 17/10/2002 - 20/10/2002
  62  A case of tracheobronhopathia osteoplastica developed in the chronic psoriatic arthritis base... 14/09/2002 - 18/09/2002
  63  Askeri birlikte Chlamydia pneumoniae'ye bağlı atipik pnömoni salgını... 24/04/2002 - 27/04/2002
  64  Evde sürekli bakım gösteren solunum yetmezlikli olguların tedavisinde evdekilerin rolü... 24/04/2002 - 27/04/2002
  65  A Case of Tracheobronchopathia Osteoplastica Developed Over Chronic Psoriatic Arthritis... 24/04/2002 - 26/04/2002
  66  CPAP tedavisi kullanan obstrüktif uyku apne sendromlu olgularda kompliyans, yan etkiler ve sonuçla... 24/04/2002 - 27/04/2002
  67  Oksijen Konsantratörü Kullanımında Etkin Kullanımı Sınırlayan Faktörler ve Nedenleri... 24/04/2002 - 27/04/2002
  68  Astım ve KOAH olgularımızda uzun etkili beta-2 agonist ve inhale kortikosteroid kullanım sıklı... 24/04/2002 - 27/04/2002
  69  Son 6 yıllık akciğer kanseri olgularımız (467 olgu)... 05/10/2001 - 07/10/2001
  70  Clinical and bacteriological features of hospital acquired pneumonia... 22/09/2001 - 26/09/2001
  71  Pnömonektomi sonrası gelişen bronkoplevral fistüllerin cerrahi tedavisi... 30/05/2001 - 02/06/2001
  72  Alt solunum yolu infeksiyonlarında etkene ulaşma sıklığı ve saptanan etkenlerin antibiyotik du... 30/05/2001 - 02/06/2001
  73  Hastane kökenli pnömonilerde prognostik faktörler... 30/05/2001 - 02/06/2001
  74  İkibinli Yıllarda Tıp Eğitimi... 24/04/2001 - 28/04/2001
  75  Discussion of Chest Physiotherapy Indication in Pneumonia... 21/09/2000 - 24/09/2000
  76  Clinical Features of Patients in Medical Intensive Care Unit... 30/08/2000 - 03/09/2000
  77  Risk of Tuberculosis among Healtcare Workers in İzmir: Can Tuberculosis Considered as an Occupation... 30/08/2000 - 03/09/2000
  78  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çalışanlarında Kesici-Delici Cisim Yaralanma Sıklığı... 04/05/2000 - 07/05/2000
  79  Steteskop: Hastane kökenli infeksiyonlar için kaynak mıdır?... 11/04/2000 - 13/04/2000
  80  İzmir'de Sağlık Çalışanları Arasında Tüberküloz Hastalığı Riski: Tüberküloz Meslek Ha... 09/04/2000 - 13/04/2000
  81  Tüberkülin testi sonuçlarının yorumlanması ülkemiz standartları ve yeni gereksinimler... 09/04/2000 - 13/04/2000
  82  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs stajında uygulanan probleme dayalı ``İyi Reç... 01/11/1999 - 05/11/1999
  83  KOAH'lı hastalarda yardımcı solunum kas kuvveti ile göğüs kafesi esnekliği arasındaki ilişk... 05/06/1999 - 09/06/1999
  84  1995-99 yılları arasında kliniğimizde pulmoner tromboemboli tanısı ile izlenen olguların gene... 05/06/1999 - 09/06/1999
  85  Plörezili olgularda klinik, laboratuvar ve radyolojik bulguların etiyoloji ile ilişkisi... 05/06/1999 - 09/06/1999
  86  Akciğer fibrozisi olgularımız - genel klinik ve tanısal özellikler... 05/06/1999 - 09/06/1999
  87  Pnömoni olgularımızın genel değerlendirilmesi... 05/06/1999 - 09/06/1999
  88  1995-99 yılları arasında hastaneye yatan bronş astmalı olguların genel özellikleri... 05/06/1999 - 09/06/1999
  89  Akciğer tüberkülozlu olgularda klinik özellikler ve tanısal sorunlar... 05/06/1999 - 09/06/1999
  90  Pnömotoraks olgularımız... 05/06/1999 - 09/06/1999
  91  Sarkoidoz olgularında radyoloji, bronkoskopi ve VATS'ın tanıya katkısı... 05/06/1999 - 09/06/1999
  92  Mikobakteriyel A60 antijeni kullanılan enzim immun assay yöntemi ile tüberkülozun serolojik tan... 05/06/1999 - 09/06/1999
  93  Yaşlılarda Sigara Öyküsünün Solunum ve Egzersiz Kapasitesine Etkisi... 05/06/1999 - 09/06/1999
  94  Pulmoner Rehabilitasyon Uygulanan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Olan Kadın Olgula... 29/05/1999 - 31/05/1999
  95  The role of nutritional status in the rehabilitation of chronic pulmonary diseased patients... 23/05/1999 - 28/05/1999
  96  İnoperabl ve metastatik olmayan küçük hücreli dışı akciğer karsinomlarında (KHDAK) radyote... 27/04/1999 - 01/05/1999
  97  Mesleksel beceriler eğitimi... 12/11/1998 - 15/11/1998
  98  Akciğer kanserindeki cerrahi deneyimlerimiz... 20/10/1998 - 24/10/1998
  99  Akciğer kanseri olgularımızın genel özellikleri (son 8 yıllık veriler)... 06/05/1998 - 10/05/1998
  100  Akciğer kanserlerinde primer tümör (T), lenf nodu tutulumu (N) ile organ metastazı (M) arasında... 06/05/1998 - 10/05/1998
  101  Kronik akciğer hastalarında egzersiz performansının yaşam kalitesini belirlemedeki yeri... 06/05/1998 - 10/05/1998
  102  Horasanlı köylülerinde çevresel maruziyete bağlı plevral kalsifikasyon sıklığı... 06/05/1998 - 10/05/1998
  103  Akciğer kanseri metastazlarının klinik özellikleri... 06/05/1998 - 10/05/1998
  104  40 yaş altı akciğer kanseri olgularımız... 06/05/1998 - 10/05/1998
  105  Derin ven trombozunun tanısında Tc-99m sitratın yeri... 28/04/1998 - 03/05/1998
  106  Pulmoner Rehabilitasyon Uygulanan Olgularda Sigara Öyküsünün Değerlendirilmesi... 07/11/1997 - 09/11/1997
  107  Bilateral pulmoner tutulumun eşlik ettiği kardiyak kist hidatik olgusu... 28/10/1997 - 02/11/1997
  108  Canlı donörden karaciğer nakli: İlk deneyimimiz... 28/09/1997 - 03/10/1997
  109  Surgical management in lung cancer (fate of routine mediastinal lymph node dissection)... 01/07/1997 - 08/07/1997
  110  Our VATS experiences... 01/07/1997 - 08/07/1997
  111  Malign plevral sıvılarda Cyfra 21-1, CA-125, CA19-9 ve p53 düzeyleri... 08/06/1997 - 11/06/1997
  112  Plevral mezotelyomada lenfanjitis karsinomatoza... 08/06/1997 - 11/06/1997
  113  Ticlopidine Bağlı Fatal Notropeni ve Pnömoni Olgusu... 02/06/1997 - 06/06/1997
  114  ARDS ve Nazokomiyal Pnomoni Zemininde Gelişen Bir "Usual İnterstisyel Pnömoni" Olgusu Olgu sunum... 02/06/1996 - 06/06/1996
  115  An Unusual case of a localised, reactive inflamatory lesion in lung: a localised form of lymphoid in... 25/05/1996 - 29/05/1996
  116  Lung clearance of Tc 99m HMPAO labeled leucocytes.... 12/05/1996 - 16/05/1996
  117  Akciğer kanserlerinde cerrahi yaklaşım... 02/11/1995 - 04/11/1995
  118  Tüberküloz kemoprofilaksisi hakkında hekimlerimizin bilgi ve görüşleri... 02/11/1995 - 04/11/1995
  119  Akciğer kanserlerinde cerrahi yaklaşım... 02/11/1995 - 04/11/1995
  120  Prognostic factors in lung cancer with brain metastasis... 29/10/1995 - 02/11/1995
  121  Nitric oxide generation by human macrophages in response to specific and nonspecific stimulation in ... 06/09/1995 - 10/09/1995
  122  Toraks içi sınırlı ve yaygın küçük hücreli akciğer karsinomunda survey araştırılması,... 11/06/1995 - 14/06/1995
  123  Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde survi araştırılması... 11/06/1995 - 14/06/1995
  124  Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde differansiasyon derecesi ile survinin ilişkisi... 11/06/1995 - 14/06/1995
  125  Soliter beyin metastazı yapmış akciğer karsinomlu olgularda postoperatif radyoterapi ile sadece ... 29/05/1995 - 02/06/1995
  126  Evre IIIB küçük hücreli dışı akciğer kanserinde neoadjuvan kemoterapi ve definitif radyotera... 29/05/1995 - 02/06/1995
  127  Beyin metastazı yapmış akciğer kanserinde prognostik faktörler... 28/05/1995 - 02/06/1995
  128  Kitle lezyonunu taklit eden pulmoner infarktüs... 18/09/1994 - 21/09/1994
  129  Akciğer kanserinde eritrosit membranı total ve Na+-K+-ATPaz aktivitesi... 18/09/1994 - 21/09/1994
  130  Göğüs hastalıklarında grip aşısı kullanımının klinik sonuçları... 18/09/1994 - 21/09/1994
  131  Pulmoner kist hidatikte albendazol kemoterapisi... 18/09/1994 - 21/09/1994
  132  Bir olgu nedeni ile Wegener granülomatozu... 18/09/1994 - 21/09/1994
  133  Kemoterapi sonrası adjuvan radyoterapi uygulanan toraks içi sınırlı küçük hücreli akciğer ... 15/05/1994 - 19/05/1994
  134  Akciğer kanserli olgularda uzak metastazların organlara göre dağılımı... 03/05/1993 - 07/05/1993
  135  Yüksek doz cisplatin uygulamalarında ondansetronun etkinliği... 03/05/1993 - 07/05/1993
  136  izmirde değişik ortamlarda karbonmonoksit ölçümleri... 03/09/1988 - 06/09/1988
 • NO NAME YEAR
  1  SARS-CoV 2 ile gelişen COVİD-19 Sorular ve Yanıtları...  2020
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Sağlıkta Şiddet, Yasal Düzenlemeler ve COVİD 19 Her Yönüyle COVİD - 19...  2020
  2  COVİD-19 Salgını ve Topyekün Hastane Organizasyonu Her Yönüyle COVİD-19...  2020
  3  Tıp öğrencileri için mesleksel beceriler Tıp öğrencileri için mesleksel beceriler...  2005
  4  febril nötropeni ve akciğerler iç hastalıkları...  2003
  5  Ölümcül Pnömoniler Göğüs Hastalıkları Acilleri...  2000
  6  Solunum sistemi infeksiyonları ve korunma paramedik...  2000
  7  Yara Bakımı Paramedik Kitabı...  2000
  8  Editör Steven L. Berk, Çeviri Editörü: Kadir Biberoğlu. Çevirmen olarak. Pretest Dahiliye Kendi Kendine Değerlendirme ve Gözden Geçirme. Pretest Dahiliye Kendi Kendine Değerlendirme ve Gözden Geçirme....  1997
 • NO NAME DATE
  1  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Fonksiyonel Bir Gösterge Olarak Yürüme Hızının Yeri...  8/2010 - 5/2011
  2  Sarkoidoz tanısı almış hastalarda Ga-67 ve Tc-99m DTPA inhalasyon sintigrafilerinin sonuçlarının sarkoidozun evrelemesindeki katkısı...  5/2001 - 5/2003
 • NO NAME DATE
  1  Bilim adamı yetiştirmegrubu; Türkiye üçüncülüğü "Hava gazını zehirden arıtma"...  1975
  2  Öğrenci araştırma yarışması, İkincilik "Kronik mesleki kurşun zehirlenmesi ve tıp eğitimi...  1979
  3  En iyi araştırma "Kronik akciğer hastalıklarında amiloidozis"...  1986
  4  Poster alanında dördüncülük "Göğüs hastalıklarında grip aşısı kullanımının klinik so...  1994
  5  Prof. Dr. Suphi Artunkal "Detection of primary lung cancer: Comparison of Tl-201, Ga-67 and Tc-99m H...  1996
  6  Actelion pulmoner hipertansiyon araştırma ödülü "Pilot çalışma:ratlarda kronik hipoksiye iki...  2010
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Medicine Internal Medicine Department of Chest Diseases İş Ve Meslek Hastaliklari Bilim Dali , Deputy Director of Science Branch, June 2021-Continues
  2 Faculty of Medicine , Member of The Faculty Council, June 2021-Continues
  3 Faculty of Medicine Internal Medicine Department of Chest Diseases , Director of Science Branch, March 2020-Continues
  4 Faculty of Medicine Internal Medicine Department of Chest Diseases Yoğun Bakim Bilim Dali , Director of Science Branch, July 2008- July 2011
  5 Faculty of Medicine Internal Medicine Department of Chest Diseases , Director of Science Branch, October 2005- October 2008
  6 Vocational School of Health Services , Member of College Council, May 2005- May 2008
  7 Teaching Hospital , Vice Head Doctor, December 1999- August 2000
  8 Vocational School of Health Services , Vice College Director, September 1999- December 1999
  9 Vocational School of Health Services Ambulance and Emergency Care Services , Head of The Programme, September 1996- September 1999
  10 Vocational School of Health Services , Member of College Board, September 1996- September 1999