En

PROF.DR. EYÜP SABRİ UÇAN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YOĞUN BAKIM BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi  1981
  Tıpta Uzmanlık  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  1985
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1988
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı  1988
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1994
 • NO AD YIL
  1  Burnout in Chest Physicians after Health Care Reforms: A Cross-Sectional Study in Turkey...  2019
  2  Corticosteroid resposive sarcoidosis with multisystemic involvement years after initial diagnosis: A...  2015
  3  MDCT findings of Scimitar syndrome in an elderly patient...  2015
  4  A Fat Embolism Case with Fat Globules on Retinal Examination...  2014
  5  A 75-year-old man with new onset dyspnea and haemoptysis...  2014
  6  Ankilozan spondilitli hastaların solunum fonksiyonlarının egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesi ...  2013
  7  Paradoxical increase in uric acid level with allopurinol use in pyrazinamide-induced hyperuricaemia....  2013
  8  Dev Hücreli İnterstisiyel Pnömoni (Sert Metal Akciğer Hastalığı, Kobalt Akciğeri): Olgu Sunu...  2012
  9  Massive hemoptysis, the etiology is aorto-bronchial fistula....  2012
  10  Sarkoidoz Tanısında Alveolokapiller Membran Klirensi ve Ga-67 İlişkisi...  2012
  11  Gait speed as a functional capacity indicator in patients with chronic obstructive pulmonary disease...  2011
  12  Effects of home based pulmonary rehabilitation in patients with idiopathic pulmonary fibrosis...  2010
  13  Gender effect on the use of modified borg and visual analog scales in the evaluation of dyspnea in c...  2010
  14  Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve obstrüktif uyku apne sendromunda egzersiz kapasitesinin...  2010
  15  Türk Toraks Derneği Erişkinlerde Hastanede Gelişen Pnömoni Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu...  2009
  16  Community acquired pneumonia and direct hospital cost...  2009
  17  Sarkoidoz hastalarında solunumsal ölçütler ile egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesi arasındak...  2009
  18  The Who global alliance against choronic respiratory diseases in Turkey (GARD Turkey)...  2009
  19  A Case of Tracheobronchopathia Osteochondroplastica Associated with Chronic Psoriatic Arthritis in a...  2008
  20  mediastinal castleman hastalığı: iki olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi...  2007
  21  Hastane Kökenli Pnömoni Olgularında Etken Dağılımı ve Prognoza Etkili Faktörler...  2007
  22  Microbiologic spectrum and prognostic factors of hospital acquired pneumonia cases...  2007
  23  Uzun süreli oksijen tedavisinin etkinliği ve hasta uyumu...  2007
  24  PCR and serology were effective for identifying Chlamydophila pneumoniae in a lower respiratory infe...  2007
  25  The Comparison of Different Dyspnoea Scales in Patients with COPD...  2006
  26  Bronkoskopi sırasında saptanan trakeobronşial anomali ve varyasyonlar...  2006
  27  Fırsatçı pulmoner infeksiyon ön tanısıyla yapılan bronkoalveoler lavajın mikrobiyolojik sonu...  2006
  28  The effects of waterpipe cigarette and passive smoking on mucociliary clearence....  2006
  29  Microbiological results of bronchoalveolar lavage that was performed for opportunistic pulmonary inf...  2006
  30  Vorikonazol ile tedavi edilen dirençli pulmoner ve serebral aspergilloz olgusu...  2006
  31  Miliary tuberculosis and bilateral multifocal choroidal involvement: place of indocyanine green ang...  2006
  32  Compliance, side effects and results of CPAP therapy in cases with obstructive sleep apnea syndrome...  2005
  33  Endobronchial metastases from extrathoracic malignancies...  2005
  34  sol akciğer alt lobu içine rüptüre desendan torasik aort anevrizması...  2005
  35  Accuracy and feasibility of dynamic contrast-enhanced 3D MR imaging in the assessment of lung perfus...  2005
  36  Opere bronş karsinomlu hastada distal falanks metastazı...  2004
  37  Atipik klinik ve radyolojik seyirli bir kronik eozinofilik pnömoni olgusu...  2004
  38  Morgagni hernia: late diagnosis in a case with Down syndrome...  2004
  39  Churg-Strauss sendromu: İki olgu...  2004
  40  Water-pipe smoking effects on pulmonary permeability using technetium-99m DTPA inhalation scintigrap...  2004
  41  Farklı Dispne Skalalarının Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Karşılaştırılması...  2004
  42  Kene kaynaklı akciğer hastalığı: bir olgu nedeniyle...  2004
  43  toplum kökenli pnömoni tanısı alan hastalarda atipik pnömoni etkenlerine karşı seropozitifli...  2003
  44  Seropositivity against atypical pneumonia agents demonstrated in patients with community-acquired pn...  2003
  45  Tc-99m-HMPAO uptake by bronchoalveolar cells...  2003
  46  Akciğer Kanserinde Çoklu Tümör Belirleyicisi Analizi...  2003
  47  Erişkin ve Çocuklarda Hastane Kökenli Pnömoniler ve Bağışıklığı Baskılanmış Hastalarda...  2002
  48  Risk of tuberculosis among healthcare workers: can tuberculosis be considered as an occupational dis...  2002
  49  Tıp Eğitiminde Mesleksel Becerilerin Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi...  2002
  50  Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çalışanlarında Kesici ve Delici Cis...  2002
  51  Serodiagnosis of tuberculosis by enzyme immunoassay using A60 antigen...  2001
  52  Ülseratif kolitin bronşiektazi, bronşiyolitis obliterans ve invazif pulmoner aspergilloz ile seyr...  2001
  53  İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenmiş Hastalarda Mortalite ve Morbiditeyi Etkiley...  2001
  54  Clearance of Tc-99m DTPA aerosol in mismatched and matched pulmonary perfusion defects...  2001
  55  Malign plevral sıvıların tanısında CYFRA 21- 1, CA 19-9, CA 125 ve Mutant p53 düzeylerinin de...  2000
  56  Yaşamı tehdit eden pnömoniler...  2000
  57  Erişkin Morgagni hernisinde transtorasik yaklaşım...  2000
  58  Tüberkülin testi sonuçlarının yorumlanması: Ülkemiz standartları ve yeni gereksinimler...  2000
  59  waterpipe smoking and pulmonary functions...  2000
  60  Sarkoidoziste Chlamydia pneumoniae ve Helicobacter pylori Seropozitifliği...  2000
  61  Sarkoidozisde antikardiolipin antikor düzeyleri...  2000
  62  Effects of haemodialysis on pulmonary clearance of Tc-99m diethylene triamine pentaacetate...  2000
  63  İzmir de sağlık çalışanları arasında tüberküloz hastalığı riski: Tüberküloz meslek ha...  2000
  64  Plevral mezotelyomada lenfanjitis karsinomatoza...  1999
  65  Pulmoner nokardiozis: bir olgu nedeniyle...  1999
  66  Postpneumonectomy bronchopleural fistula formation and surgical management...  1999
  67  Horasanlı köylülerinde çevresel maruziyete bağlı plevral kalsifikasyon sıklığı...  1999
  68  Pulmoner nokardiozis (bir olgu nedeniyle)...  1999
  69  Nargile içimi ve solunum fonksiyon testleri...  1999
  70  A60 a karşı IgM ve IgA nın tüberkülozun serolojik tanısındaki değeri...  1999
  71  The effects of ambroxol, N-acetylcystein and hydration on mucociliary clearance in chronic bronchit...  1999
  72  Technetium-99m tetrofosmin scintigraphy in pulmonary tuberculosis...  1998
  73  Primary Pulmonary Paraganglioma...  1998
  74  Hastane Kökenli Pnömoniler tanı ve tedavi rehberi...  1998
  75  Detection of primary lung cancer: Comparison of Tl-201, Ga-67 and Tc-99m HMPAO labeled leucocyte ima...  1998
  76  Bağışıklık Sistemi Baskılanmış Hastalarda Pnömoni Tanı ve Tedavi Rehberi...  1998
  77  Ventilatöre bağlı pnömonilerin gelişmesinde mekanik ventilatör sistemlerinin rolü...  1998
  78  Hastane kökenli pnömonilerde klinik ve tanısal yaklaşım...  1998
  79  ARDS ve Nazokomiyal Pnomoni Zemininde Gelişen Bir "Usual İnterstisyel Pnömoni"Olgusu Olgu sunumu...  1997
  80  Sistemik lupus eritematozus' lu bir hastada akciğer tutulumunun değişik yönlerinin gözlenmesi...  1997
  81  Ticlopidine'e bağlı fatal nötropeni ve pnömoni olgusu...  1997
  82  An unusual Case of a localized Reactive Inflamatory lesion in Lung: A Localise Form of Intersisial...  1997
  83  İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında (İAH) Pulmoner Rehabilitasyon Programlarının Karşılaş...  1997
  84  Interstisyel Akciğer Fibrozisinde (İAF) Pulmoner Rehabilitasyon Programlarının Karşılaştırı...  1997
  85  Turban pin aspiration syndrome: a new form of foreign body aspiration...  1996
  86  Behçet's disease with pulmonary involvement, superior vena cava syndrome, chyloptysis and chylous a...  1996
  87  Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde diferansiasyon derecesi ile survinin ilişkisi...  1996
  88  High resolution computed tomography findings in pulmonary tuberculosis...  1996
  89  Tüberküloz kemoprofilaksisi konusunda hekimlerimizin bilgi ve görüşleri...  1995
  90  Ankiste Ampiyemli Bir Olguda Fibrinolitik Tedavi...  1995
  91  Pediatric endobronchial leıomyoma mimicking asthma...  1995
  92  Evre lllB küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde neoadjuvan kemoterapi ve radyoterapi ön ...  1995
  93  Pulmoner Behcet hastalıklı bir olguda vena cava superior endromu ve şilöz asit...  1995
  94  Bir olgu nedeniyle kitle lezyonunu taklit eden pulmoner infarktüs...  1995
  95  Bir olgu nedeni ile Wegener Granülomatozu...  1995
  96  Göğüs hastalıklarında grip aşısı kullanımının klinik sonuçları...  1995
  97  iki vaka nedeni ile pulmoner kist hidatikte albendazol kullanımı...  1995
  98  Nitric Oxide Generation by Human Macrophages in Response to Specific and Non-specific Stimulation in...  1995
  99  Akciğer Kanserleri (356 olgunun klinik-patolojik özellikleri). Türk Patoloji Dergisi 1995;11-2: 8...  1995
  100  Skleritle başlayan wegener granülomatosis...  1994
  101  Relation between primary tumor volume, extent of bone metastases and survival rate in stage-IV lung ...  1994
  102  Bilateral hilar enlargement with parenchymal homogeneous density...  1993
  103  Successful fibrin glue repair of iatrogenic bronchial rupture...  1993
  104  Akciğer kanserinde Dört Tümör belirleyicisi....  1993
  105  Pulmonary alveolar microlithiasis. review of Turkish reports...  1993
  106  Servikal Kord Travmalı Hastalarda Pulmoner Sorunlar...  1990
  107  Kültür mantarı işçilerinde hipersensitivite pnömonitisi araştırılması...  1990
  108  Amoxicillin+Clavulanic asit'in alt solunum yolları enfeksiyonlarında etkinliği...  1989
  109  Bronş kanserlerinde serum ve bronkoalveoler lavaj (BAL) sıvısı lipide bağlı sialik asid (LSA) ...  1989
 • NO AD TARİH
  1  Ailesel IPF Olgu Serisi... 10/04/2019 - 14/04/2019
  2  Pulmoner Ekstramedüller Hematopoez Olgusu... 10/04/2019 - 14/04/2019
  3  Düzelme sağlanamayan ARDS' de yeni bir tanısal yaklaşım: Kriyobiyopsi... 11/04/2018 - 15/04/2018
  4  A new diagnostic approach for interstitial lung diseases: Cryobiopsy... 09/09/2017 - 13/09/2017
  5  İnterstisyel Akciğer Hastalıkları TanısındaYeni Bir Yöntem: Kriyobiyopsi... 05/04/2017 - 09/04/2017
  6  İdiyopatik Pulmoner Fibrozis Olgularında Pirfenidone Tedavisinin Klinik ve Fonksiyonel Parametrele... 05/04/2017 - 09/04/2017
  7  Türkiye'deki göğüs hastalıkları hekimlerinde tükenmişlik sendromu sıklığının araştır... 05/04/2017 - 09/04/2017
  8  Timoma ve Timik karsinomlu 36 hastada radyoterapi sonuçları ve prognostik faktörlerin değerlendi... 24/11/2016 - 27/11/2016
  9  Ekstratorasik Malignitelerin Endobronşial Metastazlarının Bronkoskopik Tedavisi... 06/04/2016 - 10/04/2016
  10  Frequency of GST Polymorphisims in Lung Cancer and Healthy... 06/09/2015 -
  11  Frequency of GST Polymorphisms in Lung Cancer and Healthy... 06/09/2015 - 09/09/2015
  12  Akciğerde Miliyer Nodüllerle Prezente Olan Akciğer Adenokarsinomu: Olgu Sunumu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  13  Anti-SOX1 Pozitif Limbik Ensefalit Olgusu... 21/11/2014 -
  14  75 yaşında bir erkekte yeni ortaya çıkan dispne ve hemoptizi... 11/11/2012 - 15/11/2012
  15  Relationship between the respiratory epithelial clerance of aerolized Tc-99m DTPA and Ga-67 uptake i... 15/10/2011 - 19/10/2011
  16  Erişkin Kistik Fibrozis Hastalığında Pulmoner Rehabilitasyonun Önemi (Olgu Sunumu)... 14/05/2011 - 16/05/2011
  17  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Fonksiyonel Kapasite Göstergesi Olarak Yürüme Hızı... 13/04/2011 - 17/04/2011
  18  mantar işçisi akciğeri olgusu... 05/05/2010 - 09/05/2010
  19  Pilot çalışma: ratlarda kronik hipoksiye ikincil pulmoner arteriyel hipertansiyon modeli oluştur... 05/05/2010 - 09/05/2010
  20  Kronik obstrüktif akciğer hastalarının hastane içi göğüs fizyoterapi programına uyumunun be... 05/05/2010 - 09/05/2010
  21  Kronik hipoksiye ikincil pulmoner arteriyel hipertansiyon rat modelinde sağ kalp basınçları ile ... 05/05/2010 - 09/05/2010
  22  pleural metastases from prostate cancer demonstrating a high f-18 fdg uptake in pet-ct: a case repor... 25/04/2010 - 29/04/2010
  23  Dendritik Hücreli Sarkom: 1 Olgu Sunumu... 07/11/2009 - 11/11/2009
  24  Dev hücreli intersitisiyel pnömoni(Ağır metal akciğer hastalığı, kobalt akciğeri): Olgu sun... 07/10/2009 - 11/10/2009
  25  A study on the effects of a home-based exercise program in patients with sarcoidosis... 12/09/2009 - 16/09/2009
  26  our approach about latent tuberculosis infection in patients who are given anti-tnf alpha therapy... 12/09/2009 - 16/09/2009
  27  Gözdibi bakısında yağ globüllerinin görüldüğü ARDS tablosu gösteren eğitici bir yağ emb... 08/04/2009 - 12/04/2009
  28  Hava yolu yabancı cisim aspirasyonu yönetiminde fiberoptik bronkoskopi... 08/04/2009 - 12/04/2009
  29  Anti-TNF tedavi verilen olgularda latent tüberküloz infeksiyonu açısından yaklaşımımız... 08/04/2009 - 12/04/2009
  30  Sarkoidozlu hastalarda ev egzersiz programının etkileri... 08/04/2009 - 12/04/2009
  31  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinden son dört yılda bildirilen tüberküloz olguları... 25/03/2009 - 29/03/2009
  32  Obstrüktif uyku apne sendromu ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda egzersiz ... 06/11/2008 - 06/11/2009
  33  HÜCRE BLOĞUNDA TANI ALAN ORGANİZE PNÖMONİ:OLGU SUNUMU... 25/10/2008 - 29/10/2008
  34  Sarkoidoz hastalarında solunumsal parametrelerin egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesi değerleri ... 23/04/2008 - 27/04/2008
  35  Spontan pnömotorakslı olguların değerlendirilmesi... 23/04/2008 - 27/04/2008
  36  Trombolitik tedavi uygulanan masif pulmoner tromboemboli olgularının değerlendirilmesi... 23/04/2008 - 27/04/2008
  37  Sarkoidozda klinik özelliklerin tanı ve tedavi yöntemlerinin değerlendirilmesi... 23/04/2008 - 27/04/2008
  38  Ağır Şiddetli KOAH'lı Hastalarda Eksaserbasyon Döneminde Uygulanan Göğüs Fizyoterapisinin Ka... 11/04/2008 - 13/04/2008
  39  İntertisyel Akciğer Fibrozisi Tanılı Hastalarda Egzersizin Etkisi... 11/04/2008 - 13/04/2008
  40  Erişkin Kistik Fibrozisinde Göğüs Fizyoterapisinin Etkinliği (Olgu Sunumu)... 11/04/2008 - 13/04/2008
  41  Pnömoni Tanısı ile Takip Edilen Hastalarda Hastane içi Göğüs Fizyoterapisinin Etkileri... 11/04/2008 - 13/04/2008
  42  Pulmoner BT anjiyografi sonrası yapılan indirekt BT venografi tetkikinin pulmoner emboli tanısın... 27/10/2007 - 31/10/2007
  43  Küçük hücreli dışı akciğer karsinomlu bir hastada mandibular metastaz... 25/10/2007 - 27/10/2007
  44  Akciğer kanseri tanısı bulunan hastalarda aktif pulmoner tüberküloz birlikteliği... 25/04/2007 - 29/04/2007
  45  Ankilozan Spondilitli Hastaların Solunum Fonksiyonlarının Egzersiz Kapasitesi Ve Yaşam Kalitesi ... 25/04/2007 - 29/04/2007
  46  Castleman Hastalığı Nedeniyle Opere Edilen İki Olgu... 25/04/2007 - 29/04/2007
  47  Fear of effort in patients with COPD... 02/09/2006 - 06/09/2006
  48  Eğri Altı Alan Hesaplamasının İdiyopatik Pulmoner Fibroziste Yeri ve Diğer Parametrelerle İli... 19/04/2006 - 23/04/2006
  49  Toplum kökenli pnömoniler ve direkt hastane maliyeti... 19/04/2006 - 23/04/2006
  50  KOAH'lı hastalarda efor korkusu... 19/04/2006 - 23/04/2006
  51  tedaviye dirençli pulmoner ve serebral aspergilloz olgusu... 27/04/2005 - 01/05/2005
  52  Trakeobronşial anomaliler... 27/04/2005 - 01/05/2005
  53  primer akciğer malign kistadenokarsinomu... 25/11/2004 - 28/11/2004
  54  C. Strauss sendromlu olguda tedavi komplikasyonu olarak gelişen milier tuberküloz .... 01/06/2004 - 05/06/2004
  55  Endotrakeal/endobronşial metastazlar: Klinik, radyolojik ve endoskopik özellikleri... 28/04/2004 - 01/05/2004
  56  Pulmoner aspergillozise bağlı gelişen masif hemoptizi tedavisinde transarteriyel embolizasyon... 08/10/2003 - 11/10/2003
  57  Comparison of the different dyspnea scales in patients with chronic obstructive pulmonary disease... 01/09/2003 - 01/09/2003
  58  Hughes-Stovin sendromu... 23/04/2003 - 26/04/2003
  59  Fırsatçı pulmoner infeksiyon ön tanısıyla yapılan bronkoalveoler lavajın mikrobiyolojik sonu... 23/04/2003 - 26/04/2003
  60  Akciğer rezeksiyon işlemlerinden sonra ortaya çıkan bronkoplevral fistüller ve cerrahi tedavisi... 23/10/2002 - 27/10/2002
  61  Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan olgularda kullanılan farklı dispne skalalarının ka... 17/10/2002 - 20/10/2002
  62  A case of tracheobronhopathia osteoplastica developed in the chronic psoriatic arthritis base... 14/09/2002 - 18/09/2002
  63  Askeri birlikte Chlamydia pneumoniae'ye bağlı atipik pnömoni salgını... 24/04/2002 - 27/04/2002
  64  Evde sürekli bakım gösteren solunum yetmezlikli olguların tedavisinde evdekilerin rolü... 24/04/2002 - 27/04/2002
  65  A Case of Tracheobronchopathia Osteoplastica Developed Over Chronic Psoriatic Arthritis... 24/04/2002 - 26/04/2002
  66  CPAP tedavisi kullanan obstrüktif uyku apne sendromlu olgularda kompliyans, yan etkiler ve sonuçla... 24/04/2002 - 27/04/2002
  67  Oksijen Konsantratörü Kullanımında Etkin Kullanımı Sınırlayan Faktörler ve Nedenleri... 24/04/2002 - 27/04/2002
  68  Astım ve KOAH olgularımızda uzun etkili beta-2 agonist ve inhale kortikosteroid kullanım sıklı... 24/04/2002 - 27/04/2002
  69  Son 6 yıllık akciğer kanseri olgularımız (467 olgu)... 05/10/2001 - 07/10/2001
  70  Clinical and bacteriological features of hospital acquired pneumonia... 22/09/2001 - 26/09/2001
  71  Pnömonektomi sonrası gelişen bronkoplevral fistüllerin cerrahi tedavisi... 30/05/2001 - 02/06/2001
  72  Alt solunum yolu infeksiyonlarında etkene ulaşma sıklığı ve saptanan etkenlerin antibiyotik du... 30/05/2001 - 02/06/2001
  73  Hastane kökenli pnömonilerde prognostik faktörler... 30/05/2001 - 02/06/2001
  74  İkibinli Yıllarda Tıp Eğitimi... 24/04/2001 - 28/04/2001
  75  Discussion of Chest Physiotherapy Indication in Pneumonia... 21/09/2000 - 24/09/2000
  76  Clinical Features of Patients in Medical Intensive Care Unit... 30/08/2000 - 03/09/2000
  77  Risk of Tuberculosis among Healtcare Workers in İzmir: Can Tuberculosis Considered as an Occupation... 30/08/2000 - 03/09/2000
  78  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çalışanlarında Kesici-Delici Cisim Yaralanma Sıklığı... 04/05/2000 - 07/05/2000
  79  Steteskop: Hastane kökenli infeksiyonlar için kaynak mıdır?... 11/04/2000 - 13/04/2000
  80  İzmir'de Sağlık Çalışanları Arasında Tüberküloz Hastalığı Riski: Tüberküloz Meslek Ha... 09/04/2000 - 13/04/2000
  81  Tüberkülin testi sonuçlarının yorumlanması ülkemiz standartları ve yeni gereksinimler... 09/04/2000 - 13/04/2000
  82  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs stajında uygulanan probleme dayalı ``İyi Reç... 01/11/1999 - 05/11/1999
  83  KOAH'lı hastalarda yardımcı solunum kas kuvveti ile göğüs kafesi esnekliği arasındaki ilişk... 05/06/1999 - 09/06/1999
  84  1995-99 yılları arasında kliniğimizde pulmoner tromboemboli tanısı ile izlenen olguların gene... 05/06/1999 - 09/06/1999
  85  Plörezili olgularda klinik, laboratuvar ve radyolojik bulguların etiyoloji ile ilişkisi... 05/06/1999 - 09/06/1999
  86  Akciğer fibrozisi olgularımız - genel klinik ve tanısal özellikler... 05/06/1999 - 09/06/1999
  87  Pnömoni olgularımızın genel değerlendirilmesi... 05/06/1999 - 09/06/1999
  88  1995-99 yılları arasında hastaneye yatan bronş astmalı olguların genel özellikleri... 05/06/1999 - 09/06/1999
  89  Akciğer tüberkülozlu olgularda klinik özellikler ve tanısal sorunlar... 05/06/1999 - 09/06/1999
  90  Pnömotoraks olgularımız... 05/06/1999 - 09/06/1999
  91  Sarkoidoz olgularında radyoloji, bronkoskopi ve VATS'ın tanıya katkısı... 05/06/1999 - 09/06/1999
  92  Mikobakteriyel A60 antijeni kullanılan enzim immun assay yöntemi ile tüberkülozun serolojik tan... 05/06/1999 - 09/06/1999
  93  Yaşlılarda Sigara Öyküsünün Solunum ve Egzersiz Kapasitesine Etkisi... 05/06/1999 - 09/06/1999
  94  Pulmoner Rehabilitasyon Uygulanan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Olan Kadın Olgula... 29/05/1999 - 31/05/1999
  95  The role of nutritional status in the rehabilitation of chronic pulmonary diseased patients... 23/05/1999 - 28/05/1999
  96  İnoperabl ve metastatik olmayan küçük hücreli dışı akciğer karsinomlarında (KHDAK) radyote... 27/04/1999 - 01/05/1999
  97  Mesleksel beceriler eğitimi... 12/11/1998 - 15/11/1998
  98  Akciğer kanserindeki cerrahi deneyimlerimiz... 20/10/1998 - 24/10/1998
  99  Akciğer kanseri olgularımızın genel özellikleri (son 8 yıllık veriler)... 06/05/1998 - 10/05/1998
  100  Akciğer kanserlerinde primer tümör (T), lenf nodu tutulumu (N) ile organ metastazı (M) arasında... 06/05/1998 - 10/05/1998
  101  Kronik akciğer hastalarında egzersiz performansının yaşam kalitesini belirlemedeki yeri... 06/05/1998 - 10/05/1998
  102  Horasanlı köylülerinde çevresel maruziyete bağlı plevral kalsifikasyon sıklığı... 06/05/1998 - 10/05/1998
  103  Akciğer kanseri metastazlarının klinik özellikleri... 06/05/1998 - 10/05/1998
  104  40 yaş altı akciğer kanseri olgularımız... 06/05/1998 - 10/05/1998
  105  Derin ven trombozunun tanısında Tc-99m sitratın yeri... 28/04/1998 - 03/05/1998
  106  Pulmoner Rehabilitasyon Uygulanan Olgularda Sigara Öyküsünün Değerlendirilmesi... 07/11/1997 - 09/11/1997
  107  Bilateral pulmoner tutulumun eşlik ettiği kardiyak kist hidatik olgusu... 28/10/1997 - 02/11/1997
  108  Canlı donörden karaciğer nakli: İlk deneyimimiz... 28/09/1997 - 03/10/1997
  109  Surgical management in lung cancer (fate of routine mediastinal lymph node dissection)... 01/07/1997 - 08/07/1997
  110  Our VATS experiences... 01/07/1997 - 08/07/1997
  111  Malign plevral sıvılarda Cyfra 21-1, CA-125, CA19-9 ve p53 düzeyleri... 08/06/1997 - 11/06/1997
  112  Plevral mezotelyomada lenfanjitis karsinomatoza... 08/06/1997 - 11/06/1997
  113  Ticlopidine Bağlı Fatal Notropeni ve Pnömoni Olgusu... 02/06/1997 - 06/06/1997
  114  ARDS ve Nazokomiyal Pnomoni Zemininde Gelişen Bir "Usual İnterstisyel Pnömoni" Olgusu Olgu sunum... 02/06/1996 - 06/06/1996
  115  An Unusual case of a localised, reactive inflamatory lesion in lung: a localised form of lymphoid in... 25/05/1996 - 29/05/1996
  116  Lung clearance of Tc 99m HMPAO labeled leucocytes.... 12/05/1996 - 16/05/1996
  117  Akciğer kanserlerinde cerrahi yaklaşım... 02/11/1995 - 04/11/1995
  118  Tüberküloz kemoprofilaksisi hakkında hekimlerimizin bilgi ve görüşleri... 02/11/1995 - 04/11/1995
  119  Akciğer kanserlerinde cerrahi yaklaşım... 02/11/1995 - 04/11/1995
  120  Prognostic factors in lung cancer with brain metastasis... 29/10/1995 - 02/11/1995
  121  Nitric oxide generation by human macrophages in response to specific and nonspecific stimulation in ... 06/09/1995 - 10/09/1995
  122  Toraks içi sınırlı ve yaygın küçük hücreli akciğer karsinomunda survey araştırılması,... 11/06/1995 - 14/06/1995
  123  Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde survi araştırılması... 11/06/1995 - 14/06/1995
  124  Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde differansiasyon derecesi ile survinin ilişkisi... 11/06/1995 - 14/06/1995
  125  Soliter beyin metastazı yapmış akciğer karsinomlu olgularda postoperatif radyoterapi ile sadece ... 29/05/1995 - 02/06/1995
  126  Evre IIIB küçük hücreli dışı akciğer kanserinde neoadjuvan kemoterapi ve definitif radyotera... 29/05/1995 - 02/06/1995
  127  Beyin metastazı yapmış akciğer kanserinde prognostik faktörler... 28/05/1995 - 02/06/1995
  128  Kitle lezyonunu taklit eden pulmoner infarktüs... 18/09/1994 - 21/09/1994
  129  Akciğer kanserinde eritrosit membranı total ve Na+-K+-ATPaz aktivitesi... 18/09/1994 - 21/09/1994
  130  Göğüs hastalıklarında grip aşısı kullanımının klinik sonuçları... 18/09/1994 - 21/09/1994
  131  Pulmoner kist hidatikte albendazol kemoterapisi... 18/09/1994 - 21/09/1994
  132  Bir olgu nedeni ile Wegener granülomatozu... 18/09/1994 - 21/09/1994
  133  Kemoterapi sonrası adjuvan radyoterapi uygulanan toraks içi sınırlı küçük hücreli akciğer ... 15/05/1994 - 19/05/1994
  134  Akciğer kanserli olgularda uzak metastazların organlara göre dağılımı... 03/05/1993 - 07/05/1993
  135  Yüksek doz cisplatin uygulamalarında ondansetronun etkinliği... 03/05/1993 - 07/05/1993
  136  izmirde değişik ortamlarda karbonmonoksit ölçümleri... 03/09/1988 - 06/09/1988
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Tıp öğrencileri için mesleksel beceriler Tıp öğrencileri için mesleksel beceriler...  2005
  2  febril nötropeni ve akciğerler iç hastalıkları...  2003
  3  Yara Bakımı Paramedik Kitabı...  2000
  4  Solunum sistemi infeksiyonları ve korunma paramedik...  2000
  5  Editör Steven L. Berk, Çeviri Editörü: Kadir Biberoğlu. Çevirmen olarak. Pretest Dahiliye Kendi Kendine Değerlendirme ve Gözden Geçirme. Pretest Dahiliye Kendi Kendine Değerlendirme ve Gözden Geçirme....  1997
 • NO AD TARIH
  1  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Fonksiyonel Bir Gösterge Olarak Yürüme Hızının Yeri...  8/2010 - 5/2011
  2  Sarkoidoz tanısı almış hastalarda Ga-67 ve Tc-99m DTPA inhalasyon sintigrafilerinin sonuçlarının sarkoidozun evrelemesindeki katkısı...  5/2001 - 5/2003
 • NO AD YIL
  1  Bilim adamı yetiştirmegrubu; Türkiye üçüncülüğü "Hava gazını zehirden arıtma"...  1975
  2  Öğrenci araştırma yarışması, İkincilik "Kronik mesleki kurşun zehirlenmesi ve tıp eğitimi...  1979
  3  En iyi araştırma "Kronik akciğer hastalıklarında amiloidozis"...  1986
  4  Poster alanında dördüncülük "Göğüs hastalıklarında grip aşısı kullanımının klinik so...  1994
  5  Prof. Dr. Suphi Artunkal "Detection of primary lung cancer: Comparison of Tl-201, Ga-67 and Tc-99m H...  1996
  6  Actelion pulmoner hipertansiyon araştırma ödülü "Pilot çalışma:ratlarda kronik hipoksiye iki...  2010
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Mart 2020-Devam ediyor
  2 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı, Temmuz 2008- Temmuz 2011
  3 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2005- Ekim 2008
  4 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2005- Mayıs 2008
  5 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Aralık 1999- Ağustos 2000
  6 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Eylül 1999- Aralık 1999
  7 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programı Başkanı, Eylül 1996- Eylül 1999
  8 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Eylül 1996- Eylül 1999