Tr

Professor Doctor AZİZ KARAOĞLU INSTITUTE FOR ONCOLOGY KLİNİK ONKOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Akdeniz University Tıp Fakültesi  1990
  Specialization in Medicine  Fırat University Tıp Fakültesi İç Hastalıkları  1996
  Assistant Professor  Fırat University Tıp Fakültesi  1998
  Specialization in Minor  Hacettepe University Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı  2002
  Associate Professor  Fırat University Tıp Fakültesi İç Hastalıkları  2005
  Full Professor  Dokuz Eylül University Onkoloji Enstitüsü  2011
 • NO NAME YEAR
  1  Is advanced age a hesitation for cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy...  2018
  2  Geriatrik Hastalarda Meme Kanseri...  2018
  3  Response to Cabazitaxel Beyond 20 Cycles in A Patient with Penile Metastasis of Prostate Cancer: A C...  2017
  4  The Rate of Neoadjuvant Chemotherapy Use in Muscle Invasive Bladder Cancer and The Approach of Urolo...  2016
  5  The effect of octreotide, an analog of somatostatin, on bleomycin-induced interstitial pulmonary fib...  2013
  6  Kas invaziv mesane kanserinde neoadjuvan ve adjuvan kemoterapi...  2013
  7  Meme kanserinde bifosfonatlar ve RANKL engelleyicileri....  2012
  8  Klinik Onkolojide Moleküler Tanı Kullanımı: Genitouriner Tümörler...  2011
  9  Human telomerase reverse transcriptase expression in colorectal tumors: correlations with immunohist...  2010
  10  Malignancies diagnosed during pregnancy and treated with chemotherapy or other modalities (review of...  2010
  11  İmmün adjuvanlar...  2010
  12  Ghrelin and obestatin expression in oral squamous cell carcinoma: an immunohistochemical and biochem...  2010
  13  Protective effect of octreotide on intra-tracheal bleomycin-induced oxidative damage in rats...  2009
  14  Expression of obestatin and ghrelin in papillary thyroid carcinoma....  2009
  15  Efficacy and toxicity of gemcitabine and pegylated liposomal Doxorubicin in recurrent platinum-resis...  2009
  16  Ghrelin expression in normal kidney tissue and renal carcinomas....  2009
  17  Uterine primitive neuroectodermal tumor: a case report...  2009
  18  Epidemiology and survival of hepatacellular carcinoma in Turkey: outcome of multicenter study...  2008
  19  Primary mucinous adenocarcinoma of appendix treated with chemotherapy and radiotherapy: a case repor...  2008
  20  Localized palmar-plantar epidermal hyperplasia associated with use of sorafenib....  2008
  21  Urine calcium and deoxypyridinoline in assessment of response to local radiation therapy for metasta...  2007
  22  Ghrelin: a novel peptide with therapeutic effect in certain cancers?...  2007
  23  Serum paraoxonase and arylesterase activities in patients with lung cancer in a Turkish population....  2007
  24  Octreotide in the management of chemoradiotherapy-Induced diarrhea refractory to loperamide in patie...  2006
  25  Incidental DTPA and DMSA uptake during renal scanning in unknown bone metastases....  2006
  26  Metastatic osteosarcoma to the brain in adult patient....  2006
  27  Effects of lycopene against cisplatin-induced nephrotoxicity and oxidative stress in rats....  2005
  28  A phase II study on the safety and efficacy of 5-fluorouracil, epirubicin, cyclophosphamide (FEC) fo...  2005
  29  Tek ve multidoz methotrexate uygulamalarına bağlı overyan histopatolojik değişimler ve follikü...  2005
  30  Yüksek CA 125 değerleri her zaman tümör varlığını gösterebilir mi?...  2005
  31  Bronkoskopik fırça ve lavaj sitolojisi ile tanı konulan kombine tip primer akciğer karsinomu: Ol...  2004
  32  Kemik metastazlı hastalarda palyatif radyoterapi sonrası idrar ve deoksipiridinolin seviyeleri...  2004
  33  Primer tubal adenokarsinom...  2004
  34  Tubal ektopik gebelikte koriyokarsinom...  2004
  35  Selenium and high dose vitamin E administration protects cisplatin-induced oxidative damage to renal...  2004
  36  Tek doz methotrexate uygulanmasının over folikül rezervi üzerine etkisi...  2004
  37  Weekly irinotecan in patients with metastatic colorectal cancer failing 5-fluorouracil-based chemoth...  2003
  38  Retrospective evaluation of operated stage I breast cancer patients...  2003
  39  Central nervous system bleeding as a first manifestation of immunothrombocytopenic purpura in Hodgki...  2002
  40  Familial asynchronous bilateral primary male breast carcinoma....  2002
  41  Solitary esophageal metastasis of breast cancer after 11 years: a case report....  2001
  42  Hiperlipidemik tip II dibetes mellituslu olgularda, balık yağının lipid profili ve glukoz kontro...  2000
  43  Tip II diabetik hastalarda psikiatrik belirtiler ve kan şekeri kontrolü...  2000
  44  Demir eksikliği anemisi saptanan 50 yaş üstü olgularda endoskopik bulgular...  1999
  45  A case of pheochromacytoma manifested as noncardiogenic pulmonary edema...  1999
  46  Varis dışı üst gastrointestinal sistem kanamalarının tedavisinde somatostatin ile intravenöz ...  1998
  47  The efficacy of L-carnitine treatment in dilated cardiomyopathy...  1998
  48  Karaciğer sirozlu hastalarda osteoporoz...  1998
  49  Helicobacter pylori enfeksiyonunda malondialdehit ve glutatyon peroksidazın mukoza düzeyleri: erad...  1998
  50  Bazı psikosomatik dermatozlarda otonom sinir sitemi fonksiyonlarının incelenmesi...  1998
  51  Karaciğer sirozlu hastalarda tiorid hormon düzeyleri ve mortalite ile ilişkileri...  1998
  52  Peptik ülser ve gastrite bağlı kanama sonrasında omeprazol ve ranitidin tedavisinin etkinliği...  1998
  53  Karaciğer sirozlu hastalarda seks hormon düzeyleri ve mortalite ile ilişkisi...  1997
  54  Yaş, cinsiyet ve kronik böbrek yetmezliği etyolojisinin kronik hemodiyalizde yaşam süresine etk...  1997
  55  Peptik ülser ve gastrite bağlı üst gastrontestinal sistem kanamalarının tedavisinde intravenö...  1996
  56  Karaciğer yetmezliğine ikincil vitamin A eksikliğinde oftalmolojik yaklaşım...  1996
  57  Endoscopic and biopsy results of upper gastrointestinal system in hyperemesis gravidarum cases...  1996
  58  Uzun dönem nonsteroid antiinflamatuvar ilaç kullanımına bağlı gastrik hasarda misoprostol ve f...  1996
  59  Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda metoprolol SR'in akut etkisinin non-invaziv incelenmesi...  1995
  60  Yukarı fırat havzasında hipertansiyon sıklığı ve epidemiyolojisi...  1995
  61  Fırat üniversitesi iç hastalıkları polikliniğine başvuran (50-75 Yaş) bireylerde hipertansiy...  1994
 • NO NAME DATE
  1  Nadir Görülen Bir Küçük Hücreli Akciğer Karsinomuna Bağlı Paraneoplastik Sendrom: Cushing s... 10/10/2018 - 14/10/2018
  2  Nutrition-Aware Treatment Approach Has a Prognostic Impact in Patients Undergoing Cytoreductive Surg... 01/10/2018 - 04/10/2018
  3  Deguelin'in akciğer kanserinde in vitro anti-kanser belirteçlerine etkinliği... 10/05/2017 - 12/05/2017
  4  Yaş Kolorektal Kanser Peritoneal Metastazlarında Sitoredüktif Cerrahi ve Hipertermik İntraperito... 16/04/2017 - 20/04/2017
  5  Geriatrik Onkoloji Hastalarında Depresyon Sıklığı ve Olası Nedenlerin Belirlenmesi... 20/10/2016 - 23/10/2016
  6  Anti-cancer efficacy of deguelin against lung cancer cells with and without docetaxel and cisplatine... 03/09/2016 - 08/09/2016
  7  ANTI-CANCER EFFICACY OF DEGUELIN AGAINST LUNG CANCER CELLS WITH AND WITHOUT DOCETAXEL... 04/05/2016 - 07/05/2016
  8  Dynamic correlation of serum C-reactive protein (CRP) levels with serum prostate-specific antigen (P... 07/01/2016 - 09/01/2016
  9  Geriatrik Hastada Senkron Mide ve Kolon Adenokarsinomu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  10  Metastatik Kolon Kanserli Hastada İkinci Sıra Tedavi Olarak FOLFOXIRI ve Bevasizumab Rejimi... 22/04/2015 - 26/04/2015
  11  Kolon Kanseri Karaciğer Metastazı Tanılı Olguda Panitumumab, Kapesitabin ve Oksaliplatin Kombina... 22/04/2015 - 26/04/2015
  12  Mide Kanserli Hastaların Klinikopatolojik Özelliklerinin Retrospektif Değerlendirilmesi ve Sağka... 22/04/2015 - 26/04/2015
  13  Senkron Gastrik Karsinom, Kolon Karsinomu ve Renal Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu... 09/04/2015 - 12/04/2015
  14  Nadir Bir Tümörün Nadir Bir Prezentasyonu: Batın İçi Malign Periferik Sinir Kılıfı Tümör... 27/02/2015 - 01/03/2015
  15  Kolonun Nadir Görülen ve Hızlı Progresyon İzlenen Mikst Adenonöroendokrin Karsinomu (MANEK): O... 27/02/2015 - 01/03/2015
  16  Bilateral Atrial Fibrosarkom: Olgu Sunumu... 27/02/2015 - 01/03/2015
  17  Metronomik Tedaviye Yanıt Veren Miksoid Liposarkom: Olgu Sunumu... 27/02/2015 - 01/03/2015
  18  FOLFOXIRI and bevacizumab regimen as a second-line therapy: A case report... 12/12/2014 - 14/12/2014
  19  Good Response to Panitumumab, Capecitabine, and Oxaliplatin Combination (P-CapeOX) Regimen in a Pat... 12/12/2014 - 14/12/2014
  20  Synchronous appearance of gastric carcinoma, colon carcinoma, and renal cell carcinoma: A case repor... 12/12/2014 - 14/12/2014
  21  ALK-rearanjman sonuçlarımız/klinikopatolojik demografik özellikleri: tek merkez sonuçları... 06/11/2014 - 09/11/2014
  22  Sunitinib- and axitinib-induced acute pancreatitis: a case report... 24/10/2014 - 26/10/2014
  23  Geriatrik meme kanserli hastaların patolojik ve klinik özellikleri... 16/10/2014 - 19/10/2014
  24  Kanser Hastalarının Serum Çinko, Folik Asit, D ve B12 Vitamin Düzeylerinin Değerlendirilmesi... 19/03/2014 - 23/03/2014
  25  Efficacy and tolerability of biweekly gemcitabine plus cisplatin (GEMCIS) or gemcitabine plus paclit... 01/06/2012 - 05/06/2012
  26  Merkel hücreli karsinom ve nadir metastazları:olgu sunumu... 14/09/2011 - 18/09/2011
  27  Meme kanseri nedeniyle tamoxifen kullanan olguda gelişen ağır hipertrigliseridemi ve senkop: olgu... 22/09/2010 - 26/09/2010
  28  Malign plevral mezotelyomalı olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi... 22/09/2010 - 26/09/2010
  29  Pankreas adenokarsinomunda küratif cerrahi sonrası sağkalımı etkileyen faktörler... 22/09/2010 - 26/09/2010
  30  Erişkin yaşta saptanan nöroblastom:olgu sunumu... 22/09/2010 - 26/09/2010
  31  Adjuvan kemoterapi alan meme kanserli olgularda ghrelin, obestatin, leptin düzeyi ile kilo artış... 24/09/2009 - 28/09/2009
  32  İzole baldır kası relapsı gösteren diffüz büyük B hücreli nazofarenks lenfoma:olgu sunumu... 24/09/2009 - 28/09/2009
  33  Ratlarda intratrakiyal verilen bleomisinin neden olduğu oksidatif hasara karşı octreotidinin koru... 30/05/2009 - 01/07/2009
  34  Plevral efüzyonlardaki ayırıcı tanıda ghrelin ve obestatinin önemi... 26/03/2009 - 29/03/2009
  35  Tiroid papiller karsinomunda ghrelin ve obestatin ekspresyonu... 25/06/2008 - 29/06/2008
  36  Renal hücreli karsinomdalarda ghrelin ekspresyon kaybı... 25/06/2008 - 29/05/2008
  37  Serum paraoxonase activity changes in patients with lung cancer... 29/09/2006 - 03/10/2006
  38  İntramukozal erken gastrik kanserden köken alan krukenberg tümörü:olgu sunumu... 07/09/2005 - 11/09/2005
  39  Uzun süreli hidroksiüre kullanımına bağlı ayak ülserleri:olgu sunumu... 07/09/2005 - 11/11/2005
  40  Rekombinant human eritropoetinin doksorubisin bağımlı deri nekrozu üzerine etkileri... 07/09/2005 - 11/09/2005
  41  Primary malignant melanoma of esophagogastric junction: a cse report... 26/05/2005 - 30/05/2005
  42  An unusual tumor of the renal pelvis: primary mucinuous adenocarcinoma. a case report... 26/05/2005 - 30/05/2005
  43  Maksiller kondrosarkom :olgu sunumu... 20/04/2005 - 24/04/2005
  44  Beyin metastazı gelişen yetişkin osteosarkom olgusu... 20/04/2005 - 24/04/2005
  45  Focal extrarenal uptake of DTPA and DMSA: an interesting case of MIBI (-) bone metastases... 01/05/2004 - 05/05/2004
  46  Bronkoskopik fırça biyopsi ile tanı konulan kombine tip primer akciğer karsinomu... 29/05/2003 - 31/05/2003
  47  the prognostic significance of cyclin D1, p27, and cyclin E and their correlations wih other prognos... 18/10/2002 - 22/10/2002
  48  Trunkus arteriosus seyrinde gelişen kronik myelositik lösemi:olgu sunumu... 25/09/2002 - 29/09/2002
  49  IIVP regimen for salvage therapy in patients with relapsed lymphoma prior to autologous stem cell tr... 07/11/2001 - 11/11/2001
  50  A phase II Study of weekly irinotecan in patients with metastatic colorectal cancer refractory to 5-... 12/05/2001 - 15/05/2001
  51  FEC followed by paclitaxel in the adjuvant treatment of high-risk breast cancer: preliminary report... 21/02/2001 - 24/02/2001
  52  Lymphoblastic leukemia/lymphoma in adults. A clinicopathological study of 28 cases treated at the Ha... 06/02/2001 - 09/02/2001
  53  Combination of docetaxel, epirubicin, cyclophosphamide chemotherapy in metastatic breast cancer... 06/02/2001 - 09/02/2001
  54  Salvage ifosfamide-etoposide combination after antracycline and taxane failure in advanced breast ca... 06/02/2001 - 09/02/2001
  55  Brakial pleksopati ile başvuran rekürren meme kanseri olgusu.... 17/11/2000 - 19/11/2000
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Geriatrik Onkolojide Değerlendirme Geriatri Pratiğinde Ölçekler...  2016
 • NO NAME DATE
  1  Prof. Dr. Mustafa Samur Bildiri Ödülleri / En İyi Bildiri Ödülü...  2009
 • NO Responsibility
  1 Palyatif Bakim Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, March 2016- March 2019