En

PROF.DR. NURAN ESEN TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1985
  Tıpta Uzmanlık  SSK Ankara Eğitim Hastanesi Mikrobiyoloji, Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı  1992
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2000
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji  2004
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2010
 • NO AD YIL
  1  Comparison of polymerase chain reaction-restriction enzyme analysis method and dna sequence analysis...  2018
  2  Dört Yıllık Süreçte Bir Üniversite Hastanesindeki Tüberküloz Dışı Mikobakterilere Ait İz...  2018
  3  Multicenter evaluation of crystal violet decolorization assay (CVDA) for rapid detection of isoniazi...  2016
  4  Çok İlaca Dirençli Tüberkülozun Hızlı Tespiti için Dolaylı Nitrat Redüktaz Testinin Çok M...  2016
  5  Çocuklarda Latent Tüberküloz Tanısında Tüberkülin Deri Testi ve İn Vitro İnterferon-Gama Sa...  2013
  6  Çocuklarda Latent Tüberküloz Tanısında Tüberkülin Deri Testi ve İn Vitro İnterferon-Gama Sa...  2013
  7  Pyrazinamide monoresistance in clinical isolates...  2013
  8  Türkiye'de toplum kökenli pnömoni etyoloji ve epidemiyolojisi...  2013
  9  Performance of tuberculin skin test and interferon gamma assay for the diagnosis of latent tuberculo...  2011
  10  Rutin mikobakteriyoloji Laboratuarları için üç adımda MIRU-VNTR...  2010
  11  Is it valuable to examine more than one sputum smear per patient for the diagnosis of pulmonary tube...  2007
  12  Mycobacterium tuberculosis'in izolasyonunda Lowenstein-Jensen besiyeri ile Bactec 460TB sisteminin k...  2007
  13  The role of calcium utilization of intestinal flora in urinary calcium excretion....  2007
  14  Molecular characterization of Mycobacterium tuberculosis isolates from Izmir, Turkey...  2007
  15  Moleküler tüberküloz laboratuvarında tanı testleri, kalite kontrol programları...  2007
  16  Ultrastructural stages of biofilm development of Escherichia coli on urethral catheters and effects ...  2006
  17  Fırsatçı pulmoner infeksiyon ön tanısıyla yapılan bronkoalveoler lavajın mikrobiyolojik sonu...  2006
  18  Evaluation of Cobas Amplicor MTB Test to detect Mycobacterium tuberculosis in pulmonary and extrapul...  2006
  19  Ender bir olgu: Endometriyum Tüberkülozu...  2005
  20  Rutin laboratuvarda Candida albicans tanısı almış izolatlarda üç farklı yöntemle Candida dub...  2004
  21  Mikobakteriyel İnfeksiyonların Laboratuvar Tanısı...  2003
  22  Akut bakteriyel sistit olgularında kotrimoksazol ve siprofloksasin direnci...  2003
  23  Laboratuvarda Biyogüvenlik Çalışmaları ve Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi...  2003
  24  Mikobakterilerin tanısında, tanımlanmasında ve ilaç direncinin belirlenmesinde kullanılan mole...  2003
  25  Akut pyelonefrit tedavisinde invitro antibiyotik direnci...  2003
  26  Evaluation of semisolid agar screening tests for determining fluconazole and amphotericin B suscepti...  2003
  27  Çevresel toksinler: Botulismus...  2003
  28  Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Mycobacterium tuberculosis izolatlarında ilaç direnci (2000-2002)...  2003
  29  Comparison of different methods for the detection of beta-lactamase activity in Candida albicans str...  2002
  30  Klinik İzolatların Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesinde Vitek Sistemi ve Disk Diffüz...  2002
  31  Recovery period of bladder after exposure to soluble virulence factor produced by Escherichia coli...  2001
  32  Use of chromogenic tube and methyl blue-Sabouraud agar for the identification of Candida albicans st...  2001
  33  Deneysel sistit modelinde 24. ve 48. saatte alınan idrar kültürlerinde bakteri üremelerinin kar...  2001
  34  İdrar kültürlerinden izole edilen Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae suşlarının çeşit...  2001
  35  Hastane kaynaklı Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter suşlarının çeşitli antibiyotiklere ka...  2001
  36  Routine rapid Mycobacterium species assignment based on species-species allelic variation in the 65-...  1997
  37  Salmonella ve Shigella suşlarının agar dilüsyon yöntemiyle kinolon ve ampisilin duyarlılıklar...  1997
  38  Kan donörlerinde Hepatit B prevalansı...  1996
  39  SSK Bozyaka Hastanesine başvuranların Hepatit-B ve Hepatit-A'nın bulaşma ve korunma yolları kon...  1996
  40  Genç erişkinlerde kızamıkçık seropozitiflik oranları...  1996
  41  Genç erişkinlerde Toksoplazma antikorlarının dağılımı (412 olgu)...  1996
  42  Blood serology against Chlamydia trachomatis in rheumatoid artritis...  1995
  43  Vajinal akıntı örneklerinden Gardnerella vaginalisin izolasyonu...  1993
  44  Seronegatif spondiloartropati - Chlamydia trachomatis ilişkisi...  1993
  45  Is there tolerance to penicillin in Group A beta hemolytic streptococci...  1993
  46  Boğaz kültüründe üreyen grup-A beta hemolitik streptokokların presipitasyon metodu ile identif...  1991
  47  Gonokokal üretritlerde penisilin direnci...  1991
 • NO AD TARİH
  1  İnvaziv aspergilloz tanısında galaktomannan antijen testinin rolü... 04/11/2018 - 08/11/2018
  2  hiv tanı algoritması, bir yıllık deneyim... 04/11/2018 - 08/11/2018
  3  TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLERİN TANIMLANMASINDA PCR-RFLP VE DNA SEKANS ANALİZİ SONUÇLARINI... 18/11/2016 -
  4  Tüberküloz laboratuvarlarının tüberküloz laboratuvar sürveyans ağı -laboratuvar değerlendi... 18/11/2015 - 22/11/2015
  5  Çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis izolatlarının hızlı tespitinde nitrat redüktaz ... 08/05/2015 - 10/05/2015
  6  Mycobacterium fortuitum ile Oluşan Bir Protez Enfeksiyonu Olgusu... 08/05/2015 - 10/05/2015
  7  Çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis izolatlarının hızlı tespitinde kristal viyole re... 08/05/2015 - 10/05/2015
  8  CHILDHOOD TUBERCULOSIS PRESENTING WITH LYMPHADENOPATHY... 24/03/2015 - 26/03/2015
  9  Mikobakteriyoloji laboratuvarına gönderilen klinik örneklerde GeneXpert MTB/RIF yönteminin perfo... 12/11/2014 - 16/11/2014
  10  Bir bronkoskopi ünitesinde atipik mikobakterilere bağlı yalancı salgın... 04/11/2014 - 07/11/2014
  11  Bir üniversite hastanesinden 2009-2013 yılları arasında bildirilen tüberküloz olguları... 04/11/2014 - 07/11/2014
  12  İçme suyu pompalarında Escherichia coli'nin oluşturduğu biyofilm yapısının incelenmesi ve ol... 03/11/2012 - 07/11/2012
  13  Tüberküloz dışı mikobakterilerin tür düzeyinde tanımlanması... 12/11/2011 - 16/11/2011
  14  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Mikobakteriyoloji Laboratuvarı On Yıllık Verilerinin Değerl... 12/11/2011 - 16/11/2011
  15  Mycobacterium tuberculosis izolatlarında Pirazinamid monorezistans oranının belirlenmesi... 07/11/2010 - 11/11/2010
  16  Performance of tuberculin skin test and interferon gamma assay fort he diagnosis of latent tubercolo... 09/09/2010 - 12/09/2010
  17  QCMD external quality assessment results of Turkish participants for HBVDNA and HCVRNA panels... 27/09/2009 - 30/09/2009
  18  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinden son dört yılda bildirilen tüberküloz olguları... 25/03/2009 - 29/03/2009
  19  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencilerinin 2005-2006 Yılı Sağlık Ocağ... 06/05/2008 - 09/05/2008
  20  The evaluation of the rejected hematology samples within scope of accreditation in Dokuz Eylül Univ... 15/04/2008 - 18/04/2008
  21  Detection and monitorization of nonconformities: contribution to the operation of the medical labora... 15/04/2008 - 18/04/2008
  22  Three step MIRU-VNTR for routine laboratory practice... 01/07/2007 - 04/07/2007
  23  Mycobacterium tuberculosis kompleks izolatlarının MIRU-VNTR ile genotiplendirilmesi... 23/11/2006 - 25/11/2006
  24  Akciğer tüberkülozunun mikrobiyolojik tanısında iki balgam örneği yeterli midir?... 12/09/2006 - 16/09/2006
  25  Escherichia coli biofilm oluşum basamaklarının ultrastrüktürel değerlendirilmesi ve üretral k... 10/06/2006 - 15/06/2006
  26  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi alan çalışmaları: Narlıdere dinlenme ve bakım evi g... 02/05/2006 - 05/05/2006
  27  Tomurcuklu dal manzarasının re-enfeksiyon tüberkülozu tanısında yeri: retrospektif çalışma... 26/10/2005 - 30/10/2005
  28  The role of calcium utilization of intestinal flora on urinary calcium excretion... 10/09/2005 - 13/09/2005
  29  Molecular epidemiologic characterization of Mycobacterium tuberculosis isolates from Izmir, Turkey... 26/06/2005 - 29/06/2005
  30  Comparison of Lowenstein Jensen and BACTEC 460TB System for Detection of Mycobacterium tuberculosis ... 26/06/2005 - 29/06/2005
  31  Identification of clinically isolated non-tuberculous mycobacterial strains by PCR restriction enzym... 26/06/2005 - 29/06/2005
  32  Nadir bir olgu: Endometrium Tüberkülozu... 09/12/2004 - 11/12/2004
  33  Solunum yolu ve solunum dışı örneklerden Mycobacterium tuberculosis'in saptanmasında Cobas Ampl... 09/12/2004 - 11/12/2004
  34  Distribution of etiologic agents of patients with community acquired pneumonia... 04/09/2003 - 06/09/2003
  35  Comparison of MTT with agar proportion and BACTEC 460 methods for detection of rifampin and isoniazi... 04/09/2003 - 06/09/2003
  36  Laboratuvarda Biyogüvenlik Çalışmaları ve Dokuz Eylül Deneyimi... 30/04/2003 - 04/05/2003
  37  Fırsatçı pulmoner infeksiyon ön tanısıyla yapılan bronkoalveoler lavajın mikrobiyolojik sonu... 23/04/2003 - 26/04/2003
  38  2000-2002 yılları arasında Mycobacterium tuberculosis izolatlarında ilaç direnci... 31/10/2002 - 02/11/2002
  39  Gen-probe Mycobacterium tuberculosis direkt test ile solunum yolu ve diğer örneklerin değerlendir... 31/10/2002 - 02/11/2002
  40  Klinik örneklerden izole edilen mikobakterilerin tanımlanması... 31/10/2002 - 02/11/2002
  41  Akut pyelonefrit tanısı alan hastalarda invitro antibiyotik direncinin cinsiyet ve üriner sistem ... 30/09/2002 - 05/10/2002
  42  Akut bakteriyel sistit olgularında kotrimoksazol ve siprofloksasin direnci... 30/09/2002 - 05/10/2002
  43  Evaluation of Gen-probe Mycobacterium tuberculosis direct test for pulmonary and extrapulmonary spec... 21/04/2002 - 25/04/2002
  44  C.albicans suşlarının amfoterisin B ve flukonazole duyarlılıklarının belirlenmesinde yarı ka... 19/06/2001 - 21/06/2001
  45  Staphylococcus aureus suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının saptanmasında VITEK sistemi v... 25/04/2001 - 28/04/2001
  46  Taska dayalı öğrenimde uygulanacak seçmeli staj programına ilişkin öğrenci görüşleri... 24/04/2001 - 28/04/2001
  47  A rapid method for rifampicin susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis... 01/04/2001 - 04/04/2001
  48  Comparison of BACTEC 460 system with the egg based Lowenstein Jensen media, for isolation of Mycobac... 01/04/2001 - 04/04/2001
  49  Use of chromogenic tube and methyl blue agar for the identification of Candida albicans strains... 01/04/2001 - 04/04/2001
  50  Deneysel sistit modelinde 24. ve 48. saatte alınan idrar kültürlerinde bakteri üremelerinin kar... 08/10/2000 - 12/10/2000
  51  Candida albicans izolatlarında beta laktamaz varlığının gösterilmesinde farklı yöntemlerin k... 08/10/2000 - 13/10/2000
  52  Gram negatif basillerin antibiyotik duyarlılık testlerinde otomatize bir sistem ile elde edilen so... 08/10/2000 - 13/10/2000
  53  Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) üreten Klebsiella pneumoniae suşlarının molekül... 08/10/2000 - 13/10/2000
  54  Rutin laboratuvarda Candida albicans tanısı almış izolatlarda üç farklı yöntemle Candida dub... 08/10/2000 - 13/10/2000
  55  İdrar kültürlerinden izole edilen Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae suşlarının çeşit... 03/10/1999 - 08/10/1999
  56  Hastane kaynaklı Pseudomonas ve Acinetobacter suşlarının çeşitli antibiyotiklere karşı in vi... 03/10/1999 - 08/10/1999
  57  A retrospective study for the prevalence of resistance to antimycobacterial drugs... 20/05/1999 - 22/05/1999
  58  İzmir Kahramanlar Verem Savaş Derneğine başvuran hastaların pozitif kültürlerinde antimikobak... 17/05/1999 - 19/05/1999
  59  Brusellozis'in serolojik tanısında geleneksel yöntemlerle ELISA'nın karşılaştırılması... 04/10/1998 - 09/10/1998
  60  Diabetik hastalarda Anti-HCV prevalansı... 06/10/1997 - 10/10/1997
  61  Mikobakterilerin hsp 65 geni ile tanımlanması... 15/11/1996 - 16/11/1996
  62  Çocukluk döneminde Hepatit-B aşısının rutin uygulanabilirliği... 07/11/1996 - 09/11/1996
  63  The prevalence of antibodies against hepatitis C virus (HCV) in haemodialysis patients and blood don... 07/10/1996 - 11/10/2006
  64  İdrar kültürlerinde üreyen streptokokların tiplendirilmesi ve antibiyotik duyarlılıkları... 04/09/1995 - 06/09/1995
  65  Sağlık koleji öğrencilerinin serumlarında Epstein-Barr virus antikorları ve heterofil antikorl... 04/09/1995 - 06/09/2005
  66  Salmonella ve Shigella suşlarının agar dilüsyon yöntemiyle kinolon ve ampisilin duyarlılıklar... 02/05/1995 - 04/05/1995
  67  The evaluation of biopsy urease test and ELISA in the diagnosis of Helicobacter pylori infection... 26/03/1995 - 30/03/1995
  68  Kızamıktan korunmada tek doz aşı uygulaması yeterli mi?... 18/04/1994 - 21/04/1994
  69  Çeşitli risk gruplarında Chlamydia trachomatis antijen ve IgG, IgA, IgM antikorlarının karşıl... 11/04/1994 - 15/04/1994
  70  Kronik hepatitli ve sirozlu hastalarda hepatit delta virus infeksiyonu... 05/09/1992 - 17/09/1992
  71  Staphylococcus aureus suşlarının çeşitli antibiyotiklere invitro duyarlılıkları... 31/05/1992 - 05/06/1992
  72  Boğaz kültürlerinde üreyen grup A beta hemolitik streptokokların presipitasyon yöntemiyle iden... 22/04/1991 - 26/04/1991
 • NO AD YIL
  1  Mycobacterium tuberculosis ve Tüberküloz...  2016
  2  Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanları İçin KLİNİK ÖRNEKTEN SONUÇ RAPORUNA UYGULAMA REHBERİ; Solunum...  2016
  3  Bulaşıcı Hastalıkların Araştırılmasında Sahada Çalışan Hekimler için Laboratuvar Rehber...  2014
  4  Tıbbi Laboratuvarlarda Akreditasyon Kursu II Hazırlık Başvuru ve Denetim Süreci...  2012
  5  Tıbbi Laboratuvar Testleri El Kitabı...  2011
  6  Klinik laboratuvarlarda akreditasyon süreci kursu I...  2008
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Acinetobacter ve diğer Gram negatif nonfermentatif basiller Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi...  2017
  2  Hücre içine giriş ve invazyon mekanizmaları Enfeksiyon Patogenezi ve Bağışıklık...  2015
  3  Tüberkülozda ilaç duyarlılık testi (İDT) ve İDT'de kalite kontrol110-117 Tüberküloz...  2010
  4  Acinetobacter ve Diğer Gram Negatif Nonfermentatif Basiller Enfeksiyon hastalıkları ve Mikrobiyolojisi...  2008
  5  En iyi kanıtın bulunması Kanıta Dayalı Tıp...  2003
  6  Kanıta Dayalı Tıp ve Hastane İnfeksiyonları Hastane İnfeksiyonları...  2003
  7  Zarar Makalelerinde Eleştirel Değerbiçme Kanıta Dayalı Tıp...  2003
  8  Acinetobacter ve diğer Gram negatif nonfermentatif basiller İnfeksiyon hastalıkları ve Mikrobiyolojisi...  2002
 • NO AD TARIH
  1  Sağlık alanında öğrenime yeni başlayan Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinde Hepatit (A, B ve C) Seroprevalansının Belirlenmesi...  2/2018 - /
  2  Mycobacterium tuberculosis kompleks izolatlarının izoniyazid ve rifampisine karşı duyarlılıklarının belirlenmesinde kapiller tüp yöntemi...  8/2017 - 7/2019
  3  Klinik örneklerden izole edilen tüberküloz dışı mikobakterilerin DNA dizi analizi ile tanımlanması...  6/2012 - /
  4  İçme suyu pompalarında Escherichia colinin oluşturduğu biyofilm yapısının incelenmesi, oluşmasının önlenmesi ve giderimi...  9/2011 - 9/2012
  5  Mycobacterium tuberculosis izolatlarında pirazinamid monorezistans oranının belirlenmesi...  7/2009 - 1/2010
  6  juvenil idiopatik artritli hastalarda latent tuberküloz enfeksiyonunun saptanmasında tüberkülin deri testi ile mikobakterium tuberculosise özgül antijenlere karşı oluşan gamma interferon ölçümünün karşılaştırılması...  1/2009 - 1/2010
  7  Mycobacterium tuberculosis kompleks izolatlarının spoligotipleme yömtemi ile epidemiyolojik olarak incelenmesi...  9/2007 - 9/2007
  8  Mycobacterium tuberculosis'e ait ESAT-6 VE CFP-10 proteinlerinin klonlanması, ekspresyonu ve saflaştırılması, çeşitli hasta gruplarında, IFN-gamma ve IL-10 yanıtlarının saptanması...  1/2005 - 1/2007
  9  Farklı antibiyotiklerin biyofilm oluşumu üzerindeki etkilerinin SEM (scanning electron microscopy) ile gösterilmesi...  1/2003 - 1/2005
  10  Mycobacterium tuberculosis kompleks izolatlarının moleküler epidemiyolojisi...  1/2002 - 1/2005
  11  Toplum kaynaklı pnömonili hastalarda etyolojik ajanların dağılımı...  1/2001 - 1/2003
  12  Moleküler yöntemlerle Mycobacterium tuberculosis ve tüberküloz dışı mikobakterilerin varlığının araştırılması...  1/2001 - 1/2002
  13  Mycobacterium tuberculosis suşlarında farklı yöntemlerle izoniazid ve rifampisin dirençlerinin belirlenmesi ve sonuçlarının karşılaştırılması...  1/2001 - 1/2003
 • NO AD YIL
  1  En iyi poster dalında üçüncülük ödülü...  2000
  2  Bilimsel teşvik ödülü...  2001
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2018-Devam ediyor