DERECE PROGRAMLARI

: Lojistik Mühendisliği Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Lojistik Mühendisliği Anabilim Dalı, Lojistik Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans programı, Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulunun 03.04.2006 tarihli toplantısında anabilim dalının kurulması ve bu anabilim dalında yüksek lisans programı açılması teklifi Rektörlük Makamına arzedilmiş ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 13.06.2006 tarihli Yürütme Kurulu Toplantısında incelenerek Lojistik Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci öğretim) programı olarak açılmasına karar verilmiştir.

Kazanılan Derece

Lojistik Mühendisliği Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Not Döküm Belgesi (Transkript), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğer GRE, GMAT ve Dil Yeterliliği sınavlarından kabul edilebilir puan ile lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. ALES ve Yabancı Dil puanı aranıp aranmayacağı ile ilgili istisnai durumlar Enstitü duyurusunda yer alır. Ancak; Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl (bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı),1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programın eğitim dili İngilizce destekli Türkçe dir. İkinci Öğretimde Tezsiz olarak eğitim verilmektedir. Programa yılda en az 20 öğrenci kabul edilmesi öngörülmektedir. Lisansüstü çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla lojistik laboratuvarı, Marport Liman Operasyonları Laboratuvarı, Bilgisayar Laboratuvarı, Kütüphane olanağı bulunmaktadır. Multidisipliner bir Ana Bilim Dalı olması dolayısıyla Deniz İşletmeciliği Yönetimi Yüksekokulu, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İstatistik, Hukuk, Çevre Mühendisliği, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Matematik, İşletme, Şehir ve Bölge Planlama, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği gibi farklı disiplinlerden yirmi iki öğretim üyesi ders vermektedir.
Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %30

Temel Program Kazanımları

1   Küresel ekonomi içerisinde lojistik ve tedarik zinciri kavramlarının rekabetçi üstünlük yönünü benimser.
2   Türkiye ekonomisi ve dış ticareti içerisinde lojistik ve tedarik zinciri kavramlarının önemini hem maliyet düşürücü hem de müşteri hizmet düzeyi arttırıcı yönü ile anlayarak içselleştirir.
3   Fen Bilimleri araştırma yöntemlerini lojistik ve tedarik zinciri konularında uygulayabilme yetisine sahiptir.
4   Lojistik ve tedarik zinciri alanında modelleme, simülasyon, optimizasyon ve diğer deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisine sahiptir.
5   Lojistik ve tedarik zinciri alanında sektördeki mevcut çalışma koşullarını kalite sistem standartları kapsamında daha üst noktalara taşıyarak ayrıcalık yaratır.
6   Lojistik ve tedarik zinciri sektörünün içinde bulunduğu genel durumu, darboğazları, çevre etmenlerini de değerlendirerek sektöre yönelik olarak stratejiler belirler ve gerektiğinde bunları rapor haline dönüştürür.
7   Lojistik ve tedarik zinciri konularında ulusal ve uluslar arası alanda kamu veya özel sektörde yer alan projelerde aktif olarak görev alır.
8   Lojistik ve tedarik zinciri alanında çok disiplinli takım çalışmalarında inisiyatif alarak, ortaya çıkabilecek problemlere çözüm önerisi getirir.
9   Meslek standartlarının, etik sorumluluklarının ve iş güvenliğinin gereklerini yerine getirir.
10   Lojistik ve tedarik zinciri alanında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar, bireysel çalışma becerisi ve bağımsız kara verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı olarak açık ve net bir şekilde ifade eder.
11   Lojistik ve tedarik zinciri alanında yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler getirir.
12   Lojistik ve tedarik zinciri alanında bilgi işleme becerileriyle yeni bilgi oluşturarak, uygulama kontrol geribildirim ve değerlendirme becerileri geliştirir.
13   Lojistik ve tedarik zinciri kapsamında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alanda veya ilgili yan alanlarda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezun olan öğrenciler kamuda ve özel sektörde çalışabilmekte ve/veya Doktora Programlarına devam edebilmektedirler. Mezunların çalışma hayatı ve istihdam edilenlerin statüleri, programın eğitim amaçlarına ne ölçüde ulaşıldığının niteliksel bir göstergesidir. Mezunlarımız kamuda T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve ilgili kamu kuruluşları Dış Ticaretle ilgili kamu kuruluşları Üniversiteler ve araştırma merkezleri gibi eğitim ve araştırma kurumlarında çalışablmektedr. Özel Sektörde Taşıma İşleri Aracıları (Gemi Brokerleri,Ulaştırma Yüklenicileri, Gemi Acenteleri) Karayolu, Demiryolu, Havayolu, Denizyolu Taşıma İşletmeleri Üretici ve İmalatçı İşletmeler Depo ve Antrepo İşletmeleri Ambalajlama ve Paketleme Kuruluşları İhracat, İthalat ve Dış Ticaret İşletmeleri Lojistik Hizmet Sağlayıcı İşletmeler Tersaneler Limanlar,Terminaller ve Lojistik Merkezler Lojistik Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sağlayıcı İşletmeler Ve Diğer lojistik ve ulaştırma ile ilgili işletmelerde farklı kademelerde başarı ile görev yaptıkları gözlenmiştir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. Öğrencinin danışmanının onayı ile MAT5101 Applied Mathematics (3 0 0) veya MAT 5102 Numerical and Approximate Methods (3 0 0) veya LOG 5019 Lojistikte Diferensiyal Denklem Uygulamaları (3 0 0) derslerinden birini zorunlu olarak alması gerekir. Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu ders danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 LOG 5005 Lojistik Sistemler ZORUNLU 3 0 0 6
G 2 FBE 5555 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 LOG 5007 Ulaştırma Sistemleri ZORUNLU 3 0 0 6
G 4 LOG 5098 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 LOG 5009 Lojistik Operasyonları Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 7
G 2 LOG 5011 Lojistik Sistemlerin Tasarımı ve Analizi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 3 LOG 5015 Şehirsel Yerleşme Alanlarında Lojistik Planlama SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 LOG 5017 Lojistik ve Çevre İlişkileri SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 MAT 5101 Uygulamalı Matematik SEÇMELİ 3 0 0 9
G 6 DLU 7025 Acente ve Brokerlik İşlemleri SEÇMELİ 3 0 0 6
G 7 DLU 7015 Taşıma Hukuku SEÇMELİ 3 0 0 5
G 8 LOG 5023 Lojistikte Olasılık ve İstatistik Yöntemler SEÇMELİ 3 0 0 6
G 9 LOG 5025 Ağ Şebeke Analizleri SEÇMELİ 3 0 0 4
G 10 LOG 5019 Lojistikte Diferansiyal Denklem Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 7
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 LOG 5002 Lojistik Tesisler ve Süreçler ZORUNLU 3 0 0 6
B 2 LOG 5022 Lojistik Sistemler için Sistem Dinamiği ZORUNLU 3 0 0 6
B 3 LOG 5096 Yüksek Lisans Seminer ZORUNLU 0 2 0 3
B 4 LOG 5006 Tedarik Zinciri Yönetimi ZORUNLU 3 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 9
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ENM 5012 Benzetimin Endüstride Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 8
B 2 LOG 5010 Tedarik Zinciri Yönetiminde Yöneylem Araştırması SEÇMELİ 3 0 0 8
B 3 LOG 5012 Ulaşım Akım Modelleri SEÇMELİ 3 0 0 8
B 4 LOG 5014 Taşıyıcı Sistem Analizi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 5 MAT 5102 Numerik ve Yaklaşık Yöntemler SEÇMELİ 3 0 0 9
B 6 LOG 5020 Lojistik Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri SEÇMELİ 3 0 0 6
B 7 DLU 7004 Liman ve Terminal İşletmeciliği SEÇMELİ 3 0 0 8
B 8 LOG 5024 Uluslararası Lojistik SEÇMELİ 3 0 0 6
B 9 LOG 5018 Veri Madenciliği SEÇMELİ 3 0 0 8
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 LOG 5099 Yüksek Lisans Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 LOG 5099 Yüksek Lisans Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Tezli ikinci devre (Yüksek Lisans Derecesi) Programı dersler (en az 54 AKTS), seminer (3 AKTS), M. Sc. Research (3 AKTS) ve M. Sc. Thesis (60 AKTS), toplam 120 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağrlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı : Prof.Dr.Okan TUNA
E-Posta : otuna@deu.edu.tr
Telefon : +90 (232) 301 88 31
Posta Adresi : DEÜ Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Tınaztepe Kampüsü 35160 Buca/İZMİR