DERECE PROGRAMLARI

: Matematik Doktora (İngilizce)

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Matematik Bölümü 1991 yılında kurulmuştur. Lisans programına 1991 yılında başlamıştır. Yüksek lisans ve doktora programları 1993 yılında başlamıştır. Bölüm lisans ve lisansüstü dersleri ile Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve üniversitemizin diğer fakültelerindeki matematik derslerini yürütmektedir. Gelişmekte olan bir bölüm olarak özellikle araştırma alanında kendini güçlendirmeyi ve çeşitli anabilim dallarında büyümeyi hedeflemektedir.

Kazanılan Derece

Matematik Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Tezli Yüksek Lisans Derecesi, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğeri GRE, GMAT ile Dil Yeterliliği konusunda kabul edilebilir puan ile lisans veya tezli yüksek lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. Ancak; doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvuruları ile Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bu programın amacı geniş seçmeli ders olanaklarıyla hem saf matematikte hem de uygulamalı matematikte sağlam bir altyapı oluşturmak, analitik düşünme yeteneğini geliştirmek ve mantıklı çözümler üretmektir. Toplam yirmi iki öğretim üyesi ders vermektedir.

Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %100

Temel Program Kazanımları

1   Matematiğin bazı alanlarında teorik ve uygulamalı bilgileri geliştirmek ve derinleştirmek.
2   Matematikte bağımsız ve eleştirel düşünme yeteneğini geliştirmek.
3   Lisansüstü matematik eğitiminde edindiği bilgileri lisans eğitimine aktarabilmek.
4   Matematik ve bilim dergilerini takip ederek kendisini güncel tutabilme yeteneğini kazanmak.
5   Matematikte ve ilgili alanlarda, bireysel veya grup olarak, araştırma çalışmaları yapmak.
6   Disiplinlerarası bir yaklaşımla uygulamalı matematikte analiz yapabilmek, model kurabilmek ve metotlar geliştirmek.
7   Matematik alanlarında yaygın kullanılan yazılımları kullanabilmek.
8   Matematiğin dalları içindeki uygulamaları ile saf matematiğin kavramlarına hakim olmak.
9   Bilim, toplum ve tarihteki matematiğin dinamik rolünü anlayabilmek.
10   Matematiğin çeşitli alanları arasındaki karşılıklı ilişkiyi anlayabilmek.
11   İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde aktif olarak kullanabilmek, yurtiçi ve yurtdışı meslektaşlarıyla rahat bir şekilde iletişim kurabilmek ve periyodik literatürü takip edebilmek.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlarımız, akademisyen, öğretmen olabilmekte, finans veya bilgi işlem sektöründe kariyer yapabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FBE 6668 Bilim Felsefesi ve Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 MAT 6098 Doktora Uzmanlık Alanı ZORUNLU 3 0 0 9
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAT 6094 Doktora Seminer ZORUNLU 0 3 0 5
G 2 MAT 6098 Doktora Uzmanlık Alanı ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MAT 6099 Doktora Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAT 6099 Doktora Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MAT 6099 Doktora Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAT 6099 Doktora Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MAT 6099 Doktora Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 1 MAT 5003 Modüller ve Halkalar - I SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 2 MAT 5081 Dalgacıklar ve Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 3 MAT 5007 Cebir I SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 4 MAT 5019 Genelleştirilmiş Fonksiyonların Teorisi ve Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 5 MAT 5029 Manifoldlar Üzerinde Kalkülüs SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 6 MAT 5031 Matris Teorisi SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 7 MAT 5049 Kategoriler SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 8 MAT 6021 Topoloji SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 9 MAT 6023 İleri Cebir SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 10 MAT 6025 Fonksiyonel Analiz SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 11 MAT 6031 Olasılık Teorisi SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 12 MAT 6033 Hiperbolik Denklemler ve Sistemlerin Teorisi SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 13 MAT 6035 İleri Topoloji ve Geometri I SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 14 MAT 6037 Abel Gruplarında Homolojik Yöntemler SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 15 MAT 6039 Diferansiyel Topoloji SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 16 MAT 6041 Interpolasyon ve Yaklaşım SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 17 MAT 6043 Lie Gruplarının Diferansiyel Denklemlere Uygulamaları I SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 18 MAT 5017 Adi Diferansiyel Denklemler Teorisi SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 19 MAT 5055 Değişmeli Halka Teorisi I SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 20 MAT 5053 Matris Grupları SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 21 MAT 6049 Doğru Geometrisi SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 22 MAT 6051 Yüzeylerin İçsel Geometrisi SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 23 MAT 6055 Temsil Teorisi SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 24 MAT 5059 Reel Analiz SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 25 MAT 5061 Abel Grupları SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 26 MAT 5063 Değişmezler Teorisi SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 27 MAT 5065 İleri Lineer Cebir SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 28 MAT 5067 Cebirler ve Ok Temsilleri SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 29 MAT 5069 Cebirsel Eğriler SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 30 MAT 5071 Cebirsel Geometri I SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 31 MAT 5073 Cebirsel Yüzeyler SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 32 MAT 5075 Zaman Skalası Hesabı SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 33 MAT 5101 Uygulamalı Matematik SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 34 MAT 5141 Matematiksel Yöntemler SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 35 MAT 5151 Uygulamalı Matematiğin Yöntemleri SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 36 MAT 5077 Uygulamalı Matematiğin Farklı Yönleri SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 37 MAT 5009 Analitik Sayılar Teorisi SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 38 MAT 5013 Karmaşık Geometri SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 39 MAT 5015 Kriptografi SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 40 MAT 5021 Diferansiyel Geometri-I SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 41 MAT 5023 Eliptik Eğriler SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 42 MAT 5025 Saymalı Kombinatorik SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 43 MAT 5045 Hiperbolik Geometri SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 44 MAT 5079 Matematik ve Teknoloji SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 45 MAT 5005 Topolojik Vektör Uzayları - I SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 46 MAT 5006 Kısmi Diferansiyel Denklemler Teorisi SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 47 MAT 5008 Uygulamalı Matematiğin Lineer Olmayan Problemleri SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 48 MAT 5012 Matris ve Sistemler İçin Nümerik Analizler SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 49 MAT 5014 Integral Denklemleri ve Integral Dönüşümleri Teorisi SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 50 MAT 5018 Yaklaşım Teorisi SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 51 MAT 5022 Homolojik Cebir SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 52 MAT 5030 Diferansiyellenebilir Manifoldlar SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 53 MAT 5032 Cebirsel Topoloji SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 54 MAT 5034 İleri Adi Diferansiyel Denklemler SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 55 MAT 5038 Değişmez Halkalar SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 56 MAT 6010 Lie Grupları SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 57 MAT 6016 Modül Teorisinin Yöntemleri SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 58 MAT 6024 Eliptik Sınır Değer Problemleri SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 59 MAT 6026 Sınırsız ve Lineer Operatörlerin Teorisi SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 60 MAT 6028 Lineer Diferansiyel Operatörlerin Spektral Teorisi SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 61 MAT 6034 Vektör Demetleri ve Karakteristik Sınıflar SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 62 MAT 6038 Ters Problemlerin Matematiksel Teorisi SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 63 MAT 6044 İki-nokta Sınır Değer Problemleri İçin Nümerik Yöntemler SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 64 MAT 6046 Lineer Olmayan Diferansiyel Denklemler ve Dinamik Sistemler SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 65 MAT 6048 Nümerik Fonksiyonel Analiz SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 66 MAT 6050 Eğrilik ve Homoloji SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 67 MAT 5042 Pertürbasyon Yöntemleri SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 68 MAT 5040 Değişmeli Halka Teorisi - II SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 69 MAT 6058 Bağıl Homolojik Cebir SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 70 MAT 6062 Geometrik Modellemenin Matematiksel Yönleri SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 71 MAT 5046 Topolojik Vektör Uzayları - II SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 72 MAT 5048 Cebir II SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 73 MAT 6064 İleri Topoloji ve Geometri II SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 74 MAT 5044 Modüller ve Halkalar II SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 75 MAT 5050 Adi Diferansiyel Denklemler için Nümerik Yöntemlerin Analizi SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 76 MAT 6070 Karmaşık Analiz SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 77 MAT 6072 Matematiksel Fiziğin Denklemleri SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 78 MAT 5064 Sayısal Yöntemlerin Analizi SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 79 MAT 5062 Cebirsel Geometri II SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 80 MAT 5102 Numerik ve Yaklaşık Yöntemler SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 81 MAT 5024 Cebirsel Sayılar Teorisi SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 82 MAT 5026 Diferansiyel Geometri-II SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 83 MAT 5028 Teorik Kinematiğe Giriş SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 84 MAT 5052 Modeller Teorisi SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 85 MAT 5054 Modüler Formlar SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 86 MAT 5056 Salınım Kuramı SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 87 MAT 5058 Riemann Yüzeyleri SEÇMELİ 3 0 0 8
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Üçüncü devre (Doktora Derecesi) Programı dersler (en az 67 AKTS), Ph. D. Seminar (5 AKTS), Ph. D. Research (18 AKTS) / Ph. D. Thesis (150 AKTS), tez önerisi, doktora yeterlik sınavı ve tez sınavı olmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağırlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Başak Karpuz
E-Posta: basak.karpuz@deu.edu.tr
Telefon:+90 (232) 301 85 08 / +90 (232) 301 85 07
DEÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümü Tınaztepe Kampüsü 35160 Buca/İZMİR