DERECE PROGRAMLARI

: Matematik

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Matematik Bölümümüz 1991 yılında kuruldu. Lisans programına 1991 yılında başladı. Yüksek Lisans ve Doktora programımız 1993 yılında başladı. Bölümümüzün lisans ve lisansüstü dersleri ile Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve üniversitemizin diğer fakültelerindeki hem lisans hem de lisansüstü matematik derslerini yürütmektedir. Gelişmekte olan bir bölüm olarak özellikle araştırma alanında kendini güçlendirmeyi ve çeşitli anabilim dallarında büyümeyi hedeflemektedir.
Eğitim dili %100 İngilizcedir.

Kazanılan Derece

Matematik (İngilizce), Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması , ulusal Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl (bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı),1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bu programın amacı geniş seçmeli ders olanaklarıyla hem saf matematikte hem de uygulamalı matematikte sağlam bir altyapı oluşturmak, analitik düşünme yeteneğini geliştirmek ve mantıklı çözümler üretmektir..

Temel Program Kazanımları

1   Matematik alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
2   Matematik alanında edindiği bilgileri ortaöğretim seviyesine uyarlayarak aktarabilmek
3   Problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme ve genelleme becerisine sahip olmak
4   Matematiğin kullanıldığı alanlarda bilgiye erişebilme; gerekli kaynak araştırması yapabilme becerisine sahip olmak
5   Bilim ve Teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilmek
6   Matematik ve ilgili alanlardaki bir çalışmayı bireysel veya ekip olarak sürdürmek ve sonuç çıkarma sürecinde etkin olmak
7   Kurduğu modellere ve çözümlere eleştirel bakabilmek ve yenileyebilmek
8   Kuramsal ve teknik bilgilerini gerek detaylı olarak uzman kişilere, gerekse basit ve anlaşılır bir şekilde uzman olmayan kişilere rahatça aktarabilmek
9   İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanabilmek, yurtiçi ve yurtdışı meslektaşlarıyla rahat bir şekilde iletişim kurabilmek, periyodik literatürü takip edebilmek
10   Matematik alanında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve en az bir programı etkin bir şekilde kullanabilmek
11   Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilmek
12   Matematikteki soyut kavramları bilimsel yöntemlerle somut olaylara bağlayabilmek, sonuçları incelemek ve yorumlamak
13   Matematikte kazandığı bilgi ve becerileri farklı disiplinlerde kullanabilme ve uygulayabilmek.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu derece, sahibinin mesleğini özel ve resmi işletmelerde icra etmesini sağlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Serbest seçmeli olarak 3.sınıf öğrencileri Fakülte veya Üniversitenin ortak seçmeli derslerinden (Türkçe veya İngilizce) 1 yılda toplam 2 ders almak ve başarmak zorundadır. Serbest seçmeli olarak 4.sınıf öğrencileri Fakülte veya Üniversitenin ortak seçmeli derslerinden 1 yılda toplam 2 ders almak ve başarmak zorundadır. Bu Programın Eğitim Dili %100 İngilizcedir. Bölüm Başkanlığı gerekli gördüğü takdirde 1., 2., 3. ve 4. sınıflar için her dönem (Güz-Bahar), her dersin açılmasına karar verir. 3. sınıf ögrencileri 6. yarıyılda iki seçmeli ders almak zorundadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 KPD 1001 Kariyer Planlama ZORUNLU 1 0 0 2
G 3 MAT 1015 Teknik İngilizce I ZORUNLU 3 0 0 3
G 4 MAT 1031 KALKÜLÜS I ZORUNLU 4 2 0 9
G 5 MAT 1033 MATEMATİĞİN TEMELLERİ ZORUNLU 4 0 0 7
G 6 MAT 1035 ANALİTİK GEOMETRİ ZORUNLU 4 0 0 7
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 MAT 1012 TEKNİK İNGİLİZCE II ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 MAT 1032 KALKÜLÜS II ZORUNLU 4 2 0 9
B 4 MAT 1034 TEMEL CEBİRSEL YAPILAR ZORUNLU 4 0 0 7
B 5 PHY 1101 Fiziğin Temelleri ZORUNLU 4 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BDE 1003 Beden Eğitimi SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 GSH 1003 Halk Oyunları SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 GSM 1003 Müzik SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 GSR 1003 Resim SEÇMELİ 2 0 0 2
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CSC 2201 ALGORİTMALAR ve PROGRAMLAMA ZORUNLU 2 2 0 5
G 2 MAT 2037 LİNEER CEBİR I ZORUNLU 4 0 0 7
G 3 MAT 2039 DİFERANSİYEL DENKLEMLER I ZORUNLU 4 0 0 7
G 4 MAT 2043 ANALİZ I ZORUNLU 4 2 0 9
G 5 TDL 1001 Türk Dili I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MAT 2038 LINEER CEBİR II ZORUNLU 4 0 0 7
B 2 MAT 2040 DİFERANSİYEL DENKLEMLER II ZORUNLU 4 0 0 7
B 3 MAT 2042 BİLGİSAYAR CEBİR SİSTEMLERİ ZORUNLU 2 2 0 5
B 4 MAT 2044 ANALİZ II ZORUNLU 4 2 0 9
B 5 TDL 1002 Türk Dili II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAT 3049 TOPOLOJİYE GİRİŞ ZORUNLU 4 0 0 7
G 2 MAT 3051 DİFERANSİYEL GEOMETRİ ZORUNLU 4 0 0 7
G 3 MAT 3055 CEBİR I ZORUNLU 4 0 0 7
G 4 MAT 3059 NÜMERİK ANALİZ I ZORUNLU 4 0 0 7
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MAT 3054 KOMPLEKS KALKÜLÜS ZORUNLU 4 0 0 6
B 2 MAT 3056 KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER ZORUNLU 4 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CSC 3202 NESNE YÖNETİMLİ PROGRAMLAMA SEÇMELİ 4 0 0 7
B 2 MAT 3008 NÜMERİK ANALİZ II. SEÇMELİ 4 0 0 7
B 3 MAT 3026 ÖZEL FONKSİYONLAR ve DİFERANSİYEL DENKLEMLER SEÇMELİ 4 0 0 7
B 4 MAT 3042 İLERİ DİFERANSİYEL GEOMETRİ SEÇMELİ 4 0 0 7
B 5 MAT 3046 CEBİR II. SEÇMELİ 4 0 0 7
B 6 MAT 3053 REEL ANALİZ SEÇMELİ 4 0 0 7
B 7 MAT 3058 OLASILIK SEÇMELİ 4 0 0 7
B 8 MAT 3060 Ayrık ve Kombinatoryal Matematik SEÇMELİ 4 0 0 7
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAT 4079 Bitirme Projesi ZORUNLU 4 0 0 7
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 23
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CSC 4201 GÖRSEL PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 4 0 0 7
G 2 MAT 4011 ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN NÜMERİK ÇÖZÜMLERİ SEÇMELİ 4 0 0 7
G 3 MAT 4013 UYGULAMALI MATEMATİK I. SEÇMELİ 4 0 0 7
G 4 MAT 4019 ASİMTOTİK ANALİZ SEÇMELİ 4 0 0 7
G 5 MAT 4029 MONİFOLDLAR TEORİSİ SEÇMELİ 4 0 0 7
G 6 MAT 4031 GENEL TOPOLOJİ SEÇMELİ 4 0 0 7
G 7 MAT 4033 LİNEER OLMAYAN DİFERANSİYEL DENKLEMLER ve DİNAMİK SİSTEMLER SEÇMELİ 4 0 0 7
G 8 MAT 4035 BİLGİSAYAR DESTEKLİ GEOMETRİK TASARIMDA MATEMATİKSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 4 0 0 7
G 9 MAT 4043 TEMEL CEBİRSEL GEOMETRİ SEÇMELİ 4 0 0 7
G 10 MAT 4045 GALOİS TEORİSİ SEÇMELİ 4 0 0 7
G 11 MAT 4047 UYGULAMALI OPTİMİZASYON SEÇMELİ 4 0 0 7
G 12 MAT 4049 TEMEL CEBİRSEL TOPOLOJİ SEÇMELİ 4 0 0 7
G 13 MAT 4051 ÇİZGE TEORİSİ SEÇMELİ 4 0 0 7
G 14 MAT 4053 CEBİRSEL SAYILAR TEORİSİ SEÇMELİ 4 0 0 7
G 15 MAT 4057 YAŞAM SİGORTASI MATEMATİĞİ SEÇMELİ 4 0 0 7
G 16 MAT 4059 FONKSİYONEL ANALİZE GİRİŞ SEÇMELİ 4 0 0 7
G 17 MAT 4065 HESAPLAMALI DEĞİŞMELİ CEBİR I SEÇMELİ 4 0 0 7
G 18 MAT 4067 DEĞİŞMELİ HALKA TEORİSİ SEÇMELİ 4 0 0 7
G 19 MAT 4069 Olimpiyatlar için İleri Matematiksel Problem Çözme Teknikleri SEÇMELİ 4 0 0 7
G 20 MAT 4071 Hesaplamalı Matematik I SEÇMELİ 4 0 0 7
G 21 MAT 4073 Lisans Seviyesinde Yönlendirilmiş Araştırma I SEÇMELİ 4 0 0 7
G 22 MAT 4075 Matematik Tarihi SEÇMELİ 4 0 0 7
G 23 MAT 4077 Makine Öğrenmesi için Matematik I SEÇMELİ 4 0 0 7
G 24 PHY 4165 ORTA SEVİYE KLASİK MEKANİK SEÇMELİ 4 0 0 7
G 25 PHY 4166 KUANTUM MEKANİĞİNE GİRİŞ SEÇMELİ 4 0 0 7
G 26 STA 4201 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 4 0 0 7
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CSC 4202 VERİTABANI ile İLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA SEÇMELİ 4 0 0 7
B 2 MAT 4008 PERTÜRBASYON TEKNİKLERİ SEÇMELİ 4 0 0 7
B 3 MAT 4010 MODÜLLER ve HALKALAR SEÇMELİ 4 0 0 7
B 4 MAT 4012 TEMEL TOPOLOJİ ve GEOMETRİ SEÇMELİ 4 0 0 7
B 5 MAT 4014 UYGULAMALI MATEMATİK II. SEÇMELİ 4 0 0 7
B 6 MAT 4016 RİEMANN GEOMETRİSİ SEÇMELİ 4 0 0 7
B 7 MAT 4024 KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN NÜMERİK ÇÖZÜMLERİ SEÇMELİ 4 0 0 7
B 8 MAT 4030 FARK DENKLEMLERİ SEÇMELİ 4 0 0 7
B 9 MAT 4034 LİNEER OLMAYAN KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER SEÇMELİ 4 0 0 7
B 10 MAT 4038 EKONOMİNİN İLKELERİ SEÇMELİ 4 0 0 7
B 11 MAT 4044 MATEMATİKSEL MODELLEME ve FELSEFESİ SEÇMELİ 4 0 0 7
B 12 MAT 4046 ÖLÇÜM TEORİSİ ve LEBESGUE İNTEGRALİ SEÇMELİ 4 0 0 7
B 13 MAT 4054 FİNANSAL MATEMATİK SEÇMELİ 4 0 0 7
B 14 MAT 4058 TOPOLOJİK VEKTÖR UZAYLARI SEÇMELİ 4 0 0 7
B 15 MAT 4060 MATEMATİKSEL BİYOLOJİYE GİRİŞ SEÇMELİ 4 0 0 7
B 16 MAT 4062 TEMSİL TEORİSİNE GİRİŞ SEÇMELİ 4 0 0 7
B 17 MAT 4064 SAYILAR TEORİSİ SEÇMELİ 4 0 0 7
B 18 MAT 4066 HESAPLAMALI DEĞİŞMELİ CEBİR II SEÇMELİ 4 0 0 7
B 19 MAT 4068 GEOMETRİ SEÇMELİ 4 0 0 7
B 20 MAT 4070 PROJE (Diploma Projesi) SEÇMELİ 2 4 0 7
B 21 MAT 4072 Hesaplamalı Matematik II SEÇMELİ 4 0 0 7
B 22 MAT 4074 Lisans Seviyesinde Yönlendirilmiş Araştırma II SEÇMELİ 4 0 0 7
B 23 MAT 4076 Robotiğin Matematik Temelleri SEÇMELİ 4 0 0 7
B 24 MAT 4078 Makine Öğrenmesi için Matematik II SEÇMELİ 4 0 0 7
B 25 MAT 4080 Matematik ve Teknoloji SEÇMELİ 4 0 0 7
B 26 MAT 4082 Kodlama Teorisi SEÇMELİ 4 0 0 7
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 GÇD 1000 Gönüllülük Çalışmaları FAKÜLTE SEÇMELİ 1 2 0 4
H 1 FRM 0001 Eğitime Giriş 3 0 0 4
H 2 FRM 0002 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 0 4
H 3 FRM 0003 Sınıf Yönetimi 2 0 0 3
H 4 FRM 0004 Özel Öğretim Yöntemleri 3 0 0 4
H 5 FRM 0005 Rehberlik ve Özel Eğitim 3 0 0 4
H 6 FRM 0006 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 3 0 0 4
H 7 FRM 0007 Eğitim Psikolojisi 3 0 0 4
H 8 FRM 0008 Öğretim Teknolojileri 2 0 0 3
H 9 FRM 0009 Öğretmenlik Uygulaması 1 8 0 10
H 10 FSH 0058 Staj FAKÜLTE SEÇMELİ 0 0 0 5
H 11 MTH 0001 Blokzincir Teknolojisi ve Uygulamaları FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 12 MTH 0002 Enstrümental Analiz-Kromatografi FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 13 MTH 0003 Hidrojen Yakıt Pili Teknolojisi FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 14 MTH 0004 Medikal Polimerler FAKÜLTE SEÇMELİ 3 0 0 3
H 15 MTH 0005 Açık Kaynak Yazılım Geliştirme FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 16 MTH 0006 İstatistik ve Veri Bilimine Giriş FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 17 MTH 0007 Büyük Veri Teknolojileri FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 18 MTH 0008 Medikal Metroloji ve Ultrasonik Uygulamalar FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 1 ERA 0001 Esnek Hesaplama Teknikleri ERASMUS 2 2 0 5
H 2 ERA 0002 Yazılım Projesi Yönetimi ERASMUS 3 0 0 5
H 3 ERA 0003 İklim Değişikliğinin Biyolojik Etkileri ERASMUS 3 0 0 6
H 4 ERA 0004 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi ERASMUS 2 0 0 6
H 5 ERA 0005 Herkes için Kuantum Mekaniği ERASMUS 2 2 0 7
H 6 ERA 0006 Karanlık Madde ve Evrenin Gizemleri-I ERASMUS 2 2 0 7
H 7 ERA 0007 Zaman Serisi Modelleri ERASMUS 4 0 0 6
H 8 ERA 0008 Tahminleme ve Hipotez Testi ERASMUS 4 0 0 6
H 9 ERA 0009 Ayrık Matematik ve Uygulamaları ERASMUS 3 0 0 5
H 10 ERA 0010 İspat Teknikleri ERASMUS 2 0 0 2
H 11 ERA 0011 Kodlar ve Okunmaları ile Yaşamı Anlama ERASMUS 3 0 0 5
H 12 ERA 0012 Malzeme Kimyası ERASMUS 3 0 0 6
H 13 ERA 0013 Nanomalzemeler ve Medikal Uygulamaları ERASMUS 3 0 0 6
H 14 ERA 0014 Matematiksel Düşüncenin Tarihi ERASMUS 2 0 0 2
H 15 ERA 0015 Mobil Programlamaya Giriş ERASMUS 2 2 0 5
H 16 FSH 0001 İletişim Becerileri FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 17 FSH 0002 Mesleksel Değerler ve Etik FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 18 FSH 0004 Bilim Felsefesi FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 19 FSH 0006 Bilim Tarihi FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 20 FSH 0007 Kişilerarası Anlaşmazlıklar ve Çözüm Yolları FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 21 FSH 0008 Günlük Yaşamda Bilim FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 22 FSH 0011 Yaratıcılık, AR-GE, İnovasyon FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 23 FSH 0012 Gelecek Planlama ve Strateji FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 24 FSH 0013 Genç Girişimcilik FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 25 FSH 0015 Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 26 FSH 0020 İşletme FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 27 FSH 0021 İktisat FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 28 FSH 0022 Muhasebe FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 29 FSH 0023 Pazarlama FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 30 FSH 0024 Temel Hukuk FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 31 FSH 0025 Para-Banka FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 32 FSH 0026 Toplam Kalite ve Akreditasyon FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 33 FSH 0028 Doğanın Şifalı Eli, Çiçekli Bitkiler FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 34 FSH 0029 Temel Bankacılık ve Bilişim Teknolojileri FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 35 FSH 0031 Çeviri FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 36 FSH 0032 Metin İnceleme FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 37 FSH 0033 Anlambilimi FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 38 FSH 0034 Terminoloji ve Terminografi FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 39 FSH 0035 Finansal İktisat FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 40 FSH 0036 Ekonomik Küreselleşme FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 41 FSH 0040 Kimya ve Sanat FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 42 FSH 0041 KUANTUM ÇAĞI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 43 FSH 0042 TEMEL İSTATİSTİK FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 44 FSH 0043 BİLİMİN MODERN HAYATA YANSIMALARI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 45 FSH 0044 LaTeX ile Bilimsel Yazım FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 46 FSH 0045 Python İle Programlamaya Giriş FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 47 FSH 0046 Evrim FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 48 FSH 0047 Ofis Programları ile Rapor ve Sunum Hazırlama FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 49 FSH 0048 İş Dünyası İçin Excel FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 50 FSH 0049 İklim Değişikliğinin Biyolojik Etkileri FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 51 FSH 0050 Fen Biliminin Öncüleri FAKÜLTE SEÇMELİ 3 0 0 5
H 52 FSH 0051 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 53 FSH 0052 Türkiye'nin Sürüngen ve Amfibi Çeşitliliği FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 54 FSH 0053 Proje Önerisi Hazırlama FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 55 FSH 0054 Veri Önişleme FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 56 FSH 0055 Tıbbi Görüntüleme Sistemleri FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 57 FSH 0056 Çevresel Radyoaktivite FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 58 FSH 0057 Uygulamalarla Yapay Zekâ FAKÜLTE SEÇMELİ 0 2 0 2
H 59 İHD 1001 İnsan Hakları FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Fen Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Bölümümüzde ders geçme notu DD mezuniyet notu ise 2.00/4.00 dir. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler 240 AKTS kredisini alarak 4 yıllık eğitimi tamamlamalıdır .Eğitim programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlayan, kümülatif not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan ve başarısız notu olmayan öğrenciler Lisans Derecesi almaya hak kazanır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Başak Karpuz
Tel: 0 (232) 301 85 06
E-posta: basak.karpuz@deu.edu.tr