DERECE PROGRAMLARI

: Deniz Turizmi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı 1993 yılında kurulmuştur. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi anabilim dalına bağlı olarak 2014-2015 eğitim öğretim yılında açılan Deniz Turizmi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı, deniz turizmi alanında eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü bir programdır. Deniz Turizmi alanında bilim insanlarının yetiştirilmesi, bilimsel çalışmaların yapılması, denizcilik turizmi sektöründe yer alan özel sektör ve kamu kuruluşlarına yönelik üst düzey yöneticilerin eğitimi amacını güden program Türkçe dilinde eğitim vermektedir.

Kazanılan Derece

Deniz Turizmi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Diploması; Not Döküm Çizelgesi.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1,5 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 90 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Deniz Turizmi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri, 2019 yılı itibari ile 3 profesör, 4 doçent, 6 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 8 araştırma görevlisinden oluşan akademik kadro ile sürdürülmektedir.
Program eğitim ve araştırmaları 6 adet derslik ve Liman Operasyonları, Lojistik, Bilgisayar ve İşletme Simülasyonları Laboratuvarlarında yürütülmektedir. Programın bağlı olduğu bölüm genelinde, hem kablolu hem de kablosuz ağ bağlantılarının yanında, öğrenci ve eğiticilerin yararlanabileceği bir adet kütüphane de mevcuttur. Programda sunulan derslerin dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Deniz turizmi ve ilgili alanlarda mesleki sorunların çözümüne yönelik temel işletme tekniklerini kullanarak özgün yöntemler geliştirme ve bu yöntemleri verimlilik, etkinlik, kalite, güvenlik ve çevre konularını gözeterek uygulayabilme becerisi
2   Çok disiplinli takımlarda, deniz turizmi ve ilgili alanlarında oluşabilecek sorunlara karşı çözüm üretebilme ve bu takımlara liderlik yapabilme
3   Teknolojiyi ve bilgi işleme yeteneklerini kullanarak deniz turizmine yönelik bilgi oluşturma ve yaşam boyu öğrenmeyi sağlayabilme.
4   Deniz turizmi için ihtiyaç duyulan bilgiye ulaşabilme, bu bilgiye dair eleştirileri anlayıp değerlendirebilme
5   Deniz turizminde toplam kalite yönetimi gerekliliklerini yerine getirebilme
6   Deniz Turizmi ve ilgili alanlarında strateji geliştirebilme, politika ve uygulama planları yaratabilme
7   Ulusal ve uluslararası deniz turizmi çevresindeki gelişmeleri sistematik bir yaklaşımla takip edebilme, bu gelişmeleri yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme.
8   Deniz turizmi ve ilgili alanlarındaki uzman kişilerle etkili bir iletişim kurabilme, alana ilişkin terimleri kullanabilme.
9   Akademik sorumluluk bilinciyle deniz turizmi alanında ulusal ve uluslararası yayınlar yapma ve projelerde yer alma.
10   Deniz Turizmi ve ilgili uygulama, araştırma alanlarında çalışmalar yapabilme.
11   Deniz turizmi eğitimi konusunda ilgili birimler arasında koordinasyon sağlayabilme.
12   Evrensel, toplumsal, uluslar arası, ulusal ve bireysel vizyon sahibi olma.

Mezunların İstihdam Profilleri

Denizcilik Turizmi Yüksek Lisans Programı mezunları hem özel sektörde hem kamu sektöründe birçok farklı pozisyonda istihdam edilmektedir. Mezunlar özel sektörde faaliyet gösteren deniz turizmi ve yatçılık sektörünü oluşturan ve hızla gelişen yat işletmeciliği, yolcu ve kruvaziyer gemi işletmeciliği, marina işletmeciliği ve deniz turizmi işletmeciliği alanlarında orta ve üst düzey yönetici pozisyonlarda çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar kendi uzmanlık alanlarında ilgili iş pozisyonlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Öğrenciler; birinci yarıyılı 2 zorunlu, 3 seçmeli ders alarak 30 kredi, ikinci yarıyılı yine 2 zorunlu, 3 seçmeli ders alarak 30 kredi ve üçüncü yarıyılı 2 zorunlu, 2 seçmeli ders ve 1 proje alarak toplam 30 kredi alacaklardır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DDT 8135 Deniz Turizmi İşletmeleri Yönetimi ZORUNLU 3 0 0 6
G 2 DDT 8125 Deniz Turizmi Mevzuatı ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DDT 8123 Kruvaziyer ve Yolcu Gemisi İşletmeciliği SEÇMELİ 3 0 0 6
G 2 DDT 8127 Marina İşletmeciliği SEÇMELİ 3 0 0 6
G 3 DDT 8129 Deniz Turizminde Bilgi Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 DDT 8141 Deniz Turizminde Ağırlama Hizmetleri Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 DDT 8133 Deniz Turizminde Çevre Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 DDT 8137 Yat İşletmeciliği SEÇMELİ 3 0 0 6
G 7 DDT 8139 Ulaştırma Hizmetleri Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 6
G 8 DDT 8131 Deniz Turizminde Rekreasyon Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DDT 8038 Deniz Turizmi Hizmetlerinde Emniyet ve Güvenlik Yönetim Sistemleri ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 DDT 8299 Dönem Projesi ZORUNLU 0 1 0 5
B 3 DDT 8042 Deniz Turizminde Destinasyon Yönetimi ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DDT 8036 Deniz Turizmi Pazarlaması SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 DDT 8040 Deniz Turizmi İşletmelerinde Muhasebe ve Finansman Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 DDT 8044 Marina ve Terminal Operasyonları Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 DDT 8054 Kruvaziyer ve Yolcu Terminalleri İşletmeciliği SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 DDT 8048 Deniz Hukuku SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 DDT 8050 Deniz Turizmi İşletmelerinde Stratejik Yönetim SEÇMELİ 3 0 0 5
B 7 DDT 8052 Deniz Turizminde Güncel Olaylar SEÇMELİ 3 0 0 5
B 8 DDT 8046 Deniz Turizminde Ürün Çeşitliliği SEÇMELİ 3 0 0 5
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formun nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Lisans Üstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin ve SBE Uygulama Esasların nın ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Tezsiz Yüksek Lisans programı, ilgili dersler (85 AKTS) ve Dönem Projesi (5 AKTS) olmak üzere toplamda 90 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Uzaktan Öğretim

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Durmuş Ali Deveci
Telefon:0 232 301 88 01
E-posta: adeveci@deu.edu.tr