DERECE PROGRAMLARI

: Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

DEÜ Denizcilik Fakültesi Türkiyenin deniz ilgi ve çıkarlarına alanına yönelik olarak Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur ve ana amacı Türk denizcilik sektörünün nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamaktır. Nitelikli insan gücünün daha ileri düzeyde ve akademik alanda bilimsel araştırma ve yayınlar yapma ve yönetim kadroları yetiştirme amacıyla Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı Denizcilik Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Doktora Programı 2013-2014 öğretim yılında ilk öğrencilerini almış olup halen, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim dalının Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında 2005 yılından beri sürdürdüğü Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi isimli yüksek lisans programı da bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Doktora

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

İkinci Düzey (Yüksek Lisans) diploması; Mezuniyet ortalaması en az 80/100 ya da 3/4 olması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan en az 60 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (YDS/e-YDS/YÖKDİL) ya da eşlenirliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından en az 60 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Doktora Bilim Sınavından en az 75 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

DEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim dalı Türkiyenin deniz ilgi ve çıkarları doğrultusunda, toplam kalite, emniyet, güvenlik ve çevre yönetimi felsefesi ile deniz ticaret filosu için yönetici yetiştiren alanında uzman bir okuldur. Anabilim dalı; liman operasyonları, çevre yönetimi ve denizcilikte verimlilik gibi konularda bilimsel tezler ve projeler hazırlanmasını sağlar. Aynı zamanda endüstriyle yakın ilişkiler içindedir ve endüstri için yöneticiler yetiştirir.
Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Doktora Programının amacı deniz ulaştırması temel ve yan alanlarında üst düzeyde araştırmalar tasarlayan ve gerçekleştiren, evrensel bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmış, bilim etiği ilkelerine bağlı, buluşçu, yaratıcı ve yenilikçi bilim insanları yetiştirmektir.
DEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim dalı Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Doktora programında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri, alanında uzman akademik kadro ile sürdürülmektedir. Program eğitim ve araştırmaları 4 adet derslik ve Köprüüstü Seyir Simülatörü, Çok Amaçlı Bilgisayar Laboratuvarı, Sıvı Yük Elleçleme Simülatörü ve Bilgisayar Laboratuarlarında yürütülmektedir. Programın bağlı olduğu bölüm genelinde, hem kablolu hem de kablosuz ağ bağlantılarının yanında, öğrenci ve eğiticilerin yararlanabileceği bir adet kütüphane de mevcuttur.

Temel Program Kazanımları

1   Deniz Ulaştırma İşletmeleri ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürü takip ederek bilimsel çalışmaların analiz ve sentezini yapar, özgün bilimsel yöntem ve modellerin geliştirilmesinde de rol alır
2   Bilimsel etik ve sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eder.
3   Multi-disipliner bir alan olan denizciliğin farklı bilimsel alanlarına yönelik bilgi ve becerilerin geliştirilmesine imkan sağlar ve bu sayede farklı bakış açılarının ve kabul edilebilir yeni ve yenilikçi fikirlerin oluşmasına yardımcı olur.
4   Analitik, modelleme ve deneysel esaslı özgün araştırmaları tasarlar ve uygular; deniz ulaştırması açısından karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme, yorumlama, geliştirme, derinleştirebilme, uygulama ve özgün bilgi üretme becerisine sahiptir.
5   Deniz ulaştırmasında yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
6   Denizcilik ile ilgili konularda güncel gelişmeleri yakından takip ederek yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı alana uygulayabilir, özgün bir konuyu araştırabilir, kavrayabilir, tasarlayabilir, uyarlayabilir ve uygulayabilir, bilgi ve becerilerini, yaşam boyu öğrenme ve kendini geliştirme becerilerini geliştirir.
7   Araştırma yöntemlerini deniz ulaştırması ve denizcilik işletmesi alanlarına uygulanmasında üst düzeyde becerilere sahiptir, paydaşlarını yönlendirmede etkin rol üstlenir ve bilgilerini ulusal ve uluslararası bilimsel ortamlarda paylaşarak, yayın yaparak denizcilik biliminin gelişmesine katkı sağlar.
8   Denizcilik ile ilgili yaşanan durumlar sonrası analiz / sentez yapabilme becerisi ve bilgisi gelişmiş, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve stratejik karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir, işlevsel etkileşime girer.
9   Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla takip eder, yorumlayabilir, tartışabilir, tartışmalarda özgün görüşlerini savunabilir ve geliştirme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilir. İyi ve etkin iletişim kurabilir ve ilişkileri etkin biçimde yönetebilir, liderlik yapabilir
10   Yaşadığı toplumun bilgi toplumu olması ve bunu sürdürebilmesine ilişkin sürece katkıda bulunur.
11   Denizcilikle ilgili etik, kurumsal, sosyal sorumluluk, sosyal adalet ve çevre bilinci değerlerine sahiptir. Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
12   Deniz ulaştırması ile ilgili kalite yönetim sistemi uygulamaları, emniyetli yönetim teknikleri ve uygulamaları, emniyet kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesi konularında üst düzeyde bilimsel katkı sağlar.

Mezunların İstihdam Profilleri

Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Doktora Programı mezunları gemi, deniz aracı ve açık deniz platformlarının işletilmesi ve yönetimi, liman, marina, yat limanı vb. kıyı tesislerinin ve denizcilik işletmelerinin yönetimi, kıyı tesisleri deniz alanları ile seyir can, mal ve çevre emniyeti, suyolları, kanalları ve geçitlerinin tasarlanması, planlaması ve yönetimi, Gemiadamları sağlığı ve iş güvenliği, deniz sigortaları, yük ile ilgili işlemleri, lojistik hizmetleri, tehlikeli yük taşımacığı, Gemi filo yönetimi, Gemi kiralama, alım/satım ve aracılık hizmetleri acentelik hizmetleri ve acente müdürlüğü, Deniz ticaret hukuku konuları, Her türlü Deniz Sigorta, P&I, yük ve yük donanımları ile ilgili işlemler, Gemi ve kıyı tesislerinde kullanılan veya olması gereken emniyet ve güvenlik ekipmanları ile ilgili serbest deniz ulaştırma işletme mühendislik müşavirlik hizmetleri ile kamu sektöründe Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında, Milli Eğitim Bakanlığında, devlet ve vakıf üniversitelerinde çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda derslerin çoğunluğu seçmelidir. Programda ön koşullu ders bulunmamaktadır. Programdaki tüm dersler dönemliktir. Programdaki dersler denizcilikte emniyet güvenlik ve çevre yönetimi alanındaki doktora düzeyinde bilgilere sahip olabilme, bu alana ilişkin kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, alana ilişkin yenilikleri takip edebilme bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaktadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DDD 6037 Küresel Deniz Ulaştırması Güvenlik Stratejileri ZORUNLU 3 0 0 7
G 2 SBE 6000 Bilim Felsefesi ve Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 3 DDD 6001 Bilim Felsefesi ve Etik SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 DDD 6003 Deniz Ulaştırmasında Seyir Emniyeti Tasarımı ve Planlaması SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 DDD 6005 Sürdürülebilir Deniz Ulaştırması Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 DDD 6009 Denizcilikte Buluşçuluk, Yaratıcılık ve Teknolojik Yenilikler SEÇMELİ 3 0 0 6
G 7 DDD 6039 Risk Değerlendirme Teknikleri SEÇMELİ 3 0 0 6
G 8 DDD 6013 Küresel Deniz Ulaştırması Güvenlik Stratejileri SEÇMELİ 3 0 0 6
G 9 DDD 6015 Denizcilikte Eğitim Teknolojileri SEÇMELİ 3 0 0 6
G 10 DDD 6035 Deniz Ulaştırması Yönetiminde İstatistiksel Yöntemler SEÇMELİ 3 0 0 6
G 11 DDD 6011 Deniz Ulaştırma Sistemlerinde Ergonomi SEÇMELİ 3 0 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DDD 6002 Liman Operasyonları Planlaması SEÇMELİ 3 0 0 6
B 2 DDD 6004 Karar Verme Teknikleri SEÇMELİ 3 0 0 6
B 3 DDD 6006 Türk Boğazlar Bölgesi Çalışmaları SEÇMELİ 3 0 0 6
B 4 DDD 6008 Köprüüstü Karar Destek Sistemleri SEÇMELİ 3 0 0 6
B 5 DDD 6020 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliğinde Optimizasyon Teknikleri Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 6
B 6 DDD 6012 Deniz Kazaları İncelemeleri ve Emniyet Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 6
B 7 DDD 6014 Denizcilikte İşçi Sağlığı ve İş Emniyeti SEÇMELİ 3 0 0 6
B 8 DDD 6016 Deniz Sigorta Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 6
B 9 DDD 6018 Denizcilik Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme SEÇMELİ 3 0 0 6
B 10 DDD 6010 İklim Değişikliği ve Deniz Ulaştırması Stratejileri SEÇMELİ 3 0 0 6
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DDD 6198 Uzmanlık ZORUNLU 3 0 0 7
G 2 DDD 6096 Seminer ZORUNLU 0 3 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 20
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 3 DDD 6017 Gemi İşletmelerinde Operasyonel Yönetim ve Örgütlenmesi SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 DDD 6019 Proje Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 DDD 6021 Sistem Analizi SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 DDD 6023 Teknik Seyir Hizmetleri Yönetimi ve Organizasyonu SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 DDD 6041 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliğinde Sistem Dinamikleri SEÇMELİ 3 0 0 5
G 8 DDD 6027 Gemi Denetimi SEÇMELİ 3 0 0 5
G 9 DDD 6029 Gemi ve Liman Lojistik Yönetimi: SEÇMELİ 3 0 0 5
G 10 DDD 6031 Gemi Kurtarma Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 5
G 11 DDD 6033 Deniz Çevresi Kirliliği ve Müdahale Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 5
G 12 DDD 6025 Ulusal ve Uluslararası Deniz Hukuku Analizi SEÇMELİ 3 0 0 5
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DDD 6199 Tez ZORUNLU 0 1 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DDD 6199 Tez ZORUNLU 0 1 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DDD 6199 Tez ZORUNLU 0 1 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DDD 6199 Tez ZORUNLU 0 1 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DDD 6199 Tez ZORUNLU 0 1 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisans Üstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve SBE Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği.

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı teziyle beraber, ilgili dersler (80 AKTS), uzmanlık alanı (7 AKTS), seminer (3 AKTS) ve tez çalışması (150 AKTS) olmak üzere toplamda 240 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Kpt. Burak Köseoğlu
E-mail: burak.koseoglu@deu.edu.tr
Tel: 0 232 301 88 32
veya
Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Kpt. Cenk Şakar
E-mail: cenk.sakar@deu.edu.tr
Tel: 0 232 301 88 19