DERECE PROGRAMLARI

: Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı 1993 yılında kurulmuştur. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi anabilim dalına bağlı olarak 2010 yılında açılan Lojistik Yönetimi yüksek lisans programı, lojistik alanında eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü bir programdır. Lojistik alanında bilim insanlarının yetiştirilmesi, bilimsel çalışmaların yapılması, lojistik sektöründe yer alan özel sektör ve kamu kuruluşlarına yönelik üst düzey yöneticilerin eğitimi amacını güden program Türkçe dilinde eğitim vermektedir.

Kazanılan Derece

Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Birinci Düzey (Lisans) diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 55 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (ÜDS/KPDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL) ya da eşlenirliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından en az 50 almış olmak ya da DEU Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim Sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Lojistik Yönetimi yüksek lisans programında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri, 2019 yılı itibari ile 3 profesör, 4 doçent, 6 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 8 araştırma görevlisinden oluşan akademik kadro ile sürdürülmektedir. Program eğitim ve araştırmaları 6 adet derslik ve Lojistik, Liman Operasyonları, Bilgisayar ve İşletme Simülasyonları Laboratuvarlarında yürütülmektedir. Programın bağlı olduğu bölüm genelinde, hem kablolu hem de kablosuz ağ bağlantılarının yanında, öğrenci ve eğiticilerin yararlanabileceği bir adet kütüphane de mevcuttur. Programda sunulan derslerin dili Türkçe'dir.

Temel Program Kazanımları

1   Küresel ekonomi içerisinde lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma kavramlarının rekabetçi üstünlük yönünü benimser.
2   Türkiye ekonomisi ve dış ticareti içerisinde lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma kavramlarının önemini hem maliyet düşürücü hem de müşteri hizmet düzeyi arttırıcı yönü ile anlayarak içselleştirir.
3   Sosyal bilimler araştırma yöntemlerini lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma konularında uygulayabilme yetisine sahiptir.
4   Lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma alanında modelleme, simülasyon, optimizasyon ve diğer deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisine sahiptir.
5   Lojistik ve tedarik zinciri alanında sektördeki mevcut çalışma koşullarını kalite sistem standartları kapsamında daha üst noktalara taşıyarak ayrıcalık yaratır.
6   Lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma sektörünün içinde bulunduğu genel durumu, darboğazları, çevre etmenlerini de değerlendirerek sektöre yönelik olarak stratejiler belirler ve gerektiğinde bunları rapor haline dönüştürür.
7   Lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma konularında ulusal ve uluslar arası alanda kamu veya özel sektörde yer alan projelerde aktif olarak görev alır.
8   Lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma alanında çok disiplinli takım çalışmalarında inisiyatif alarak, ortaya çıkabilecek problemlere çözüm önerisi getirir.
9   Meslek standartlarının, etik sorumluluklarının ve iş güvenliğinin gereklerini yerine getirir.
10   Lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma alanında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar, bireysel çalışma becerisi ve bağımsız kara verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı olarak açık ve net bir şekilde ifade eder.
11   Lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma alanında yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler getirir.
12   Lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma alanında bilgi işleme becerileriyle yeni bilgi oluşturarak, uygulama kontrol geribildirim ve değerlendirme becerileri geliştirir.
13   Lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma kapsamında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alanda veya ilgili yan alanlarda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlar temel olarak lojistik işletmeleri, ulaştırma işletmeleri, depo işletmeleri, ithalat-ihracat işetmeler, gümrük komisyoncuları, gemi işletmeleri, gemi acentaları, gemi brokerleri, liman ve terminal işletmeciliği, deniz sigorta işletmeciliği alanlarında orta ve üst düzey yönetici pozisyonlarında çalışabilmektedir. Ayrıca, üniversitelerin ilgili bölümleri ve alanlarında araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, öğretim üyesi pozisyonlarında da görev alabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda öğrenciler toplam 4 zorunlu, 5 seçmeli ders almalıdırlar. üç dönem içinde toplamda 21 seçmeli ders bulunmaktadır. Bütün seçimlik dersler anabilim dalı tarafından verilmektedir. Programda ön koşullu ders bulunmamaktadır. Programdaki tüm dersler dönemliktir. Programdaki dersler deniz işletmeciliği alanındaki bilgilere sahip olabilme, bu alana ilişkin kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, alana ilişkin yenilikleri takip edebilme bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaktadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DLY 5027 Lojistik İşletmeleri Yönetimi ZORUNLU 3 0 0 7
G 2 SBE 5000 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DLY 5005 ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 2 DLY 5007 LOJİSTİKTE TESİS SÜREÇ VE MALZEME YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 3 DLY 5009 Lojistikte Dağıtım Kanalı ve Ağ Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 DLY 5011 Liman ve Terminal Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 DLY 5013 Tedarik ve Satınalma Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 DLY 5029 Ulaştırma Ekonometrisi I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 7 DLY 5017 Lojistik Hizmetleri Pazarlaması SEÇMELİ 3 0 0 6
G 8 DLY 5021 Demiryolu Ulaştırma Lojistiği SEÇMELİ 3 0 0 6
G 9 DLY 5023 Lojistik İşletmeleri İçin Örgüt Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 6
G 10 DLY 5025 Enerji Lojistiği SEÇMELİ 3 0 0 6
G 11 DLY 5015 Loistik Sistemlerinde Maliyet Analizi SEÇMELİ 3 0 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DLY 5002 Taşıma Hukuku ZORUNLU 3 0 0 6
B 2 DLY 5198 Uzmanlık Alanı ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 DLY 5096 Seminer ZORUNLU 0 2 0 3
B 4 DLY 5004 LOJİSTİK İŞLETMELERİ İÇİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DLY 5006 Uluslararası Tedarik Zinciri Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 6
B 2 DLY 5008 İşletme Lojistiği SEÇMELİ 3 0 0 6
B 3 DLY 5010 Uluslararası İşletmecilik SEÇMELİ 3 0 0 6
B 4 DLY 5012 Lojistik Bilgi Sistemleri SEÇMELİ 3 0 0 6
B 5 DLY 5014 GEMİ KİRALAMA SEÇMELİ 3 0 0 6
B 6 DLY 5026 Ulaştırma Ekonometrisi II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 7 DLY 5018 Şehir Lojistiği SEÇMELİ 3 0 0 6
B 8 DLY 5020 Ulaştırma Politikaları SEÇMELİ 3 0 0 6
B 9 DLY 5022 Karayolu Ulaştırma Lojistiği SEÇMELİ 3 0 0 6
B 10 DLY 5024 Denizyolu Ulaştırma Lojistiği SEÇMELİ 3 0 0 6
B 11 DLY 5016 Finansal Yönetim SEÇMELİ 3 0 0 6
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DLY 5099 Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DLY 5099 Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans programı teziyle beraber, ilgili dersler (54 AKTS), uzmanlık alanı dersi (3 AKTS), Seminer (3 AKTS) ve tez çalışması (60 AKTS) olmak üzere toplamda 120 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Durmuş Ali Deveci
Telefon:0 232 301 88 01
E-posta: adeveci@deu.edu.tr