DERECE PROGRAMLARI

: Deniz Turizmi Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı 1993 yılında kurulmuştur. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi anabilim dalına bağlı olarak 2005-2006 eğitim öğretim yılında açılan Deniz Turizmi yüksek lisans programı, deniz turizmi alanında eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü bir programdır. Deniz Turizmi alanında bilim insanlarının yetiştirilmesi, bilimsel çalışmaların yapılması, denizcilik turizmi sektöründe yer alan özel sektör ve kamu kuruluşlarına yönelik üst düzey yöneticilerin eğitimi amacını güden program Türkçe dilinde eğitim vermektedir.

Kazanılan Derece

Deniz Turizmi Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Birinci Düzey (Lisans) diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 55 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (ÜDS/KPDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL) ya da eşlenirliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından en az 50 almış olmak ya da DEU Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim Sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Deniz Turizmi programında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri, 2019 yılı itibari ile 3 profesör, 4 doçent, 6 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 8 araştırma görevlisinden oluşan akademik kadro ile sürdürülmektedir. Program eğitim ve araştırmaları 6 adet derslik ve Liman Operasyonları, Lojistik, Bilgisayar ve İşletme Simülasyonları Laboratuvarlarında yürütülmektedir. Programın bağlı olduğu bölüm genelinde, hem kablolu hem de kablosuz ağ bağlantılarının yanında, öğrenci ve eğiticilerin yararlanabileceği bir adet kütüphane de mevcuttur. Programda sunulan derslerin dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Deniz turizmi ve ilgili alanlarda mesleki sorunların çözümüne yönelik temel işletme tekniklerini kullanarak özgün yöntemler geliştirme ve bu yöntemleri verimlilik, etkinlik, kalite, güvenlik ve çevre konularını gözeterek uygulayabilme becerisi
2   Çok disiplinli takımlarda, deniz turizmi ve ilgili alanlarında oluşabilecek sorunlara karşı çözüm üretebilme ve bu takımlara liderlik yapabilme
3   Teknolojiyi ve bilgi işleme yeteneklerini kullanarak deniz turizmine yönelik bilgi oluşturma ve yaşam boyu öğrenmeyi sağlayabilme.
4   Deniz turizmi için ihtiyaç duyulan bilgiye ulaşabilme, bu bilgiye dair eleştirileri anlayıp değerlendirebilme
5   Deniz turizminde toplam kalite yönetimi gerekliliklerini yerine getirebilme
6   Deniz Turizmi ve ilgili alanlarında strateji geliştirebilme, politika ve uygulama planları yaratabilme
7   Ulusal ve uluslararası deniz turizmi çevresindeki gelişmeleri sistematik bir yaklaşımla takip edebilme, bu gelişmeleri yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme.
8   Deniz turizmi ve ilgili alanlarındaki uzman kişilerle etkili bir iletişim kurabilme, alana ilişkin terimleri kullanabilme.
9   Akademik sorumluluk bilinciyle deniz turizmi alanında ulusal ve uluslararası yayınlar yapma ve projelerde yer alma.
10   Deniz Turizmi ve ilgili uygulama, araştırma alanlarında çalışmalar yapabilme.
11   Deniz turizmi eğitimi konusunda ilgili birimler arasında koordinasyon sağlayabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Denizcilik Turizmi Yüksek Lisans Programı mezunları hem özel sektörde hem kamu sektöründe birçok farklı pozisyonda istihdam edilmektedir. Mezunlar özel sektörde faaliyet gösteren deniz turizmi ve yatçılık sektörünü oluşturan ve hızla gelişen yat işletmeciliği, yolcu ve kruvaziyer gemi işletmeciliği, marina işletmeciliği ve deniz turizmi işletmeciliği alanlarında orta ve üst düzey yönetici pozisyonlarda çalışabilmektedir. Ayrıca, üniversitelerin ilgili bölümleri ve alanlarında araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, öğretim üyesi pozisyonlarında da görev alabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda öğrenciler toplam 4 zorunlu, 5 seçmeli ders almalıdırlar. İki dönem içinde toplamda 10 seçmeli ders bulunmaktadır. Bütün seçimlik dersler anabilim dalı tarafından verilmektedir. Programda ön koşullu ders bulunmamaktadır. Programdaki tüm dersler dönemliktir. Programdaki dersler deniz turizmi alanındaki bilgilere sahip olabilme, bu alana ilişkin kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, alana ilişkin yenilikleri takip edebilme bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaktadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DİT 5011 DENİZ TURİZMİNDE DESTİNASYON YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 2 DİT 5001 Deniz Turizmi İşletmeleri Yönetimi ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DİT 5009 Ulaştırma Hizmetleri Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 6
G 2 DİT 5013 Dünya Coğrafyası SEÇMELİ 3 0 0 6
G 3 DİT 5017 Deniz Turizminde Ağırlama Hizmetleri Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 DİT 5007 Deniz Hukuku SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 DİT 5015 Turistik ÜRün Politikası SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 DİT 5003 Yat İşletmeciliği SEÇMELİ 3 0 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBE 5000 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 DİT 5196 Seminer ZORUNLU 0 2 0 4
B 3 DİT 5098 Uzmanlık Alanı ZORUNLU 2 0 0 3
B 4 DİT 5012 Deniz Turizminde Ürün Çeşitliliği ZORUNLU 3 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DİT 5010 Deniz Turizminde Güncel Olaylar SEÇMELİ 3 0 0 6
B 2 DİT 5002 Marina ve Terminal İşletmeciliği Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 6
B 3 DİT 5018 Su Sporları İşletmeciliği SEÇMELİ 3 0 0 6
B 4 DİT 5006 Kruvaziyer ve Yolcu Gemisi İşletmeciliği SEÇMELİ 3 0 0 6
B 5 DİT 5008 Deniz Turizmi İşletmelerinde Muhasebe ve Finansman Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 6
B 6 DİT 5004 Deniz Turizmi Pazarlaması SEÇMELİ 3 0 0 6
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DİT 5099 Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DİT 5099 Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans programı teziyle beraber, ilgili dersler (53 AKTS), uzmanlık alanı dersi (3 AKTS), Seminer (4 AKTS) ve tez çalışması (60 AKTS) olmak üzere toplamda 120 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Durmuş Ali Deveci
Telefon:0 232 301 88 01
E-posta: adeveci@deu.edu.tr