DERECE PROGRAMLARI

: Bilgisayar Mühendisliği Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1994 yılında kurucu başkanlığını yapan Prof.Dr.Esen Özkarahan tarafından kurulmuştur. Bölüm ilk olarak lisansüstü programları ile öğretime başlamış, 1995 yılında lisans programı açılmıştır. Tüm programların dili ingilizcedir. Programlarda bağıl not sistemi dahilinde grup ve bireysel uygulamalar ile yazılı sınavlar yanında ödev ve projelere dayalı bir değerlendirme sistemi uygulanmaktadır.

Kazanılan Derece

Bilgisayar Mühendisliği Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması, minimum 80/100 veya 3/4 genel not ortalaması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanda en az 60 puan, Enstitü giriş sınavından en az 70 puan, YDS sınavından en az 60 puan veya YÖK tarafından tanınan sınavlardan eşdeğer puan

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programın amacı, mezunların uzmanlık alanında bilgisayara dayalı bilgi sistemlerinin yaşam döngüsündeki her bir adımda etkin rol oynayabilmesini sağlamaktır. Buna ek olarak; problemleri gözlemleyerek tespit edebilen, probleme ait literatür taraması yaparak mevcut durum ve teknolojik gelişmeler ışığında çözüm önerilerinde bulunabilen, elde ettiği sonuç ve bulguları uygun bir şekilde rapor ederek savunabilen, toplumsal kaygı taşıyan, etik değerlere saygılı bireyler olması beklenmektedir. Bölüm hala devam etmekte olan 4 ana Araştırma Grubuna sahiptir. Bunlar Doğal Dil İşleme Çalışma Grubu (http://nlp.cs.deu.edu.tr/), Veri Madenciliği Çalışma Grubu, Güvenlik Araştırma Grubu (http://srg.cs.deu.edu.tr/wp/) ve Çoklu-ortam Bilgi Elde Etme Çalışma Grubudur (http://demir.cs.deu.edu.tr/). Bölüm öğretim elemanları, SCI kapsamında ve diğer hakemli dergilerde yayınlara sahiptir. Ayrıca TEYDEB ve TUBİTAK projeleri de geliştirmektedirler. Bölüm öğrencileri, öğretim üyelerinin danışmanlığı ile çeşitli yarışmalarda ödüller kazanmıştır. Bölümde 13 öğretim üyesi ve görevlisi ile 15 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Öğrencilere hizmet veren 8 adet bilgisayar laboratuvarı ve 1 adet donanım laboratuvarı bulunmaktadır. Öğretim üyelerimizin odalarının yanında öğrencilerimizin tezleri ile ilgili çalışmalarına destek sağlayabilecek 5 adet araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Bölüm genelinde, hem kablolu hem de kablosuz ağ bağlantıları mevcuttur. Bölüm başta yazılım şirketleri olmak üzere her kuruluşa, bilgisayar bilimlerinin her konusunda danışmanlık desteği verebilecek yeterliliğe sahiptir. Bölüm öğretim elemanları tarafından veritabanları, bilgisayar ağları, uzaktan eğitim, doğal dil işleme, çoklu ortam (müzik ve resim işleme) araştırmaları, bilgisayar güvenliği, proje yönetimi, yazılım kalitesi ve bilgisayar teknolojilerindeki son gelişmelerin sanayi projeleri ve diğer projelerde uygulanması amacıyla her türlü bilgi ve çalışma ortamı desteği sağlanabilmektedir. Bölüm, konularında uzman ve dinamik eğitim kadrosu ile, gerek eğitim anlayışı, gerekse eğitim içeriğinde dünya çapında olan değişiklikleri bölüm özelliklerine uygun düzenlemelerle müfredat ve eğitim yapısına katma özelliği ile daha etkin ve çağdaş bir eğitim için sürekli gelişmektedir.
Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %100

Temel Program Kazanımları

1   Alanında bilimsel araştırma yaparak teorik ve uygulamalı bilgilere bütün detaylarıyla ulaşır, bilgiyi sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
2   Alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında detaylı bilgi sahibidir.
3   Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma becerisine üst düzeyde sahiptir.
4   Bilgisayar Mühendisliği alanına farklı açılımlar sağlayacak bir yenilik getirir; yeni bir yaklaşım, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da mevcut bir yöntemi farklı bir alanda uygular.
5   Mevcut veya yeni bir problemin teorik modellerle tanımlanması ve deneysel çalışmalarla etkin bir çözümün bulunması becerisine sahiptir.
6   Alanı ile ilgili işbirliğine ve takım çalışmalarına yatkındır, gerektiğinde liderlik yapar ve sorumluluklarını yerine getirir.
7   Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilincine, alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme yetkinliğine sahiptir.
8   Bir yabancı dili alanındaki yayınları incelemek, bilimsel ve sosyal topluluklarla sözlü ve yazılı iletişim kurmak ve bilimsel yayın yapmak için kullanır.
9   Uzmanlık alanında yaptığı bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarındaki tüm süreci yayınlayarak literatüre katkıda bulunur.
10   Alanında ortaya atılan yeni düşünce ve bilimsel gelişmeleri eleştirel bakış açısıyla analiz eder, etkinliğini değerlendirir ve sentezini yapar.
11   Sosyal, kültürel, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin farkındadır, araştırma ve uygulama çalışmalarını bilimsel tarafsızlık ve etik değerler çerçevesinde yürütür.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlarımız, yurtiçinde veya yurtdışında, üniversitelerin akademik pozisyonlarının da içinde bulunduğu çeşitli alanlarda çalışabilmekte; yazılım geliştirme, bilgisayar ağları yönetimi ve danışmanlık gibi farklı alanlarında kendi işyerlerini kurabilecekleri gibi, bu alanlarda uzmanlaşmış firmalarda çalışabilir, aynı zamanda Bilgi İşlem Birimine sahip firmaların ilgili bölümlerinde de görev alabilmektedir. Mezunlar, genellikle firmaların bilgi işlem birimlerinde, İletişim Teknolojileri, Bilişim ve Yazılım Geliştirme sektöründe çalışan firmalarda, Ar-Ge birimlerinde; yazılım geliştirme uzmanı, yazılım mühendisi, analist, bilgi işlem uzmanı, test mühendisi, kontrol mühendisi, sistem yöneticisi, sistem sorumlusu, donanım tasarım mühendisi, bilgi işlem müdürü, ağ mühendisi, ağ tasarım sorumlusu, ağ güvenliği sorumlusu gibi pozisyonlarda çalışmaktadır. Ayrıca, üniversitelerde bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar bilimleri bölümlerinde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, öğretim üyesi pozisyonlarında da görev almaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. Öğrencinin danışmanının onayı ile MAT5101 Applied Mathematics (3 0 0) veya MAT5102 Numerical and Approximate Methods (3 0 0) veya MAT5151 Methods of Applied Mathematics (3 0 0) derslerinden birini zorunlu olarak alması gerekir. Ancak Yüksek Lisans öğrenimi esnasında alınmış olması halinde zorunlu değildir. Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu ders danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FBE 6668 Bilim Felsefesi ve Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 CSE 6094 Doktora Seminer ZORUNLU 0 3 0 5
B 3 CSE 6098 Doktora Uzmanlık Alanı ZORUNLU 3 0 0 9
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 11
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CSE 6098 Doktora Uzmanlık Alanı ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CSE 6099 Doktora Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CSE 6099 Doktora Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CSE 6099 Doktora Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CSE 6099 Doktora Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CSE 6099 Doktora Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Üçüncü devre (Doktora Derecesi) Programı dersler (en az 67 AKTS), Ph. D. Seminar (5 AKTS), Ph. D. Research (18 AKTS) / Ph. D. Thesis (150 AKTS), tez önerisi, doktora yeterlik sınavı ve tez sınavı olmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağrlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı, Prof.Dr. Yaçın ÇEBİ
Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Tınaztepe Kampüsü, 35160 Buca; İzmir
Tel: 0232 3017401
Fax: 0232 3010536
e-posta: yalcin.cebi@deu.edu.tr