DERECE PROGRAMLARI

: Onkoloji Hemşireliği Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Onkoloji Hemşireliği Anabilimdalı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi bünyesinde 1999 yılında YÖK onayı ile kurulmuş; multidisipliner bir anabilim dalıdır. Anabilim dalımızda hemşirelik ve tıp fakültesine ( Hematoloji ABD, Medikal Onkoloji ABD, Pediyatrik Onkoloji ABD ) ait öğretim üyeleri yer almaktadır. Onkoloji Hemşireliği Yüksek Lisans Programı 2002 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 1 yılı ders ve 1 yılı tez olmak üzere toplam 2 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Onkoloji Hemşireliği Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan en az 55 almış olmak, Tıp Fakültesi mezunu ise TUS sınavından 50 almış olmak; Yabancı Dil sınavından (YDS) ya da eşlenirliği kabul dilmiş olan diğer yabancı dil sınavından en az 50 almış olmak ya da DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Onkoloji Hemşireliği ABD 2002 yılında lisansüstü programa başlamıştır. Bu programın amacı öğrencilerin kanserin oluş mekanizmasını, etyolojisini, ülkemizde ve Dünyadaki kanser sıklığını, kanserden korunma ve erken tanı yöntemlerini, ülkemizde en çok görülen kanserlerin oluş mekanizması, belirti bulgu ve tedavilerini, ölüm sürecini, kanserli birey ve ailesi ile iletişimi, kanserli birey ve ailesinin yaşadığı psikososyal sorunları bilmesi, hemşirelik girişimlerini planlayabilmesi, alanındaki bilimsel gelişmeleri takip edebilmesi ve alanında araştırma bilgi ve becerisine sahip olmasıdır. Program, her dönem bir zorunlu ders ile birlikte hemşirelik bilimlerinin farklı alanlarındaki seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer Anabilim Dalı ve enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Hemşirelik lisans yeterliklerine dayalı olarak onkoloji hemşireliği alanında hemşirelik rol ve işlevlerini yerine getirebilecek güncel bilgiye sahip olma
2   Onkoloji hemşireliğine temel oluşturan kavram ve modellerin bilgisine sahip olma
3   Onkoloji hemşireliğinin ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimin önemini kavrayabilme
4   Onkoloji hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
5   Farklı disiplinlerden gelen bilgileri onkoloji hemşireliği alanında edindiği bilgilerle bütünleştirerek onkoloji hasta ve ailesinin bakımında kullanabilme
6   Onkoloji hemşireliği ile ilgili uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözebilme
7   Onkoloji hemşireliği alanında karşılaşılan karmaşık sorunların çözümü için öneriler üretme, uygulama ve değerlendirebilme
8   Onkoloji hemşireliği ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
9   Onkoloji hemşireliği alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı danışmanlık alarak yürütebilme
10   Onkoloji hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyinde bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
11   Onkoloji hemşireliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
12   Dil ve teknoloji kullanımı yeterliliği ile ulusal ve uluslararası alanda meslektaşları ile işbirliği yapabilme
13   Onkoloji hemşireliği alanı ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuatı dikkate alma
14   Onkoloji hemşireliği alanı ile ilgili mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranabilme
15   Mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini onkoloji hemşireliği alanı ile ilgili çalışmalarında uygulayabilme

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

3. derece (doktora) programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda her dönem kendi Anabilim Dalımızın 1 dersi zorunlu derstir. Diğer tüm dersler seçmelidir. Programda yer alan 2 ders ön koşulludur. Uygulama zorunluluğu vardır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HEM 5029 Hemşirelikte Araştırma I ZORUNLU 2 2 0 6
G 2 ONH 5003 Onkoloji Hemşireliği I ZORUNLU 2 8 0 12
G 3 HEM 5095 Fizyopatoloji-Hemşirelik Yaklaşımları I ZORUNLU 2 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5035 Sağlık Bilimlerinde Etik I SEÇMELİ 2 2 0 6
G 2 SBE 5041 Uzun Yaşam ve Uzlaşma Kültürü SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 ONH 5005 Kanser Hastalarında Tamamlayıcı ve Bütünleşik Bakım SEÇMELİ 2 0 0 4
G 4 HEM 5097 Sağlık Hizmetlerinde İletişim SEÇMELİ 3 0 0 4
G 5 HEM 5093 Hemşirelikte Kalite Yönetimi SEÇMELİ 2 0 0 4
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 HEM 5030 Hemşirelikte Araştırma II ZORUNLU 2 2 0 6
B 2 HEM 5038 Fizyopatoloji-Hemşirelik Yaklaşımları II ZORUNLU 2 0 6
B 3 ONH 5004 Onkoloji Hemşireliği II ZORUNLU 2 8 0 10
B 4 ONH 5098 Uzmanlık Alanı ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 ONH 5096 Seminer ZORUNLU 0 2 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 HEM 5008 Hemşirelikte Klinik Öğretim İlkeleri SEÇMELİ 2 0 0 4
B 2 HEM 5102 Palyatif Bakım Hemşireliği SEÇMELİ 2 0 0 4
B 3 HEM 5098 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi SEÇMELİ 2 0 0 4
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ONH 5099 Tez Çalışması ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ONH 5099 Tez Çalışması ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 1 ara sınav, 1 final sınavı ve ödev ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için notunun en az 75 olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. 60 ECTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır. Ayrıca tez projesini tamamlayıp jüri önünde sunmalı ve tezi jüri tarafından kabul edilmelidir. 54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Yrd. Doç. Dr. Özlem UĞUR
ozlem.ugur@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4126972