DERECE PROGRAMLARI

: Lojistik ve Deniz Ulaştırması Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı 1993 yılında kurulmuştur. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi anabilim dalına bağlı olarak 2001 yılında açılan Lojistik ve Deniz Ulaştırması tezsiz yüksek lisans programı, lojistik ve deniz ulaştırması alanında eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü bir programdır. Lojistik alanında bilim insanlarının yetiştirilmesi, bilimsel çalışmaların yapılması, lojistik sektöründe yer alan özel sektör ve kamu kuruluşlarına yönelik üst düzey yöneticilerin eğitimi amacını güden program Türkçe dilinde eğitim vermektedir.

Kazanılan Derece

Lojistik ve Deniz Ulaştırması, Tezsiz Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Diploması; Not Döküm Çizelgesi.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1,5 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 90 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Lojistik ve Deniz Ulaştırması Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı lojistik ve deniz ulaştırması alanında uzmanlık düzeyinde bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmış, etik değerleri özümsemiş, yeni bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmış yönetici adayları yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   Lojistik, tedarik zinciri ve deniz ulaştırmasının temel ve yan alanlarında strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve mesleki alana uygulayarak elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2   Gerektiğinde lojistik, tedarik zinciri ve deniz ulaştırması sektörünün içinde bulunduğu genel durumu ve darboğazları değerlendirerek sektöre yönelik stratejiler belirler ve bunları rapor haline dönüştürür.
3   Çağdaş işletme yönetimi tekniklerini kullanarak lojistik, tedarik zinciri ve deniz ulaştırması alanında karşılaşılan sorunları çözer.
4   Lojistik, tedarik zinciri ve deniz ulaştırmasının temel ve yan alanlarında meslek standartlarının ve iş güvenliği kurallarının gereğini yerine getirir.
5   Lojistik, tedarik zinciri ve deniz ulaştırması alanında analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
6   Lojistik, tedarik zinciri ve deniz ulaştırması alanındaki çalışmalarının süreç, gelişim ve sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik bir yaklaşımla yazılı veya sözlü olarak iletir.
7   Uluslararası, ulusal ve toplumsal çerçevede lojistik işletmeleri, denizcilik işletmeleri, müşteriler, kullanıcılar, paydaşlar kapsamında; verimlilik, etkinlik, kalite, emniyet, güvenlik ve çevre konularındaki öncelikleri göz önünde tutarak lojistik, tedarik zinciri ve deniz ulaştırması çözümlerini gerçekleştirir.
8   Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, lojistik, tedarik zinciri ve deniz ulaştırması alanlarını ilgilendiren karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
9   Lojistik, tedarik zinciri ve deniz ulaştırması temel ve yan alanları ile ilgili verileri toplar, yorumlar ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, mesleki, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerlerin korunması çabalarında yönlendirici olur.
10   Sosyal bilimlerinde kullanılan araştırma yöntemlerini lojistik, tedarik zinciri ve deniz ulaştırması alanlarına uygular ve bilgi işleme becerileriyle yeni bilgi oluşturup, yaşam boyu öğrenme ve kendini geliştirme becerilerini geliştirir.
11   Lojistik, tedarik zinciri ve deniz ulaştırması konularında ulusal ve uluslar arası alanda kamu veya özel sektörde yer alan projelerde aktif olarak görev alır.
12   Lojistik, tedarik zinciri ve deniz ulaştırması alanında bilgi işleme becerileriyle yeni bilgi oluşturur, uygulama - kontrol - geribildirim ve değerlendirme becerileri geliştirir.
13   Lojistik, tedarik zinciri ve deniz ulaştırması, ekonomi, hukuk ve diğer ilgili alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri işletme çözümlerinde ilişkilendirerek kullanır.

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili Yüksek Lisans Derecesi, mezunun mesleğini icra etmesini sağlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar kendi uzmanlık alanlarında ilgili iş pozisyonlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda öğrenciler toplam 9 zorunlu, 3 seçmeli ders almalıdırlar. üç dönem içinde toplamda 19 ders bulunmaktadır. Bütün seçimlik dersler anabilim dalı tarafından verilmektedir. Programda ön koşullu ders bulunmamaktadır. Programdaki tüm dersler dönemliktir. Programdaki dersler deniz işletmeciliği alanındaki bilgilere sahip olabilme, bu alana ilişkin kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, alana ilişkin yenilikleri takip edebilme bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaktadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DLU 7033 Ulaştırma Sistemleri Yönetimi ZORUNLU 3 0 0 6
G 2 DLU 7049 Lojistik Yönetimi ZORUNLU 3 0 0 6
G 3 DLU 7043 Lojistik ve Deniz Ulaştırması İşletmeleri Yönetimi ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DLU 7035 Ulaştırma Ekonomisi SEÇMELİ 3 0 0 6
G 2 DLU 7037 Ululslararası İşletmecilik SEÇMELİ 3 0 0 6
G 3 DLU 7047 Gemi Kiralama SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 DLU 7041 Lojistik Bilgi Sistemleri SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 DLU 7045 Gemi Acenteliği ve Ulaştırma Aracıları SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 DLU 7039 Lojistik Maliyetleri Analizi SEÇMELİ 3 0 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DLU 7014 Liman ve Terminal İşletmeciliği ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 DLU 7026 Depolama ve Stok Yönetimi ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 DLU 7299 Dönem Projesi ZORUNLU 0 1 0 5
B 4 DLU 7020 Taşıma Hukuku ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DLU 7016 Ulaştırma İşletmelerinde Örgüt Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 DLU 7018 Uluslararası Lojistik Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 DLU 7032 Sürdürülebilir Ulaştırma SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 DLU 7024 Lojistik Hizmetleri Pazarlaması SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 DLU 7028 Lojistikte Girişimcilik ve İnovasyon SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 DLU 7022 Tedarik Zinciri Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 5
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Tezsiz Yüksek Lisans programı, ilgili dersler (85 AKTS) ve Dönem Projesi (5 AKTS) olmak üzere toplamda 90 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Durmuş Ali Deveci
Telefon:0 232 301 88 01
E-posta: adeveci@deu.edu.tr