DERECE PROGRAMLARI

: Özel Eğitim Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Özel Eğitim Doktora Programı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 06.06.2016 tarihli ve 33851 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Özel Eğitim Doktora

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora programlarına başvuru için;
-Yüksek Lisans Diplomasına sahip olmak,
-Yüksek lisans kademesi ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 80, 4.00 üzerinden en az 3.00 olması,
-ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az 60 puan almış olmak,
-YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından 100 tam puan üzerinden en az 60 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olmak,
-Yabancı dille eğitim yapan programlarda yabancı dil şartı programın dilinden, program dili adayın ana dili ise ikinci bir yabancı dilden olmak zorundadır.
Doktora Programları için başvuruda bulunan adaylar;
Yazılı ve sözlü değerlendirme sınavlarına alınan tüm adayların yazılı ve sözlü değerlendirme puanları ile Mülakat Notu hesaplanacaktır.
Mülakat Notu; yazılı değerlendirme puanının %60 ı ile sözlü değerlendirme puanının %40 ından oluşacaktır.
Mülakat Notu = %60 Yazılı Değerlendirme Puanı + %40 Sözlü Değerlendirme Puanı
Mülakat Notu 70 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılırlar ve bu adaylar için ALES Puanı, Mezuniyet Notu ve Mülakat Notundan oluşan Değerlendirme Puanı hesaplanacaktır.
Değerlendirme Puanı; ALES Puanının %50 si, Mezuniyet Notunun %25 i ile Mülakat Notunun %25 inden oluşacaktır.
Değerlendirme Puanı = %50 ALES + %25 Mezuniyet Notu + %25 Mülakat Notu
(Mezuniyet Notu 100 üzerinden karşılığı ile işleme alınacaktır.)
Adaylar öncelik belirterek başvurdukları programlara Değerlendirme Puanları ile sıralanarak yerleştirilirler. Sıralama sonucunda en yüksek puandan itibaren kontenjan kadar aday başvurduğu programa (öncelikli tercihi dikkate alınarak) kayıt hakkı kazanır. Aynı sayıda yedek aday ilan edilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmak zorundadır. Boş kalan kontenjanlar için yedek adaylara kayıt hakkı verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az 21 yerel krediden az olmamak üzere en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı, seminer ve tez çalışmasından oluşur.
Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, doktora programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 240 AKTS'dir.
Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Doktora Programları, öğrencilere bu alanlarda; (a) bağımsız araştırma yapma, (b) bilimsel gelişmeleri yorumlama, (c) bilimsel gelişmelere katkıda bulunma ve (d) mesleki kariyerini lider olarak sürdürme yeterliklerinin kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
2   Alanın ilişkili olduğu çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar, uzmanlık bilgilerini yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirmesinde sonuçlara ulaşır.
3   Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşır ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar.
4   Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; bu noktada özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.
5   Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
6   Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayla bilime katkıda bulunur.
7   Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
8   Özgün ve disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapar.
9   Çalışmalarını bağımsız veya bir takım üyesi olarak yürütür.
10   Yaratıcı ve eleştirel düşünür; sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili doktora derecesi, mezunlarına mesleklerini icra edebilmek için gerekli olan hak ve imtiyazları sağlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÖEP 6045 ÖĞRENME GÜÇLÜKLERINDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 8
G 2 EBE 6039 EĞITIM ÇALIŞMALARINI ANLAMA SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 ÖEP 6041 ÖZEL GEREKSINIMLI YETIŞKINLERE YÖNELIK MESLEKI EĞITIM SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 ÖEP 6039 ÖZEL GEREKSINIMLI BIREYLERDE ÇOK MODLU DUYUSAL UYARILMA SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 ÖEP 6037 GELIŞIM KURAMLARI VE GELIŞIMSEL RISK FAKTÖRLERI ZORUNLU 3 0 0 8
G 6 ÖEP 6035 ÜSTÜN ZEKALILAR IÇIN OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 ÖEP 6033 ÖZEL GEREKSINIMLI BIREYLER VE AILELERINDE GÜÇLENDIRME VE YASAL SAVUNUCULUK ZORUNLU 3 0 0 7
G 8 EBE 6033 GELIŞIM VE ÖĞRENME SEÇMELİ 3 0 0 6
G 9 EBE 6041 ÖĞRENME STRATEJILERI VE BECERILERI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 10 ÖEP 6025 ERKEN ÇOCUKLUK ÖZEL EĞITIMINDE (EÇÖE) HIZMET MODELLERI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 11 ÖEP 6049 ÖZEL GEREKSINIMLI YETIŞKINLERDE SOSYAL YAŞAMIN DESTEKLENMESI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 12 ÖEP 6047 ÇOKLU YETERSIZLIKLERI OLAN BIREYLERE YÖNELIK ÖĞRETIMSEL DÜZENLEMELER SEÇMELİ 3 0 0 8
G 13 ÖEP 6019 ÜSTÜN ZEKâLILAR EĞITIMINDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 8
G 14 ÖEP 6021 ÜSTÜN ZEKâLILAR EĞITIMINDE İLKOKUL VE ORTAOKULDA MATEMATIK EĞITIMI SEÇMELİ 3 0 0 6
G 15 EBE 6037 YAŞAM BOYU GELIŞIM: OKUL UYGULAMALARINA PSIKOSOSYAL YANSIMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 16 ÖEP 6043 OTIZMLI BIREYLERDE SOSYAL ETKILEŞIM VE ZIHIN KURAMI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 17 ÖEP 6196 SEMINER SEMİNER 0 3 0 3
B 18 ÖEP 6018 ERKEN MÜDAHALEDE DEĞERLENDIRME VE PROGRAM GELIŞTIRME SEÇMELİ 3 0 0 8
B 19 ÖEP 6016 SINIF ORTAMINDA YARATICILIĞIN GELIŞTIRILMESI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 20 ÖEP 6008 ÜSTÜN ZEKâLILAR EĞITIMINDE İLERI MATEMATIK EĞITIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 21 EBE 6036 BILIM FELSEFESI VE ETIĞI ZORUNLU 3 0 0 5
B 22 EBE 6034 ÖĞRETIMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDIRME SEÇMELİ 3 2 0 6
B 23 EBE 6030 LISANSÜSTÜ ÖĞRENCILER İÇIN AKADEMIK YAZMA SEÇMELİ 3 0 0 5
B 24 EBE 6016 ÖĞRETMEN EĞITIMINDE EYLEM ARAŞTIRMASI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 25 ÖEP 6042 ÜSTÜN ZEKALILAR VE YETENEKLILERIN EĞITIMINDE ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERILERI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 26 EBE 6000 PROGRAM GELIŞTIRME VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 27 EBE 6012 ARAŞTIRMALARDA İSTATISTIKSEL ANALIZLER ZORUNLU 3 0 0 5
B 28 ÖEP 6040 ÜSTÜN ZEKALILAR VE YETENEKLILERIN EĞITIMINDE TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME, GIRIŞIMCILIK VE İNOVASYON SEÇMELİ 3 0 0 8
B 29 ÖEP 6028 ÖZEL EĞITIM VE DISIPLINLERARASI ARAŞTIRMALAR SEÇMELİ 3 0 0 8
B 30 ÖEP 6030 ÜSTÜN ZEKâLILAR İÇIN YENILIKÇI BILIM ETKINLIKLERI TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 31 ÖEP 6032 ÜSTÜN ZEKALILARDA STEAM EĞITIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 32 ÖEP 6034 ÖZEL EĞITIMDE AKTIF ÖĞRENME YÖNTEM VE TEKNIKLERI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 33 ÖEP 6036 GÖRME YETERSIZLIĞI OLAN BEBEKLER VE KÜÇÜK ÇOCUKLARDA GELIŞIM VE İLGILI MÜDAHALELER SEÇMELİ 3 0 0 8
B 34 ÖEP 6038 TEK DENEKLI ARAŞTIRMA TASARLAMA VE YÜRÜTME SEÇMELİ 3 0 0 8
G 35 ÖEP 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 156
G 36 ÖEP 6198 UZMANLIK ALANI DERSI UZMANLIK 3 0 0 4

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.
Öğrencilerin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmesi için teorik derslerin %70'ine devam etmiş olmaları gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine bakınız.
http://www.edu.edu.tr/DEUWeb/Icerik.php KOD = 13260

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)