DERECE PROGRAMLARI

: Özel Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

6 öğrencinin eğitim gördüğü Özel Eğitim Anabilim Dalı 2007 den bu yana Yüksek lisans derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Özel Eğitim, Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Derecesi diploması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES) ilgili alanda en az 60 puan, UDS/ KPDS gibi yabancı dil sınavlarından en az 50 puan veya TOEFL/ IELTS/ vs gibi sınavlardan eşdeğer puan veya Enstitü yabancı dil sınavından en az 70 puan.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Yetersizliği olan öğrencilerin eğitimi alanında uzman öğretmen yetiştirmek, yetersizliği olan bireyler ve bu bireylerin eğitimi alanında bilimsel araştırmalar yapmak, bilgi üretmek, eğitim stratejileri ve nitelikli personel geliştirmek ve bu üretim ve hizmetlerin kullanımını evrensel olarak yaygınlaştırmaktır.

Temel Program Kazanımları

1   Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlendirme, materyaller hakkında bilgiye sahip olma.
2   Öğrencilerin özelliklerini ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun değerlendirme, yöntem ve materyalleri kullanabilme.
3   Uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma ve çözüm üretme.
4   Öğrenme gereksinimlerini, sahip olduğu bilgi ve becerileri göz önünde bulundurarak belirleyebilme.
5   Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözümlerini hem uzman hem de uzman olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
6   Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
7   Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranma.

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili Yüksek Lisans derecesi, mezunlarına mesleklerini özel eğitim alanında icra etme olanağı sağlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı, 8 zorunlu ve 19 seçmeli dersten oluşmaktadır. Tezsiz Yüksek Lisans Programı seçmeli ders havuzunda, 12 tanesi Güz yarıyılında, 7 tanesi Bahar yarıyılında olmak üzere toplam 19 seçmeli ders yer almaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 63/138 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBE 5539 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 ÖEP 5505 ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 7
G 3 ÖEP 5503 ÖZEL EĞİTİMDE TANI VE DEĞERLENDİRME, YÖNTEM VE TEKNİKLER ZORUNLU 3 0 0 8
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÖEP 5507 ZİHİN ENGELLİLER VE AKADEMİK BECERİ EĞİTİMİ SEÇMELİ 2 2 0 8
G 2 ÖEP 5545 ZİHİN ENGELLİLERE BECERİ VE KAVRAM ÖĞRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 ÖEP 5543 ENGELLİLER SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ SEÇMELİ 2 2 0 5
G 4 ÖEP 5533 GÖRME ENGELLİLERİN EĞİTİMİ I SEÇMELİ 3 0 0 7
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÖEP 5500 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMA ZORUNLU 3 0 0 8
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 22
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÖEP 5506 ÖZEL EĞİTİMDE YARATICI DRAMA SEÇMELİ 3 0 0 8
B 2 ÖEP 5510 ENGELLİLER İÇİN KRİZE MÜDAHALE STRATEJİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 3 ÖEP 5504 ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ (Ö.Ö.B VE D.E.H.B) EĞİTİM VE SAĞALTIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 4 ÖEP 5508 ERKEN EĞİTİM PROGRAMLARI SEÇMELİ 3 0 0 7
B 5 ÖEP 5532 KAYNAŞTIRMA VE DESTEK HİZMETLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 6 ÖEP 5524 ÖZEL EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMI SEÇMELİ 1 2 0 8
B 7 ÖEP 5526 OTİSTİK ÇOCUKLAR VE EĞİTİMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 8 ÖEP 5528 PROBLEM DAVRANIŞLARI İŞLEVSEL DEĞERLENDİRME SEÇMELİ 3 0 0 7
B 9 ÖEP 5522 ÖZEL EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME ARACI GELİŞTİRME SEÇMELİ 3 0 0 8
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÖEP 5530 DÖNEM PROJESİ ZORUNLU 0 0 0 10
G 2 ÖEP 5515 ENGELLİ BİREYLERİN AİLELERİNİN (ANNE-BABA VE KARDEŞ) EĞİTİMİ ZORUNLU 3 0 0 7
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 13
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÖEP 5531 UĞRAŞ TERAPİSİ SEÇMELİ 2 2 0 7
G 2 ÖEP 5523 ENGELLİLERİN CİNSEL EĞİTİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 3 ÖEP 5527 GÖRME ENGELLİLERİN EĞİTİMİ II SEÇMELİ 3 0 0 7
G 4 ÖEP 5541 ENGELLİLERE İLETİŞİM BECERİLERİ KAZANDIRMA YAKLAŞIMLARI SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 ÖEP 5537 ÖZEL EĞİTİMDE SANAT SEÇMELİ 2 2 0 7
G 6 ÖEP 5539 ÜSTÜN ZEKALI VE ÜSTÜN YETENEKLİLERİN EĞİTİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 7 ÖEP 5535 ENGELLİLERE REHABİLİTASYON DANIŞMANLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 6
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Programın toplam AKTS kredisi 120'dır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası: http://ebe.deu.edu.tr/ lang=1&menu_id=5
AKTS/DE Koordinatörleri:
Yrd. Dr. Burak KARABEY
burak.karabey@deu.edu.tr
ERASMUS Koordinatörü:
Yrd. Dr. Burak KARABEY
burak.karabey@deu.edu.tr