DERECE PROGRAMLARI

: Özel Eğitim Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Özel Eğitim Anabilim Dalı 2007 den bu yana Yüksek lisans derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Özel Eğitim, Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programlarına başvuru için;
-Lisans Diplomasına sahip veya lisans eğitiminin son yıl/yarıyılında olmak,
-ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az 55 puan almış olmak,

Mülakat Notu; yazılı değerlendirme puanının %60ı ile sözlü değerlendirme puanının %40ından oluşacaktır.
Mülakat Notu = %60 Yazılı Değerlendirme Puanı + %40 Sözlü Değerlendirme Puanı
Mülakat Notu 65 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılırlar. Bu adaylar için ALES Puanı, Mezuniyet Notu ve Mülakat Notundan oluşan Değerlendirme Puanı hesaplanacaktır.
Değerlendirme Puanı = %50 ALES + %25 Mezuniyet Notu + %25 Mülakat Notu
Adaylar öncelik belirterek başvurdukları programlara Değerlendirme Puanları ile sıralanarak yerleştirilirler. Sıralama sonucunda en yüksek puandan itibaren kontenjan kadar aday başvurduğu programa (öncelikli tercihi dikkate alınarak) kayıt hakkı kazanır. Aynı sayıda yedek aday ilan edilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmak zorundadır. Boş kalan kontenjanlar için yedek adaylara kayıt hakkı verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program, toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, tezli yüksek lisans programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 120 AKTS'dir.

Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Özel eğitim konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Alanı ile ilgili kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkiyi kavrayabilme
2   Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlendirme, materyaller hakkında bilgiye sahip olma
3   Uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma ve çözüm üretme
4   Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözümlerini hem uzman hem de uzman olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
5   Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
6   Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranma
7   Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranma

Mezunların İstihdam Profilleri

Özel Eğitim Anabilim Dalı yüksek lisans mezunları, MEB ve ona bağlı özel özel eğitim merkezlerinde öğretmen olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı, 6 zorunlu ve 21 seçmeli dersten oluşmaktadır. Yüksek Lisans Programı seçmeli ders havuzunda, 9 tanesi Güz yarıyılında, 12 tanesi Bahar yarıyılında olmak üzere toplam 21 seçmeli ders yer almaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 36/151 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÖEP 5095 ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 9
G 2 EBE 5039 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBE 5003 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 EBE 5037 SORGULAMA TEMELLİ BİLİM ÖĞRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 ÖEP 5075 ÜSTÜN ZEKALILAR EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM MODELLERİ I: ANALİTİK DÜŞÜNCE MODELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 ÖEP 5091 ZEKA VE YARATICILIK KURAMLARI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 ÖEP 5093 ÖZEL EĞİTİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 8
G 6 ÖEP 5097 GELİŞİMSEL YETERSİZLİKLERİ OLAN ÇOCUKLARDA DEĞERLENDİRME VE OYUN TEMELLİ ETKİNLİKLER PLANLAMA SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 ÖEP 5113 ERKEN ÇOCUKLUK ÖZEL EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 8 ÖEP 5103 ENGELLİLERE İLETİŞİM BECERİLERİ KAZANDIRMA YAKLAŞIMLARI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 ÖEP 5105 ÖZEL EĞİTİM GRUPLARINDA ZİHİN KURAMI VE SOSYAL BECERİLERE YÖNELİK ARAŞTIRMALAR SEÇMELİ 3 0 0 8
G 10 ÖEP 5107 OTİZMLİ BİREYLERDE DİL VE İLETİŞİM BECERİLERİ VE İLGİLİ MÜDAHELELER SEÇMELİ 3 0 0 8
G 11 ÖEP 5109 ÜSTÜN ZEKALILARDA DİSİPLİNLER ARASI ÖĞRETİM TASARIMLARI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 12 ÖEP 5111 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI: GELİŞTİRME,UYGULAMA VE SÜRECİ DEĞERLENDİRME AŞAMALARINA KAPSAMLI BAKIŞ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 13 ÖEP 5101 ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERDE CİNSEL GELİŞİM VE CİNSEL EĞİTİM SEÇMELİ 3 0 0 8
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÖEP 5040 ÖZEL EĞİTİM UYGULAMALARI ZORUNLU 0 4 0 7
B 2 ÖEP 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 20
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÖEP 5088 ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER İÇİN SANAT EĞİTİMİ SEÇMELİ 2 2 0 8
B 2 ÖEP 5020 ÖZEL EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME ARACI GELİŞTİRME SEÇMELİ 3 0 0 8
B 3 ÖEP 5076 ÖZEL EĞİTİMDE YARATICI DRAMA SEÇMELİ 3 0 0 7
B 4 ÖEP 5082 ÖZEL EĞİTİMDE AİLE EĞİTİMİ, AİLE KATILIMI VE AİLELERLE İŞBİRLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 5 ÖEP 5084 ÖNLEYİCİ SINIF YÖNETİMİ VE DAVRANIŞ DEĞİŞTİRME SEÇMELİ 3 0 0 8
B 6 ÖEP 5086 EĞİTİMDE BÜTÜNLEŞTİRME: FELSEFE, İLKELER VE UYGULANABİLİRLİK SEÇMELİ 3 0 0 8
B 7 EBE 5000 BİLGİ ERİŞİMİ VE RAPORLAŞTIRMADA BİLGİSAYAR KULLANIMI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 8 ÖEP 5090 ÜSTÜN ZEKALILAR İÇİN BİLİM EĞİTİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 9 ÖEP 5092 ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİNDE (Ö.Ö.B VE D.E.H.B) EĞİTİM VE SAĞALTIM YAKLAŞIMLARI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 10 ÖEP 5094 ÜSTÜN ZEKALILAR EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM MODELLERİ II: YARATICI DÜŞÜNME MODELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 11 ÖEP 5100 ERKEN EĞİTİM ALANINDA PERSONEL YETERLİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 12 ÖEP 5102 TEK DENEKLİ ARAŞTIRMA DESENLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 13 ÖEP 5104 ÖZEL EĞİTİM DESTEK HİZMETLERİ SEÇMELİ 2 2 0 8
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÖEP 5198 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 ÖEP 5199 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÖEP 5198 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 ÖEP 5199 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıliçi çalışmalarının ve yarıyılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıliçi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yariyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyılsonu sınavı, ve/veya yarıyılsonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120dir. Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası: http://ebe.deu.edu.tr/ lang=1&menu_id=5
AKTS/DE Koordinatörleri:
Yrd. Dr. Burak KARABEY
burak.karabey@deu.edu.tr
ERASMUS Koordinatörü:
Yrd. Dr. Burak KARABEY
burak.karabey@deu.edu.tr