DERECE PROGRAMLARI

: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı 1998' den bu yana doktora derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Rehberlik ve psikolojik Danışmanlık, Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora programlarına başvuru için;
-Yüksek Lisans Diplomasına sahip olmak,
-Yüksek lisans kademesi ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 80, 4.00 üzerinden en az 3.00 olması,
-ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az 60 puan almış olmak,
-YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından 100 tam puan üzerinden en az 60 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olmak,
Doktora Programları için başvuruda bulunan adaylar;
Yazılı ve sözlü değerlendirme sınavlarına alınan tüm adayların yazılı ve sözlü değerlendirme puanları ile Mülakat Notu hesaplanacaktır.
Mülakat Notu; yazılı değerlendirme puanının %60 ı ile sözlü değerlendirme puanının %40 ından oluşacaktır.
Mülakat Notu = %60 Yazılı Değerlendirme Puanı + %40 Sözlü Değerlendirme Puanı
Mülakat Notu 70 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılırlar ve bu adaylar için ALES Puanı, Mezuniyet Notu ve Mülakat Notundan oluşan Değerlendirme Puanı hesaplanacaktır.
Değerlendirme Puanı; ALES Puanının %50 si, Mezuniyet Notunun %25 i ile Mülakat Notunun %25 inden oluşacaktır.
Değerlendirme Puanı = %50 ALES + %25 Mezuniyet Notu + %25 Mülakat Notu
(Mezuniyet Notu 100 üzerinden karşılığı ile işleme alınacaktır.)
Adaylar öncelik belirterek başvurdukları programlara Değerlendirme Puanları ile sıralanarak yerleştirilirler. Sıralama sonucunda en yüksek puandan itibaren kontenjan kadar aday başvurduğu programa (öncelikli tercihi dikkate alınarak) kayıt hakkı kazanır. Aynı sayıda yedek aday ilan edilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmak zorundadır. Boş kalan kontenjanlar için yedek adaylara kayıt hakkı verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az 21 yerel krediden az olmamak üzere en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı, seminer ve tez çalışmasından oluşur.
Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, doktora programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 240 AKTS'dir.
Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.


Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programın amacı öğrencilerin bireyi anlama, değerlendirme, yardım etme, uygun akıl sağlığı kurumlarına sevk etme becerisi kazanmalarını; istatistik bilgilerini kullanabilmelerini, psikolojik testleri ve test dışı teknikleri, bireysel, grup ve aile danışmanlığını ve yardım tekniklerini, gelişim, öğrenme, davranış bozuklukları ve danışma ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri öğrenmelerini sağlamaktır.

Temel Program Kazanımları

1   Farklı üstünlüğü ve yetersizliği olan bireyleri ayırt edebilme, destek olma ve sağaltım için sevk edebilme
2   Türkçeyi ve ingilizceyi, istatistik ve bilgisayar uygulamalarını, bilimsel araştırma planlayıp yürütebilme ile ilişkili olarak kullanabilme
3   Gelişimsel, ilişkisel problemleri, ihtiyaçları olan ve davranış bozukluğu gösteren çocuk ve yetişkinler ile kişilik bozukluğu gösteren yetişkinlere ait tanı kriterleri ile onları ayırt edebilme ve danışma yürütebilme
4   Grupla ve bireysel psikolojik danışma oturumlarını planlayabilme, iletişim becerilerini (sözlü ve sözsüz) ve psikolojik danışma becerilerini doğru kullanabilme ve uygulayabilme
5   Eğitsel, mesleki, kişisel ve sosyal rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini planlayabilme ve uygulayabilme
6   Ailelere, okul çalışanlarına ve yetişkinlere yönelik psikolojik danışma ve rehberlik ile konsültasyon çalışmaları planlayabilme ve uygulayabilme
7   Bireyi tanıma amacıyla test ve test dışı teknikleri uygulama, yorumlama ve raporlama
8   Gelişim alanlarını, kuramlarını, dönemlerini ve uyum problemlerini, davranışın sosyal ve felsefi temellerini, öğrenme, öğretim ile yönetim kavram ve ilkelerini psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarına aktarabilme
9   Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin planlanmasında ve uygulanmasında mesleki etik kuralları ve psikolojik danışma ve rehberlik kuramlarını kullanabilme

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili doktora derecesi, mezunlarına mesleklerini icra edebilmek için gerekli olan hak ve imtiyazları sağlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PDR 6067 İYI OLUŞ VE RUH SAĞLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 2 PDR 6055 AKIL SAĞLIĞI ÖLÇÜTLERI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 3 PDR 6061 İLKÖĞRETIMDE PROBLEM ÇÖZME BECERILERININ GELIŞTIRILMESI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 4 PDR 6059 KIŞILIKTE PSIKODINAMIK SEÇMELİ 3 0 0 7
G 5 PDR 6057 İLERI DÜZEYDE BIREYLE VE GRUPLA PSIKOLOJIK DANIŞMA SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 PDR 6063 PSIKOLOJIK DANIŞMADA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 7 EBE 6037 YAŞAM BOYU GELIŞIM: OKUL UYGULAMALARINA PSIKOSOSYAL YANSIMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 8 EBE 6039 EĞITIM ÇALIŞMALARINI ANLAMA SEÇMELİ 3 0 0 5
G 9 EBE 6041 ÖĞRENME STRATEJILERI VE BECERILERI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 10 EBE 6033 GELIŞIM VE ÖĞRENME SEÇMELİ 3 0 0 6
G 11 PDR 6047 ERGENLERLE PSIKOLOJIK DANIŞMA ZORUNLU 3 0 0 8
G 12 PDR 6045 KRIZ DANIŞMANLIĞI ZORUNLU 3 0 0 8
G 13 PDR 6049 PSIKOLOJIK DANIŞMADA ÇAĞDAŞ BILIŞSEL TERAPI VE İLERI DÜZEY TEKNIKLER SEÇMELİ 3 0 0 7
G 14 PDR 6051 ÇOCUK VE ERGENDE TRAVMA SONRASI DANIŞMANLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 15 PDR 6053 PSIKOLOJIK DANIŞMA VE REHBERLIKTE UYGULAMA SEÇMELİ 3 0 0 7
G 16 EBE 6034 ÖĞRETIMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDIRME SEÇMELİ 3 2 0 6
B 17 EBE 6036 BILIM FELSEFESI VE ETIĞI ZORUNLU 3 0 0 5
B 18 EBE 6030 LISANSÜSTÜ ÖĞRENCILER İÇIN AKADEMIK YAZMA SEÇMELİ 3 0 0 5
B 19 EBE 6016 ÖĞRETMEN EĞITIMINDE EYLEM ARAŞTIRMASI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 20 PDR 6116 KÜLTÜRE DUYARLI PSIKOLOJIK DANIŞMA SEÇMELİ 3 0 0 6
B 21 EBE 6000 PROGRAM GELIŞTIRME VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 22 EBE 6012 ARAŞTIRMALARDA İSTATISTIKSEL ANALIZLER SEÇMELİ 3 0 0 5
B 23 PDR 6114 YARATICILIK, GIRIŞIMCILIK VE PSIKOLOJIK DANIŞMADA YENILIK YÖNETIMI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 24 PDR 6068 İLERI PSIKOLOJIK DANIŞMA BECERILERI VE İNSAN GELIŞIMINI KOLAYLAŞTIRICI GÖRÜŞME STRATEJILERI ZORUNLU 3 0 0 5
B 25 PDR 6070 PSIKOTERAPÖTIK YAKLAŞIMLAR ZORUNLU 3 0 0 5
B 26 PDR 6196 SEMINER SEMİNER 0 3 0 3
B 27 PDR 6094 GRUPLA PSIKOLOJIK DANIŞMADA ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIM SEÇMELİ 3 0 0 6
B 28 PDR 6100 ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 29 PDR 6102 KARIYER DANIŞMANLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 30 PDR 6104 PSIKOLOJIK DANIŞMADA SÜPERVIZYON SEÇMELİ 3 0 0 6
B 31 PDR 6106 KLINIK PSIKOLOJIDE TANI KOYMA ÖLÇÜTLERI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 32 PDR 6108 ERGENLERDE DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 33 PDR 6110 İLETIŞIM BECERILERI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 34 PDR 6112 AILELERE YÖNELIK KONSÜLTASYON HIZMETLERI SEÇMELİ 3 0 0 6
G 35 PDR 6198 UZMANLIK ALANI DERSI UZMANLIK 3 0 0 4
G 36 PDR 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 156

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilerin yarıyılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70`ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80 ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıl içi çalışmalarının ve yarı yılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıl içi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı, ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl sonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmi bir kredi ve en çok otuz krediden fazla olmamak şartıyla en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır.

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmi bir kredi ve en çok otuz krediden fazla olmamak şartıyla en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dir .
"Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Psikolojik danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası: http://ebe.deu.edu.tr/ lang=1&menu_id=5
Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. ALİ AKSU,
ali.aksu@deu.edu.tr