DERECE PROGRAMLARI

: Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı 2002 den bu yana Yüksek lisans derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programlarına başvuru için;
-Lisans Diplomasına sahip veya lisans eğitiminin son yıl/yarıyılında olmak,
-ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az 55 puan almış olmak,

Mülakat Notu; yazılı değerlendirme puanının %60ı ile sözlü değerlendirme puanının %40ından oluşacaktır.
Mülakat Notu = %60 Yazılı Değerlendirme Puanı + %40 Sözlü Değerlendirme Puanı
Mülakat Notu 65 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılırlar. Bu adaylar için ALES Puanı, Mezuniyet Notu ve Mülakat Notundan oluşan Değerlendirme Puanı hesaplanacaktır.
Değerlendirme Puanı = %50 ALES + %25 Mezuniyet Notu + %25 Mülakat Notu
Adaylar öncelik belirterek başvurdukları programlara Değerlendirme Puanları ile sıralanarak yerleştirilirler. Sıralama sonucunda en yüksek puandan itibaren kontenjan kadar aday başvurduğu programa (öncelikli tercihi dikkate alınarak) kayıt hakkı kazanır. Aynı sayıda yedek aday ilan edilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmak zorundadır. Boş kalan kontenjanlar için yedek adaylara kayıt hakkı verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program, toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, tezli yüksek lisans programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 120 AKTS'dir.

Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Eğitim programı ilköğretim sosyal bilgiler öğretmenliği konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Sosyal bilgileri oluşturan disiplinler arasındaki ilişkiyi kavrama.
2   Sosyal bilgiler eğitimi alanındaki son gelişmeleri yazılı, sözlü, görsel farklı yollara dönüştürme.
3   Sosyal bilgilerle ilgili bilgileri kullanarak disiplilerarası problem çözme becerileri geliştirme*.
4   Yüksek lisans seviyesinde sosyal bilgiler eğitimi bilgisine sahip olma.
5   Çalışma alanı ile ilgi bilgileri değerlendirebilir ve kendi başına bir araştırma yapmayı öğrenme.
6   Araştırma alanında bir problem belirler, geliştirir ve çözüm önerilerini kendi başıma geliştirebilme *
7   Sosyal bilgiler eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslarası modelleri tanımlama ve analiz etme becerisine sahip olma*
8   Alanda temel araştırma yöntem bilgi ve becerilerini kazanma *
9   Temel araştırma yöntem bilgi ve becerileri ile bilimsel araştırma yapabilme.*
10   Eğitim alanında yaptığı çalışmaları sözlü ve yazılı olarak sunma beceri ve bilgisine sahip oluma*.
11   Mesleki alanda bilimsel yöntemleri kullanma becerisini kazanma.

Mezunların İstihdam Profilleri

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı yüksek lisans mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik yapabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler. Ayrıca özel sektörde öğretim teknolojileri ile ilgili alanlarda çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı, 2 zorunlu ve 15 seçmeli dersten oluşmaktadır. Yüksek Lisans Programı seçmeli ders havuzunda, 8 tanesi Güz yarıyılında, 7 tanesi Bahar yarıyılında olmak üzere toplam 15 seçmeli ders yer almaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 6/107 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBE 5039 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 25
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBE 5003 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 EBE 5037 SORGULAMA TEMELLİ BİLİM ÖĞRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 İSB 5033 BÖLGESEL KALKINMA SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 İSB 5035 COĞRAFYA ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 İSB 5047 SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE KAYNAK ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 6 İSB 5039 VATANDAŞLIK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 İSB 5041 SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE LİTERATÜR İNCELEME SEÇMELİ 3 0 0 5
G 8 İSB 5043 SOSYAL BİLGİLERDE MEDYA OKUR YAZARLIĞI EĞİTİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 9 İSB 5045 KÜRESELLEŞME VE TÜRKİYE'NİN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞİMİNE ETKİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 10 İSB 5037 SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE DRAMA SEÇMELİ 3 0 0 5
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İSB 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 27
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EBE 5000 BİLGİ ERİŞİMİ VE RAPORLAŞTIRMADA BİLGİSAYAR KULLANIMI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 İSB 5026 JEOPOLİTİK VE JEOSTRATEJİYE GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 3 İSB 5042 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 4 İSB 5044 TÜRKİYE'DE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ VE SORUNLARI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 İSB 5058 SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE GÜNCEL SORUNLAR VE PROJE GELİŞTİRME SEÇMELİ 3 0 0 6
B 6 İSB 5050 SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 7 İSB 5052 TARİH ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 8 İSB 5054 TÜRKİYE'DE GÖÇ, KENTLEŞME VE SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞİM SEÇMELİ 3 0 0 5
B 9 İSB 5056 KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARI İNCELEMESİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 10 İSB 5046 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 5
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İSB 5198 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 İSB 5199 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İSB 5198 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 İSB 5199 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıliçi çalışmalarının ve yarıyılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıliçi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yariyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyılsonu sınavı, ve/veya yarıyılsonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120dir. Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası: http://ebe.deu.edu.tr/ lang=1&menu_id=5
Bölüm Başkanı:
Doç. Dr. Mustafa Şahin
mustafa.sahin@deu.edu.tr
AKTS/DS Koordinatörü:
Doç. Dr. Mustafa Şahin
mustafa.sahin@deu.edu.tr