DERECE PROGRAMLARI

: Fen Bilgisi Öğretmenliği Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Fen Bilgisi Öğretmenliği Yüksek Lisans programı 2002 den bu yana Yüksek lisans derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Fen Bilgisi Öğretmenliği, Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programlarına başvuru için;
-Lisans Diplomasına sahip veya lisans eğitiminin son yıl/yarıyılında olmak,
-ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az 55 puan almış olmak,
Mülakat Notu; yazılı değerlendirme puanının %60ı ile sözlü değerlendirme puanının %40ından oluşacaktır.
Mülakat Notu = %60 Yazılı Değerlendirme Puanı + %40 Sözlü Değerlendirme Puanı
Mülakat Notu 65 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılırlar. Bu adaylar için ALES Puanı, Mezuniyet Notu ve Mülakat Notundan oluşan Değerlendirme Puanı hesaplanacaktır.
Değerlendirme Puanı = %50 ALES + %25 Mezuniyet Notu + %25 Mülakat Notu
Adaylar öncelik belirterek başvurdukları programlara Değerlendirme Puanları ile sıralanarak yerleştirilirler. Sıralama sonucunda en yüksek puandan itibaren kontenjan kadar aday başvurduğu programa (öncelikli tercihi dikkate alınarak) kayıt hakkı kazanır. Aynı sayıda yedek aday ilan edilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmak zorundadır. Boş kalan kontenjanlar için yedek adaylara kayıt hakkı verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Fen Bilgisi Öğretmenliği Yüksek Lisans programı toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120dir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 ( 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı genel not ortalamasını) olması gerekir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Yüksek lisans öğrencisi tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Eğitim programı fen ve teknoloji eğitimi konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Fen eğitimiyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
2   Fen eğitimiyle ilgili ileri seviyedeki bilgi ve becerileri eleştirel düşünceyle değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3   Fen eğitimiyle ilgili bilgileri, problem çözme veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
4   Fen eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
5   Fen eğitimiyle ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
6   Fen eğitiminde yaptıkları araştırmaları, alanındaki ulusal ve uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü veya görsel olarak sunabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Fen Bilgisi Öğretmenliği Yüksek Lisans programının mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik; MEB ve ona bağlı özel okul ve dershane gibi kurumlarda uzman veya eğitim teknoloğu olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler. Ayrıca özel sektörde öğretim teknolojileri ile ilgili alanlarda çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Fen Bilgisi Öğretmenliği Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı, 2 zorunlu ve 23 seçmeli dersten oluşmaktadır. Yüksek Lisans Programı seçmeli ders havuzunda, 13 tanesi Güz yarıyılında, 10 tanesi Bahar yarıyılında olmak üzere toplam 23 seçmeli ders yer almaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 6/166 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İFE 5031 FEN EĞİTİMİNDE DUYUŞSAL DEĞİŞKENLER ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 EBE 5039 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 17
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBE 5003 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 EBE 5005 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 EBE 5037 SORGULAMA TEMELLİ BİLİM ÖĞRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 İFE 5001 FEN DENEYLERİ TASARLAMA VE GELİŞTİRME SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 İFE 5003 MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNDE FEN EĞİTİMİNİN ROLÜ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 6 İFE 5007 TIBBİ BİTKİLER VE ETNOBOTANİK SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 İFE 5033 MİKROİŞLEMCİLERLE FEN DENEYLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 8 İFE 5015 İLERİ KİMYA I SEÇMELİ 2 0 0 7
G 9 İFE 5017 İLERİ BİYOLOJİ I SEÇMELİ 2 0 0 7
G 10 İFE 5021 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ÖĞRETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 8
G 11 İFE 5025 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DESTEKLİ İLKÖĞRETİM FEN ÖĞRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 12 İFE 5027 FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNDE GÖRSEL ÖĞRENME SEÇMELİ 3 0 0 8
G 13 İFE 5009 İLERİ FİZİK I SEÇMELİ 2 0 0 7
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İFE 5032 FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNDE FEN KAVRAMLARINA YÖNELİK YANILGILAR ZORUNLU 3 0 0 8
B 2 İFE 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 19
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EBE 5002 TEST GELİŞTİRME TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 EBE 5000 BİLGİ ERİŞİMİ VE RAPORLAŞTIRMADA BİLGİSAYAR KULLANIMI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 İFE 5008 FEN EĞİTİMİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR SEÇMELİ 3 0 0 8
B 4 İFE 5010 İNSAN, ÇEVRE VE FEN EĞİTİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 5 İFE 5034 MODELE DAYALI FEN ÖĞRETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 9
B 6 İFE 5006 İLERİ KİMYA II SEÇMELİ 2 0 0 7
B 7 İFE 5012 İLERİ BİYOLOJİ II SEÇMELİ 2 0 0 7
B 8 İFE 5000 FEN EĞİTİMİNDE ALTERNATİF DEĞERLENDİRME SEÇMELİ 3 0 0 8
B 9 İFE 5030 FEN EĞİTİMİNDE MOTİVASYON STRATEJİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 10 İFE 5024 İLERİ FİZİK II SEÇMELİ 2 0 0 7
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İFE 5198 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 İFE 5199 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İFE 5198 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 İFE 5199 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıliçi çalışmalarının ve yarıyılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıliçi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yariyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyılsonu sınavı, ve/veya yarıyılsonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız.

Mezuniyet Koşulları

Fen Bilgisi Öğretmenliği Yüksek Lisans programı toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120dir. Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, İlköğretim Anabilim dalı Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı 35150, Buca-İzmir-Türkiye

Bölüm Başkanı:
Prof.Dr.Gül Ünal ÇOBAN,
gul.unal@deu.edu.tr

AKTS/DS Koordinatörü:
Prof.Dr. Mehmet ŞAHİN
mehmet.sahin@deu.edu.tr