DERECE PROGRAMLARI

: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı 1999 dan bu yana Yüksek lisans derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programlarına başvuru için;
-Lisans Diplomasına sahip veya lisans eğitiminin son yıl/yarıyılında olmak,
-ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az 55 puan almış olmak,

Mülakat Notu; yazılı değerlendirme puanının %60ı ile sözlü değerlendirme puanının %40ından oluşacaktır.
Mülakat Notu = %60 Yazılı Değerlendirme Puanı + %40 Sözlü Değerlendirme Puanı
Mülakat Notu 65 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılırlar. Bu adaylar için ALES Puanı, Mezuniyet Notu ve Mülakat Notundan oluşan Değerlendirme Puanı hesaplanacaktır.
Değerlendirme Puanı = %50 ALES + %25 Mezuniyet Notu + %25 Mülakat Notu
Adaylar öncelik belirterek başvurdukları programlara Değerlendirme Puanları ile sıralanarak yerleştirilirler. Sıralama sonucunda en yüksek puandan itibaren kontenjan kadar aday başvurduğu programa (öncelikli tercihi dikkate alınarak) kayıt hakkı kazanır. Aynı sayıda yedek aday ilan edilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmak zorundadır. Boş kalan kontenjanlar için yedek adaylara kayıt hakkı verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program, toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, tezli yüksek lisans programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 120 AKTS'dir.

Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Eğitim programı ilköğretim matematik öğretmenliği konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma, mesleğini severek yapma
2   Öğretim sürecini planlama, etkinlik yapma ve uygulama, ölçme ve değerlendirme becerilerine sahip olma
3   Temel bilgisayar becerilerine sahip olma
4   Ana dilde yazılı ve sözlü sunum yapabilme
5   Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma
6   Matematik bilgilerini günlük yaşam problemleriyle ve diğer disiplinlerle ilişkilendirme ve uygulama becerisine sahip olma
7   Düşüncelerini, mantıklı bir şekilde matematik dilini kullanarak açıklayabilme ve iletişim kurabilme
8   Matematik kavram ve genellemeleri anlama, birbiriyle ilişkilendirme ve bunları kullanarak akıl yürütme becerisini kullanabilme
9   Matematik öğrenmede ve öğretmede sabırlı, azimli, gayretli, dikkatli olma, öz güven, öz düzenleme becerilerine sahip olma ve bu özellikleri geliştirebilme
10   Alanda bilimsel literatürü takip edip yorumlayabilme.
11   Alanda temel araştırma yöntem bilgi ve becerilerini kazanma.
12   Meslekte bilimsel yöntemleri kullanabilme yeteneğini kazanabilme.
13   Yapılan bilimsel araştırmaları raporlaştırabilme.
14   Raporlaştırılan bilimsel araştırmaları sunabilme.
15   Meslekte bilimsel yöntemleri kullanabilme yeteneğini kazanabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı yüksek lisans mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik yapabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler. Ayrıca özel sektörde öğretim teknolojileri ile ilgili alanlarda çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı, 2 zorunlu ve 12 seçmeli dersten oluşmaktadır. Yüksek Lisans Programı seçmeli ders havuzunda, 7 tanesi Güz yarıyılında, 5 tanesi Bahar yarıyılında olmak üzere toplam 12 seçmeli ders yer almaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 6/81 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İME 5023 MATEMATİK EĞİTİMİNDE NİCEL ARAŞTIRMALAR ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 EBE 5039 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 17
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBE 5003 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 İME 5011 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 8
G 3 İME 5015 PROBLEM ÇÖZME VE PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 4 İME 5001 İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KAVRAMLAR VE KAVRAM YANILGILARI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 İME 5027 MATEMATİK EĞİTİMİ LİTERATÜRÜNÜN İNCELENMESİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 6 İME 5017 MATEMATİK EĞİTİMİNDE VERİ MADENCİLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 7 İME 5019 CEBİRSEL DÜŞÜNMEYİ ÖĞRENME VE ÖĞRETME SEÇMELİ 3 0 0 8
G 8 İME 5025 İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİNDE DÖRTLÜ BİLGİ MODELİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 İME 5003 İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR SEÇMELİ 3 0 0 8
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İME 5028 MATEMATİK EĞİTİMİNDE ÖĞRENME TEORİLERİ ZORUNLU 3 0 0 8
B 2 İME 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 19
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EBE 5002 TEST GELİŞTİRME TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 EBE 5000 BİLGİ ERİŞİMİ VE RAPORLAŞTIRMADA BİLGİSAYAR KULLANIMI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 İME 5010 MATEMATİKTE KAVRAM ÖĞRETİMİNE YÖNELİK YARATICI ETKİNLİKLER SEÇMELİ 3 0 0 8
B 4 İME 5016 GEOMETRİ ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 8
B 5 İME 5036 ÖĞRENME STİLLERİ VE STRATEJİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 9
B 6 İME 5024 ANALİZ ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 8
B 7 İME 5026 MATEMATİK EĞİTİMİNDE OYUN VE DRAMA SEÇMELİ 3 0 0 8
B 8 İME 5032 MATEMATİK EĞİTİMİNDE ÇOKLU GÖSTERİMLER SEÇMELİ 3 0 0 8
B 9 İME 5034 MATEMATİK EĞİTİMİNDE NİTEL ARAŞTIRMALAR SEÇMELİ 3 0 0 8
B 10 İME 5020 MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN GELİŞİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İME 5198 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 İME 5199 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İME 5198 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 İME 5199 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıliçi çalışmalarının ve yarıyılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıliçi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yariyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyılsonu sınavı, ve/veya yarıyılsonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120dir. Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası: http://ebe.deu.edu.tr/ lang=1&menu_id=5


Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. Serkan NARLI,
serkan.narli@deu.edu.tr


AKTS/DS Koordinatörü:
Doç. Dr. Berna CANTÜRK GÜNHAN
berna.gunhan@deu.edu.tr