DERECE PROGRAMLARI

: Fizik Öğretmenliği Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı Fizik Eğitimi Bilim Dalı 1999 den bu yana Yüksek lisans derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Fizik Öğretmenliği, Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programlarına başvuru için;
-Lisans Diplomasına sahip veya lisans eğitiminin son yıl/yarıyılında olmak,
-ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az 55 puan almış olmak,

Mülakat Notu; yazılı değerlendirme puanının %60ı ile sözlü değerlendirme puanının %40ından oluşacaktır.
Mülakat Notu = %60 Yazılı Değerlendirme Puanı + %40 Sözlü Değerlendirme Puanı
Mülakat Notu 65 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılırlar. Bu adaylar için ALES Puanı, Mezuniyet Notu ve Mülakat Notundan oluşan Değerlendirme Puanı hesaplanacaktır.
Değerlendirme Puanı = %50 ALES + %25 Mezuniyet Notu + %25 Mülakat Notu
Adaylar öncelik belirterek başvurdukları programlara Değerlendirme Puanları ile sıralanarak yerleştirilirler. Sıralama sonucunda en yüksek puandan itibaren kontenjan kadar aday başvurduğu programa (öncelikli tercihi dikkate alınarak) kayıt hakkı kazanır. Aynı sayıda yedek aday ilan edilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmak zorundadır. Boş kalan kontenjanlar için yedek adaylara kayıt hakkı verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program, toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, tezli yüksek lisans programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 120 AKTS'dir.

Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Program, adaylara Fizik eğitimi alanındaki spesifik bilgi ve becerileri kazandırmayı ve alanda karşılaşılan problemlere araştırma temelli çözümler üretme becerisine destek olmayı hedeflemektedir. Öğretim dili Türkçe (%75) ve İngilizcedir (%25).

Temel Program Kazanımları

1   Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
2   Alanında karşılaştığı problemlere araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
3   Alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
4   Fizik eğitimindeki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını bir topluluk içerisinde yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
5   Bir yabancı dili, alanında etkili bir şekilde kullanır.
6   Alanında bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
7   Fizik eğitimi alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.
8   Alanı ve bu alanla ilişkili diğer disiplinler arasındaki ilişkileri kavrar.
9   Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
10   Fizik eğitiminde uzmanlık gerektiren bir problemin çözümünde liderlik yapar.
11   Yaşam boyu öğrenme stratejilerini benimser ve kullanır.
12   Profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri eleştirel bir bakış açısıyla inceler.
13   Alanındaki çalışmaları etik değerler uygun olarak yürütür.
14   Alanında edindiği bilgi ve deneyimi disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı Fizik Eğitimi Bilim Dalı yüksek lisans mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik; özel etüt merkezlerinde öğretmen olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler ya da üniversitelerde araştırmacı olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı, 2 zorunlu ve 24 seçmeli dersten oluşmaktadır. Yüksek Lisans Programı seçmeli ders havuzunda, 12 tanesi Güz yarıyılında, 12 tanesi Bahar yarıyılında olmak üzere toplam 24 seçmeli ders yer almaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 6/173 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FMF 5043 FİZİK EĞİTİMİNDE ÖZEL KONULAR ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 EBE 5039 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 17
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBE 5003 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 FMF 5041 FİZİK EĞİTİMİNDE LABORATUAR PROJELERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 3 EBE 5037 SORGULAMA TEMELLİ BİLİM ÖĞRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 FMF 5007 MADDE YAPISI VE MEKANİK ÖĞRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 FMF 5009 FİZİĞİN GÜNLÜK YAŞAMDAKİ YERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 FMF 5011 FİZİK ÖĞRETİMİNDE AKTİF ÖĞRENME-ÖĞRETME SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 FMF 5021 FİZİK EĞİTİMİNDE LABORATUAR YAKLAŞIMLARI VE TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 8 FMF 5023 FİZİK VE FİZİK EĞİTİMİNDE TERMİNOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 FMF 5027 ORTAÖĞRETİMDE MODERN FİZİK ÖĞRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 10 FMF 5025 ORTAOKULDA FİZİK DENEYLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 11 FMF 5031 EĞİTİMDE RADYASYON VE RİSK SEÇMELİ 3 0 0 7
G 12 FMF 5035 FİZİK EĞİTİMİNDE KRİTİK DÜŞÜNME SEÇMELİ 3 0 0 10
G 13 FMF 5015 ORTAÖĞRETİM FİZİĞİNİN SINIRLARI ÜZERİNE ARGÜMAN TEMELLİ YAKLAŞIM SEÇMELİ 3 0 0 8
G 14 FMF 5037 EĞLENCELİ FİZİK SEÇMELİ 3 0 0 10
G 15 EBE 5005 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FMF 5046 TEKNOLOJİYE DAYALI FİZİK EĞİTİMİ ZORUNLU 3 0 0 8
B 2 FMF 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 19
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EBE 5002 TEST GELİŞTİRME TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 FMF 5044 FİZİK EĞİTİMİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME SEÇMELİ 3 0 0 8
B 3 FMF 5004 FİZİK EĞİTİMİNDE GÜNCEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 7
B 4 FMF 5006 FİZİKTE KAVRAMLAR VE KAVRAM YANILGILARI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 5 FMF 5010 FİZİK DERS PROGRAMLARININ İNCELENMESİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 6 FMF 5002 ORTAÖĞRETİMDE ELEKTRİK VE MANYETİZMA ÖĞRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 7 FMF 5026 FİZİK EĞİTİMİNDE BİLİMSEL PROJE TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 8 FMF 5024 FİZİK ÖĞRETMENLERİNİN YETERLİK ÖLÇÜTLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 9 FMF 5032 FİZİK EĞİTİMİNDE PROGRAM GELİŞTİRME SEÇMELİ 3 0 0 7
B 10 FMF 5034 GÖRSEL ÖĞRENME VE FİZİK EĞİTİMİNDE ŞEMATİK DÜZENLEYİCİLER SEÇMELİ 3 0 0 8
B 11 FMF 5038 FİZİK EĞİTİMİNDE BİLİMSEL ETKİNLİK GELİŞTİRME SEÇMELİ 3 0 0 8
B 12 FMF 5036 RADYOEKOLOJİ VE ÖĞRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 13 FMF 5000 FİZİK EĞİTİMİNDE ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 10
B 14 FMF 5012 FİZİK TARİHİ VE FİZİK EĞİTİMİNE YANSIMALARI SEÇMELİ 3 0 0 10
B 15 FMF 5020 FİZİK EĞİTİMİNDE BİLİNÇ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 16 EBE 5000 BİLGİ ERİŞİMİ VE RAPORLAŞTIRMADA BİLGİSAYAR KULLANIMI SEÇMELİ 3 0 0 5
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FMF 5198 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 FMF 5199 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FMF 5198 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 FMF 5199 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıliçi çalışmalarının ve yarıyılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıliçi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yariyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyılsonu sınavı, ve/veya yarıyılsonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120dir. Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası: http://ebe.deu.edu.tr/ lang=1&menu_id=5
Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. Serap KAYA ŞENGÖREN
serap.kaya@deu.edu.tr

AKTS/DS Koordinatörü:
Doç.Dr.Serap ÇALIŞKAN
serap.caliskan@deu.edu.tr