DERECE PROGRAMLARI

: Kimya Öğretmenliği Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Kimya Eğitimi Anabilim Dalı 2002 den bu yana Yüksek lisans derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Kimya Öğretmenliği, Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programlarına başvuru için;
-Lisans Diplomasına sahip veya lisans eğitiminin son yıl/yarıyılında olmak,
-ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az 55 puan almış olmak,

Mülakat Notu; yazılı değerlendirme puanının %60ı ile sözlü değerlendirme puanının %40ından oluşacaktır.
Mülakat Notu = %60 Yazılı Değerlendirme Puanı + %40 Sözlü Değerlendirme Puanı
Mülakat Notu 65 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılırlar. Bu adaylar için ALES Puanı, Mezuniyet Notu ve Mülakat Notundan oluşan Değerlendirme Puanı hesaplanacaktır.
Değerlendirme Puanı = %50 ALES + %25 Mezuniyet Notu + %25 Mülakat Notu
Adaylar öncelik belirterek başvurdukları programlara Değerlendirme Puanları ile sıralanarak yerleştirilirler. Sıralama sonucunda en yüksek puandan itibaren kontenjan kadar aday başvurduğu programa (öncelikli tercihi dikkate alınarak) kayıt hakkı kazanır. Aynı sayıda yedek aday ilan edilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmak zorundadır. Boş kalan kontenjanlar için yedek adaylara kayıt hakkı verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program, toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, tezli yüksek lisans programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 120 AKTS'dir.

Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Eğitim programı eğitim ve kimya konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçedir.
Programda 2 yabancı dil( % 12.5) verilen ders bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Alanı ile ilgili bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme.
2   Alanı ile ilgili araştırma projesini tasarlayabilme.
3   Alanına özgü yaptığı araştırmasının istatistiklerini yapabilme.
4   Bilişim teknolojilerini kullanarak eğitim yazılımı geliştirmek üzere çalışmalar yapabilme
5   Alanına özgü yaptığı araştırmasının istatistiklerini yapabilme.
6   Kimya eğitimi alanında yürüttüğü araştırmasının nitel analizlerini yapabilme.
7   Öğrenme teorilerini irdeleyebilme
8   Öğrenme teorileri ile öğretim stratejileri arasındaki ilişkiyi kurabilme
9   Eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirebilme.
10   Öğretim materyali hazırlayıp etkililiğini araştırabilme
11   Alanına özgü çeşitli tür ve düzeylerde deneyler yapma becerisini geliştirebilme.
12   Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapabilme
13   Mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimseyebilme
14   Alanı ile ilgili bilgilerini ulusal uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşabilme
15   Alanında, sosyal sorumluluk ve etik değerler hakkında bilgi ve bilince sahip olabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Kimya Eğitimi Anabilim Dalı yüksek lisans mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik; MEB ve ona bağlı özel okul ve dershane gibi kurumlarda öğretmen olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler. Ayrıca özel sektörde kimya ile ilgili alanlarda çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı, 2 zorunlu ve 16 seçmeli dersten oluşmaktadır. Yüksek Lisans Programı seçmeli ders havuzunda, 8 tanesi Güz yarıyılında, 8 tanesi Bahar yarıyılında olmak üzere toplam 16 seçmeli ders yer almaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 6/115 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FMK 5003 TEKNOLOJİ DESTEKLİ KİMYA EĞİTİMİ ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 EBE 5039 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 17
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBE 5003 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 EBE 5037 SORGULAMA TEMELLİ BİLİM ÖĞRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 FMK 5013 KİMYA EĞİTİMİNDE LABORATUVAR PROJELERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 FMK 5021 ANALİTİK KİMYADA TEMEL KAVRAMLAR SEÇMELİ 3 0 0 7
G 5 FMK 5015 KİMYA EĞİTİMİNDE AKTİF ÖĞRENME-ÖĞRETME SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 FMK 5019 ANORGANİK KİMYADA TEMEL KAVRAMLAR SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 FMK 5007 KİMYA EĞİTİMİNDE SEÇME KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 7
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FMK 5000 KİMYA EĞİTİMİNDE CANLANDIRMA VE BENZEŞİMLER ZORUNLU 3 0 0 8
B 2 FMK 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 19
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EBE 5000 BİLGİ ERİŞİMİ VE RAPORLAŞTIRMADA BİLGİSAYAR KULLANIMI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 FMK 5010 KİMYA EĞİTİMİNDE KAVRAM YANILGILARI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 3 FMK 5012 KİMYA ÖĞRENİMİ VE ÖĞRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 4 FMA 5000 ÖĞRENCİLERİN KAVRAMSAL ANLAMALARINI TEŞHİS ETMEDE KULLANILAN TEKNİKLER SEÇMELİ 3 0 0 8
B 5 FMK 5018 BİYOKİMYA VE BİYOTEKNOLOJİDE TEMEL KAVRAMLAR SEÇMELİ 3 0 0 7
B 6 FMK 5022 ORGANİK KİMYADA TEMEL KAVRAMLAR SEÇMELİ 3 0 0 8
B 7 FMK 5024 KİMYA EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMALAR SEÇMELİ 3 0 0 7
B 8 FMK 5008 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİTİK KİMYA EĞİTİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FMK 5198 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 FMK 5199 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FMK 5198 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 FMK 5199 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıl içi çalışmalarının ve yarıyıl sonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık baz da tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıl içi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı, ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl sonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız.
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120dir. Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kimya Eğitimi Anabilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası: http://ebe.deu.edu.tr/ lang=1&menu_id=5&pid=46
Bölüm Başkanı:
Prof.Dr.Sibel ALPAT,
sibel.alpat@deu.edu.tr

AKTS/DS Koordinatörü:
Doç. Dr. Gülten ŞENDUR
gulten.sendur@deu.edu.tr