DERECE PROGRAMLARI

: Biyoloji Öğretmenliği Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Biyoloji Eğitimi Bilim Dalı 1999 dan bu yana Yüksek lisans derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Biyoloji Öğretmenliği, Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programlarına başvuru için;
-Lisans Diplomasına sahip veya lisans eğitiminin son yıl/yarıyılında olmak,
-ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az 55 puan almış olmak,
Mülakat Notu; yazılı değerlendirme puanının %60ı ile sözlü değerlendirme puanının %40ından oluşacaktır.
Mülakat Notu = %60 Yazılı Değerlendirme Puanı + %40 Sözlü Değerlendirme Puanı
Mülakat Notu 65 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılırlar. Bu adaylar için ALES Puanı, Mezuniyet Notu ve Mülakat Notundan oluşan Değerlendirme Puanı hesaplanacaktır.
Değerlendirme Puanı = %50 ALES + %25 Mezuniyet Notu + %25 Mülakat Notu
Adaylar öncelik belirterek başvurdukları programlara Değerlendirme Puanları ile sıralanarak yerleştirilirler. Sıralama sonucunda en yüksek puandan itibaren kontenjan kadar aday başvurduğu programa (öncelikli tercihi dikkate alınarak) kayıt hakkı kazanır. Aynı sayıda yedek aday ilan edilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmak zorundadır. Boş kalan kontenjanlar için yedek adaylara kayıt hakkı verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program, toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, tezli yüksek lisans programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 120 AKTS'dir.

Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Eğitim programı eğitim ve bilgisayar konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olmak için, biyoloji eğitimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri geliştirme ve derinleştirme becerisi gösterir.
2   Uzmanlık düzeyindeki bilgilerini kullanarak biyoloji eğitimi alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilir ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırmalar yapabilir.
3   Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yaptığı araştırmalarla biyoloji eğitimi alanındaki bilgi birikimine katkıda bulunur.
4   Biyoloji eğitimi alanıyla ilişkili çeşitli disiplinler, eğitim alanları ve alt alanları konusunda bilgi sahibi olur.
5   Biyoloji eğitimi alanındaki karmaşık problem ve konuları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilir.
6   Biyoloji eğitimi alanındaki bilimsel araştırmalarda, bireysel ve grup çalışmalarında, sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirebilir.
7   Yaşam boyu öğrenme ve meslekî gelişim ilkelerini benimser ve çalışmalarını yürütürken kullanır.
8   Biyoloji eğitimi alanındaki bilgileri ulusal ve uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir.
9   Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir.
10   En az bir yabancı dili sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek için kullanabilir.
11   Biyoloji eğitimi alanında veri toplama ve analiz aşamalarında bilişim ve iletişim teknolojilerini ve güncel bilgisayar yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.
12   Biyoloji eğitiminde, veri toplama, değerlendirme ve yorumlarında bilimsel ve evrensel etik değerlere uyar.

Mezunların İstihdam Profilleri

Biyoloji Eğitimi Bilim Dalı yüksek lisans mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik; MEB ve ona bağlı özel okul ve dershane gibi kurumlarda uzman olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler. Ayrıca özel sektörde ilgili alanlarda çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı, 2 zorunlu ve 20 seçmeli dersten oluşmaktadır. Yüksek Lisans Programı seçmeli ders havuzunda, 10 tanesi Güz yarıyılında, 10 tanesi Bahar yarıyılında olmak üzere toplam 20 seçmeli ders yer almaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 6/145 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FMB 5031 BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 EBE 5039 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 17
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBE 5003 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 EBE 5005 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 EBE 5037 SORGULAMA TEMELLİ BİLİM ÖĞRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 FMB 5007 BİYOLOJİ EĞİTİMİ PROGRAMLARININ İNCELENMESİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 FMB 5037 BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 FMB 5023 AKDENİZ EKOSİSTEMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 FMB 5029 BİYOLOJİDE TEMEL KAVRAMLAR VE ÖĞRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 8 FMB 5035 ÇEVRE EĞİTİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE ÇEVRE BİLİNCİ SEÇMELİ 3 0 0 9
G 9 FMB 5015 UYGULAMALI EKOLOJİ VE EĞİTİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FMB 5032 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE KORUMA ZORUNLU 3 0 0 8
B 2 FMB 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 19
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EBE 5002 TEST GELİŞTİRME TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 EBE 5000 BİLGİ ERİŞİMİ VE RAPORLAŞTIRMADA BİLGİSAYAR KULLANIMI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 FMB 5006 EKOFİZYOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 4 FMB 5008 BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE SON GELİŞMELER SEÇMELİ 3 0 0 7
B 5 FMB 5034 BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE LABORATUVAR UYGULAMALARI VE DENEY TASARIMI SEÇMELİ 2 2 0 9
B 6 FMB 5018 BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE İNTERNET VE BİLGİSAYAR KULLANIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 7 FMA 5000 ÖĞRENCİLERİN KAVRAMSAL ANLAMALARINI TEŞHİS ETMEDE KULLANILAN TEKNİKLER SEÇMELİ 3 0 0 8
B 8 FMB 5026 BİYOLOJİ FELSEFESİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 9 FMB 5030 ÇEVRE BİYOLOJİSİ VE EĞİTİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 10 FMB 5016 ÇEVRE EĞİTİMİNDE METODİK YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 8
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FMB 5198 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 FMB 5199 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FMB 5198 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 FMB 5199 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıliçi çalışmalarının ve yarıyılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıliçi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yariyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyılsonu sınavı, ve/veya yarıyılsonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120dir. Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi Bilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası: http://ebe.deu.edu.tr/ lang=1&menu_id=5
Bilim Dalı Başkanı:
Dr.Öğr.Üyesi Behlül GÜLER
behlul.guler@deu.edu.tr

AKTS/DS Koordinatörü:
Dr.Öğr.Üyesi Behlül GÜLER
behlul.guler@deu.edu.tr