DERECE PROGRAMLARI

: Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Sosyal Bilimler Enstitüsü içinde 1988de kurulmuş. 1999dan itibaren ise Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak Yüksek lisans derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programlarına başvuru için;
-Lisans Diplomasına sahip veya lisans eğitiminin son yıl/yarıyılında olmak,
-ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az 55 puan almış olmak,

Mülakat Notu; yazılı değerlendirme puanının %60ı ile sözlü değerlendirme puanının %40ından oluşacaktır.
Mülakat Notu = %60 Yazılı Değerlendirme Puanı + %40 Sözlü Değerlendirme Puanı
Mülakat Notu 65 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılırlar. Bu adaylar için ALES Puanı, Mezuniyet Notu ve Mülakat Notundan oluşan Değerlendirme Puanı hesaplanacaktır.
Değerlendirme Puanı = %50 ALES + %25 Mezuniyet Notu + %25 Mülakat Notu
Adaylar öncelik belirterek başvurdukları programlara Değerlendirme Puanları ile sıralanarak yerleştirilirler. Sıralama sonucunda en yüksek puandan itibaren kontenjan kadar aday başvurduğu programa (öncelikli tercihi dikkate alınarak) kayıt hakkı kazanır. Aynı sayıda yedek aday ilan edilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmak zorundadır. Boş kalan kontenjanlar için yedek adaylara kayıt hakkı verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program, toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, tezli yüksek lisans programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 120 AKTS'dir.

Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Eğitim programı eğitim ve bilgisayar konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Lisans yeterlilikleri temelinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği alanında uzmanlık düzeyinde teorik bilgi birikimine sahip olma, bunları geliştirme ve derinleştirme
2   Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili disiplinler arası etkileşimi kavrama ve çalışmalara uygulama
3   Uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirebilme
4   Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki bir sorunu bağımsız olarak kurgulama, çözüm yolları geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme
5   Alanıyla ilgili bilimsel ve mesleki çalışmalarında bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
6   Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme
7   Türk Dili ve Edebiyatı ile diğer edebiyatlar arasında karşılaştırmalı bilimsel çalışmalar yapabilir
8   Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak alanıyla ilgili yapacağı araştırmalarda sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
9   Alanıyla ilgili bilimsel, sosyal, kültürel ve toplumsal sorumluluklarını bilme, benimseme ve yerine getirebilme
10   Kültür alanındaki gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilme
11   Lisans bilgileri temelinde elde edilen kuramsal bilgileri geliştirebilme ve edebî metinlere uygulayabilme
12   Çağdaş öğretim yöntem, teknik, strateji ve yaklaşımlarını edebiyat eğitimine aktarabilme ve uygulayabilme

Mezunların İstihdam Profilleri

Türk Dili ve EdebiyatıEğitimi Anabilim Dalı yüksek lisans mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmen ve uzman olarak çalışabilirler. Ayrıca özel sektörde (yayınevlerinde) editör olarak çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı, 2 zorunlu ve 18 seçmeli dersten oluşmaktadır. Yüksek Lisans Programı seçmeli ders havuzunda, 9 tanesi Güz yarıyılında, 9 tanesi Bahar yarıyılında olmak üzere toplam 18 seçmeli ders yer almaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 6/134 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 STD 5027 TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE FONETİK VE MORFOLOJİK İNCELEMELER ZORUNLU 3 0 0 9
G 2 EBE 5039 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 STD 5003 EDEBİ ELEŞTİRİ YÖNTEMLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 2 STD 5005 CUMHURİYET DEVRİ TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM SEÇMELİ 3 0 0 8
G 3 STD 5007 ROMAN TEORİLERİ VE İNCELEMELERİ I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 4 STD 5019 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 STD 5011 MESNEVİLERDE EĞİTİM UNSURLARI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 STD 5013 TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE CÜMLE BİLGİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 STD 5009 TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI I SEÇMELİ 3 0 0 8
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 STD 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 27
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 STD 5004 EDEBİ ELEŞTİRİ YÖNTEMLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 7
B 2 STD 5008 ROMAN TEORİLERİ VE İNCELEMELERİ II SEÇMELİ 3 0 0 7
B 3 STD 5012 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİNDE ÇAĞDAŞ KURAMLARIN İŞLEVİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 4 STD 5016 TÜRK DİLİ TARİHİ METİNLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR SEÇMELİ 3 0 0 7
B 5 STD 5036 TÜRKÇE'NİN ANLATIM YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 9
B 6 STD 5020 TÜRK EDEBİYATINDA POSTMODERNİZM SEÇMELİ 3 0 0 7
B 7 STD 5022 CUMHURİYET DEVRİ TÜRK EDEBİYATINDA NESİR SEÇMELİ 3 0 0 9
B 8 STD 5024 TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI II SEÇMELİ 3 0 0 9
B 9 STD 5018 HALK EDEBİYATI VE HALK EĞİTİMİ İLİŞKİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 STD 5198 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 STD 5199 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 STD 5198 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 STD 5199 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıliçi çalışmalarının ve yarıyılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıliçi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyılsonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programda her yarıyıl 30 AKTS tamamlanmak üzere toplam AKTS kredisi 120dir. Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, O. Ö. S. A. Eğitimi Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü 35390, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası:
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=137
Anabilim Dalı Başkanı:
Prof. Dr. Şerif Ali Bozkaplan

AKTS/DS Koordinatörü:
Arş. Gör. Esra BEYHAN
e.uslu@deu.edu.tr