DERECE PROGRAMLARI

: Tarih Öğretmenliği Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Tarih Eğitimi Anabilim Dalı, 1982 yılında Sosyal Bilgiler Bölümü içinde kurulmuştur. 1999 yılından beri Tarih Eğitimi alanında yüksek lisans derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Tarih Öğretmenliği, Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programlarına başvuru için;
-Lisans Diplomasına sahip veya lisans eğitiminin son yıl/yarıyılında olmak,
-ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az 55 puan almış olmak,

Mülakat Notu; yazılı değerlendirme puanının %60ı ile sözlü değerlendirme puanının %40ından oluşacaktır.
Mülakat Notu = %60 Yazılı Değerlendirme Puanı + %40 Sözlü Değerlendirme Puanı
Mülakat Notu 65 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılırlar. Bu adaylar için ALES Puanı, Mezuniyet Notu ve Mülakat Notundan oluşan Değerlendirme Puanı hesaplanacaktır.
Değerlendirme Puanı = %50 ALES + %25 Mezuniyet Notu + %25 Mülakat Notu
Adaylar öncelik belirterek başvurdukları programlara Değerlendirme Puanları ile sıralanarak yerleştirilirler. Sıralama sonucunda en yüksek puandan itibaren kontenjan kadar aday başvurduğu programa (öncelikli tercihi dikkate alınarak) kayıt hakkı kazanır. Aynı sayıda yedek aday ilan edilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmak zorundadır. Boş kalan kontenjanlar için yedek adaylara kayıt hakkı verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program, toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, tezli yüksek lisans programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 120 AKTS'dir.

Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Eğitim programı Tarih eğitimi konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Tarih alanını oluşturan disiplinler arasındaki ilişkiyi kavrar.
2   Tarih eğitimiyle ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel yollarla ve farklı düzeylerde aktarabilir.
3   Tarih eğitimiyle ilgili bilgisini ve problem çözme becerisini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
4   Yüksek Lisans düzeyinde tarih eğitimi bilgisine sahiptir.
5   Kendi çalışma alanıyla ilgili bilgisini değerlendirir; bağımsız bir şekilde öğrenmesini yönlendirerek araştırma alanında kusursuzlaşır.
6   Araştırma alanıyla ilgili bir problem oluşturarak geliştirebilir ve probleme yönelik bağımsız bir şekilde çözüm metotları uygulayabilir.
7   Tarih eğitiminde ulusal ve uluslar arası eğitim sorunlarını tanımlayarak analiz edebilme becerisine sahiptir.
8   Eğitim bilimleri alanınki bilimsel literatürü takip edebilme ve yorumlayabilme becerisini geliştirir.
9   Eğitim bilimlerinde temel araştırma metotları bilgi ve becerisine sahiptir.
10   Bilimsel verilerin sözlü ve yazılı sunum bilgi ve becerisine sahiptir.
11   Kendi meslek alanıyla ilgili bilimsel metotları kullanabilme becerisine sahiptir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı yüksek lisans mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik; MEB ve ona bağlı özel okul ve dershane gibi kurumlarda uzman olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı, 2 zorunlu ve 17 seçmeli dersten oluşmaktadır. Yüksek Lisans Programı seçmeli ders havuzunda, 9 tanesi Güz yarıyılında, 8 tanesi Bahar yarıyılında olmak üzere toplam 17 seçmeli ders yer almaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 6/123 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SAT 5025 OSMANLI SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR ZORUNLU 3 0 0 9
G 2 EBE 5039 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBE 5005 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 SAT 5003 TARİH FELSEFESİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 3 SAT 5005 OSMANLICA TARİH METİNLERİ I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 4 SAT 5007 EDEBİ METİNLERLE TARİH ÖĞRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 SAT 5023 OSMANLI KAYNAKLARINDA ÇOCUKLAR (SEÇME METİNLER) SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 SAT 5011 TARİH BİLİNCİNİN EVRELERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 7 SAT 5015 TARİH YAZICILIĞI VE METİN ÇÖZÜMLEME SEÇMELİ 3 0 0 8
G 8 SAT 5019 EĞİTİMİN FELSEFİ VE TARİHİ TEMELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 9 SAT 5021 BATI YAZININDA TÜRKLER SEÇMELİ 3 0 0 8
G 10 SAT 5009 OSMANLI TARİHÇİLİĞİNİN EVRİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SAT 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 27
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SAT 5002 TARİHÇİLİKTE SON GELİŞMELER SEÇMELİ 3 0 0 7
B 2 SAT 5004 OSMANLICA TARİH METİNLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 3 SAT 5008 KİMLİK SORUNU VE TARİH ÖĞRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 4 SAT 5010 TARİH ÖĞRETİMİNİN SORUNLARI SEÇMELİ 3 0 0 7
B 5 SAT 5028 ÇAĞDAŞ SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 6 SAT 5022 TARİH VE SANAT İLİŞKİSİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 7 SAT 5014 TÜRK EĞİTİM TARİHİ ÜZERİNE SEMİNERLER SEÇMELİ 3 0 0 7
B 8 SAT 5024 TÜRK SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 9 SAT 5026 TÜRKİYE'DE ÇOCUKLUĞUN TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 10 SAT 5016 TÜRK TARİH TEZİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER SEÇMELİ 3 0 0 8
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SAT 5198 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 SAT 5199 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SAT 5198 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 SAT 5199 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarı yılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıl içi çalışmalarının ve yarı yılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıl içi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarı yılsonu sınavı ve/veya yarı yılsonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarı yılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120dir. Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası:
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=137
Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN
ali.bozkaplan@deu.edu.tr
AKTS/DS Koordinatörü:
Prof. Dr. Abdullah MARTAL
abdullah.martal@deu.edu.tr