DERECE PROGRAMLARI

: Resim - İş Öğretmenliği Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı 1999dan bu yana Yüksek lisans derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Resim-İş Öğretmenliği, Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programlarına başvuru için;
-Lisans Diplomasına sahip veya lisans eğitiminin son yıl/yarıyılında olmak,
-ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az 55 puan almış olmak,
Mülakat Notu; yazılı değerlendirme puanının %60ı ile sözlü değerlendirme puanının %40ından oluşacaktır.
Mülakat Notu = %60 Yazılı Değerlendirme Puanı + %40 Sözlü Değerlendirme Puanı
Mülakat Notu 65 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılırlar. Bu adaylar için ALES Puanı, Mezuniyet Notu ve Mülakat Notundan oluşan Değerlendirme Puanı hesaplanacaktır.
Değerlendirme Puanı = %50 ALES + %25 Mezuniyet Notu + %25 Mülakat Notu
Adaylar öncelik belirterek başvurdukları programlara Değerlendirme Puanları ile sıralanarak yerleştirilirler. Sıralama sonucunda en yüksek puandan itibaren kontenjan kadar aday başvurduğu programa (öncelikli tercihi dikkate alınarak) kayıt hakkı kazanır. Aynı sayıda yedek aday ilan edilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmak zorundadır. Boş kalan kontenjanlar için yedek adaylara kayıt hakkı verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program, toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, tezli yüksek lisans programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 120 AKTS'dir.

Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Eğitim programı eğitim ve resim-iş öğretimi konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Sanat Eğitimcisi olarak toplumsal ve insani sorumluluk bilincine sahiptir.
2   Sanat Eğitimi Kuramlarına hakimdir.
3   B2 seviyesinde yabancı dil bilgisine sahiptir.
4   Tarafsız, üretken, paylaşımcı ve dayanışma içinde hareket eder.
5   Akademik ölçütlere ve bilimsel değerlere bağlıdır.
6   Bilim etiğine sahiptir.
7   Ulusal ve uluslararası bilgi, görgü ve kültürel değerlerin farkındadır.
8   İlkeleri vardır ve bunu disiplinler arası bir biçimde aktarabilir.
9   Günümüz yerel ve evrensel sanat hareketlerini bilir, eleştirisini yapabilir.
10   Sanat teknolojileri ve sanat eseri üretir.
11   Amaç ve değerlerin Atatürk ilkeleri ve laik eğitimle gerçekleşebileceğini bilir.
12   Her düzeyde sanat eğitimi verebilecek, kullanabilecek beceriye sahiptir.
13   Sanatsal deneyimlerini sözsel ve yazılı olarak ifade edebilir.
14   Alanıyla ilgili analiz ve sentez yapabilir.
15   Uygulamalı çalışmalarında yaratıcı tavrını sürdürebilir.
16   Sanatsal ve bilimsel çalışmalarını ulusal ve uluslararası çevrelerde paylaşabilir.
17   B2 seviyesinde yabancı dil bilgisini kullanabilir.
18   Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
19   Rekabet ortamına girebilme özgüvenine sahip olup bilgi ve deneyimlerini kullanabilir.
20   Bilgi teknolojilerini en iyi şekilde kullanabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Güzel Sanatlar Anabilim Dalı - Resim-İş Öğretmenliği yüksek lisans programı mezunları, Üniversitelerde akademisyenlik; MEB ve ona bağlı özel okul ve kurslarda öğretmenlik; sanat galerisi, müze, kütüphane gibi kurumlarda uzman veya araştırıcı olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler. Özel ya da devlete bağlı grafik ve reklam ajansları ile baskı üzerine çalışan matbaa ve fabrikalarda; gazete, dergi, yayın ya da yapım şirketi ve televizyon gibi medyalarda tasarımcı ya da operatör olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı, 2 zorunlu ve 28 seçmeli dersten oluşmaktadır. Yüksek Lisans Programı seçmeli ders havuzunda, 15 tanesi Güz yarıyılında, 13 tanesi Bahar yarıyılında olmak üzere toplam 28 seçmeli ders yer almaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 6/202 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GSR 5071 KÜLTÜREL BELLEK ZORUNLU 2 0 0 4
G 2 EBE 5039 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GSR 5051 GRAFİK TASARIMINDA TİPOGRAFİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
G 2 GSR 5095 SANATSAL MOTİVASYONDA DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIM I SEÇMELİ 2 2 0 5
G 3 GSR 5055 İNTERNET ARAYÜZ TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
G 4 GSR 5057 YAZI TASARIMI I SEÇMELİ 1 2 0 6
G 5 GSR 5059 SANATTA DEĞERLENDİRME ELEŞTİRİ VE YORUM I SEÇMELİ 2 0 0 4
G 6 GSR 5061 İLERİ SULUBOYA RESİM I SEÇMELİ 2 2 0 6
G 7 GSR 5063 SEMİYOLOJİ SEÇMELİ 1 2 0 6
G 8 GSR 5065 KAVRAMSAL SANAT UYGULAMALARI I SEÇMELİ 2 2 0 6
G 9 GSR 5067 SANATTA DİALOG EĞİTİMİ SEÇMELİ 2 0 0 4
G 10 GSR 5077 YENİ MEDYA GRAFİĞİ I SEÇMELİ 2 2 0 6
G 11 GSR 5079 GRAFİK TASARIM VE KÜLTÜR SEÇMELİ 2 0 0 4
G 12 GSR 5081 BİLİMSEL PARADİGMALAR SEÇMELİ 2 0 0 5
G 13 GSR 5085 REKLAM İLLÜSTRASYONU I SEÇMELİ 2 2 0 4
G 14 GRS 5087 RENK, RENK TEORİLERİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
G 15 GSR 5087 İLERİ RESİM TASARIM I SEÇMELİ 4 2 0 12
G 16 GSR 5089 İLERİ GRAFİK TASARIM I SEÇMELİ 4 2 0 12
G 17 GSR 5091 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK DÜNYA SANATI I SEÇMELİ 2 0 0 5
G 18 GSR 5093 BATI SANATI ARAŞTIRMALARI I SEÇMELİ 2 0 0 5
G 19 GSR 5053 ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİ I SEÇMELİ 2 0 0 4
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GSR 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 2 GSR 5064 SANATSAL ALGIDA AUFHEBUNG ÇÖZÜMLERİ ZORUNLU 2 0 0 4
B 3 GSR 5062 ÇAĞDAŞ TOPLUM VE SANAT ZORUNLU 2 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 19
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EBE 5000 BİLGİ ERİŞİMİ VE RAPORLAŞTIRMADA BİLGİSAYAR KULLANIMI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 GSR 5086 SANATSAL MOTİVASYONDA DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIM II SEÇMELİ 2 2 0 5
B 3 GSR 5046 İNTERNET ARAYÜZ TASARIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
B 4 GSR 5048 ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİ II SEÇMELİ 2 0 0 4
B 5 GSR 5050 GRAFİK TASARIMDA TİPOGRAFİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
B 6 GSR 5052 YAZI TASARIMI II SEÇMELİ 1 2 0 6
B 7 GSR 5056 İLERİ SULUBOYA RESİM II SEÇMELİ 2 2 0 6
B 8 GSR 5060 KAVRAMSAL SANAT UYGULAMALARI II SEÇMELİ 2 2 0 6
B 9 GSR 5068 YENİ MEDYA GRAFİĞİ II SEÇMELİ 2 2 0 6
B 10 GSR 5070 KÜLTÜREL BELLEK VE GÖRSEL SANATLAR SEÇMELİ 2 0 0 4
B 11 GSR 5074 REKLAM İLLÜSTRASYONU II SEÇMELİ 2 2 0 4
B 12 GSR 5076 RENK, RENK TEORİLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
B 13 GSR 5078 İLERİ RESİM TASARIM II SEÇMELİ 4 2 0 12
B 14 GSR 5080 İLERİ GRAFİK TASARIM II SEÇMELİ 4 2 0 12
B 15 GSR 5082 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK DÜNYA SANATI II SEÇMELİ 2 0 0 5
B 16 GSR 5084 BATI SANATI ARAŞTIRMALARI II SEÇMELİ 2 0 0 5
B 17 GSR 5040 SANATTA DEĞERLENDİRME ELEŞTİRİ VE YORUM II SEÇMELİ 2 0 0 4
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GSR 5198 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 GSR 5199 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GSR 5198 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 GSR 5199 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80ine devam etmiş olmaları gerekir. Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıliçi çalışmalarının ve yarıyılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıliçi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yariyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyılsonu sınavı, ve/veya yarıyılsonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120dir. Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Öğretmenliği 35150, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası: http://ebe.deu.edu.tr/ lang=1&menu_id=5
Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. Nergiz ŞAKİRZADE SARI
nergiz.sari@deu.edu.tr
AKTS/DS Koordinatörü:
Yrd. Doç. Dr. Emine HALIÇINARLI
ehalicinarli@deu.edu.tr