DERECE PROGRAMLARI

: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı 1998 den bu yana Yüksek lisans derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programlarına başvuru için;
-Lisans Diplomasına sahip veya lisans eğitiminin son yıl/yarıyılında olmak,
-ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az 55 puan almış olmak,
Mülakat Notu; yazılı değerlendirme puanının %60ı ile sözlü değerlendirme puanının %40ından oluşacaktır.
Mülakat Notu = %60 Yazılı Değerlendirme Puanı + %40 Sözlü Değerlendirme Puanı
Mülakat Notu 65 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılırlar. Bu adaylar için ALES Puanı, Mezuniyet Notu ve Mülakat Notundan oluşan Değerlendirme Puanı hesaplanacaktır.
Değerlendirme Puanı = %50 ALES + %25 Mezuniyet Notu + %25 Mülakat Notu
Adaylar öncelik belirterek başvurdukları programlara Değerlendirme Puanları ile sıralanarak yerleştirilirler. Sıralama sonucunda en yüksek puandan itibaren kontenjan kadar aday başvurduğu programa (öncelikli tercihi dikkate alınarak) kayıt hakkı kazanır. Aynı sayıda yedek aday ilan edilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmak zorundadır. Boş kalan kontenjanlar için yedek adaylara kayıt hakkı verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program, toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, tezli yüksek lisans programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 120 AKTS'dir.

Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Eğitim programı rehberlik ve psikolojik danışmanlık konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Farklı üstünlüğü ve yetersizliği olan bireyleri ayırt edebilme, destek olma ve sağaltım için sevk edebilme
2   Türkçe ve İngilizceyi, istatistik ve bilgisayar uygulamalarını, bilimsel araştırma planlayıp yürütebilme ile ilişkili olarak kullanabilme
3   Davranış bozukluğu gösteren çocuk ve yetişkinler ile kişilik bozukluğu gösteren yetişkinlere ait tanı kriterleri ile onları ayırt edebilme, destek olma ve sağaltım için sevk edebilme
4   Grupla ve bireysel psikolojik danışma oturumlarını planlayabilme, iletişim becerilerini (sözlü ve sözsüz) ve psikolojik danışma becerilerini doğru kullanabilme ve uygulayabilme
5   Eğitsel, mesleki, kişisel ve sosyal rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini planlayabilme ve uygulayabilme
6   Ailelere, okul çalışanlarına ve yetişkinlere yönelik psikolojik danışma ve rehberlik ile konsültasyon çalışmaları planlayabilme ve uygulayabilme
7   Bireyi tanıma amacıyla test ve test dışı teknikleri uygulama, yorumlama ve raporlama
8   Gelişim alanlarını, kuramlarını, dönemlerini ve uyum problemlerini, davranışın sosyal ve felsefi temellerini, öğrenme, öğretim ile yönetim kavram ve ilkelerini psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarına aktarabilme
9   Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin planlanmasında ve uygulanmasında mesleki etik kuralları ve psikolojik danışma ve rehberlik kuramlarını kullanabilme

Mezunların İstihdam Profilleri

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı yüksek lisans mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde rehber öğretmen olarak ve Özel Psikolojik Danışma ve Psikoterapi merkezlerinde Psikolojik Danışman olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca, adalet, sağlık, emniyet ve askeriye kurumlarında da çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı, 7 zorunlu ve 24 seçmeli dersten oluşmaktadır. Zorunlu derslerin toplam AKTS'si 33'tür.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBE 5039 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 PDR 5125 PSİKOLOJİK DANIŞMADA ÇAĞDAŞ BİLİŞSEL YAKLAŞIMLAR ZORUNLU 2 0 0 4
G 3 PDR 5123 ENDÜSTRİYEL ALANDA PSİKOLOJİK DANIŞMA ZORUNLU 2 0 0 4
G 4 PDR 5121 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ZORUNLU 2 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PDR 5149 REHABİLİTASYON DANIŞMANLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 6
G 2 PDR 5151 SUÇLULARLA PSİKOLOJİK DANIŞMA SEÇMELİ 3 0 0 6
G 3 PDR 5153 EĞİTİMDE ÇOKLU ZEKA KURAMI VE ETKİNLİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 PDR 5155 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ VE DANIŞMANLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 PDR 5157 ÇOCUK VE ERGENLERLE ÇÖZÜM ODAKLI PSİKOLOJİK DANIŞMA SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 PDR 5159 PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKELERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 7 AED 5089 YAS DANIŞMANLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 4
G 8 PDR 5163 YÜKSEKÖĞRETİMDE PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 9 PDR 5165 GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 10 PDR 5167 GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA SEÇMELİ 3 0 0 6
G 11 PDR 5169 OKUL ÖNCESİNDE REHBERLİK UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 6
G 12 AED 5085 KRİZE MÜDAHALE SEÇMELİ 2 0 0 4
G 13 PDR 5161 SINIF İÇİ DAVRANIŞ SORUNLARINI ÖNLEME ETKİNLİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PDR 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 2 PDR 5124 PSİKOLOJİK DANIŞMA VE POZİTİF PSİKOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 5
B 3 PDR 5122 OKULLARDA PSİKOLOJİK DANIŞMA ZORUNLU 2 0 0 5
B 4 PDR 5120 PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI ZORUNLU 2 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EBE 5000 BİLGİ ERİŞİMİ VE RAPORLAŞTIRMADA BİLGİSAYAR KULLANIMI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 PDR 5126 AİLE DANIŞMANLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 3 PDR 5128 İLKÖĞRETİMDE REHBERLİK UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 4 PDR 5130 YARDIM ETME SANATI (CARKHUFF'UN YARDIM ETME MODELİ) SEÇMELİ 3 0 0 6
B 5 PDR 5132 PSİKOLOJİK DANIŞMADA MESLEK ETİĞİ VE DEĞERLER SEÇMELİ 3 0 0 6
B 6 PDR 5146 PSİKOLOJİK DANIŞMADA SÜPERVİZYON SEÇMELİ 3 0 0 6
B 7 PDR 5136 KARİYER DANIŞMANLIĞI UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 8 PDR 5138 EĞİTİM ORTAMI VE İLETİŞİM SÜREÇLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 9 PDR 5140 YAŞLILIK DANIŞMANLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 10 PDR 5142 PSİKOLOJİK TESTLER VE UYGULAMASI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 11 PDR 5144 BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA SEÇMELİ 3 0 0 6
B 12 PDR 5134 İLKÖĞRETİMDE EBEVEYN VE ÇOCUK DANIŞMANLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 6
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PDR 5198 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 PDR 5199 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PDR 5198 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 PDR 5199 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70ine, uygulama/laboratuarların ise % 80ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıl içi çalışmalarının ve yarıyıl sonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıl içi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl sonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120dir. Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Psikolojik danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası: http://ebe.deu.edu.tr/ lang=1&menu_id=5
Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. Ali AKSU
ali.aksu@deu.edu.tr