DERECE PROGRAMLARI

: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (EEM) Bölümü, Ege Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin bir birimi olarak 1981 yılında kuruldu. 1982 yılında, EEM Bölümü yeni kurulan Dokuz Eylül Üniversitesinin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin bünyesine katıldı. EEM Bölümü, lisansüstü ve lisans eğitimine sırasıyla 1981-1982 ve 1982-1983 akademik yıllarında başladı. EEM Bölümü, lisansüstü programında 1987, lisans programında da 1993 yılında İngilizce eğitime başladı. Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinin 1994 yılında ayrılmasından sonra, Dokuz Eylül Üniversitesinin Mühendislik Fakültesine bağlandı. EEM Bölümü, 1997-1998 akademik yılında, Tınaztepe Yerleşkesinde yer alan ilk binasına taşındı. 2008-2009 akademik yılından itibaren de Tınaztepe Yerleşkesinde yer alan şu anki yeni binasında bulunmaktadır.
Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarımız, öğrencilerine devreler ve sistemler, elektronik, elektromanyetik, elektrik makinaları, sinyal işleme, kontrol ve telekomünikasyon çalışma alanlarında lisansüstü eğitim vermekte ve mezunlarına bağımsız bilimsel araştırma yapma, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) projelerinde çalışan olarak yer alma ve bilimsel çalışmalarının sonuçlarını konferans bildiri kitapçıklarında ve bilimsel dergilerde yayımlayarak duyurabilme yetilerini kazandırmayı amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Derecesi diploması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alandaen az 55 puan, Enstitü giriş sınavından en az 65 puan, UDS/ KPDS sınavlarından en az 60 puan veya TOEFL vs gibi sınavlardan eşdeğer puan veya DEÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Seviye Sınavından en az 65 puan.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl (bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı),1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Amacımız, mezunlarımızın Elektrik ve Elektronik Mühendisliği nin seçmiş oldukları uzmanlık alanında kavrayış, bilinç ve bilgi derinliği kazanmalarını sağlamaktır. Buna ek olarak, mezunlarımızın edindikleri bilgi birikimini sentezleyerek mühendislik problemlerine çözüm önerileri getirmeleri ve uzmanlık alanlarındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemeleri, yorumlamaları ve kullanmaları beklenmektedir.
Bölümümüz akademik kadrosunda 7 Profesör, 4 Doçent, 17 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 6 Araştırma Görevlisi ve 1 Uzman yer almakta olup, idari kadrosunda ise 2 Teknik eleman ve 4 İdari personel bulunmaktadır.

Yüksek lisans öğrencilerimiz eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bölümümüzde bulunan aşağıdaki laboratuvarlardan faydalanabilmektedir:
Anten ve Mikrodalga Laboratuvarı
Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği Laboratuvarı
Güç Kalitesi Araştırma Laboratuvarı
Devre ve Sistem Laboratuvarı
Sinyal ve Görüntü İşleme Laboratuvarı
Kontrol Sistemleri Laboratuvarı
Telekomünikasyon (İletişim) Laboratuvarı
Elektronik Laboratuvarı
İleri Mikroelektronik (İMEL) Laboratuvarı
Baskı Devre ve Prototipleme Laboratuvarı
Sayısal Elektronik Laboratuvarı
Robotik Laboratuvarı
Enstrümantasyon Laboratuvarı
Otomasyon Laboratuvarı
Biyomedikal Laboratuvarı
Optik Laboratuvarı

Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %100

Temel Program Kazanımları

1   Lisans eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı temel bilimler ve mühendislik bilgilerine dayalı olarak Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (EEM) alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek
2   Disiplinler arası etkileşimin önemini kavrayarak, EEM alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası ARGE projeleri kapsamında yürütülen takım çalışmalarında uygulayabilmek
3   EEM alanındaki bilgilerini, alanı ile ilgili temel bilimlerdeki gelişmelerle ve farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler üretebilmek
4   Matematiksel çözümleme yetilerini ve bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak uzmanlık gerektiren problemlere çözümler üretebilmek
5   EEM alanındaki bir problemi bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
6   EEM alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı önceden öngörülemeyen sorunlarda sorumluluk alarak bağımsız olarak çözüm üretebilmek
7   EEM alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirerek özgün ve geleceğe yönelik yaklaşım ve yenilikler üretmek
8   EEM alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını İngilizce bilimsel ve teknolojik raporlar yazarak ve seminerler vererek sistemli bir biçimde aktarabilmek
9   EEM alanındaki gelişmeleri takip etmek ve yurtdışındaki meslektaşlarıyla iletişim kurmak için İngilizceyi etkin bir şekilde kullanabilmek
10   Bilimsel ve teknolojik yayınları değerlendirme ve bilimsel toplantılara katılma alışkanlığı kazanmak
11   EEM nin gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanmak
12   EEM alanındaki konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek
13   EEM alanıyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında sosyal ve çevresel sorumluluklarının bilincinde olmak; toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek
14   Toplumsal ve mesleki alanlara ilişkin değerleri eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme ve geliştirmek için harekete geçebilme yetkinliği kazanmak

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu derece, sahibinin mesleğini kamu ya da özel sektörde icra etmesine olanak tanır. Lisansüstü programlarımızdan mezun olan öğrencilerimiz, elektrik ve elektronik sektöründe yer alan özel sektör veya kamu kuruluşlarında yönetici, Ar-Ge Mühendisi olarak veya yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde akademisyen olarak istihdam olanakları bulmaktadırlar. Özellikle son yıllarda, ülke ekonomisinde öne çıkan ve daha çok gelişen enerji, telekomünikasyon, otomotiv, elektronik beyaz eşya, biyomedikal ve savunma sanayisi sektörlerinde yönetici, araştırmacı, üretim, bakım ve satış mühendisi olarak çalışmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. Programı tamamlamak için alınması zorunlu olan EEE 5503 dersi yerine danışmanının onayı ile EEE 5129 veya EEE 5131, yada Matematik veya İstatistik öğretim programından bir ders zorunlu ders olarak (MAT 5101 dersi hariç) alınabilir. EEE 5503 yerine zorunlu olarak alınması istenen bu ders danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir. EEE 5503 dersi dahil herhangi bir EEE kodlu ders seçimlik ders olarak alınabilir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FBE 5557 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 EEE 5098 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 22
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EEE 5011 ELEKTRONİK DEVRELERİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 2 EEE 5133 SİNİRSEL HESAPLAMA SEÇMELİ 3 0 0 8
G 3 EEE 5021 ELEKTROMANYETİKTE YÜKSEK FREKANS TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 EEE 5027 HABERLEŞME SİSTEMLERİ TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 EEE 5029 YAPAY SİNİR AĞLARI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 EEE 5033 SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 EEE 5035 HABERLEŞME TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 8 EEE 5037 SAYISAL VİDEO İŞLEME SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 EEE 5041 BİLGİSAYAR ALGORİTMALARI - I SEÇMELİ 3 0 0 8
G 10 EEE 5047 MİKRODENETLEYİCİ MİMARİSİ VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 11 EEE 5049 ANAHTARLAMALI GÜÇ ÇEVİRİCİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 12 EEE 5055 ZAMAN FREKANS SİNYAL ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 13 EEE 5065 GENEL MAKİNE TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 14 EEE 5067 DALGACIK KURAMI VE ÇOKLU ÇÖZÜNÜRLÜK SİNYAL ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 15 EEE 5069 UYGULANABİLİR FİLTRELER TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 16 EEE 5071 DOĞRUSAL OLMAYAN DEVRELERİN ANALİZ VE SENTEZİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 17 EEE 5073 İSTATİKSEL ÖRÜNTÜ TANIMA SEÇMELİ 3 0 0 8
G 18 EEE 5075 ENFORMASYON TEORİSİ VE KODLAMA SEÇMELİ 3 0 0 8
G 19 EEE 5083 FAZ KİLİTLEMELİ DÖNGÜ TEORİSİ VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 20 EEE 5087 SİNYAL İŞLEMEDE İSTATİKSEL KESTİRİM TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 21 EEE 5089 VERİ ÇEVİRİCİLER SEÇMELİ 3 0 0 8
G 22 EEE 5091 ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNDE NÜMERİK YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 8
G 23 EEE 6003 İLERİ ELEKTROMANYETİK TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 24 EEE 5095 MÜHENDİSLER İÇİN FİZYOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 25 EEE 5001 ELEKTRİK MOTOR SÜRÜCÜLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 26 EEE 5101 ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİ KALİTESİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 27 EEE 5103 MODERN SPEKTRAL KESTİRİM SEÇMELİ 3 0 0 8
G 28 EEE 5105 HRV ANALİZİ SEÇMELİ 2 2 0 8
G 29 EEE 5109 SİSTEM TANILAMA SEÇMELİ 3 0 0 8
G 30 EEE 5111 MİKRODALGA TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 31 EEE 5113 KABLOSUZ SİSTEMLERDE ANTENLER VE YAYILIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 32 EEE 5115 İLERİ BİLGİSAYAR AĞLARI I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 33 EEE 5117 KAMPÜS AĞ TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 34 EEE 5119 EĞİTİCİSİZ UYARLAMALI FİLTRELEMEDE ÖZEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 7
G 35 EEE 5121 ANALOG FİLTRE TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 36 EEE 5123 İLERİ STATİK GÜÇ DÖNÜŞÜMÜ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 37 EEE 5125 GÜÇ SİSTEMLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 38 EEE 5127 ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİ PLANLAMASI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 39 EEE 5114 SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEMEDE İLERİ SEVİYE KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 8
G 40 EEE 5503 DOĞRUSAL SİSTEMLER TEORİSİ - I SEÇMELİ 3 0 0 9
G 41 EEE 5129 RASTGELE DEĞİŞKENLER VE OLASILIKSAL SÜREÇLER SEÇMELİ 3 0 0 9
G 42 EEE 5131 DÖNÜŞÜM TEORİSİ VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 9
G 43 EEE 5017 UYGULAMALI OPTİK SEÇMELİ 3 0 0 8
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EEE 5096 YÜKSEK LİSANS SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 27
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EEE 5004 ANALOG TÜMLEŞİK DEVRE TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 2 EEE 5112 FOTOVOLTAİK GÜÇ SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 3 EEE 5018 LAZER İLKELERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 4 EEE 5022 ELEKTROMANYETİKTE NÜMERİK YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 7
B 5 EEE 5026 ANTEN TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 6 EEE 5030 İŞARET İŞLEME İÇİN SİNİR AĞLARI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 7 EEE 5034 BİLGİSAYARLA GÖRME SEÇMELİ 3 0 0 8
B 8 EEE 5036 SAYISAL HABERLEŞME SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 9 EEE 5064 GÜÇ ELEKRONİĞİNDE ÖZEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 8
B 10 EEE 5066 İLERİ SAYISAL İŞARET İŞLEME SEÇMELİ 3 0 0 8
B 11 EEE 5072 BULANIK SİSTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 8
B 12 EEE 5076 BİYOMEDİKAL SİNYAL İŞLEME SEÇMELİ 3 0 0 8
B 13 EEE 5082 TÜMLEŞİK SENSÖRLER SEÇMELİ 3 0 0 8
B 14 EEE 5084 İŞARET İŞLEMEDE İSTATİKSEL ALGILAMA TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 15 EEE 5086 VLSI TASARIM İLKELERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 16 EEE 5032 RÜZGAR ENERJİSİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİNİN ELEKTRİKSEL KAVRAMLARI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 17 EEE 5088 BİYOMEDİKAL ENSTRÜMANTASYON SEÇMELİ 3 0 0 8
B 18 EEE 5090 DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA SEÇMELİ 3 0 0 8
B 19 EEE 5502 DOĞRUSAL SİSTEMLER TEORİSİ - II SEÇMELİ 3 0 0 8
B 20 EEE 5102 DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLER TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 21 EEE 6006 KAOS VE FRAKTALLAR SEÇMELİ 3 0 0 8
B 22 EEE 5104 OPTİMAL KONTROL SEÇMELİ 3 0 0 8
B 23 EEE 5106 MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME SEÇMELİ 3 0 0 8
B 24 EEE 5020 AĞLAR ARASI TASARIM İLKELERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 25 EEE 5092 MİKRODALGA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 26 EEE 5108 RF DEVRE TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 27 EEE 5110 GÜÇ SİSTEMLERİNDE DAĞINIK GÜÇ ÜRETİM ENTEGRASYONU SEÇMELİ 3 0 0 8
B 28 EEE 5014 ELEKTRONİK ENSTRÜMANTASYON SEÇMELİ 3 0 0 7
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EEE 5099 YÜKSEK LİSANS TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EEE 5099 YÜKSEK LİSANS TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Tezli ikinci devre (Yüksek Lisans Derecesi) Programı dersler (en az 54 AKTS), seminer (3 AKTS), M. Sc. Research (3 AKTS) ve M. Sc. Thesis (60 AKTS), toplam 120 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağrlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Yeşim ZORAL
Dokuz Eylül Üniversitesi
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tınaztepe Yerleşkesi
35397 Buca / İZMİR
Tel: 0 232 - 3017158 - 17158
E-mail: yesim.zoral@deu.edu.tr