DERECE PROGRAMLARI

: Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 17 Şubat 1981 tarihinde Prof. Dr. Hakkı Oranç tarafından Ege Üniversitesini Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin bir bölümü olarak kuruldu. Dokuz Eylül Üniversitesinin kurulmasından sonra DEU Mühendislik Fakültesinin bünyesinde çalışmalarına devam etti. Lisans ve lisansüstü eğitimlerine 1982 ve 1981 yıllarında başladı. Lisansüstü programı 1987, lisans programı ise 1993 yılından bu yana İngilizce eğitim dilini kullanmaktadır ve örgün eğitim uygulamaktadır. Bölümün amacı, endüstri ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayan teorik ve uygulamalı alanlarda yaratıcı mühendisler yetiştirmektir. Bu amaçla, programda devre, elektronik, elektromagnetik, bilgisayar, kontrol, güç ve haberleşme sistemlerine ilişkin dersler verilmektedir. Program, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite edilmiştir.

Kazanılan Derece

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması , ülke genelinde yapılan Ogrenci Secme Sınavı sonucu yerleştirme, DEU Yabancı Diller Okulu İngilizce Yeterlik Testi (en az 70) veya eşdeğeri.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenci, 4 yıllık bu programı en az 240 (AKTS) kredisi ile tamamlamalıdır. Bu derece, öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, 40 iş günü süreli stajını ve bitirme projesini tamamlayan ve Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 1981-1982 akademik yılında yüksek lisans ve 1982-1983 Akademik yılında lisans düzeyinde eğitime başlamıştır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 1987 yılından beri lisansüstü ve 1993 yılından beri de lisans eğitimini ingilizce sürdürmektedir.
Bölümün amacı, Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin tüm temel alanlarında araştırmacı, yetenek ve becerilerini etkin, yaratıcı bir şekilde toplum yararına kullanabilen, yeni alanlarda bilgi üretimi sağlayan, hayat boyu öğrenme becerisi edinmiş, liderlik ve bunun yanısıra sosyal ve bilimsel ilerlemeye öncülük edebilecek mevcut ve gelecekteki teknolojik ihtiyaçlara yenilikçi çözüm üretebilen mühendisler yetiştirmektir. Bu amaçla, programda devre, elektronik, elektromanyetik, bilgisayar, kontrol, güç ve telekomunikasyon sistemlerine ilişkin dersler verilmektedir. Son sınıf ögrencilerine opsiyonel olarak sunulan 4 uzmanlaşma alanı bulunmaktadır. Bunlar, haberleşme, kontrol, biyomedikal ve enerji sistemleridir. Dersler, modern eğitim araç-gereçleri ile desteklenmektedir. Lisans programını başarıyla yürüten öğrenciler Bilgisayar Mühendisliği Programında Çift Anadal Lisans Programı (ÇAP) ve/veya Yandal Programını tamamlayabilirler. ÇAP programını tamamlayan öğrencilere ikinci bir dalda diploma; Yandal programını tamamlayanlara ise ikinci dalda sertifika verilmektedir. Bölüm eğitim programı, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon (MUDEK) derneğince akreditedir.
Uluslararası saygınlığı olan kaliteli kurumlarla ikili anlaşmalar yaparak öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyen, böylelikle kazanılan bilgi ve deneyimleri arttırmayı hedefleyen Bölümün ERASMUS Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı ve FARABİ programı kapsamında çeşitli ikili anlaşması bulunmaktadır. Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini, 2013 yılı itibari ile 6 profesör, 6 doçent, 16 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 8 araştırma görevlisi, 1 uzman ve 2 teknisyenden oluşan bir akademik kadro ile sürdürmektedir. Bölümümüz profesyonel eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanısıra uygulamalı ve teorik araştırmalarda da aktif olarak çalışmalarını sürdürmekte ve kamu, yerel yönetimler, sanayi ve diğer özel sektör kuruluşlarıyla yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte sağlanacak işbirliği kapsamında hizmet vermektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Matematik, fen bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi oluşturmak.
2   Mevcut matematik, fen ve mühendislik alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileriyle, karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3   Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4   Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
5   Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olmak
6   Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
7   Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8   Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9   Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
10   Karmaşık mühendislik problemlerini saptama ve çözüme yönelik yeni fikir ve kavramsal tasarımları ortaya koyabilme
11   Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12   Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
13   Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi ve farkındalık sahibi olma

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlarımızı istihdam eden başlıca endüstri sektörleri haberleşme, otomasyon, güç elektroniği, mikrodalga, tıp ve savunma teknolojileridir. Mezunlarımız bu sektörlerde, yönetici, proje yöneticisi, teknik destek mühendisi, üretim ve tasarım mühendisi olarak çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Bölüm Öğretim Planı, 44 zorunlu ve 6 seçmeli dersten oluşmaktadır. Bölüm seçmeli ders havuzunda her bir dönemde toplam 10 seçmeli ders yer almaktadır. Bunların yanı sıra yine fakülte bünyesinde 60 teknik olmayan sosyal seçmeli ders ve 24 teknik seçmeli ders açılmaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin/seçmeli derslere oranı 212 / 28 AKTS dir. Bu seçmeli derslerden 10 AKTS'lik ders Fakülte bünyesinde açılan seçmeli derslerden olmak zorundadır. Eğitim dili %100 ingilizcedir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 EED 1001 ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ ZORUNLU 1 0 0 2
G 3 EED 1005 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ ZORUNLU 2 2 0 5
G 4 EED 1007 İNG. OKUMA & YAZMA BECERİSİ GELİŞTİRME ZORUNLU 2 0 0 4
G 5 MAT 1001 MATEMATİK I ZORUNLU 4 0 0 5
G 6 MME 1011 ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ MALZEMELERİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 7 PHY 1101 FİZİK I ZORUNLU 3 2 0 5
G 8 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 EED 1008 DOĞRUSAL CEBİR ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 EED 1010 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA ZORUNLU 2 2 0 4
B 4 EED 1012 İŞARETLERE GİRİŞ ZORUNLU 2 2 0 3
B 5 EED 1014 MÜHENDİSLİK TASARIMI I ZORUNLU 0 2 0 3
B 6 MAT 1002 MATEMATİK II ZORUNLU 4 0 0 5
B 7 PHY 1102 FİZİK II ZORUNLU 3 2 0 5
B 8 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BDE 1003 BEDEN EĞİTİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 GSH 1003 HALK OYUNLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 GSM 1003 MÜZİK SEÇMELİ 2 0 0 2
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EED 2003 MANTIK TASARIMI ZORUNLU 3 2 0 6
G 2 EED 2007 KARMAŞIK SAYI ANALİZİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 EED 2301 DEVRE TEORİSİ I ZORUNLU 4 2 0 6
G 4 EED 2309 YARI İLETKEN CİHAZLAR ZORUNLU 3 2 0 4
G 5 MAT 2505 DİFERANSİYEL DENKLEMLER ZORUNLU 4 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ESE 2067 İŞLETME YÖNETİMİ VE YÖNETİCİLİĞİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 ESE 2069 KİŞİSEL STİL VE İMAJ YÖNETİMİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EED 2000 YAZ STAJI I STAJ 0 0 0 4
B 2 EED 2008 ELEKTROMANYETİK TEORİ ZORUNLU 4 0 0 6
B 3 EED 2010 İŞARETLER VE SİSTEMLER ZORUNLU 4 0 0 5
B 4 EED 2012 ANALOG ELEKTRONİK ZORUNLU 4 2 0 6
B 5 EED 2402 DEVRE TEORİSİ II ZORUNLU 4 2 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ESE 2070 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİM SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EED 3001 ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ I ZORUNLU 4 2 0 6
G 2 EED 3003 SAYISAL ELEKTRONİK ZORUNLU 3 2 0 6
G 3 EED 3005 OLASILIK VE RASGELE İŞARET PRENSİPLERİ ZORUNLU 4 0 0 5
G 4 EED 3009 MÜHENDİSLİK TASARIMI II ZORUNLU 0 2 0 4
G 5 EED 3507 ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ ZORUNLU 4 0 0 6
G 6 IND 3604 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EED 3000 YAZ STAJI II STAJ 0 0 0 4
B 2 EED 3010 BİLİM TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 EED 3012 ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ II ZORUNLU 4 2 0 5
B 4 EED 3014 ANALOG HABERLEŞME ZORUNLU 3 2 0 5
B 5 EED 3016 KONTROL SİSTEMLERİ ZORUNLU 3 2 0 5
B 6 EED 3018 MİKROİŞLEMCİ SİSTEMLERİ ZORUNLU 3 2 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ETE 3034 MÜHENDİSLER İÇİN FİNANSAL YÖNETİM TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EED 4003 MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 EED 4795 ARAŞTIRMA PROJESİ BİTİRME PROJESİ 0 2 0 2
G 3 İSG 4001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 24
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EED 4005 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR I SEÇMELİ 4 0 0 6
G 2 EED 4007 MODERN MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ SEÇMELİ 4 0 0 6
G 3 EED 4009 SAYISAL İŞARET İŞLEME SEÇMELİ 3 2 0 6
G 4 EED 4011 BİLGİSAYAR AĞLARI SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 EED 4013 SİNİR AĞLARININ TEMELLERİ SEÇMELİ 3 2 0 6
G 6 EED 4015 ELEKTRİK MÜHENSİLİĞİNDE NÜMERİK ANALİZ SEÇMELİ 3 2 0 6
G 7 EED 4017 YÜKSEK GERİLİM TEKNİKLARİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 8 EED 4019 GÖMÜLÜ SİSTEM TASARIMI SEÇMELİ 3 2 0 6
G 9 EED 4025 OPTİK VE FOTONİK SEÇMELİ 3 0 0 6
G 10 EED 4101 SAYISAL HABERLEŞME SEÇMELİ 3 2 0 6
G 11 EED 4103 MİKRODALGA TEORİSİ VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 2 0 6
G 12 EED 4201 GÜÇ ELEKTRONİĞİ I SEÇMELİ 3 2 0 6
G 13 EED 4203 GÜÇ SİSTEMLERİ ANALİZİ I SEÇMELİ 3 2 0 6
G 14 EED 4301 SAYISAL KONTROL SEÇMELİ 3 2 0 6
G 15 EED 4303 KONTROL SİSTEMLERİ MODELLEME VE SİMÜLASYONU SEÇMELİ 3 2 0 6
G 16 EED 4401 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 17 EED 4407 MEDİKAL GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 2 0 6
G 18 EED 4501 ANALOG ELEKTRONİK II SEÇMELİ 3 0 0 6
G 19 EED 4521 İLERİ MANTIK TASARIMI SEÇMELİ 4 0 0 6
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EED 4894 BİTİRME PROJESİ BİTİRME PROJESİ 0 6 0 10
B 2 İSG 4002 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EED 4004 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR II SEÇMELİ 4 0 0 6
B 2 EED 4006 KODLAMA TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 3 EED 4008 İŞİTSEL İŞARET İŞLEME SEÇMELİ 3 2 0 6
B 4 EED 4010 ÖRÜNTÜ TANIMA SEÇMELİ 3 2 0 6
B 5 EED 4012 HABERLEŞME ELEKTRONİĞİ SEÇMELİ 3 2 0 6
B 6 EED 4014 SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME SEÇMELİ 3 2 0 6
B 7 EED 4016 GÜÇ SİSTEMLERİ DAĞILIMI VE KORUMASI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 8 EED 4018 BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAPISI SEÇMELİ 3 2 0 6
B 9 EED 4022 OPTİK HABERLEŞME SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 10 EED 4106 ANTENLER VE YAYILIM SEÇMELİ 3 2 0 6
B 11 EED 4108 KABLOSUZ HABERLEŞME SEÇMELİ 3 0 0 6
B 12 EED 4206 GÜÇ ELEKTRONİĞİ II SEÇMELİ 3 2 0 6
B 13 EED 4208 GÜÇ SİSTEMLERİ ANALİZİ II SEÇMELİ 3 2 0 6
B 14 EED 4306 ROBOTLAR SEÇMELİ 3 2 0 6
B 15 EED 4308 ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SEÇMELİ 3 2 0 6
B 16 EED 4406 BİYOMEDİKAL SİSTEMLER VE KONTROL SEÇMELİ 4 0 0 6
B 17 EED 4408 BİYOELEKTRİK SEÇMELİ 3 0 0 6
B 18 EED 4502 ANALOG ENTEGRE DEVRELER SEÇMELİ 3 0 0 6
B 19 EED 4520 VLSI TASARIMININ TEMELLERİ SEÇMELİ 4 0 0 6
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 ESE 2013 MÜHENDİSLİK ETİĞİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
H 2 ESE 2014 MÜHENDİSLİKTE ETKİLİ İLETİŞİM SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
H 3 ESE 2015 MÜHENDİSLER İÇİN FRANSIZCA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
H 4 ESE 2016 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KONTROLU SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
H 5 ESE 2024 DOĞA ÇEVRE VE KENT SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
H 6 ESE 2037 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
H 7 ESE 2050 FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
H 8 ESE 2059 AFET YÖNETİMİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
H 9 ESE 2060 TEMEL JAPONCA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
H 10 ESE 2065 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
H 11 ESE 2066 MÜHENDİSLİKTE MESLEK HASTALIKLAR SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
H 1 ETE 3003 NANOTEKNOLOJİYE GİRİŞ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 2 ETE 3005 YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 3 ETE 3006 BİYOMEDİKAL SİSTEMLER TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 4 ETE 3007 ROBOTUN TEMELLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 5 ETE 3014 MÜHENDİSLER İÇİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 6 ETE 3017 FİZİKSEL MODELLER TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 7 ETE 3018 MODERN MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 8 ETE 3025 PROJE YÖNETİMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 9 ETE 3029 KALİTE YÖNETİMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 10 ETE 3031 SEYİR MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 11 ETE 3032 İŞLETMELERDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683) ve Mühendislik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının (http://eng.deu.edu.tr/index.php/tr/oeretim-ve-snav-uygulama-esaslarhhhhhfgf) ilgili maddeleri uygulanır. Bölümümüzde ders geçme notu DD, mezuniyet notu ise 2.00 / 4.00dir.
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci, 4 yıllık bu programı en az 240 (AKTS) kredisi ile tamamlamalıdır. Bu derece, öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, 40 iş günü stajını ve bitirme projesini tamamlayan ve Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof.Dr. Uğur ÇAM
Dokuz Eylül Üniversitesi
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tınaztepe Kampüsü, Buca, 35280, Izmir-Türkiye
Telefon : + 90-232-3017155
e-mail: ugur.cam@deu.edu.tr