DERECE PROGRAMLARI

: Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

12 Kasım 2015 tarihinde Yüksek Öğretim Genel Kurulu nda Meslek Yüksekokulu nun tasfiye edilme
kararı çıkmış, yerine Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. Yüksekokul da yer alan 3
bölümden biri de Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümüdür.

Kazanılan Derece

Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler; lise diploması, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ilk basamağı YGS 4 puan türü ile alınacaktır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçiş ile gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili değerlendirme şartları esas alınmaktadır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçiş ile gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır. Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir. Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenciler 4 yıllık eğitimlerini 240 AKTS kredisini alarak tamamlamaktadır. Bu derece öğretim planında yer alan tüm dersleri ve 120 iş günü stajını başarı ile tamamlamış, kümülatif not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilmektedir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

12 Kasım 2015 tarihinde eğitim ve öğretim faaliyetine başlayan Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu nda 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü amacı, Gastronomi Biliminin tüm alanlarında uluslararası düzeyde temel mesleki bilgiye sahip, küresel gelişmeleri izleyip bireysel gelişimini hızlandırabilen, yönetim yetkinlikleri olgunlaşmış, analitik yaklaşım sahibi ve sorun çözme becerisi olan, stratejik düşünebilen ve etik ve bilimsel kuralları öncelikli gören, yiyecek/içecek sektörüne ilişkin çeşitli konularda görüş oluşturabilen ve tartışabilen, etkin iletişim kurabilen, sosyal anlayışı gelişmiş ve paydaşların rol ve etkilerini kavrayan, gastronomi ve turizm entegrasyonunun kritik değerini düşünsel ve eylemsel olarak yansıtabilen, sürekli gelişimi benimsemiş, gastronomi teknolojilerindeki gelişmeleri yiyecek/içecek sektöründe işletme ve tüketici yönlü irdeleyerek yararlanabilen, eğitim ve sektör kariyerinde ilgili yabancı dili küresel standartlarda öğrenen ve kullanabilen, yiyecek/içecek sektörü işgücü piyasasına ait yasal uygulama ve işleyişi bilen, yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, takımla ve bağımsız olarak çalışma yapabilen, yiyecek/içecek sektörüne ve uluslararası gastronomi pazarına katma değer sağlayabilecek, Türk mutfağını benimseyip, öğrenip ve sonrasında küresel gastronomi pazarında tanıtımı sağlayabilen yetkinlikte yönetici adayları yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   Gastronomi ve yiyecek içecek sektörü ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme
2   Gastronomi ve yiyecek içecek sektörü ile ilgili kuramlara ve ilkelere eleştirel anlayışla yaklaşmasını sağlayacak ileri düzey alan bilgisine sahip olabilme
3   Gastronomi ve yiyecek içecek sektörüne ilişkin edindiği ileri düzey alan bilgi ve becerisini kullanarak verileri yorumlayabilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırma ve kanıtlara dayanan çözüm önerileri geliştirtebilme
4   Gastronomi ve yiyecek içecek sektörünün gereksinim duyduğu dil becerilerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
5   Gastronomi ve yiyecek içecek sektörüne ait kompleks, güncel ve mesleki projeleri yönetmek ve operasyon sorunlarının çözümünde karar verme sorumluluğunu alabilme
6   Etkin iletişim kurabilme, takımla ve bağımsız çalışma yapabilme
7   Gastronomi ve yiyecek içecek sektöründeki hizmet süreçlerini tanımlayabilme, yapılandırabilme, modelleyebilme ve analiz edebilme
8   Gastronomi ve yiyecek içecek sektörüne ilişkin çeşitli konularda görüş oluşturabilme, tartışabilme ve karşılaştığı sorunları çözebilme, meslektaşları ile iletişim kurabilme ve bunu en az iki yabancı dilde gerçekleştirebilme
9   Gastronomi ve yiyecek içecek sektöründeki ulusal ve uluslararası güncel gelişim ve değişimleri izleme ve yorumlayabilme
10   Toplumsal sorumluluk ve etik bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme
11   İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilme
12   Analitik ve bütünsel bakış açısına sahip olma, eleştirisel ve stratejik düşünebilme

Mezunların İstihdam Profilleri

Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü mezunları öncelikle konaklama işletmelerinde ve bağımsız yiyecek/içecek işletmeleri olmak üzere, havalimanlarındaki yiyecek/içecek birimlerinde, kruvaziyer gemilerde, catering işletmelerinde, yiyecek/içecek hizmeti sunan kamu kurumlarında ve yiyecek/içecek hizmeti sunan tüm işletmelerde çalışabilmektedirler

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

50 zorunlu ders, 8 adet seçmeli ders bulunmaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin/seçmeli derslere oranı 216 / 24 AKTS dir. Öğrenci beş, altı, yedi ve sekizinci yarıyıllarda ikişer adet seçmeli ders almak zorundadır. Programdaki dersler dönemlik olup hiçbir ders için ön koşul bulunmamaktadır. Stajlar konusunda Yüksekokul?un Staj Yönergesi esas alınır. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde her öğrencimizin mezuniyet şartı içerisinde yer alan staj yani işyeri uygulamaları, öğrencilerimizin eğitimlerini aldıkları programlara uygun olarak seçilen kuruluşlarda belli bir süre çalışarak edindikleri iş deneyimidir. Bu süre okulumuz yönetmeliğine bağlı olarak 120 iş günü olacak şekilde karara bağlanmıştır. Staj, öğrencilerimize iş hayatını tanıma ve programlarında eğitimlerini aldıkları teorik bilgilerin uygulama alanlarını görme fırsatı sunmaktadır. Yüksekokul öğrencilerinin sektörlerle tanıştıkları dönemler genellikle staj dönemleri olmaktadır. Öğrencilerimizin bu tanışma ile elde edecekleri yararlar arasında; Teorik bilgilerini uygulamaya koymak, alanlarında beceri kazanma, gerçek bir çalışma ortamında ilgi duydukları kariyer alanlarını saptayabilme ve çalışma alanlarına uygunluğunu tespit edebilme, ileride çalışmak istedikleri alanlar için temel becerileri kazanma ve sahip olduklarını da geliştirme, iş hayatları boyunca karşılaşabilecekleri muhtemel sorunlar karşısında pratiklik ve vizyon edinme, staj yerlerindeki örgütsel ilişkilere ve işbirliğine alışmak, iş yeri çalışanlarıyla etkili iletişim sağlama, yönetim ve idarede aktif olma becerisi sağlamaktır. İleride karşılaşabilecekleri potansiyel işverenleri ile iletişim kurmalarını sağlayarak önemli iş referansları edinmelerini, yani geleceklerine yatırım yapmalarını sağlayacaktır. Son olarak stajlar, iş hayatında deneyim kazanıldığının göstergesi olarak işverenlere güven telkin etmektedir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 GMS 1001 GASTRONOMİ BİLİMİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 GMS 1003 GENEL TURİZM ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 GMS 1005 GASTRONOMİDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 UBY 1003 İŞLETME YÖNETİMİ I ZORUNLU 3 0 0 4
G 7 UBY 1007 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI ZORUNLU 3 0 0 4
G 8 YDİ 1005 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 4 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 GMS 1002 YİYECEK İÇECEK YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 GMS 1004 GASTRONOMİ TURİZMİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 GMS 1006 HİJYEN VE SANİTASYON ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 6 UBY 1004 İŞLETME YÖNETİMİ II ZORUNLU 3 0 0 5
B 7 UBY 1006 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI ZORUNLU 3 0 0 5
B 8 YDİ 1004 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 4 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GMS 2001 YİYECEK İÇECEK ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ I ZORUNLU 1 2 0 3
G 2 GMS 2003 MUTFAK VE SERVİS MALZEME BİLGİSİ ZORUNLU 2 2 0 4
G 3 GMS 2005 STAJ I ZORUNLU 0 0 0 5
G 4 GMS 2007 YABANCI DİL III ZORUNLU 4 0 0 4
G 5 GMS 2009 MUTFAK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ ZORUNLU 3 0 0 3
G 6 UBY 1008 PAZARLAMA İLKELERİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 7 UBY 2005 İŞ HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 4
G 8 UBY 2007 YÖNETİM VE ORGANİZASYON ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GMS 2006 YİYECEK İÇECEK ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ II ZORUNLU 2 2 0 5
B 2 GMS 2008 STAJ II ZORUNLU 0 0 0 5
B 3 GMS 2010 YABANCI DİL IV ZORUNLU 4 0 0 4
B 4 GMS 2016 MUTFAK SANATLARINA GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 3
B 5 GMS 2018 BESLENME İLKELERİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 6 GMS 2020 MENÜ PLANLAMASI ZORUNLU 3 0 0 4
B 7 GMS 2022 GASTRONOMİDE SATIŞ VE PAZARLAMA ZORUNLU 3 0 0 3
B 8 UBY 2009 GENEL MUHASEBE ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GMS 3001 MUTFAK YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 2 GMS 3005 MUTFAK UYGULAMALARI -I ZORUNLU 0 4 0 5
G 3 GMS 3009 YİYECEK-İÇECEK MALİYET MUHASEBESİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 4 GMS 3023 STAJ III ZORUNLU 0 0 0 5
G 5 GMS 3031 GIDA KİMYASI ZORUNLU 3 0 0 3
G 6 GMS 3033 TEMEL PİŞİRME TEKNİKLERİ ZORUNLU 0 4 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GMS 3011 İÇECEK TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 3
G 2 GMS 3013 BAR VE SERVİS SEÇMELİ 3 0 0 3
G 3 GMS 3015 BAHARAT VE KAHVE KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 3 0 0 3
G 4 GMS 3021 MESLEKİ İNGİLİZCE I SEÇMELİ 3 0 0 3
G 5 GMS 3039 EKMEK VE PASTACILIK TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 3
G 6 GMS 3041 BÜFE TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 3
G 7 GMS 3043 PROTOKOL VE GÖRGÜ KURALLARI SEÇMELİ 3 0 0 3
G 8 UBY 1014 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ SEÇMELİ 3 0 0 3
G 9 UBY 3001 İLETİŞİM SEÇMELİ 3 0 0 3
G 10 UBY 3005 FRANSIZCA I SEÇMELİ 3 0 0 3
G 11 UBY 3007 ALMANCA I SEÇMELİ 3 0 0 3
G 12 UBY 3009 RUSÇA I SEÇMELİ 3 0 0 3
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GMS 3022 STAJ IV ZORUNLU 0 0 0 5
B 2 GMS 3032 UYGULAMALI EĞİTİM ZORUNLU 0 0 0 25
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GMS 4003 DÜNYA MUTFAKLARI ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 GMS 4005 EKO GASTRONOMİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 GMS 4007 YİYECEK-İÇECEK OTOMASYON SİSTEMLERİ ZORUNLU 2 2 0 5
G 4 GMS 4029 MUTFAK UYGULAMALARI II ZORUNLU 0 4 0 5
G 5 UBY 1010 İSTATİSTİK ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GMS 4011 SOĞUK MUTFAK SEÇMELİ 3 0 0 3
G 2 GMS 4013 PASTA VE ÇİKOLATACILIK SEÇMELİ 3 0 0 3
G 3 GMS 4017 ŞARAP BİLİMİ SEÇMELİ 3 0 0 3
G 4 GMS 4019 YEMEK SÜSLEME SANATI SEÇMELİ 3 0 0 3
G 5 GMS 4031 MESLEKİ İNGİLİZCE II SEÇMELİ 3 0 0 3
G 6 GMS 4033 MOLEKÜLER GASTRONOMİ SEÇMELİ 3 0 0 3
G 7 GMS 4035 GASTRONOMİDE DUYUSAL ANALİZ SEÇMELİ 3 0 0 3
G 8 UBY 3002 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 3
G 9 UBY 3004 FRANSIZCA II SEÇMELİ 3 0 0 3
G 10 UBY 3006 ALMANCA II SEÇMELİ 3 0 0 3
G 11 UBY 3008 RUSÇA II SEÇMELİ 3 0 0 3
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GMS 4004 TÜRK MUTFAĞI ZORUNLU 0 4 0 5
B 2 GMS 4006 YÖRESEL MUTFAKLAR ZORUNLU 2 2 0 5
B 3 GMS 4008 GIDA GÜVENLİĞİ VE MEVZUATI ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 GMS 4028 MUTFAK UYGULAMALARI III ZORUNLU 0 4 0 5
B 5 UBY 4008 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GMS 4010 SLOW FOOD AKIMI SEÇMELİ 3 0 0 3
B 2 GMS 4012 GIDA SEKTÖRÜNDE YENİ TRENDLER SEÇMELİ 3 0 0 3
B 3 GMS 4014 SOĞUK SICAK SOSLAR SEÇMELİ 3 0 0 3
B 4 GMS 4016 VEJETERYAN MUTFAĞI SEÇMELİ 3 0 0 3
B 5 GMS 4018 BANKET YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 3
B 6 GMS 4032 MESLEKİ İNGİLİZCE III SEÇMELİ 3 0 0 3
B 7 GMS 4034 YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE TEDARİK YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 3
B 8 UBY 3012 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 9 UBY 4001 FRANSIZCA III SEÇMELİ 3 0 0 3
B 10 UBY 4003 ALMANCA III SEÇMELİ 3 0 0 3
B 11 UBY 4005 RUSÇA III SEÇMELİ 3 0 0 3
B 12 UBY 4007 İŞ ETİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 3
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 ERA 3501 HİJYEN VE SANİTASYON SEÇMELİ 3 0 0 3
H 2 ERA 3502 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 3 ERA 3503 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM SEÇMELİ 3 0 0 3
H 4 ERA 3504 TÜRK MUTFAĞI SEÇMELİ 0 0 3 5
H 5 ERA 3505 BESLENME İLKELERİ SEÇMELİ 3 0 0 3
H 6 ERA 3506 ULUSLARARASI PAZARLAMA SEÇMELİ 3 0 0 3
H 7 ERA 3507 E-TİCARET SEÇMELİ 3 0 0 4
H 8 ERA 3508 İŞ ETİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 3
H 9 ERA 3509 İŞLETMELERDE İLETİŞİM SEÇMELİ 3 0 0 5
H 10 ERA 3510 YENİLİKÇİLİK YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 11 ERA 3511 GİRİŞİMCİLİK SEÇMELİ 3 0 0 6
H 12 ERA 3512 DESTİNASYON PAZARLAMA SEÇMELİ 3 0 0 6
H 13 ERA 3513 FİNANSAL YÖNETİM SEÇMELİ 3 0 0 6
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formu nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin ve Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları nın ilgili maddeleri uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci 4 yıllık eğitim süresini 240 AKTS kredisi alarak tamamlamalıdır. Bu derece, öğretim planında yer alan bütün teorik ve uygulamalı dersleri ve 120 iş günlük staj dönemini başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir. Dokuz Eylül Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 33. maddesine göre, öğrencinin öğretimini başarı ile bitirerek diploma alabilmesi için genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve bütün derslerden başarılı olması gerekmektedir. Ayrıca öğrencinin bir üst yıldan ders alabilmesi için 1.80 not ortalamasını tutturması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı: Yard. Doç. Dr. Turgay BUCAK
Dokuz Eylül Üniversitesi Seferihisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 35460, Seferihisar-İzmir
Tel: (232) 743 59 98 - 743 51 10 / 14122
E-posta : turgay.bucak@deu.edu.tr