DERECE PROGRAMLARI

: Uluslararası Ticaret

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

12 Kasım 2015 tarihinde Yüksek Öğretim Genel Kurulu nda Meslek Yüksekokulu nun tasfiye edilme kararı çıkmış, yerine Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. Yüksekokul da yer alan 3 bölümden biri de Uluslararası Ticaret bölümüdür.

Kazanılan Derece

Uluslararası Ticaret Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir lisans programıdır. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Uluslararası Ticaret Bölümü lisans derecesi elde ederler.

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler; lise diploması, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ilk basamağı YGS 6 puan türü ile alınacaktır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay geçiş ile gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim
Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; Yüksekokulun oluşturduğu komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır. Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir. Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenci 4 yıllık eğitim süresini 240 AKTS kredisi alarak tamamlamalıdır. Bu derece, öğretim planında yer alan bütün teorik ve uygulamalı dersleri ve 90 işgünlük staj dönemini başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir. Dokuz Eylül Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 33. maddesine göre, öğrencinin öğretimini başarı ile bitirerek diploma alabilmesi için genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve bütün derslerden başarılı olması gerekmektedir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Yüksekokulumuzun Uluslararası Ticaret Bölümü; küresel pazarlarda ülkemizin dış ticaret hedeflerine ulaşmasını sağlayabilecek, uluslararası ticaretin ilke ve kurallarını bilen, fırsatları ve tehditleri gören ve yöneten, rekabetçi, dinamik, bulunduğu ortama değer katabilen nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Uluslararası ticaretin kazandığı yeni boyutları ve rekabetçi küresel pazarların önem kazanması, bölümün kurulmasında ve şekillenmesinde başlıca etken olmuştur. Ülkemizin ve Türk firmalarının bu rekabet ortamında, dünya ekonomisi içinde layık olduğu yeri alması; güçlü bir ekonomiye sahip olabilmesi kadar, uluslararası ticaret alanında yetişmiş uzman elemanların varlığına da bağlıdır.
Bölümün temel eğitim-öğretim konuları arasında yönetim ve organizasyon, ekonomi, muhasebe ve finans, pazarlama, hukuk, yer almaktadır. Alan dersleri ise uluslararası ticaret ve ekonomik ilişkiler, pazarlama, uluslararası finansman, lojistik yönetimi, uluslararası ekonomi ve ticaret mevzuatı, uluslararası örgütler, ithalat ve ihracat yönetimi, fuarlar, serbest bölge uygulamaları, müzakere ve pazarlık teknikleri gibi konuları kapsamaktadır. Bölümün akademik programı, öğrencilere uluslararası ticarete ilişkin gerekli teorik ve pratik donanımı kazandıracak şekilde tasarlanmıştır.
Bunun dışında öğrenciler, yurt içinde Farabi, yurt dışında ise Erasmus Programı kapsamında çeşitli Avrupa üniversitelerinde bir veya iki yarıyıl değişim programlarından yararlanabilecektir.

Temel Program Kazanımları

1   Uluslararası işletmecilik ve ticaretin temelini oluşturan disiplinlerden (iktisat, hukuk, sosyoloji, işletme) yararlanabilmek ve bu disiplinlerin temel bilgilerine sahip olmak.
2   Uluslararası işletmecilik ve ticarete ilişkin konularda görüş, tavsiye ve çözüm önerilerini, nicel ve nitel verilerle İngilizce ve Türkçe, sözlü ve yazılı olarak destekleyerek ilgili paydaşlarla paylaşabilmek.
3   İngilizce konuşabilmek ve yazabilmek.
4   Bilgisayar becerilerini ileri düzeyde kullanabilmek.
5   Gerek takım üyesi, gerek birey olarak çok boyutlu sorunlara çözüm getirmek üzere sorumluluk alabilmek.
6   Edinilen bilgi, beceri ve yeterlilikleri mesleki ve sosyal alanda kullanabilmek.
7   Uluslararası işletmecilik ve ticarete ilişkin verilerin toplanması, yorumlanması, yayılması ve uygulanması süreçlerinde etik ve sosyal değerlere uygun davranabilmek.
8   Uluslararası işletmecilik ve ticaret alanındaki verileri, kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle değerlendirebilmek ve yorumlayabilmek.
9   Uluslararası rekabetin gereklerini ve farklı ülkelerin kendine özgü işletme uygulamalarını kavrayabilmek.
10   Uluslararası işletmecilik, iktisat ve ticaretin temellerinin yanı sıra seçilecek bir alanda uzmanlaşmaya yönelik olarak özellikle ithalat-ihracat uygulamaları, uluslararası ekonomik kuruluşlar ve uluslararası para ve sermaye piyasalarının işleyişi konularında yeterli ve güncel bilgiye sahip olabilmek.
11   Uluslararası (tüketici ve sanayi malları) pazarlarının gerekliliklerinin tamamen farkında olarak finans, yönetim, üretim ve pazarlama konularında, özellikle de uluslararası iş çevrelerini etkileyen kriz dönemlerinde strateji geliştirebilmek ve çabuk karar verebilmek.
12   Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bir yönetici ve girişimcide bulunması gereken liderlik ve yönetim yetkinliklerine sahip olabilmek.
13   Teknoloji, yaratıcılık ve yenilikçiliğe odaklanarak çok boyutlu ve analitik düşünebilmek.
14   İngilizce dışında ikinci bir yabancı dilde anlama, konuşma ve yazma becerilerine sahip olabilmek.
15   Kararlı ve özdisiplinli bir biçimde müzakere tekniklerinden etkin olarak yararlanabilmek.

Mezunların İstihdam Profilleri

Uluslararası Ticaret Bölümü mezunları, benzer fakülte mezunlarının çalıştığı kamu ve özel sektör kurumlarının yanı sıra, ulusal ve uluslararası ticari ve ekonomik örgüt ve birliklerde, gümrük idarelerinde, Türkiye nin ve diğer ülkelerin ekonomi müşavirliklerinde, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve bağlı iç ve dış örgütlerinde, ticaret ataşeliklerinde, serbest bölgeler ve kalkınma ajansları gibi kamu ve özel sektör kurumlarında ve her türlü firmada çalışma olanaklarına sahip olacaklardır

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci düzey programlara başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Uluslararası Ticaret Bölümünde öğrenciler 56 zorunlu dersi ve tercih edecekleri 8 adet seçmeli dersi başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin/seçmeli derslere oranı 216 / 24 AKTS dir. Öğrenci beş, altı, yedi ve sekizinci yarıyıllarda ikişer adet seçmeli ders almak zorundadır. Programdaki dersler dönemlik olup hiçbir ders için ön koşul bulunmamaktadır. Stajlar konusunda Yüksekokul?un Staj Yönergesi esas alınır. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde her öğrencimizin mezuniyet şartı içerisinde yer alan staj yani işyeri uygulamaları, öğrencilerimizin eğitimlerini aldıkları programlara uygun olarak seçilen kuruluşlarda belli bir süre çalışarak edindikleri iş deneyimidir. Bu süre okulumuz yönetmeliğine bağlı olarak 90 iş günü olacak şekilde karara bağlanmıştır. Staj, öğrencilerimize iş hayatını tanıma ve programlarında eğitimlerini aldıkları teorik bilgilerin uygulama alanlarını görme fırsatı sunmaktadır. Yüksekokul öğrencilerinin sektörlerle tanıştıkları dönemler genellikle staj dönemleri olmaktadır. Öğrencilerimizin bu tanışma ile elde edecekleri yararlar arasında; Teorik bilgilerini uygulamaya koymak, alanlarında beceri kazanma, gerçek bir çalışma ortamında ilgi duydukları kariyer alanlarını saptayabilme ve çalışma alanlarına uygunluğunu tespit edebilme, ileride çalışmak istedikleri alanlar için temel becerileri kazanma ve sahip olduklarını da geliştirme, iş hayatları boyunca karşılaşabilecekleri muhtemel sorunlar karşısında pratiklik ve vizyon edinme, staj yerlerindeki örgütsel ilişkilere ve işbirliğine alışmak, iş yeri çalışanlarıyla etkili iletişim sağlama, yönetim ve idarede aktif olma becerisi sağlamaktır. İleride karşılaşabilecekleri potansiyel işverenleri ile iletişim kurmalarını sağlayarak önemli iş referansları edinmelerini, yani geleceklerine yatırım yapmalarını sağlayacaktır. Son olarak stajlar, iş hayatında deneyim kazanıldığının göstergesi olarak işverenlere güven telkin etmektedir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 UBY 1001 İKTİSADA GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 UBY 1003 İŞLETME YÖNETİMİ I ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 UBY 1005 SOSYAL PSİKOLOJİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 6 UBY 1007 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI ZORUNLU 3 0 0 4
G 7 UBY 1011 İŞLETME MATEMATİĞİ I ZORUNLU 3 0 0 5
G 8 YDİ 1005 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 4 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 UBY 1002 MAKRO İKTİSAT ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 UBY 1004 İŞLETME YÖNETİMİ II ZORUNLU 3 0 0 5
B 5 UBY 1006 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI ZORUNLU 3 0 0 5
B 6 UBY 1012 İŞLETME MATEMATİĞİ II ZORUNLU 3 0 0 5
B 7 UBY 1014 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ZORUNLU 3 0 0 3
B 8 YDİ 1004 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 4 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 UAT 2003 UYGULAMALI İSTATİSTİK I ZORUNLU 3 0 0 3
G 2 UAT 2007 GENEL MUHASEBE I ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 UAT 2015 STAJ I ZORUNLU 0 0 0 5
G 4 UAT 2021 YABANCI DİL III ZORUNLU 4 0 0 4
G 5 UAT 2023 PAZARLAMA İLKELERİ I ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 UAT 2025 ÜRETİM VE İŞLEMLER YÖNETİMİ I ZORUNLU 3 0 0 3
G 7 UBY 2001 MİKRO İKTİSAT ZORUNLU 3 0 0 3
G 8 UBY 2003 BORÇLAR HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 UAT 2002 UYGULAMALI İSTATİSTİK II ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 UAT 2004 GENEL MUHASEBE II ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 UAT 2016 STAJ II ZORUNLU 0 0 0 5
B 4 UAT 2020 YABANCI DİL IV ZORUNLU 4 0 0 4
B 5 UAT 2022 PAZARLAMA İLKELERİ II ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 UAT 2024 ÜRETİM VE İŞLEMLER YÖNETİMİ II ZORUNLU 3 0 0 3
B 7 UBY 2004 ULUSLARARASI İKTİSAT ZORUNLU 3 0 0 3
B 8 UBY 2007 YÖNETİM VE ORGANİZASYON ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 UAT 3001 YÖNETİM MUHASEBESİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 2 UAT 3005 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 UAT 3009 MESLEKİ YABANCI DİL I ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 UAT 3025 STAJ III ZORUNLU 0 0 0 5
G 5 UAT 3027 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ I ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 UBY 2002 TİCARİ İŞLETME HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 UAT 3011 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI SEÇMELİ 3 0 0 3
G 2 UAT 3015 DAĞITIM KANALLARI SEÇMELİ 3 0 0 3
G 3 UBY 3005 FRANSIZCA I SEÇMELİ 3 0 0 3
G 4 UBY 3007 ALMANCA I SEÇMELİ 3 0 0 3
G 5 UBY 3009 RUSÇA I SEÇMELİ 3 0 0 3
G 6 UBY 4009 GİRİŞİMCİLİK SEÇMELİ 3 0 0 3
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 UAT 3010 MESLEKİ YABANCI DİL II ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 UAT 3012 STAJ IV ZORUNLU 0 0 0 5
B 3 UAT 3034 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ II ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 UAT 3036 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 5 UAT 3038 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 6 UBY 3012 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 UAT 3020 ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 3
B 2 UAT 3022 ÇAĞDAŞ YÖNETİM UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 3
B 3 UAT 3024 MÜZAKERE STRATEJİLERİ VE TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 3
B 4 UAT 3032 KÜRESEL TİCARİ ANALİZLER SEÇMELİ 3 0 0 3
B 5 UBY 3004 FRANSIZCA II SEÇMELİ 3 0 0 3
B 6 UBY 3006 ALMANCA II SEÇMELİ 3 0 0 3
B 7 UBY 3008 RUSÇA II SEÇMELİ 3 0 0 3
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 UAT 4003 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 UAT 4011 MESLEKİ YABANCI DİL III ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 UAT 4035 ULUSLARARASI PAZARLAMA ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 UAT 4037 ULAŞTIRMA İŞLEMLERİ VE YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 UAT 4039 YÖNETİM EKONOMİSİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 UAT 4041 İŞLETME FİNANSI ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 UAT 4013 ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI SEÇMELİ 3 0 0 3
G 2 UAT 4015 ULUSLARARASI TİCARETTE KALİTE SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 3
G 3 UAT 4017 DEPO YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 3
G 4 UAT 4019 TAŞIMA HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 3
G 5 UAT 4021 ULUSLARARASI ENTEGRASYONLAR SEÇMELİ 3 0 0 3
G 6 UBY 4001 FRANSIZCA III SEÇMELİ 3 0 0 3
G 7 UBY 4003 ALMANCA III SEÇMELİ 3 0 0 3
G 8 UBY 4005 RUSÇA III SEÇMELİ 3 0 0 3
G 9 UBY 4007 İŞ ETİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 3
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 UAT 4002 ULUSLARARASI FİNANS ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 UAT 4006 ULUSLARARASI TİCARETTE ÖRNEK OLAY İNCELEMELERİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 UAT 4008 E- TİCARET ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 UAT 4012 MESLEKİ YABANCI DİL IV ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 UAT 4036 GÜMRÜK MEVZUATI VE UYGULAMALARI ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 UBY 4008 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 UAT 4014 DENETİM SEÇMELİ 3 0 0 3
B 2 UAT 4016 LİMAN VE TERMİNAL İŞLEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 3
B 3 UAT 4018 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 3
B 4 UAT 4020 MÜSTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 3
B 5 UAT 4022 PAZARLAMA STRATEJİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 3
B 6 UAT 4038 TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 3
B 7 UBY 4002 FRANSIZCA IV SEÇMELİ 3 0 0 3
B 8 UBY 4004 ALMANCA IV SEÇMELİ 3 0 0 3
B 9 UBY 4006 RUSÇA IV SEÇMELİ 3 0 0 3
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 ERA 3501 HİJYEN VE SANİTASYON SEÇMELİ 3 0 0 3
H 2 ERA 3502 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 3 ERA 3503 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM SEÇMELİ 3 0 0 3
H 4 ERA 3504 TÜRK MUTFAĞI SEÇMELİ 0 0 3 5
H 5 ERA 3505 BESLENME İLKELERİ SEÇMELİ 3 0 0 3
H 6 ERA 3506 ULUSLARARASI PAZARLAMA SEÇMELİ 3 0 0 3
H 7 ERA 3507 E-TİCARET SEÇMELİ 3 0 0 4
H 8 ERA 3508 İŞ ETİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 3
H 9 ERA 3509 İŞLETMELERDE İLETİŞİM SEÇMELİ 3 0 0 5
H 10 ERA 3510 YENİLİKÇİLİK YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 11 ERA 3511 GİRİŞİMCİLİK SEÇMELİ 3 0 0 6
H 12 ERA 3512 DESTİNASYON PAZARLAMA SEÇMELİ 3 0 0 6
H 13 ERA 3513 FİNANSAL YÖNETİM SEÇMELİ 3 0 0 6
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formu nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin ve Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları nın ilgili maddeleri uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci 4 yıllık eğitim süresini 240 AKTS kredisi alarak tamamlamalıdır. Bu derece, öğretim planında yer alan bütün teorik ve uygulamalı dersleri ve 90 işgünlük staj dönemini başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir. Dokuz Eylül Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 33. maddesine göre, öğrencinin öğretimini başarı ile bitirerek diploma alabilmesi için genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve bütün derslerden
başarılı olması gerekmektedir. Ayrıca öğrencinin bir üst yıldan ders alabilmesi için 1.80 not ortalamasını tutturması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ünüvar
E-posta : mustafa.unuvar@deu.edu.tr
Telefon: +90 232 743 51 10
Faks: +90 232 743 56 45
Adres: Turabiye Mah. Beyler Cad. No.2 35460 Seferihisar - İZMİR