DERECE PROGRAMLARI

: İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Kamu ve özel sektörde yapılan çalışmalarda, verimliliği sağlamak için İş sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemlerinde belirtilen esaslara göre çalışmak oldukça önemli hale gelmiştir. Ülkemizde güncel olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda iş güvenliği odaklı çalışmaların yapılması önerilmektedir. İş güvenliği alanında uzmanlaşmış kişilerin sayısının artması, iş sağlığı ve güvenliği kültürü ile iş güvenliği odaklı çalışmaların yayılmasını sağlayacaktır. Buradan yola çıkarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2016-2017 öğretim yılının Güz yarıyılından itibaren eğitime başlayan anabilim dalında eğitim-öğretim devam etmektedir. Eğitim dilinin İngilizce destekli Türkçe olduğu anabilim dalında 3 profesör, 7 doçent, 3 yardımcı doçent görev almaktadır.

Kazanılan Derece

İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması, minimum 80/100 veya 3/4 genel not ortalaması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanda en az 60 puan, Enstitü giriş sınavından en az 70 puan, YDS sınavından en az 60 puan veya YÖK tarafından tanınan sınavlardan eşdeğer puan

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora programı disiplinler arası bir programdır. Bu programın amacı, çalışma hayatında mesleğini icra edecek ve eden yükseköğretim mezunlarına doktora yapma imkânı sunmaktır. Uygulanacak eğitim ve öğretim ile öğrencilerde proaktif yaklaşımlı iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşması sağlanacaktır.

Temel Program Kazanımları

1   İşyeri ortam faktörleri, çalışma koşulları ve korunma ilkeleri ile ilgili kapsamlı ve güncel bilgilere sahiptir.
2   İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatı bilir, güncel kalmak için takip eder.
3   Risk analizi konusunda bilgi sahibi olur.
4   İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda araştırma yöntemleri ve araştırmalarda kullanılan istatistik yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
5   İş Sağlığı ve Güvenliği alanında edindiği bilgi ve becerilerine uygun yöntemler ve araçlar kullanarak çeşitli sektörlerde çalışanların sağlık ve güvenlik sorunlarını tespit etme, çözüm önerileri üretme, program geliştirme, yürütme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
6   İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları tanır ve bilir.
7   İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda disiplinlerarası etkileşimi kavrar, alana ilişkin sorunların tespiti ve çözümünde ekip çalışmasına katılır ve bilgi paylaşımında bulunur.
8   İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yaptığı çalışmalarda ve tüm akademik çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelere uygun davranır.
9   İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki öncelikli konularda araştırma ve sunum yapar, rapor haline getirir.

Mezunların İstihdam Profilleri

İş Güvenliği Uzmanlık belgeleri az tehlikeli işler (C Belgesi), tehlikeli işler (B Belgesi) ve çok tehlikeli işler (A Belgesi) olmak üzere üç türdür. Bu belgelere sahip teknik elemanlar belge sınıflarına göre kamu ve özel sektörde İş Güvenliği Uzmanı olarak az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde görev yapabilirler. Mevcut Yönetmeliklere göre İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında, yüksek lisans yapmış kişilere B sınıfı, doktora yapmış kişilere A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınava girme hakkı verilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. Öğrencinin danışmanının onayı ile MAT 5001 Applied Mathematics veya MAT 5002 Numerical and Approximate Methods veya ISG 5005 İş Sağlığı ve Güvenliği için İstatistiksel Yöntemler derslerinden birini zorunlu olarak alması gerekir. Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu ders danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FBE 6666 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 ISG 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ISG 6094 DOKTORA SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 5
G 2 ISG 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ISG 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ISG 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ISG 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ISG 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ISG 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 1 MIN 5049 MADEN HUKUKU VE MADENLERDE İŞ GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 4
Z 2 IND 5045 RİSK DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 3 MAT 5101 UYGULAMALI MATEMATİK SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 4 ISG 5047 İŞ VE SAĞLIK İLİŞKİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 5 ISG 5043 YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 6 ISG 5041 ENDÜSTRİYEL KAZALARDA ACİL DURUM EYLEM PLANLARI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 7 ISG 5039 ULAŞIM MÜHENDİSLİĞİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 8 ISG 5037 MESLEK ETİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 9 ISG 5035 FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 10 ISG 5045 ENDÜSTRİDE TOZ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 11 KIM 5103 ENDÜSTRİYEL KİMYASALLARIN TOKSİK ETKİLERİ VE İLGİLİ KURALLAR SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 12 ISG 5005 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 13 ISG 5029 KAPALI ALAN ÇALIŞMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 14 ISG 5027 ELEKTRİK İŞ GÜVENLİĞİ VE MÜHENDİSLİK KONTROLLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 15 ISG 5025 TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 16 ISG 5021 ÖRNEKLEME, ÇEVRE LABORATUVARLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ VE HİJYEN SEÇMELİ 1 2 0 6
Z 17 ISG 5023 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE TİTREŞİM VE GÜRÜLTÜ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 18 ISG 5019 ARITMA TESİSLERİNDE RİSK FAKTÖRLERİ VE RİSK YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 19 ISG 5007 KİŞİSEL KORUYUCU GİYSİ VE DONANIMLARI SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 20 ISG 5011 MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ KAZALARI VE ANALİZLERİ SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 21 ISG 5013 ERGONOMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 22 ISG 5015 ZARARLI KİMYASALLAR İÇİN RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 23 ISG 5017 TEHLİKELİ KİMYASALLAR, GÜVENLİ KULLANIMLARI, DEPOLANMALARI VE ATIK YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 24 ISG 5018 KİMYA LABORATUVARINDA GÜVENLİK SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 25 MAT 5102 NUMERİK VE YAKLAŞIK YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 26 ISG 5014 MSDS FORMLARININ HAZIRLANMASI VE ANLAŞILMASI SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 27 ISG 5012 BİYOGÜVENLİK SEÇMELİ 2 2 0 8
Z 28 ISG 5008 YERALTI MADENCİLİĞİNDE İŞ GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 29 ISG 5006 AÇIK İŞLETME MADENCİLİĞİNDE İŞ GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 30 ISG 5004 ENDÜSTRİYEL İŞ GİYSİLERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER, STANDARTLAR VE TEST YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 31 ISG 5028 KİMYA ENDÜSTRİSİNDE ÜÇLÜ SORUMLULUK SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 32 ISG 5034 MÜHENDİSLİKTE YIKIMSAL HATALAR SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 33 ISG 5010 MİNERAL ENDÜSTRİSİNDE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 34 ISG 5022 KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 35 ISG 5036 İŞYERİ YANGIN GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 36 ISG 5032 GÜVENLİK, SAĞLIK VE ÇEVRESEL KORUNMA SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 37 ISG 5030 ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 38 ISG 5020 RADYASYON İŞ VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 39 ISG 5002 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 40 ISG 5016 KATI ATIK TESİSLERİNDE RİSK FAKTÖRLERİ VE RİSK YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Üçüncü devre (Doktora Derecesi) Programı dersler (en az 67 AKTS), Ph. D. Seminar (5 AKTS), Ph. D. Research (18 AKTS) / Ph. D. Thesis (150 AKTS), tez önerisi, doktora yeterlik sınavı ve tez sınavı olmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağırlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı : Doç.Dr.Bayram KAHRAMAN
E-Posta : bayram.kahraman@deu.edu.tr
Telefon : +90 (232) 301 75 21
Web : www.fbe.deu.edu.tr/department/isg/
Posta Adresi : DEÜ Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Tınaztepe Kampüsü 35160 Buca/İZMİR