DERECE PROGRAMLARI

: Deniz Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (GMİM) Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulunun bir birimi olarak 2006 yılında kuruldu. Lisans eğitimine 2006-2007 akademik yılında başladı. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu 2009 yılında Denizcilik Fakültesine dönüşmüştür. Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı Deniz Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği tezli yüksek lisans programı 2012-2013 akademik yılında açıldı.
Deniz Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans programı, mühendislik, lojistik ve ulaştırma, makine, çevre, deniz ve gemi teknolojileri mühendisliği alanlarını entegre ederek, işletmelerin küresel pazarlarda deniz ulaştırma yeteneklerinin planlanması, uygulanması ve yönetiminde liderlik rolü oynayacak, inovasyon, ar-ge ve teknolojik yeniliklerin uygulanması alanında yetkin mühendislerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır.
2016-2017 akademik yılından itibaren Deniz Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği Doktora Programı ile birlikte, bu alanda uzmanlaşmış bireyleri sektöre kazandırmak ve bilimsel çalışmalara katkı vermek hedeflenmiştir.

Kazanılan Derece

Deniz Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması, minimum 80/100 veya 3/4 genel not ortalaması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanda en az 60 puan, Enstitü giriş sınavından en az 70 puan, YDS sınavından en az 60 puan veya YÖK tarafından tanınan sınavlardan eşdeğer puan.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, toplam 240 AKTS

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programda Denizcilik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği, Makina Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği gibi farklı disiplinlerden öğretim üyeleri ders vermektedir.

Yüksek lisans öğrencilerimiz eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bölümümüzdeki aşağıdaki laboratuvarlardan faydalanabilmektedir:
Termodinamik ve Soğutma-İklimlendirme Laboratuarları
Elektroteknoloji Laboratuarı
Dizel Makine Laboratuarı
Gemi Makineleri Laboratuarı
Hidrolik-Pnömatik Laboratuarı
Makina Dairesi Simülatörü Laboratuarı
Köprüstü Seyir ve Modelleme Simülatörü Laboratuarı
Çok Fonsiyonlu Simulasyon Laboratuarı
Haberleşme Laboratuarı
Sıvı Yük Elleçleme Simülatörü Laboratuarı
Elekronik Seyir Sistemleri Simülatörü Laboratuarı

Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %30

Temel Program Kazanımları

1   Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri derecede uygulama becerisi kazanmalıdır.
2   Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını ileri düzeyde analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmalıdır.
3   İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci ileri seviyede tasarlama becerisi kazanmalıdır.
4   Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisini ileri düzeyde kazanmalıdır.
5   Deniz Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği problemlerini ileri düzeyde tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmalıdır.
6   İleri düzeyde mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmalıdır.
7   Etkin iletişim kurma becerisini ileri düzeyde kazanmalıdır.
8   Deniz Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği çözümlerinin; evrensel, ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlama yetkinliğini ileri düzeyde kazanmalıdır.
9   Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği becerisini ileri derecede kazanmalıdır.
10   Çağın sorunları hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olmalıdır.
11   Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları ileri düzeyde kullanma becerisi kazanmalıdır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlarımız Denizcilik Endüstrisinin farklı alanlarında ve ilgili kamu kuruluşlarında orta ve üst düzey yönetici olarak görev alabileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. Öğrencinin danışmanının onayı ile MAT5001 Applied Mathematics (3 0 0) dersini zorunlu olarak alması gerekir. Ancak Yüksek Lisans öğrenimi esnasında alınmış olması halinde zorunlu değildir. Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu ders danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir. Doktora öğrencilerinin derslerini tamamlama süresi olan 4 yarıyıl içinde olmak kaydı ile FBE kodlu "Doktora Programları Ortak Zorunlu Seçmeli Dersler"den kredisiz olarak en az iki ders alıp bu dersleri (B) notu ile başarmaları gerekir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAT 5101 UYGULAMALI MATEMATİK ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FBE 6666 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 MTE 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MTE 6094 DOKTORA SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 5
G 2 MTE 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MTE 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MTE 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MTE 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MTE 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MTE 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 1 IND 5027 SİSTEM BENZETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 2 DDD 6031 GEMİ KURTARMA YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
Z 3 MTE 5019 DENİZ ÇEVRESİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 4 MTE 5015 GEMİ MAKİNELERİNİN İŞLETME VE OTOMASYONU SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 5 DDD 6003 DENİZ ULAŞTIRMASINDA SEYİR EMNİYETİ TASARIMI VE PLANLAMASI SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 6 MTE 5041 PROJE RİSK YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 7 MTE 5039 DENİZ ULAŞTIRMA BİLGİ SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 8 MTE 5037 GEMİLERDE GÜÇ ÜRETİM SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 9 MTE 5033 DENİZ ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİNDE OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 10 MTE 5029 GEMİLERDE ENERJİ KAYNAKLARI VE VERİMLİLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 11 MTE 5027 İLERİ ÖLÇÜM TEKNİKLERİ VE VERİ ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 12 MTE 5031 DENİZ ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 13 MTE 5005 GEMİ PERFORMANSI VE YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 14 MTE 5025 GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİNDE MALZEME BİLİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 15 MTE 5023 GEMİ MAKİNALARI SİSTEM TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 16 MTE 5021 DENİZ ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİNDE SİSTEM DİNAMİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 17 MTE 5030 DENİZCİLİKTE ÇEVRESEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 18 MTE 5028 MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNDE GÜVENİLİRLİK, KULLANILABİLİRLİK VE BAKIM SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 19 MTE 5026 YENİ NESİL GEMİ SEVK SİSTEMİ DİZAYNI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 20 MTE 5024 DENİZ ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİNDE İNSAN FAKTÖRÜ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 21 MTE 5006 DENİZ ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİNDE RİSK ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 22 MTE 5042 ENERJİ ULAŞTIRMASINDA ROTA OPTİMİZASYONU SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 23 MTE 5010 DENİZCİLİKTE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 24 MTE 5040 SÜRDÜRÜLEBİLİR DENİZ ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 25 MTE 5034 DENİZ ULAŞTIRMASI SİSTEM TEKNOLOJİLERİNDE GELİŞMELER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 26 MTE 5032 GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİNDE OPERASYONEL VERİMLİLİK SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 27 MTE 5022 ULAŞIM AKIM MODELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 28 MTE 5018 DENİZ ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 29 MTE 5014 İÇTEN YANMALI MOTORLAR ANALİZİ VE YENİ TEKNOLOJİLER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 30 MTE 5038 TEHLİKELİ MADDE OPERASYONLARI MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 8
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Üçüncü devre (Doktora Derecesi) Programı dersler (en az 67 AKTS), Ph. D. Seminar (5 AKTS), Ph. D. Research (18 AKTS) / Ph. D. Thesis (150 AKTS), tez önerisi, doktora yeterlik sınavı ve tez sınavı olmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağırlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı : Prof.Dr. Güldem Cerit
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Bölüm Başkan Vekili
Tınaztepe Yerleşkesi, 35160, Buca, İzmir
Tel :+ 90 232 412 88 08
e-posta: güldem.cerit@deu.edu.tr