DERECE PROGRAMLARI

: Özel Eğitim Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Kazanılan Derece

Özel Eğitim Doktora

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması. Minimum ortalama 80/100 veya 3/4, ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ndan ilgili alanlarda en az 70 puan, UDS/KPDS yabancı dil sınavlarından en az 60 puan veya TOEFL/ IELTS/ vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 70 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Doktora Programları, öğrencilere bu alanlarda; (a) bağımsız araştırma yapma, (b) bilimsel gelişmeleri yorumlama, (c) bilimsel gelişmelere katkıda bulunma ve (d) mesleki kariyerini lider olarak sürdürme yeterliklerinin kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
2   Alanın ilişkili olduğu çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar, uzmanlık bilgilerini yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirmesinde sonuçlara ulaşır.
3   Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşır ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar.
4   Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; bu noktada özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.
5   Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
6   Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayla bilime katkıda bulunur.
7   Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
8   Özgün ve disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapar.
9   Çalışmalarını bağımsız veya bir takım üyesi olarak yürütür.
10   Yaratıcı ve eleştirel düşünür; sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili doktora derecesi, mezunlarına mesleklerini icra edebilmek için gerekli olan hak ve imtiyazları sağlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBE 6039 EĞITIM ÇALIŞMALARINI ANLAMA SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 ÖEP 6027 OTIZMLI BIREYLERDE SOSYAL ETKILEŞIM VE ZIHIN KURAMI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 3 EBE 6037 YAŞAM BOYU GELIŞIM: OKUL UYGULAMALARINA PSIKOSOSYAL YANSIMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 ÖEP 6005 ÜSTÜN ZEKâLILAR İÇIN DOĞA ETKINLIKLERI TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 ÖEP 6025 ERKEN ÇOCUKLUK ÖZEL EĞITIMINDE (EÇÖE) HIZMET MODELLERI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 6 ÖEP 6023 ERKEN ÇOCUKLUK ÖZEL EĞITIMINDE EBEVEYN-ÇOCUK ETKILEŞIMI VE İLGILI MÜDAHALELER SEÇMELİ 3 0 0 7
G 7 ÖEP 6003 ÖZEL EĞITIMDE AILE DANIŞMANLIĞI ZORUNLU 3 0 0 7
G 8 ÖEP 6001 ÖZEL EĞITIMDE BIREYSELLEŞTIRILMIŞ PLANLAMA TEKNIKLERI ZORUNLU 3 0 0 8
G 9 ÖEP 6031 ÇOK ENGELLI ÇOCUKLAR İÇIN ÖĞRETIMIN DÜZENLENMESI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 10 ÖEP 6029 ÖĞRENME GÜÇLÜKLERI, DIKKAT EKSIKLIĞI VE HIPERAKTIVITEDE YENI ARAŞTIRMA KONULARI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 11 EBE 6033 GELIŞIM VE ÖĞRENME SEÇMELİ 3 0 0 6
G 12 ÖEP 6021 ÜSTÜN ZEKâLILAR EĞITIMINDE İLKOKUL VE ORTAOKULDA MATEMATIK EĞITIMI SEÇMELİ 3 0 0 6
G 13 ÖEP 6019 ÜSTÜN ZEKâLILAR EĞITIMINDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 8
G 14 ÖEP 6017 ÖZEL GEREKSINIMLI BIREYLERDE YETIŞKINLIK DÖNEMI VE MESLEKI EĞITIM SEÇMELİ 3 0 0 8
G 15 EBE 6041 ÖĞRENME STRATEJILERI VE BECERILERI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 16 ÖEP 6015 BEYNIN YAPISAL VE İŞLEVSEL DURUMU, BILIŞ VE ZEKâ İLE İLIŞKISI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 17 ÖEP 6013 ÖZEL GEREKSINIMLI BIREYLERDE ÇOK MODLU DUYUSAL UYARILMA SEÇMELİ 3 0 0 7
G 18 ÖEP 6009 DUYUSAL ENGELLI BIREYLERDE BILIŞSEL SÜREÇLER VE BEYIN DINAMIĞI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 19 ÖEP 6011 ZEKâ VE BELLEĞIN DINAMIK SÜREÇLERI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 20 ÖEP 6022 ÖZEL EĞITIMDE ÖĞRENME SÜREÇLERI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 21 ÖEP 6020 GÖRME YETERSIZLIĞI OLAN BEBEKLER VE KÜÇÜK ÇOCUKLARDA GELIŞIM VE İLGILI MÜDAHALELER SEÇMELİ 3 0 0 7
B 22 ÖEP 6018 ERKEN MÜDAHALEDE DEĞERLENDIRME VE PROGRAM GELIŞTIRME SEÇMELİ 3 0 0 8
B 23 ÖEP 6016 SINIF ORTAMINDA YARATICILIĞIN GELIŞTIRILMESI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 24 ÖEP 6014 ÜSTÜN YETENEKLI ÇOCUKLAR İÇIN AKTIF ÖĞRENME YÖNTEM VE TEKNIKLERI SEÇMELİ 3 0 0 7
B 25 ÖEP 6012 ÜSTÜN ZEKâLILARIN EĞITIMINDE MATEMATIK-FEN-MÜHENDISLIK-TEKNOLOJI ODAKLI PROGRAM GELIŞTIRME SEÇMELİ 3 0 0 8
B 26 ÖEP 6010 ÖĞRENME GÜÇLÜKLERI EĞITIM VE SAĞALTIMLARI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 27 ÖEP 6008 ÜSTÜN ZEKâLILAR EĞITIMINDE İLERI MATEMATIK EĞITIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 28 ÖEP 6000 ÖZEL EĞITIM VE DISIPLINLERARASI ARAŞTIRMALAR ZORUNLU 3 0 0 8
B 29 ÖEP 6006 ÜSTÜN ZEKâLI BIREYLERIN ÖĞRENMELERINDE BILIŞSEL SÜREÇLER SEÇMELİ 3 0 0 8
B 30 ÖEP 6004 ÜSTÜN ZEKâLILAR İÇIN FEN ETKINLIKLERI TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 31 EBE 6036 BILIM FELSEFESI VE ETIĞI ZORUNLU 3 0 0 5
B 32 EBE 6034 ÖĞRETIMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDIRME SEÇMELİ 3 2 0 6
B 33 EBE 6030 LISANSÜSTÜ ÖĞRENCILER İÇIN AKADEMIK YAZMA SEÇMELİ 3 0 0 5
B 34 EBE 6016 ÖĞRETMEN EĞITIMINDE EYLEM ARAŞTIRMASI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 35 ÖEP 6196 SEMINER SEMİNER 0 3 0 3
B 36 EBE 6000 PROGRAM GELIŞTIRME VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 37 EBE 6012 ARAŞTIRMALARDA İSTATISTIKSEL ANALIZLER SEÇMELİ 3 0 0 5
B 38 ÖEP 6026 TEK DENEKLI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 39 ÖEP 6024 ENGELLILIK VE CINSEL DAVRANIŞ SORUNLARI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 40 ÖEP 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 156
G 41 ÖEP 6198 UZMANLIK ALANI DERSI UZMANLIK 3 0 0 4

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.
Öğrencilerin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmesi için teorik derslerin %70'ine devam etmiş olmaları gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine bakınız.
http://www.edu.edu.tr/DEUWeb/Icerik.php KOD = 13260

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)