DERECE PROGRAMLARI

: Uluslararası İlişkiler (UOLP-SUNY- Albany)

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

1992 yılında kurulan Uluslararası İlişkiler Bölümü, uluslararası ilişkiler dinamiklerine ve siyasi gelişmelere bilimsel bir anlayışla yaklaşabilen, eleştirel ve analitik düşünme becerisini yetkin kullanabilen, yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, etik değerleri benimseyen, ortak çalışmaya ve demokratik katılıma yatkın öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

Dokuz Eylül Üniversitesi ve SUNY Albany Üniversitesi Uluslararası Ortak Lisans Programı mezunları her iki üniversiteden Uluslararası İlişkiler Lisans derecesi almaya hak kazanacaklardır.

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması, ulusal öğrenci seçme sınavı ile yerleştirme yapılmış olması, DEU Yabancı Diller Y.O. İngilizce Yeterlilik Testi (en az 80) ya da TOEFL (internet tabanlı, en az 70) ya da eşdeğeri. İngilizce dil gerekliliklerini karşılayan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf tutulacaklardır. Eğitimlerinin beşinci yarıyılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi nden SUNY Albany Kampusu na gidecek öğrencilerin TOEFL sınavından en az 79 (IBT) / 213(CBT) ya da IELTS sınavından en az 6 puan elde etmeleri gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Lisans derecesi, öğretim planından alması gereken tüm dersleri tamamlamış, toplam 240 kredisi bulunan ve en az 2.00/4.00 kümülatif not ortalamasına sahip öğrencilere verilmektedir. SUNY Albany Üniversitesinden mezun olabilmek için öğrencinin kümülatif başarı notunun 3.00/4.00 olması koşulu aranmaktadır.
Bu konudaki tüm ayrıntıların yer aldığı yasal düzenlemeler:
Dokuz Eylul University Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (madde 33,34,35)
DEU İşletme Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları (madde 33,34,35). (http://isletme.deu.edu.tr/licomas/uploads/mfm/ogrenciler/sinavuygulamaesaslari.pdf)

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Ortak Programa kayıtlı olacak öğrenciler eğitim sürelerinin ilk iki yılını Dokuz Eylül Üniversitesi nde, son iki yılını ise SUNY Albany Üniversitesi nde tamamlayacaklardır. Başlangıçtaki iki yılda öğrenciler, Dokuz Eylül Üniversitesi nde Uluslararası İlişkiler programının temel derslerini alırlarken, üçüncü ve dördüncü yıllarda SUNY Albany Üniversitesi nde eğitim göreceklerdir. Öğrenciler, dört yıllık eğitim süreci sonunda her iki Üniversiteden de lisans diploması almaya hak kazanacaklardır. Ortak Program, öğrencilere yurtdışında eğitim tecrübesi olanağı sağlamayı hedeflemektedir. Eğitim dili %100 İngilizcedir.
Bu kapsamlı ders programı sonucunda öğrencilerimiz pek çok ülkedeki siyasi olayları uluslararası ilişkiler disiplininin ana yöntemlerini kullanarak, karşılaştırma yapıp, genelleştirme imkânı veren eleştirel ve analitik beceriler geliştirebilmektedirler. Derslerimiz öğrencilerimizin çağdaş dünya siyasetinde önemli tarihi, siyasi, iktisadi ve sosyal konular üzerine bilgilenmesi, sorgulayarak ve eleştirel düşünebilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, öğrencilere kariyer olanaklarını uluslararası ilişkiler alanında çeşitlendirme imkânı sunmaktadır. Amaç, her iki saygın eğitim kurumunda öğrenim görmenin yararlarını bir araya getirerek eğitimde mükemmeliyeti sağlamaktır. Günümüz, yabancı dile ve uluslararasındaki gelişmelere hâkim, uluslararası ilişkiler alanında eğitim almış yeni nesil liderleri gerektirmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Uluslararası ilişkilerin temel aldığı diğer disiplinler hakkında (ekonomi, hukuk, sosyoloji, siyaset bilimi) bilgi sahibi olma.
2   Türkçe ve İngilizce olarak yetkililer ve kurumlar, uzmanlar veya uzman olmayanlar ile uluslararası ilişkiler alanındaki düşüncelerini ve önerilerini yazılı ve sözlü paylaşabilme.
3   En az Common European Framework of Reference- B2 düzeyinde İngilizce konuşma ve yazma becerilerine sahip olma.
4   İleri düzeyde (European Computer Driving Licence) bilgisayar/bilişim becerilerine sahip olma.
5   Takım üyesi ve/veya bireysel olarak sorumluluk alabilme.
6   Edindiği bilgi ve becerileri eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirebilme, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
7   Etik ve sosyal değerleri kavramış olma ve bunları uluslararası ilişkiler alanında bilgi toplarken, yorumlarken ve yayınlarken uygulayabilme.
8   Uluslararası ilişkiler alanında bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, yorumlayabilme, kavram ve düşünceleri değerlendirebilme.
9   Uluslararası ilişkiler ile ilgili kuramsal ve kavramsal bilgi donanımına sahip olma (olabilme), bu donanımını uygulamayla ilişkilendirerek olayları ve problemleri yorumlayabilme.
10   Uluslararası ilişkiler tarihi ile ilgili bilgilere sahip olma, bu bilgilerini uygulamayla ilişkilendirerek uluslararası olayları ve problemleri yorumlayabilme.
11   Uluslararası ilişkilerin farklı alt çalışma alanlarında bölgesel veya küresel olaylar ve problemler ilgili bilgi sahibi olma, yorum yapabilme ve bilimsel yaklaşımlar kullanarak problemlere çözüm geliştirebilme.
12   Türk iç ve dış politikası hakkında bilgi sahibi olma ve yorum yapabilme.
13   Yetkililer ve kurumlar ile iletişimde diplomatik yazışma tekniklerini kullanabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları gerek özel sektörde, gerekse kamu sektöründe çok farklı iş olanaklarına sahiptir. Özel sektörde bankalar, denetim şirketleri ve dış ticaret faaliyetleri olan işletmelerde mali uzmanlık, satış ve pazarlama ile insan kaynakları gibi alanlarda; telekomünikasyon ve medyada çalışan mezunlarımız bulunmaktadır. Dışişleri Bakanlığında meslek memuru, çeşitli devlet kurumlarında ve sivil toplum örgütlerinde AB uzmanı veya dış ticaret uzmanı olan mezunlarımız da vardır. Akademik kariyeri tercih eden mezunlarımız, yurt içi ve dışında çeşitli üniversitelerde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yürütmektedirler. Bunlardan bazıları, özellikle Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Uluslararası İlişkiler Lisans programında, uluslararası standartları sağlayabilmek için, dört farklı ders kategorisi tanımlanmaktadır. Zorunlu Fakülte Dersleri (%23): Uluslararası İlişkiler Lisans Diploma programının temel derslerini destekleyici dersler ile beceri geliştirmeyi amaçlayan derslerdir. Zorunlu Bölüm Dersleri (%19): Uluslararası İlişkiler Lisans Diploma programının temel dersleridir. Bölüm İçi Seçimlik Dersler (%58): Öğrencilerin eğilimleri doğrultusunda ilgili alanın alt dallarında yoğunlaşma sağlamayı amaçlayan derslerdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 UEC 1001 EKONOMİ I ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 UFB 1103 İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I ZORUNLU 4 0 0 4
G 5 UFB 1201 MATEMATİK ZORUNLU 4 0 0 5
G 6 UFB 1305 KARİYER GELİŞTİRME I ZORUNLU 0 2 0 1
G 7 UFB 1307 SOSYOLOJİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 8 UFB 1803 HUKUKA GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 3
G 9 UIR 1201 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 UEC 1002 EKONOMİ II ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 UFB 1104 İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ II ZORUNLU 3 0 0 3
B 5 UFB 1202 İSTATİSTİK ZORUNLU 4 0 0 5
B 6 UFB 1205 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZORUNLU 2 2 0 4
B 7 UFB 1303 İNSANLIK TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 8 UFB 1306 KARİYER GELİŞTİRME II ZORUNLU 0 2 0 1
B 9 UIR 1402 ANAYASA HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 UEC 2901 ULUSLARARASI İKTİSADIN TEMEL İLKELERİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 UFB 2103 İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ III ZORUNLU 3 0 0 3
G 3 UFB 2201 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 UIR 2103 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 UIR 2111 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEMEL KAVRAMLAR ZORUNLU 3 0 0 5
G 6 UIR 2201 SİYASİ TARİH I ZORUNLU 3 0 0 5
G 7 UIR 2401 ULUSLARARASI HUKUK I ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 UFB 2104 İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ IV ZORUNLU 3 0 0 3
B 2 UIR 2106 KARŞILAŞTIRMALI SİYASET ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 UIR 2110 DIŞ POLİTİKA ANALİZİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 UIR 2112 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 5 UIR 2202 SİYASİ TARİH II ZORUNLU 3 0 0 5
B 6 UIR 2204 MODERN SİYASİ DÜŞÜNCE ZORUNLU 3 0 0 5
B 7 UIR 2402 ULUSLARARASI HUKUK II ZORUNLU 3 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 UIR 3109 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ ÜZERİNE OKUMALAR ZORUNLU 3 0 0 6
G 2 UIR 3201 ÇAĞDAŞ SİYASİ İDEOLOJİLER ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 UIR 3302 AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ SİYASETİ ZORUNLU 3 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 24
TOPLAM:   30
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 UIR 4101 ORTA DOĞU'NUN ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEÇMELİ 3 0 0 5
H 2 UIR 4102 ORTA DOĞU SİYASETİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 3 UIR 4103 ABD DIŞ POLİTİKASI SEÇMELİ 3 0 0 6
H 4 UIR 4104 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE SEÇİLMİŞ KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 5
H 5 UIR 4105 ULUSLARARASI GÜVENLİK SEÇMELİ 3 0 0 6
H 6 UIR 4106 KÜRESELLEŞME VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEÇMELİ 3 0 0 6
H 7 UIR 4107 ULUSLARARASI SİYASİ EKONOMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 8 UIR 4108 ULUSLARARASI ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 9 UIR 4110 KARŞILAŞTIRMALI SİYASETTE DEVLET SEÇMELİ 3 0 0 6
H 10 UIR 4111 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SİYASET SEÇMELİ 3 0 0 5
H 11 UIR 4112 ORTA DOĞU'DA BÜYÜK GÜÇLER SİYASETİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 12 UIR 4113 LATİN AMERİKA SİYASETİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 13 UIR 4114 ORTA ASYA VE KAFKASYA TARİHİ VE SİYASETİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 14 UIR 4115 DEMOKRASİ VE DEMOKRATİKLEŞME SEÇMELİ 3 0 0 6
H 15 UIR 4116 BALKAN SİYASETİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 16 UIR 4117 KARŞILAŞTIRMALI SİYASETTE SEÇİLMİŞ KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 6
H 17 UIR 4118 ASYA SİYASETİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 18 UIR 4202 ULUSLARARASI SİSTEMİN TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 19 UIR 4203 KARŞILAŞTIRMALI MODERNİTELER SEÇMELİ 3 0 0 6
H 20 UIR 4204 MİLLİYETÇİLİK SİYASETİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 21 UIR 4205 TÜRK SİYASİ TARİHİNDE SEÇİLMİŞ KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 6
H 22 UIR 4206 DÜNYA SİYASETİNDE OSMANLI MİRASI SEÇMELİ 3 0 0 6
H 23 UIR 4301 AVRUPA ENTEGRASYON TEORİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 24 UIR 4302 DÜNYA SİYASETİNDE AVRUPA BİRLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 25 UIR 4303 AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 26 UIR 4304 AVRUPA BİRLİĞİ ENTEGRASYONUNDA GÜNCEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 5
H 27 UIR 4305 AVRUPA GÜVENLİK POLİTİKASI SEÇMELİ 3 0 0 5
H 28 UIR 4306 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 4
H 29 UIR 4307 AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 4
H 30 UIR 4308 AVRUPA BİRLİĞİ İÇ PAZAR HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 4
H 31 UIR 4309 AB HUKUKUNDA GÜNCEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 4
H 32 UIR 4310 AB'NİN GENİŞLEME POLİTİKASI SEÇMELİ 3 0 0 5
H 33 UIR 4402 ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 3
H 34 UIR 4408 İDARE HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 3
H 35 UIR 4409 SÖZLEŞME HUKUKUNDA SEÇİLMİŞ KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 3
H 36 UIR 4411 ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK SEÇMELİ 3 0 0 5
H 37 UIR 4413 VATANDAŞLIK VE YABANCILAR HUKUKUNDA SEÇİLMİŞ KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 5
H 38 UIR 4414 ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 5
H 39 UIR 4415 ULUSLARARASI TİCARET VE YATIRIM HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 5
H 40 UIR 4417 MEDENİ HUKUK SEÇMELİ 3 0 0 4
H 41 UIR 4502 İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI KORUNMASI SEÇMELİ 3 0 0 5
H 42 UIR 4503 DİPLOMATİK YAZIŞMA I SEÇMELİ 3 0 0 5
H 43 UIR 4504 DİPLOMATİK YAZIŞMA II SEÇMELİ 3 0 0 5
H 44 UIR 4505 DİPLOMATİK ÇEVİRİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 45 UIR 4506 YÖNLENDİRİLMİŞ ARAŞTIRMA SEÇMELİ 3 0 0 6
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme sistemine ait düzenlemeler, DEU İşletme Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında tanımlanmaktadır. (http://isletme.deu.edu.tr/licomas/uploads/mfm/ogrenciler/sinavuygulamaesaslari.pdf).
Alınan her ders için öğrenciler, öğretim üyesi tarafından verilen, harf sisteminden bir not ile değerlendirilmektedir.
Kredili bir dersten geçebilmek için gerekli minimum not DDdir. Not sisteminde farklı durumlar için tanımlanmış notlar da bulunmaktadır. Eksik (I) notu, başarılı olmasına karşın derse ilişkin gerekli ödevini tamamlayamayan öğrenciye verilir. Bir ders için Eksik notu alan bir öğrencinin, notların Öğrenci İşleri Birimine teslimini takiben 30 gün içerisinde, eksikleri tamamlaması gerekir. Aksi durumda (I) nout otomatik olarak FFe dönüşür. Başarılı (S) notu, kredili olmayan bir derste başarılı olan öğrencilere verilir. Başarısız (U) notu, kredili olmayan bir deste başarılı olamayan öğrencilere verilir. Muaf (E) notu, başka bir programdan transfer olan öğrencinin önceki programdan aldığı derslerinin, Fakülte Dekanının önerisi ve Fakülte Kurulunun onayı ile denkliğinin verilmesi durumunda kullanılır ve öğrenci denkli verilen dersten muaf tutulur. Devamsız (NA) notu, derslere tanınan toleranslar çerçevesinde katılmamış öğrencilere verilir ve bu durumda dersin notu kümülatif ortalamaya FF olarak dahil edilir.
Derslerin değerlendirilmesine ilişkin kriterler, yöntemler ve oranlar ilgili dersin ders tanıtım formlarında sunulmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme sistemine ait düzenlemeler, DEU İşletme Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında tanımlanmaktadır. (http://isletme.deu.edu.tr/licomas/uploads/mfm/ogrenciler/sinavuygulamaesaslari.pdf).
Alınan her ders için öğrenciler, öğretim üyesi tarafından verilen, harf sisteminden bir not ile değerlendirilmektedir.
Kredili bir dersten geçebilmek için gerekli minimum not DDdir. Not sisteminde farklı durumlar için tanımlanmış notlar da bulunmaktadır. Eksik (I) notu, başarılı olmasına karşın derse ilişkin gerekli ödevini tamamlayamayan öğrenciye verilir. Bir ders için Eksik notu alan bir öğrencinin, notların Öğrenci İşleri Birimine teslimini takiben 30 gün içerisinde, eksikleri tamamlaması gerekir. Aksi durumda (I) nout otomatik olarak FFe dönüşür. Başarılı (S) notu, kredili olmayan bir derste başarılı olan öğrencilere verilir. Başarısız (U) notu, kredili olmayan bir deste başarılı olamayan öğrencilere verilir. Muaf (E) notu, başka bir programdan transfer olan öğrencinin önceki programdan aldığı derslerinin, Fakülte Dekanının önerisi ve Fakülte Kurulunun onayı ile denkliğinin verilmesi durumunda kullanılır ve öğrenci denkli verilen dersten muaf tutulur. Devamsız (NA) notu, derslere tanınan toleranslar çerçevesinde katılmamış öğrencilere verilir ve bu durumda dersin notu kümülatif ortalamaya FF olarak dahil edilir.
Derslerin değerlendirilmesine ilişkin kriterler, yöntemler ve oranlar ilgili dersin ders tanıtım formlarında sunulmaktadır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Nilüfer Karacasulu
e-mail: nilufer.karaca@deu.edu.tr,
tel: +90 232 301 81 10.