DERECE PROGRAMLARI

: İktisat (UOLP-SUNY-Albany)

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

İngilizce İktisat Bölümü, İşletme Fakültesi Bünyesinde 1992 yılında kurulmuştur. Misyonu, lisans ve lisansüstü düzeyde kaliteli iktisat eğitimi vermek ve dünya standartlarında araştırmalar yapmaktır. İktisat Bölümünün yapısı İktisat Teorisi, İktisat Politikası, Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelişme ve İktisat Tarihi olmak üzere dört alanı kapsamaktadır. İngilizce İktisat bölümünün misyonu; öğrencilerine çağdaş ve kaliteli eğitim vermek, araştırma faaliyetlerini teşvik etmek, özgürlükçü düşünce ile bilim üreterek öğretim üyesi gelişimini sağlamak, bilginin yayılması yoluyla yerel, ulusal ve küresel ölçekte toplum refahını artırmaya yönelik hizmet vermektir. İktisat bölümünde profesyonellik, katılımcılık, eşitlik ve yaratıcılık teşvik edilir ve bu sayede özgün çalışmalar ve nitelikli eğitim hedeflenir. İngilizce İktisat bölümü genç ve dinamik kadrosu ve nitelikli akademik personeliyle tam donanımlı iktisatçılar yetiştirmektedir.

Kazanılan Derece

Dokuz Eylül Üniversitesi ve SUNY Albany Üniversitesi Uluslararası Ortak Lisans Programı mezunları her iki üniversiteden İktisat Lisans derecesi almaya hak kazanacaklardır.

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması, ulusal öğrenci seçme sınavı ile yerleştirme yapılmış olması, DEU Yabancı Diller Y.O. İngilizce Yeterlilik Testi (en az 80) ya da TOEFL (internet tabanlı, en az 70) ya da eşdeğeri. İngilizce dil gerekliliklerini karşılayan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf tutulacaklardır. Eğitimlerinin beşinci yarıyılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi nden SUNY Albany Kampusu ne gidecek öğrencilerin TOEFL sınavından en az 79 (IBT) / 213(CBT) ya da IELTS sınavından en az 6 puan elde etmeleri gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Lisans derecesi, öğretim planından alması gereken tüm dersleri tamamlamış, toplam 240 kredisi bulunan ve en az 2.00/4.00 kümülatif not ortalamasına sahip öğrencilere verilmektedir. SUNY Albany Üniversitesi nden mezun olabilmek için öğrencinin kümülatif başarı notunun 3.00/4.00 olması koşulu aranmaktadır.
Bu konudaki tüm ayrıntıların yer aldığı yasal düzenlemeler:
Dokuz Eylul Universitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (madde 33, 34, 35)
DEU İşletme Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları (madde 33, 34, 35). (http://isletme.deu.edu.tr/licomas/uploads/mfm/ogrenciler/sinavuygulamaesaslari.pdf)

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Ortak Programa kayıtlı olacak öğrenciler eğitim sürelerinin ilk iki yılını Dokuz Eylül Üniversitesi nde, son iki yılını ise SUNY Albany Üniversitesi nde tamamlayacaklardır. Başlangıçtaki iki yılda öğrenciler, Dokuz Eylül Üniversitesi nde İktisat programının temel derslerini alırlarken, üçüncü ve dördüncü yıllarda SUNY Albany Üniversitesi nde eğitim göreceklerdir. Öğrenciler, dört yıllık eğitim süreci sonunda her iki Üniversite den de lisans diploması almaya hak kazanacaklardır. Ortak Program, öğrencilere yurtdışında eğitim tecrübesi olanağı sağlamayı hedeflemektedir. Eğitim dili %100 İngilizcedir.
Bu kapsamlı ders programı sonucunda öğrencilerimiz bir iktisatçının istihdam edilebileceği ulusal ve uluslararası tüm alanlardaki kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarında görev yapmak için gerekli olan bilgi, yetkinlik ve becerileri geliştirebilmektedir. Derslerimizin amacı, iktisat biliminin temel prensiplerini kavramış ve farklı iktisadi yaklaşımlar ile kuramsal bilgiyi uygulamaya dönüştürerek takip ve analiz edebilen, problem çözme yeteneği olan, etik değerleri benimsemiş, sosyal sorumluluk bilincine sahip, bilgi ve deneyimlerini ifade edebilen, farklı disiplinler arasındaki etkileşimleri anlayabilen iktisatçılar yetiştirmektir. Her iki saygın eğitim kurumunda öğrenim görmenin yararlarını bir araya getirerek eğitimde mükemmeliyeti sağlamak, söz konusu amaçların gerçekleştirmesine katkı sağlamaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   İktisat alanının etkileşim içinde olduğu diğer disiplinler hakkında (hukuk, sosyoloji, işletme) bilgi ve beceri sahibi olma.
2   Türkçe ve İngilizce olarak yetkililer ve kurumlar, uzmanlar veya uzman olmayanlar ile ekonomik problemlere ilişkin kantitatif ve kalitatif verilerce desteklenmiş, düşünce ve önerileri sözel ve yazılı araçlar kullanarak aktarabilme.
3   En az Common European Framework of Reference- B2 düzeyinde İngilizce konuşma ve yazma becerilerine sahip olma.
4   İleri düzeyde (European Computer Driving Licence) bilgisayar/bilişim bilgi ve becerilerine sahip olabilme.
5   Çok yönlü problemlerin çözümünde takım üyesi ve/veya bireysel olarak sorumluluk alabilme.
6   Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri geliştirebilme, kişisel, mesleki ve sosyal alanlarda kullanabilme.
7   İktisadi veri toplama, yorumlama, yayınlama ve uygulama süreçlerinde etik ve sosyal değerlere bağlılık gösterme.
8   Bilimsel bir yaklaşımla iktisadi konu ve düşünceleri sorgulayabilme, açıklayabilme ve yorumlayabilme.
9   Ulusal ve uluslararası iktisadi aktörlerin etkileşim mekanizmaları, karar verme süreçleri, piyasaların özellikleri ve işleyişleri, piyasa aksaklıkları ve bu gibi durumlarda kamu sektörü müdahalesinin neden ve yöntemleri, ulusal ve uluslararası iktisadi kurum ve kuruluşların yapıları ve işleyişleri hakkında bilgi sahibi olabilme, yorum ve analiz yapabilme.
10   Ulusal ve uluslararası iktisat yazını ve iktisat politikaları hakkında bilgiye sahip olmak, iktisat alanındaki yenilikleri takip edebilmek, iktisadi sorunlara dair politika önerileri ve eleştirileri yapabilmek.
11   İktisat disiplini alanlarının en az birinin gerektirdiği bilgi ve becerilere ileri düzeyde sahip olabilme.
12   Ekonometrik araç ve yöntemleri kullanarak ekonomik verileri değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
13   İşletme türleri, çeşitli sektörler, işletme çevresi, işletmelerin temel fonksiyonları konusunda bilgi sahibi olma ve bu işletme fonksiyonları arasındaki ilişkileri anlayabilme.
14   Muhasebe, muhasebe süreçleri, tekdüzen muhasebe sistemi ve uygulamaları, finans fonksiyonu, fizibilite analizi ve finansal tablo analizine dair bilgi ve beceri sahibi olabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

İktisat Bölümünün mezunları kamu ve özel sektörde çok çeşitli pozisyonlarda istihdam edilirler. Mezunlarımız özel sektörün değişik alanlarında istihdam edilebilir: örneğin bankacılık, danışmanlık şirketleri, denetim firmaları ve birçok önemli yabancı sermaye kuruluşu. Kamuda ise mezunlarımız bankalar, Merkez Bankası ve KPSS ile başvurulabilen herhangi bir kamu kuruluşunda çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

İktisat Lisans programında, uluslararası standartları sağlayabilmek için, dört farklı ders kategorisi tanımlanmaktadır. Zorunlu Fakülte Dersleri (%24): İktisat Lisans Diploma programının temel derslerini destekleyici dersler ile beceri geliştirmeyi amaçlayan derslerdir. Zorunlu Bölüm Dersleri (%38): İktisat Lisans Diploma programının temel dersleridir. Bölüm İçi Seçimlik Dersler (%30): Öğrencilerin eğilimleri doğrultusunda ilgili alanın alt dallarında yoğunlaşma sağlamayı amaçlayan derslerdir. Serbest Seçimlik Dersler (%9): Öğrencilerin kişisel gelişimlerini ve kariyer olanaklarını çeşitlendirmeyi, bakış açılarını ve entelektüel bilgi birikimlerini zenginleştirmeyi amaçlayan derslerdir. Üniversitenin yabancı dilde eğitim veren diğer birimleri ile İşletme Fakültesinin diğer bölümleri tarafından sunulan zorunlu ve seçimlik dersler, İngilizce dışındaki yabancı dil dersleri ile Sanatsal, Kültürel ve Sportif içerikli dersler serbest seçimlik ders olarak seçilebilir. Bölüm programında yer alan zorunlu ve seçimlik ders içerikleri ile örtüşen, benzeşen dersler ile kredisiz dersler serbest seçimlik ders olarak seçilemez.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 UEC 1001 EKONOMİ I ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 UFB 1103 İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I ZORUNLU 4 0 0 4
G 5 UFB 1201 MATEMATİK ZORUNLU 4 0 0 5
G 6 UFB 1305 KARİYER GELİŞTİRME I ZORUNLU 0 2 0 1
G 7 UFB 1307 SOSYOLOJİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 8 UFB 1803 HUKUKA GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 3
G 9 UMN 1001 İŞLETME YÖNETİMİNİN PRENSİPLERİ ZORUNLU 4 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 UEC 1002 EKONOMİ II ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 UEC 1003 HABERLERDE VE MEDYADA İKTİSAT ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 UFB 1104 İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ II ZORUNLU 3 0 0 3
B 6 UFB 1202 İSTATİSTİK ZORUNLU 4 0 0 5
B 7 UFB 1205 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZORUNLU 2 2 0 4
B 8 UFB 1303 İNSANLIK TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 9 UFB 1306 KARİYER GELİŞTİRME II ZORUNLU 0 2 0 1
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 UAC 2001 FİNANSAL MUHASEBE ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 UEC 2001 MİKRO -EKONOMİ I ZORUNLU 3 0 0 6
G 3 UEC 2003 MAKRO-EKONOMİ I ZORUNLU 3 0 0 6
G 4 UEC 2007 KARŞILAŞTIRMALI DÜNYA EKONOMİSİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 UEC 2009 İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 6 UFB 2103 İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ III ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 UEC 2002 MİKRO-EKONOMİ II ZORUNLU 3 0 0 6
B 2 UEC 2004 MAKRO-EKONOMİ II ZORUNLU 3 0 0 6
B 3 UEC 2006 KAMU SEKTÖRÜ EKONOMİSİ ZORUNLU 3 0 0 6
B 4 UFB 2104 İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ IV ZORUNLU 3 0 0 3
B 5 UFB 2201 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 ULA 3001 İŞLETME HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 UEC 3001 EKONOMETRİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 2 UEC 3003 PARA VE BANKA ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 UEC 3002 MATEMATİKSEL İKTİSAT ZORUNLU 3 0 0 6
B 2 UEC 3004 ULUSLARARASI İKTİSAT ZORUNLU 3 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 UAC 2002 ORTA DÜZEY MUHASEBE SEÇMELİ 3 0 0 4
H 2 UAC 4246 ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA II SEÇMELİ 3 0 0 6
H 3 UEC 4111 AÇIK EKONOMİ MAKROEKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 4 UEC 4112 PARA TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 5 UEC 4113 MALİYE EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 6 UEC 4114 ULUSLARARASI İKTİSADİ KURUMLAR SEÇMELİ 3 0 0 4
H 7 UEC 4115 DEVLET BÜTÇESİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 8 UEC 4117 TÜRK MALİ SİSTEMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 9 UEC 4119 POLİTİK İKTİSAT SEÇMELİ 3 0 0 5
H 10 UEC 4120 İKTİSADİ KALKINMA SEÇMELİ 3 0 0 6
H 11 UEC 4121 SANAYİ TOPLUMUNUN EKONOMİ POLİTİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 12 UEC 4122 BÖLGESEL İKTİSAT SEÇMELİ 3 0 0 6
H 13 UEC 4123 TARIM EKONOMİSİ VE GIDA SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 14 UEC 4211 ENDÜSTRİYEL İKTİSAT SEÇMELİ 3 0 0 6
H 15 UEC 4212 İŞLETME İKTİSADI SEÇMELİ 3 0 0 6
H 16 UEC 4213 YENİLİK VE TEKNOLOJİ İKTİSADI SEÇMELİ 3 0 0 6
H 17 UEC 4214 ŞEHİR EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 18 UEC 4215 TEKNOLOJİ VE SANAYİ DİNAMİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 19 UEC 4216 ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 20 UEC 4217 MALİYET-FAYDA ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 21 UEC 4218 İKTİSADİ BÜYÜME SEÇMELİ 3 0 0 6
H 22 UEC 4219 PANEL VERİ EKONOMETRİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 23 UEC 4311 FİNANSAL İKTİSAT SEÇMELİ 3 0 0 6
H 24 UEC 4312 FİNANSAL İKTİSATTA SEÇME KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 6
H 25 UEC 4313 FİNANSAL ARACILIK EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 26 UEC 4411 EMEK EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 27 UEC 4412 BÜTÜNLEŞME VE AB EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 28 UEC 4413 OYUN TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 29 UEC 4414 ULUSLARARASI İKTİSATTA SEÇME KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 6
H 30 UEC 4415 SAĞLIK EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 31 UEC 4416 EKONOMİDE UYGULAMALI EĞİTİM SEÇMELİ 3 0 0 6
H 32 UEC 4417 BİLGİ EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 33 UEC 4418 KÜLTÜR EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 34 UEC 4419 DAVRANIŞSAL İKTİSAT SEÇMELİ 3 0 0 6
H 35 UEC 4420 ENERJİ İKTİSADI SEÇMELİ 3 0 0 6
H 36 UEC 4421 HUKUK VE İKTİSAT SEÇMELİ 3 0 0 5
H 37 UEC 4422 KURUMSAL İKTİSAT SEÇMELİ 3 0 0 6
H 38 UEC 4511 ZAMAN SERİLERİ EKONOMETRİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 39 UFN 2002 İŞLETME FİNANSMANI SEÇMELİ 3 0 0 5
H 40 UFN 3001 FİNANSAL YÖNETİM SEÇMELİ 3 0 0 5
H 41 UFN 4233 YATIRIM ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 42 UIB 2014 KARŞILAŞTIRMALI EKONOMİK COĞRAFYA SEÇMELİ 3 0 0 4
H 43 UIB 3272 YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 44 UIB 4251 TÜRKİYE'NİN TİCARET ORTAKLARININ EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 45 UIB 4292 DÜNYA EKONOMİSİNDE GÜNCEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 5
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme sistemine ait düzenlemeler, DEU İşletme Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında tanımlanmaktadır. (http://isletme.deu.edu.tr/licomas/uploads/mfm/ogrenciler/sinavuygulamaesaslari.pdf) Alınan her ders için öğrenciler, öğretim üyesi tarafından verilen, harf sisteminden bir not ile değerlendirilmektedir. Kredili bir dersten geçebilmek için gerekli minimum not DDdir. Not sisteminde farklı durumlar için tanımlanmış notlar da bulunmaktadır. Eksik (I) notu, başarılı olmasına karşın derse ilişkin gerekli ödevini tamamlayamayan öğrenciye verilir. Bir ders için Eksik notu alan bir öğrencinin, notların Öğrenci İşleri Birimine teslimini takiben 30 gün içerisinde, eksikleri tamamlaması gerekir. Aksi durumda (I) nout otomatik olarak FFe dönüşür. Başarılı (S) notu, kredili olmayan bir derste başarılı olan öğrencilere verilir. Başarısız (U) notu, kredili olmayan bir deste başarılı olamayan öğrencilere verilir. Muaf (E) notu, başka bir programdan transfer olan öğrencinin önceki programdan aldığı derslerinin, Fakülte Dekanının önerisi ve Fakülte Kurulunun onayı ile denkliğinin verilmesi durumunda kullanılır ve öğrenci denkli verilen dersten muaf tutulur. Devamsız (NA) notu, derslere tanınan toleranslar çerçevesinde katılmamış öğrencilere verilir ve bu durumda dersin notu kümülatif ortalamaya FF olarak dahil edilir.
Derslerin değerlendirilmesine ilişkin kriterler, yöntemler ve oranlar ilgili dersin ders tanıtım formlarında sunulmaktadır

Mezuniyet Koşulları

Eğitim programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlayan, kümülatif not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan ve ve 240 AKTS kredisini tamalamlayan öğrenciler Lisans Derecesi almaya hak kazanır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Kaynakta veri yoktur

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Saadet Kasman,
E-mail: saadet.kasman@deu.edu.tr,
Tel: +90 232 301 82 13.