DERECE PROGRAMLARI

: İşletme (UOLP-SUNY-Albany)

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

İşletme bölümü 1988 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 1992 yılında İşletme Fakültesinin kurulmasının ardından, fakültedeki ilk bölüm olarak burada yerini almıştır. İşletme, yönetim ve organizasyon, üretim yönetimi, pazarlama, muhasebe ve finansman, ticaret hukuku, yönetim bilgi sistemleri ve sayısal yöntemler disiplinlerinin ilgili kavram ve uygulamalarını içeren bir sahadır. İşletme Bölümü, bu alanda başarılı olabilmek için gereken farklı altyapıyı sunmaktadır. Hızla değişen iş dünyasında önemli ve kritik bir role sahiptir. İşletme Bölümü, öğrencilerinin, analitik yeteneklerini, eleştirel düşünmelerini, iletişim ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeye odaklanır. Bölüm, fakültenin kurucularını da içeren kalifiye ve işine bağlı akademisyenlerle çalışır.

Kazanılan Derece

İşletme, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek lisesi diploması veya lise diploması, ulusal Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme, DEU Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Seviye Sınavından en az 70 veya TOEFL IBT en az 79 veya eşdeğeri.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl (bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı),1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

İşletme, yönetim ve organizasyon, üretim yönetimi ve pazarlama, muhasebe ve finansman, ticaret hukuku, yönetim bilgi sistemleri ve sayısal yöntemler disiplinlerinin ilgili kavram ve uygulamalarını içeren bir sahadır. İşletme Bölümü, bu alanda başarılı olabilmek için gereken altyapıyı sağlamakta ve arzu edildiği takdirde öğrencilerine farklı alanlarda uzmanlaşma olanağı vermektedir. Bölüm, gelişmiş eğitim ve öğretim teknik ve yöntemlerini kullanarak, hızla değişen iş dünyasına kolay uyum sağlayabilecek öğrenciler yetiştirmektedir. Bunun yanında, bölüm, öğrencilerinin, analitik, eleştirel düşünme, problem çözme ve iletişim yeteneklerini geliştirmeye odaklanmaktadır.
Bölümde, yüksek nitelikli ve alanında tanınmış akademisyenler bulunmakta, ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma aktivitelerine, üniversite-sanayi işbirliği kapsamındaki projelerin yürütülmesine önem verilmekte, bu konuda öğrenciler ve çalışanlar sürekli desteklenmektedir.
Programın amacı, öğrencilere DEU İşletme Fakültesi'nin sunmuş olduğu farklı eğitim ve öğretim anlayışının yanı sıra, uluslararası eğitim ve öğrenim görme, farklı kültürleri tanıma ve deneyim kazanma olanağı sağlamaktır.

Temel Program Kazanımları

1   Etik ilke ve yaklaşımları kavramış, insan haklarına saygılı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincini kazanmış olma; bunları işletmecilik alanına uygulayabilme.
2   İşletme türleri, ulusal ve uluslararası işletme çevresi, fonksiyonları ve aralarındaki ilişkiler hakkında temel bilgi sahibi olma ve uygulayabilme.
3   İşletme disiplini ile ilgili alanların en az birinin gerektirdiği bilgi ve becerilere daha ileri düzeyde hakim olma.
4   Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
5   İşletmecilik alanındaki sorunları bilimsel bir yaklaşımla tanımlayabilme, ilgili verileri toplama, modelleme, tahminleme, analiz etme, yorumlama, çözüm önerileri geliştirebilme, çözüm önerilerini uygulayabilme, elde edilen sonuçları yazılı ve sözlü raporlayabilme.
6   Temel iktisadi kavramları özümsemiş olma; ulusal ve uluslararası piyasaların (mal, hizmet, para ve işgücü) işleyişini ve toplum ile kurumlar üzerindeki etkilerini analiz ederek yorumlayabilme; Türkiye ekonomisinin yapısını tarihsel süreç içinde tanıma ve bu konuda bilgi sahibi olma.
7   Bireysel sorumluluk alabilme, bireyleri ve takımları yönetme ve yönlendirme becerisini içselleştirerek tek başına veya takım içinde verimli olarak çalışabilme.
8   Alanında yaygın olarak benimsenmiş bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojileri konusunda bilgi sahibi olabilme ve bunları karar vermede etkin kullanabilme (European Computer Driving Licence , Advanced Level).
9   Kalite yönetim sistemi; yaklaşımları, teknikleri ve sürekli iyileştirme uygulamalarına hakim olma.
10   Olayları bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirebilecek uzgörüye sahip olabilme, hedef koyabilme ve bu hedefe yönelik strateji geliştirerek uygulayabilme.
11   En az Common European Framework of Reference (CEFR) B2 düzeyinde İngilizce dil becerisine sahip olabilme.
12   Kiişilerarası yazılı ve sözlü etkin iletişim kurabilme.
13   Zamanını planlayabilme ve etkin yönetebilme.
14   Temel düzeyde ulusal ve uluslarası hukuk kavramlarını özümsemiş olma; işletmenin yasal çevresi ile ilişkilerini yorumlayabilme
15   Girişimcilik bilgisine sahip olma; risk alabilme; yaratıcı ve yenilikçi olabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu derece sahibi mesleğini kamu ve özel sektörde üretim, pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları gibi çok çeşitli alanlarda icra edebilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 UEC 1001 EKONOMİ I ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 UFB 1103 İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I ZORUNLU 4 0 0 4
G 5 UFB 1201 MATEMATİK ZORUNLU 4 0 0 5
G 6 UFB 1305 KARİYER GELİŞTİRME I ZORUNLU 0 2 0 1
G 7 UFB 1307 SOSYOLOJİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 8 UFB 1803 HUKUKA GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 3
G 9 UMN 1001 İŞLETME YÖNETİMİNİN PRENSİPLERİ ZORUNLU 4 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 UEC 1002 EKONOMİ II ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 UFB 1104 İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ II ZORUNLU 3 0 0 3
B 5 UFB 1202 İSTATİSTİK ZORUNLU 4 0 0 5
B 6 UFB 1205 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZORUNLU 2 2 0 4
B 7 UFB 1302 SOSYAL PSİKOLOJİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 8 UFB 1306 KARİYER GELİŞTİRME II ZORUNLU 0 2 0 1
B 9 UMN 1002 ÖRGÜT VE YÖNETİM ZORUNLU 3 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 UAC 2001 FİNANSAL MUHASEBE ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 UFB 2103 İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ III ZORUNLU 3 0 0 3
G 3 UFB 2201 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 UFN 2001 FİNANSAL SİSTEM VE ÇEVRE ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 UMN 2001 İŞYERİNDE BİREYLERİ YÖNETMEK ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 UMR 2001 PAZARLAMA İLKELERİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 7 UQM 2001 YÖNETİM BİLİMİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 UAC 2002 ORTA DÜZEY MUHASEBE ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 UFB 2104 İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ IV ZORUNLU 3 0 0 3
B 3 UFN 2002 İŞLETME FİNANSMANI ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 UMN 2004 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 UMR 2002 PAZARLAMA UYGULAMALARI ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 UPR 2001 ÜRETİM VE İŞLEMLER YÖNETİMİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 5
B 7 UQM 2002 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 UAC 3001 MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 UFN 3001 FİNANSAL YÖNETİM ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 ULA 3001 İŞLETME HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 UMR 3001 PAZARLAMA STRATEJİLERİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 UEC 2905 ULUSLARARASI İKTİSADIN TEMELLERİ ZORUNLU 3 0 0 6
B 2 ULA 3002 İŞ HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 UMN 4001 STRATEJİ VE POLİTİKA ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 25
TOPLAM:   30
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 UAC 4111 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 2 UAC 4220 MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 3 UAC 4222 KARAR VERMEDE MUHASEBE SEÇMELİ 3 0 0 5
H 4 UAC 4231 VERGİ HUKUKU VE MUHASEBE SEÇMELİ 3 0 0 5
H 5 UAC 4233 DENETİM SEÇMELİ 3 0 0 5
H 6 UAC 4242 MUHASEBEDE GÜNCEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 5
H 7 UAC 4244 RİSK ODAKLI İÇ DENETİM SEÇMELİ 3 0 0 5
H 8 UAC 4245 ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA I SEÇMELİ 3 0 0 5
H 9 UAC 4246 ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA II SEÇMELİ 3 0 0 6
H 10 UFN 4111 SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURULUŞLAR SEÇMELİ 3 0 0 6
H 11 UFN 4222 KAMU MALİYESİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 12 UFN 4233 YATIRIM ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 13 UFN 4235 FİNANSAL TÜREVLER SEÇMELİ 3 0 0 5
H 14 UFN 4237 GİRİŞİMCİLİK FİNANSMANI SEÇMELİ 3 0 0 5
H 15 UFN 4240 RİSK YÖNETİMİ VE SİGORTACILIK SEÇMELİ 3 0 0 5
H 16 UFN 4242 GAYRİMENKUL FİNANSMANI SEÇMELİ 3 0 0 5
H 17 UFN 4244 MENKUL KIYMETLER ANALİZİ UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
H 18 UFN 4246 FİNANSTA GÜNCEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 5
H 19 UIB 2012 ULUSLARARASI PAZARLAMA YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 20 UIB 3186 ULUSLARARASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 21 UIB 3194 DÜNYA HALKLARI VE KÜLTÜRLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 22 UIB 4155 KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK SEÇMELİ 3 0 0 5
H 23 UIB 4321 ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM SEÇMELİ 3 0 0 5
H 24 UIB 4343 BANKA YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 25 UIB 4362 ÇOKULUSLU İŞLETME FİNANSMANI SEÇMELİ 3 0 0 5
H 26 ULA 4220 SÖZLEŞMELER HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 5
H 27 ULA 4222 REKABET HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 5
H 28 ULA 4231 BİLİŞİM HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 5
H 29 ULA 4240 ŞİRKETLER HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 6
H 30 ULA 4242 ULUSLARARASI İŞLETME HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 5
H 31 UMN 4211 İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI SEÇMELİ 3 0 0 5
H 32 UMN 4213 İŞE ALMA, SEÇME VE YERLEŞTİRME SEÇMELİ 3 0 0 5
H 33 UMN 4215 ÇATIŞMA YÖNETİMİ VE MÜZAKERE SEÇMELİ 3 0 0 6
H 34 UMN 4220 EĞİTİM VE GELİŞTİRME, PERFORMANS VE KARİYER YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 35 UMN 4222 ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE GELİŞTİRME SEÇMELİ 3 0 0 6
H 36 UMN 4224 KARŞILAŞTIRMALI YÖNETİM KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 37 UMN 4231 ÜCRETLENDİRME VE SOSYAL HAKLAR YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 38 UMN 4233 TÜRKİYE VE İŞLETME ÇEVRESİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 39 UMN 4235 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANLAMASI SEÇMELİ 3 0 0 6
H 40 UMN 4237 İŞ AHLAKI SEÇMELİ 3 0 0 6
H 41 UMN 4240 ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE TOPLU PAZARLIK SEÇMELİ 3 0 0 5
H 42 UMN 4242 YENİLİKÇİLİK YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 43 UMN 4244 ÖRGÜTLERİ, İNSANLARI VE TOPLUMU ANLAMAK SEÇMELİ 3 0 0 5
H 44 UMN 4246 YÖNETSEL BECERİLER LABORATUVARI SEÇMELİ 3 0 0 5
H 45 UMR 4111 TÜKETİCİ DAVRANIŞI SEÇMELİ 3 0 0 6
H 46 UMR 4120 İŞLETMELER ARASI PAZARLAR SEÇMELİ 3 0 0 6
H 47 UMR 4211 HİZMET PAZARLAMASI SEÇMELİ 3 0 0 5
H 48 UMR 4220 ÜRÜN VE MARKA YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 49 UMR 4222 REKLAMCILIK YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 50 UMR 4231 PAYDAŞ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 51 UMR 4233 DİJİTAL PAZARLAMA SEÇMELİ 3 0 0 6
H 52 UMR 4235 PERAKENDE PAZARLAMA SEÇMELİ 3 0 0 5
H 53 UMR 4242 PAZARLAMADA KARAR VERME SEÇMELİ 3 0 0 5
H 54 UMR 4244 PAZARLAMADA GÜNCEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 5
H 55 UMR 4246 SATIŞ VE SATIŞ GELİŞTİRME YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 56 UMR 4248 YENİLİKÇİLİK VE YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME SEÇMELİ 3 0 0 5
H 57 UPR 4111 ÜRÜN VE HİZMET KALİTESİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 58 UPR 4220 ÜRETİM PLANLAMASI VE KONTROLÜ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 59 UPR 4222 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE LOJİSTİK SEÇMELİ 3 0 0 5
H 60 UPR 4231 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI SEÇMELİ 3 0 0 5
H 61 UPR 4240 KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 62 UPR 4242 İŞLEMLER YÖNETİMİNDE GÜNCEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 5
H 63 UQM 4111 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 6
H 64 UQM 4211 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI SEÇMELİ 3 0 0 5
H 65 UQM 4213 İŞLETMELERDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
H 66 UQM 4220 AKILLI SİSTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 5
H 67 UQM 4222 NESNE TABANLI SEÇMELİ 3 0 0 5
H 68 UQM 4224 KARAR TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 69 UQM 4231 İŞLETMELERDE BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 70 UQM 4233 WEB TEKNOLOJİLERİ VE İŞLETME SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 71 UQM 4235 TEKNOLOJİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 72 UQM 4237 İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 73 UQM 4240 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNDE GÜNCEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 5
H 74 UQM 4242 E-İŞLETME SEÇMELİ 3 0 0 6
H 75 UQM 4244 PROJE YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme sistemine ait düzenlemeler, DEU İşletme Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında tanımlanmaktadır. (http://isletme.deu.edu.tr/licomas/uploads/mfm/ogrenciler/sinavuygulamaesaslari.pdf).
Alınan her ders için öğrenciler, öğretim üyesi tarafından verilen, harf sisteminden bir not ile değerlendirilmektedir.
Kredili bir dersten geçebilmek için gerekli minimum not DDdir. Not sisteminde farklı durumlar için tanımlanmış notlar da bulunmaktadır. Eksik (I) notu, başarılı olmasına karşın derse ilişkin gerekli ödevini tamamlayamayan öğrenciye verilir. Bir ders için Eksik notu alan bir öğrencinin, notların Öğrenci İşleri Birimine teslimini takiben 30 gün içerisinde, eksikleri tamamlaması gerekir. Aksi durumda (I) nout otomatik olarak FFe dönüşür. Başarılı (S) notu, kredili olmayan bir derste başarılı olan öğrencilere verilir. Başarısız (U) notu, kredili olmayan bir deste başarılı olamayan öğrencilere verilir. Muaf (E) notu, başka bir programdan transfer olan öğrencinin önceki programdan aldığı derslerinin, Fakülte Dekanının önerisi ve Fakülte Kurulunun onayı ile denkliğinin verilmesi durumunda kullanılır ve öğrenci denkli verilen dersten muaf tutulur. Devamsız (NA) notu, derslere tanınan toleranslar çerçevesinde katılmamış öğrencilere verilir ve bu durumda dersin notu kümülatif ortalamaya FF olarak dahil edilir.
Derslerin değerlendirilmesine ilişkin kriterler, yöntemler ve oranlar ilgili dersin ders tanıtım formlarında sunulmaktadır

Mezuniyet Koşulları

Eğitim programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlayan, kümülatif not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan ve ve 240 AKTS kredisini tamalamlayan öğrenciler Lisans Derecesi almaya hak kazanır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof.Dr. Sabri ERDEM, isletme.bolumbsk@deu.edu.tr, TEL: +90-232-3018111