DERECE PROGRAMLARI

: Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü lisans düzeyinde eğitim vermek üzere Edebiyat Fakültesine bağlı olarak 2015-16 öğretim yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mütercim Tercümanlık alanında Lisans derecesi (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması ve ulusal düzeyde merkezi sistemle yapılan Öğrenci Seçme Sınavının sonunda programa yerleştirilmiş olma, DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Yeterlik Sınav sonucu (en düşük 80) veya TOEFL IBT (minimum 79) veya eşdeğerine denk bir not almış olma. Merkezi sistemle öğrenci yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilmektedir. Yerleştirme sınavlarına ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Fakültemizde bir öğrencinin, öğretimini başarı ile bitirerek diploma alabilmesi için, genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. İzledikleri programdan mezun olmak için, gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezun olmak için gerekli 2.00 genel not ortalamasını sağlayamayan son sınıf öğrencilerine, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere öğretim planında yer alan son dört yarıyıl derslerinden 2.00 genel not ortalaması şartını sağlayabilecek ise tek ders sınav hakkı tanınır. 2.00 genel not ortalaması şartını tek ders sınavı ile sağlayamayanlara ise son dört yarıyıl derslerinden yarıyıl içi, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav hakkı tanınır. Öğrenciler bu sınav haklarını derslerin açıldığı yarıyıldaki sınav döneminde kullanır. Bu sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler, hangi derslerden sınava gireceklerini yarıyıl başında kayıt yenileme işlemi sırasında bildirirler.
Mütercim Tercümanlık Bölümü lisans programından mezun olmak için programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gerekli yeterlilik koşuludur.
Bu çerçevede müfredatta bulunan derslerin tümünü başarıyla tamamlamış ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı Not Ortalaması ve 240 AKTS ye sahip öğrenciler Mütercim Tercümanlık Bölümü lisans programından bu dereceyi almaya hak kazanırlar.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

İngilizce Mütercim-Tercümanlık lisans programının amacı, kamu ve özel sektörde rekabet edebilen, uzmanlaştıkları sözlü ve yazılı çeviri alanında mütercim tercümanlık mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve meslek ahlakına sahip mütercim tercüman adaylarını modern eğitim teknikleriyle yetiştirmektir.
Temel Program Çıktıları
PÇ1. Mütercim Tercümanlık alanında kavramsal ve kuramsal bilgiye hâkim olmak,
PÇ2. Mütercim Tercümanlık alanında edindiği kavramsal bilgileri uygulayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek,
PÇ3. Kaynak ve erek dillerin dilbilgisel, sözcüksel, tümcesel, metinsel ve anlamsal yapılarını anlayabilmek, çözümleyebilmek ve bu dillerde metin üretebilmek,
PÇ4. İngilizcede ileri düzeyde konuşma ve yazma becerisi kazanmak,
PÇ5. Kaynak dil ve kültür sisteminin yazılı ve sözlü ürünlerini yorumlayabilmek, erek dille karşılaştırabilmek,
PÇ6. Düşünce tarihi sürecinde geliştirilmiş farklı dilbilimsel, edebi ve tarihsel yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olmak ve bunları metin çözümlemede ve metin üretiminde kullanabilmek,
PÇ7. Çeviriye ilişkin strateji ve yöntemleri bilmek ve uygulamak, gerektiğinde üretebilmek,
PÇ8. Çeviri sürecinde araştırma becerisi edinmek ve bilgi kaynaklarını etkin bir şekilde çeviri sürecine dahil edebilmek,
PÇ9. Çeviri sürecinde kararlar alabilmek, eleştiri yapabilmek ve yaratıcılık göstermek,
PÇ10. Farklı uzmanlık alanlarında yazılı ve sözlü çeviri çalışmaları yaparak kaynak ve erek dillerde terim bilgisi ve teknik bilgi kazanmak,
PÇ11. Ekip içerisinde ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak,
PÇ12. Çevirmenin iş hayatındaki gereksinimlerine ilişkin bilgi ve becerileri ve bunun için gerekli olan teknolojileri ve bilgisayar yazılımlarını tanımak ve etkin bir biçimde kullanabilmek,
PÇ13. İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek,
PÇ14. Hayat boyu öğrenme becerisi kazanmak.

Temel Program Kazanımları

1   Mütercim Tercümanlık alanında kavramsal ve kuramsal bilgiye hâkim olmak
2   Mütercim Tercümanlık alanında edindiği kavramsal bilgileri uygulayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
3   Kaynak ve erek dillerin dilbilgisel, sözcüksel, tümcesel, metinsel ve anlamsal yapılarını anlayabilmek, çözümleyebilmek ve bu dillerde metin üretebilmek
4   İngilizcede ileri düzeyde konuşma ve yazma becerisi kazanmak
5   Kaynak dil ve kültür sisteminin yazılı ve sözlü ürünlerini yorumlayabilmek, erek dille karşılaştırabilmek
6   Düşünce tarihi sürecinde geliştirilmiş farklı dilbilimsel, edebi ve tarihsel yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olmak ve bunları metin çözümlemede ve metin üretiminde kullanabilmek
7   Çeviriye ilişkin strateji ve yöntemleri bilmek ve uygulamak, gerektiğinde üretebilmek
8   Çeviri sürecinde araştırma becerisi edinmek ve bilgi kaynaklarını etkin bir şekilde çeviri sürecine dahil edebilmek
9   Çeviri sürecinde kararlar alabilmek, eleştiri yapabilmek ve yaratıcılık göstermek
10   Farklı uzmanlık alanlarında yazılı ve sözlü çeviri çalışmaları yaparak kaynak ve erek dillerde terim bilgisi ve teknik bilgi kazanmak
11   Ekip içerisinde ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak
12   Çevirmenin iş hayatındaki gereksinimlerine ilişkin bilgi ve becerileri ve bunun için gerekli olan teknolojileri ve bilgisayar yazılımlarını tanımak ve etkin bir biçimde kullanabilmek
13   İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
14   Hayat boyu öğrenme becerisi kazanmak.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlarımız bakanlıklarda, ulusal ve uluslararası kuruluş ve şirketlerde, görsel ve yazılı basın kuruluşlarında, çeviri bürolarında, yerli ve yabancı haber ajanslarında, çeşitli konularda düzenlenen uluslararası konferans ve kongrelerde sözlü veya yazılı çevirmen olarak görev alabilirler. Mezunlarımızın istihdam olanakları arasında Dış İşleri Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Dairesi Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı gibi bakanlıklarda mütercim olarak, Milli Eğitim Bakanlığında ve özel okullarda yabancı dil öğretmeni ve üniversitelerde okutman olarak, yayınevlerinde editör veya yazılı çevirmen, çeviri şirketlerine bağlı olarak veya serbest sözlü çevirmen, üniversitelerin ilgili bölümlerinde araştırma görevlisi olarak çalışmak, özel çeviri büroları açmak ve serbest çevirmen olarak çalışma imkânları bulunmaktadır. Ayrıca Avrupa Birliği ile uyum sürecinde ilgili kurum ve projelerde Proje Koordinatörü veya Asistanı olarak çalışabilirler. Mezunlar, tıp, mimarlık, ekonomi, arkeoloji, otomotiv, hukuk gibi kendine has terminolojisi olan alanlarda serbest yazılı-sözlü çevirmen olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca turizm sektöründe çalışabilirler. Formasyon sertifikası alarak kamu ve özel kuruluşlarda öğretmenlik yapabilirler. Bölüm mezunları kariyerlerini akademik alanda (Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde) sürdürerek alandaki bilimsel çalışmalarını üniversite çatısı altında sürdürebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler merkezi ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu dersleri toplam ders kredisinin oranı %57, alınan asgari seçmeli ders oranı ise %43?dir. Programdaki derslerin hepsi dönemlik derslerdir; Programın eğitim dili İngilizce?dir. 1. ve 3. sınıf öğrencileri için her yarıyıl 2 (iki) bölüm içi seçmeli ders ve 2. ve 4. sınıf öğrencileri her yarıyıl 3 (üç) bölüm içi seçmeli ders alacaklardır. Öğrenciler 1. yarıyıldan başlayarak Almanca, Fransızca veya Rusça ikinci yabancı dil derslerinden birini zorunlu seçmeli olarak seçecek ve seçtikleri ikinci yabancı dil dersini diğer tüm yarıyıllarda devam ettireceklerdir. Öğrenciler 5.,6.,7. ve 8. yarıyıllarda her yarıyıl en az 1 (bir) bölüm dışı seçmeli ders alacaklardır. 3. sınıfı bitiren öğrenciler yaz döneminde staj yapma zorunluluğu vardır. Staj öğrencilerin transkriptlerinde 3 AKTS değerinde yer alacaktır. Öğrenci altıncı yarıyılın sonunda yaz döneminde staj yapıp yedinci yarıyılın başında raporunu teslim edecektir 4. sınıfta yazılı çeviri veya sözlü çeviri sınıfında öğrenim görecek öğrenciler 6. yarıyılın sonunda bölüm tarafından yapılacak sözlü sınavla belirlenir. Mezun olma durumundaki her öğrenci için toplam en az 152 ulusal kredi veya toplam en az 240 AKTS alma zorunluluğu vardır. Öğretimin birinci ve ikinci yıllarında dersler daha çok öğrencilerin dil becerilerini geliştirmeye ve onları çeviriye hazırlamak üzere donatmaya yönelik olup üçüncü ve dördüncü yıllarda daha çeviri ve çeviride uzmanlaşma ağırlıklı dersler işlenmektedir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 IMT 1001 SÖZLÜ ANLATIM ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 IMT 1003 YAZI BECERİSİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 IMT 1011 ALMANCA I ZORUNLU 3 0 0 6
G 5 IMT 1013 FRANSIZCA I ZORUNLU 3 0 0 6
G 6 IMT 1015 RUSÇA I ZORUNLU 3 0 0 6
G 7 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -2
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 IMT 1101 DİNLEME BECERİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 IMT 1103 ELEŞTİREL OKUMA SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 IMT 1105 METİN TÜRLERİ VE METİN İNCELEME SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 IMT 1107 ÇEVİRMENLER İÇİN TÜRKÇE DİLBİLGİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 IMT 1002 ÇEVİRİYE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 IMT 1004 GÜNCEL KONULAR ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 IMT 1012 ALMANCA II ZORUNLU 3 0 0 6
B 5 IMT 1014 FRANSIZCA II ZORUNLU 3 0 0 6
B 6 IMT 1016 RUSÇA II ZORUNLU 3 0 0 6
B 7 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -2
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BDE 1003 BEDEN EĞİTİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 GSH 1003 HALK OYUNLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 GSM 1003 MÜZİK SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 IMT 1102 SÖZCÜK BİLGİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 5 IMT 1104 EDEBİ METİNLER VE TERİMLER SEÇMELİ 3 0 0 4
B 6 IMT 1106 ÇEVİRMENLER İÇİN PROFESYONEL İLETİŞİM SEÇMELİ 3 0 0 4
B 7 IMT 1108 DİLBİLİM SEÇMELİ 3 0 0 4
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 IMT 2001 TEKNİK ÇEVİRİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 2 IMT 2003 SOSYAL BİLİMLER METİNLERİ ÇEVİRİSİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 3 IMT 2011 ALMANCA III ZORUNLU 3 0 0 6
G 4 IMT 2013 FRANSIZCA III ZORUNLU 3 0 0 6
G 5 IMT 2015 RUSÇA III ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 IMT 2101 BASIN METİNLERİ ÇEVİRİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 2 IMT 2103 TURİZM METİNLERİ ÇEVİRİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 3 IMT 2105 KARŞILAŞTIRMALI DİL, EDEBİYAT, KÜLTÜR SEÇMELİ 3 0 0 4
G 4 IMT 2107 TEMEL EKONOMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 5 IMT 2109 LATİNCE I SEÇMELİ 3 0 0 4
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 IMT 2002 YAZILI METİNDEN SÖZLÜ ÇEVİRİ ZORUNLU 3 0 0 6
B 2 IMT 2004 ÇEVİRMENLER İÇİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ZORUNLU 3 0 0 6
B 3 IMT 2012 ALMANCA IV ZORUNLU 3 0 0 6
B 4 IMT 2014 FRANSIZCA IV ZORUNLU 3 0 0 6
B 5 IMT 2016 RUSÇA IV ZORUNLU 3 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 IMT 2102 NOT ALMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 2 IMT 2104 EKONOMİ METİNLERİ ÇEVİRİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 3 IMT 2106 GÖRSEL-İŞİTSEL ÇEVİRİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 4 IMT 2108 BİLİMSEL YAZMA BECERİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 5 IMT 2110 LATİNCE II SEÇMELİ 3 0 0 4
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 IMT 3001 ARDIL ÇEVİRİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 2 IMT 3003 EDEBİ ÇEVİRİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 3 IMT 3011 ALMANCA V ZORUNLU 3 0 0 6
G 4 IMT 3013 FRANSIZCA V ZORUNLU 3 0 0 6
G 5 IMT 3015 RUSÇA V ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 IMT 3101 SÖZLÜ ÇEVİRİDE ETKİLİ KONUŞMA VE SUNUM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 2 IMT 3103 İŞLETME METİNLERİ ÇEVİRİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 3 IMT 3105 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇEVİRİ ÇALIŞMALARI SEÇMELİ 3 0 0 4
G 4 IMT 3107 DIŞ POLİTİKA VE DİPLOMASİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 5 IMT 3109 ALMANCA SÖZCÜK BİLGİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 6 IMT 3111 FRANSIZCA SÖZCÜK BİLGİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 7 IMT 3113 RUSÇA SÖZCÜK BİLGİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 IMT 3002 ÇEVİRİ KURAMLARI ZORUNLU 3 0 0 6
B 2 IMT 3004 ÇEVİRMENLER İÇİN KURUMLAR BİLGİSİ ZORUNLU 3 0 0 6
B 3 IMT 3012 ALMANCA VI ZORUNLU 3 0 0 6
B 4 IMT 3014 FRANSIZCA VI ZORUNLU 3 0 0 6
B 5 IMT 3016 RUSÇA VI ZORUNLU 3 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 IMT 3104 TIP METİNLERİ ÇEVİRİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 2 IMT 3106 ÇEVİRİDE DÜZELTME VE SON OKUMA SEÇMELİ 3 0 0 4
B 3 IMT 3108 TEMEL HUKUK SEÇMELİ 3 0 0 4
B 4 IMT 3110 ALMANCA OKUMA SEÇMELİ 3 0 0 4
B 5 IMT 3112 FRANSIZCA OKUMA SEÇMELİ 3 0 0 4
B 6 IMT 3114 RUSÇA OKUMA SEÇMELİ 3 0 0 4
B 7 IMT 3116 İLERİ ARDIL ÇEVİRİ SEÇMELİ 3 0 0 4
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 IMS 4001 EŞZAMANLI ÇEVİRİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 IMT 4013 ALMANCA VII ZORUNLU 3 0 0 6
G 3 IMT 4015 FRANSIZCA VII ZORUNLU 3 0 0 6
G 4 IMT 4017 RUSÇA VII ZORUNLU 3 0 0 6
G 5 IMT 4019 STAJ STAJ 0 0 0 3
G 6 IMY 4001 AB METİNLERİ ÇEVİRİSİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -1
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 IMS 4201 SÖZLÜ ÇEVİRİYE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 4
G 2 IMS 4203 AVRUPA BİRLİĞİNDE SÖZLÜ ÇEVİRİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 3 IMT 4103 DİYALOG ÇEVİRİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 4 IMT 4107 ÇEVİRİDE GÜNCEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 4
G 5 IMT 4111 ÇEVİRMENLİKTE MESLEK BİLGİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 6 IMT 4113 ÇEVİRİ TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 7 IMT 4115 20. YÜZYIL SANAT AKIMLARI SEÇMELİ 3 0 0 4
G 8 IMT 4117 ALMANCA EDEBİ ÇEVİRİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 9 IMT 4119 FRANSIZCA EDEBİ ÇEVİRİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 10 IMT 4121 RUSÇA EDEBİ ÇEVİRİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 11 IMY 4301 ÖZEL ALAN ÇEVİRİSİ I SEÇMELİ 3 0 0 4
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 IMT 4002 ÇEVİRİ ELEŞTİRİSİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 IMT 4010 ALMANCA VIII ZORUNLU 3 0 0 6
B 3 IMT 4012 FRANSIZCA VIII ZORUNLU 3 0 0 6
B 4 IMT 4014 RUSÇA VIII ZORUNLU 3 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 7
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 IMS 4202 İLERİ EŞZAMANLI ÇEVİRİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 IMS 4204 TOPLUM ÇEVİRMENLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 IMT 4106 GÖNÜLLÜ ÇEVİRMENLİK SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 IMT 4108 SPOR ÇEVİRMENLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 IMT 4112 HUKUK METİNLERİ ÇEVİRİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 IMT 4114 ÇEVİRİ PROJESİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 7 IMT 4116 BATI DÜŞÜNCE TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 8 IMT 4118 ALMANCA ÖZEL ALAN ÇEVİRİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 9 IMT 4120 FRANSIZCA ÖZEL ALAN ÇEVİRİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 10 IMT 4122 RUSÇA ÖZEL ALAN ÇEVİRİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 11 IMY 4302 ÖZEL ALAN ÇEVİRİSİ II SEÇMELİ 3 0 0 5
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 ESH 0001 BATI MEDENİYETİ VE KÜLTÜRÜNE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 2 ESH 0002 DİPLOMASİ TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 3 ESH 0003 EKONOMİ TARİHİNE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 4 ESH 0004 TARİHTE TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 5 ESH 0005 DÜNYA GÜNDEMİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 6 ESH 0006 TOPLUMSAL CİNSİYET VE CİNSİYETÇİ DİL FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 7 ESH 0007 ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 8 ESH 0008 ANTİK YUNAN VE ROMA ARKEOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 9 ESH 0009 ESKİÇAĞ'DA ANADOLU TARİHİ COĞRAFYASI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 10 ESH 0010 EGE ARKEOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 11 ESH 0011 PARANIN KÜLTÜR TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 12 ESH 0012 TÜRK DİLİNİN TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 13 ESH 0013 DİLBİLİME GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 14 ESH 0014 REKLAM VE DİL FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 15 ESH 0015 DİLİN BİYOLOJİK TEMELLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 16 ESH 0016 TERMİNOLOJİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 17 ESH 0017 DİL PSİKOLOJİSİ VE DİL BOZUKLUKLARI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 18 ESH 0018 BİLİMSEL DÜŞÜNCENİN EVRELERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 19 ESH 0019 GÜNCEL FELSEFE PROBLEMLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 20 ESH 0020 SANAT AKIMLARI VE FELSEFE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 21 ESH 0021 ÇEVRE VE ETİK FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 22 ESH 0030 TARİHSEL AÇIDAN AVRUPA'DA TÜRK İMGESİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 23 ESH 0031 GENEL TÜRK TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 24 ESH 0032 ESKİÇAĞDAN GÜNÜMÜZE İZMİR KENT TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 25 ESH 0033 SPOR TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 26 ESH 0034 ÇAĞDAŞ TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 27 ESH 0035 TÜRK DIŞ POLİTİKASI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 28 ESH 0036 PSİKOLOJİ II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 29 ESH 0037 PSİKOLOJİ I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 30 ESH 0038 SOSYAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 31 ESH 0039 KİŞİLER ARASI İLİŞKİLERDE ANLAŞMALIK ÇÖZÜMÜ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 32 ESH 0040 ARKEOLOJİ VE SANAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 33 ESH 0041 MÜZE VE SANAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 34 ESH 0042 ANADOLU UYGARLIKLARI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 35 ESH 0043 EGE KÜLTÜRLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 36 ESH 0044 KARŞILAŞTIRMALI ÜTOPYALAR FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 37 ESH 0045 EDEBİYAT VE MİTOLOJİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 38 ESH 0046 DÜNYA EDEBİYATINDA ROMANTİZM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 39 ESH 0047 BATI EDEBİYAT TARİHİNDE TEMEL AKIMLAR FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 40 ESH 0048 EDEBİYAT VE SİNEMA FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 41 ESH 0049 MODERNİZM, POSTMODERNİZM VE EDEBİYAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 42 ESH 0050 YABANCI DİL ALMANCA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 43 ESH 0051 YABANCI DİL ALMANCA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 44 ESH 0052 YABANCI DİL İTALYANCA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 45 ESH 0053 YABANCI DİL İTALYANCA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 46 ESH 0054 SİYASET SOSYOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 47 ESH 0055 SOSYOLOJİYE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 48 ESH 0056 İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 49 ESH 0057 TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL SORUNLAR FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 50 ESH 0058 DEVLET VE SİVİL TOPLUM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 51 ESH 0059 YABANCI DİL RUSÇA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 52 ESH 0060 KÜRESELLEŞMENİN SOSYOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 53 ESH 0062 MODERNİTE VE POST-MODERNİTE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 54 ESH 0063 ATAERKİL SÖYLEM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 55 ESH 0064 YABANCI DİL RUSÇA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 56 ESH 0065 ERKEKLİK VE FELSEFE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 57 ESH 0067 YARGISIZ İLETİŞİM VE SEVGİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 58 ESH 0068 CİNSİYET VE ŞİDDET FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 59 ESH 0069 ATAERKİNİN KÜLTÜR TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 60 ESH 0070 MESLEKİ YAŞAMA HAZIRLIK FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 61 ESH 0072 TARİHTE KADIN FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 62 ESH 0074 TÜRK EDEBİYATI VE KADIN FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve Bilgi Paketinde yer alan Ders Tanıtım Formu nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin ve Edebiyat Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları nın ilgili maddeleri uygulanır. Uygulama Esaslarına ilişkin bilgi için:
http://edebiyat.deu.edu.tr/index.php option=com_content&view=article&id=183&Itemid=244&lang=tr

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı:
Prof.Dr. N. Sibel Güzel
Email: sibel.guzel@deu.edu.tr
Tel: +90 232 301 8515

AKTS Koordinatörü:
Öğr. Gör. Alev Tison
Email: alev.balci@deu.edu.tr
Tel: +90 232 301 8612