DERECE PROGRAMLARI

: Yöneticiler İçin İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

2003 yılında eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan İngilizce İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2012 yılında programın içeriğinde düzenleme yapılarak yöneticiler ve profesyoneller için yeniden tasarlanmıştır. Program, özel sektör ve kamu sektöründe yönetici olarak çalışan ya da çalışmak isteyenlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmelerine yönelik eğitim hizmeti sunmaktadır. Ayrıca, kendi işini kurarak ilerlemek isteyen kişilere girişimcilik yönünde eğitim alma fırsatı sunulmaktadır. Programda dersler saat 17:00 ile 22:00 saatleri arasında verilmektedir ve eğitim dili % 100 İngilizcedir.

Kazanılan Derece

Yöneticiler için İngilizce İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi (İ.Ö.)

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Diploması, Not Döküm Çizelgesi, Niyet Mektubu, Referans Mektubu (2 Adet).

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1,5 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 90 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Rekabetin çok yoğun olduğu ve giderek arttığı dünyamızda işletmelerin doğru, verimli ve etkili yönetimi son derece önemlidir. Programda, işletme veya diğer disiplinlerden mezun öğrencilerin yanısıra, iş hayatından gelen yöneticilere, işletmecilik alanında ileri düzey bilgi ve beceriler kazandırılması hedeflenmektedir. Böylece, programı tamamlayan öğrencilerin hem yurtiçindeki hem de yurtdışındaki kurumsallaşmış firmalarda orta ve üst düzey yönetici konumunda görev alabilecek düzeye gelmeleri beklenmektedir. Ayrıca, kendi işini kurmak ya da ilerletmek isteyenlerin girişimcilik konusundaki bilgilerini zenginlestirmeleri beklenmektedir.
Programın amacı, işletme ve çevresine ilişkin ulusal-uluslararası gelişmeleri yorumlayarak, işletme performansına etkilerini değerlendirebilen; bu gelişmeleri dikkate alarak strateji geliştirebilen ve değişimi güncel yönetim tekniklerini kullanarak yönetebilen; işletmenin fonksiyonları ve birbirleri ile etkileşiminin farkında olarak takım çalışmasında etkin rol alabilen ve stratejik karar alma sürecine katkıda bulunabilen; temel işletme alanlarında derinlemesine bilgi ile donatılmış; nitel-nicel araştırma ve karar verme tekniklerini ve bilgi teknolojilerini kullanarak sentez yapabilen; raporlama ve sunum becerisi gelişmiş; bütüncül bakış açısına ve mesleki etik değerlere sahip profesyoneller ve girişimciler yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   İşletme temel fonksiyonlarına ilişkin sahip olduğu temel bilgileri seçtiği alanda uzmanlık düzeyinde geliştirerek ve derinleştirerek karar vermede kullanabilme.
2   İşletme ve çevresine ilişkin ulusal ve uluslararası gelişmeleri, bunların işletme ve çevresi üzerindeki etkilerini takip edebilme, yorumlayabilme, tartışabilme, bilimsel yöntemlere dayalı çözümler üretebilme.
3   Bilgi sistemlerinden yararlanarak analitik bir yaklaşımla işletmecilik ile ilgili verileri toplayabilme; nitel -nicel araştırma ve karar verme teknikleri yardımı ile analiz edebilme; elde edilen bulguları raporlayabilme; sunabilme ve yorumlayarak stratejik kararlar verebilme.
4   İşletmenin temel fonksiyonlarını ve bunların birbirleri ile ilişkilerini bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirerek stratejileri oluşturabilme, bunları iletebilme ve uygulayabilme.
5   Yazılı ve sözlü olarak Türkçe ve yabancı dilde etkin iletişim kurarak (B2); özgün fikirlerini savunabilme.
6   İşletme problemlerine çözüm üretmek için gerekli olan dikkatli, düzenli, sonuç odaklı ve objektif olma gibi araştırma ve yönetsel becerileri arttırma.
7   Takım çalışması yapabilme ve yaptırabilme becerisini geliştirme.
8   Mesleki etik değerlerin önemini anlama

Mezunların İstihdam Profilleri

Programdan mezun olan öğrenciler, hem özel hem de kamusal sektörde yer alan işletme, kurum ve kuruluşlarda orta ve üst düzeylerde yönetici olarak görev yapmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuramazlar.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda dersler üç yarıyılda verilmektedir. Birinci yarıyılda tüm dersler zorunludur. İkinci yarıyıldaki derslerin dördü zorunlu biri seçimliktir. Zorunlu dersler işletmenin tüm fonksiyonlarını kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Seçimlik dersler ise öğrencinin belli bir işletme fonksiyonu üzerinde uzmanlaşabileceği tarzda oluşturulmuştur. İşletme Politikaları ve Stratejik Yönetim zorunlu dersi işletmenin tüm fonksiyonlarını ele alarak ve yorumlayarak yönetimin bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmesini sağlamaktadır. Üçüncü yarıyıl; bir zorunlu ders, zorunlu dönem projesi yanısıra bir seçimlik modülden oluşmaktadır. Öğrencinin aralarından birini seçmesi gereken üç modül bulunmaktadır: - Dijital Dünya - Uluslararası İşletmecilik ve Yönetim - Girişimcilik Her bir modül 3 dersten oluşmaktadır. Dolayısıyla, programın % 73ü zorunlu, %27si seçimlik derslerden oluşmaktadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EMB 7035 MUHASEBE ZORUNLU 3 0 0 7
G 2 EMB 7031 YÖNETİM VE ORGANİZASYON ZORUNLU 3 0 0 8
G 3 EMB 7039 İŞLETME EKONOMİSİ ZORUNLU 3 0 0 7
G 4 EMB 7037 STRATEJİK PAZARLAMA YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 8
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EMB 7022 İŞLETME FİNANSMANI ZORUNLU 3 0 0 7
B 2 EMB 7034 ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 8
B 3 EMB 7032 İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ZORUNLU 3 0 0 8
B 4 EMB 7024 ÜRETİM İŞLEMLER YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 7
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EMB 7043 İŞLETME STRATEJİSİ VE SİMULASYON ZORUNLU 3 0 0 7
G 2 EMB 7045 DİJİTAL İŞLETME ZORUNLU 3 0 0 6
G 3 EMB 7199 DÖNEM PROJESİ ZORUNLU 0 0 0 17
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi Paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Tezsiz Yüksek Lisans programı, ilgili dersler (73 AKTS) ve Dönem Projesi (17 AKTS) olmak üzere toplamda 90 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof.Dr. Sabri ERDEM, isletme.bolumbsk@deu.edu.tr, TEL: +90-232-3018111