DERECE PROGRAMLARI

: Yönetim Bilişim Sistemleri

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin temelini oluşturan Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu 9 Eylül 1944 tarihinde kurulmuştur. 8 Haziran 1959 tarihinde kabul edilen 7334 sayılı kanunla İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi haline getirilmiştir. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1968de fakülte olarak Ege Üniversitesine bağlanmıştır. 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmündeki Kararname ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adı altında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanmıştır. Fakülte Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye ve Yönetim Bilişim Sistemleri olmak üzere yedi bölümden oluşmaktadır. Eğitim, tüm bölümlerde örgün olmak üzere sürdürülmekte olup, eğitim dili Türkçedir.
Yönetim Bilişim Sistemleri işletme ve bilişim konularını bir arada işleyen bir bilim dalıdır. Günümüzde bilişim alanındaki gelişmelerin işletme bilimine kattığı yeniliklerle çok daha etkin ve verimli karar verme süreçleri oluşmuştur. Ayrıca, bilişim sistemlerinin yönetimi de başlı başına bir yönetim konusu haline gelmiştir. Yönetim Bilişim Sistemleri ni ilgilendiren konular, bu iki alanın etkileşimi ve entegrasyonu ile ortaya çıkmıştır.

Kazanılan Derece

Programı, tüm gereklerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Yönetim Bilişim Sistemleri alanında lisans derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yönetim Bilişim Sistemleri programının kabul ve kayıt koşulları Dokuz Eylül Üniversitesinin genel kabul ve kayıt koşullarına uygundur. Bu koşullarla ilgili bilgiler, http://www.deu.edu.tr/ders-katalog/2014-2015/tr/tr-b6.html erişim sayfasında yer almaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yönetim Bilişim Sistemleri programına ilişkin önceki öğrenmenin tanınması koşulları Dokuz Eylül Üniversitesinin genel koşullarına uygundur.
Bu koşullara ilişkin bilgiler http://www.deu.edu.tr/ders-katalog/2014-2015/tr/tr-b7.html erişim sayfasında yer almaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gereken yeterlilik koşuludur. Ayrıca Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683) ikinci ve dördüncü bölümlerinin ilgili maddelerindeki koşulların da sağlanması gerekmektedir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

- Yönetim Bilişim Sistemleri işletme ve bilişim konularını bir arada işleyen bir bilim dalıdır. Günümüzde bilişim alanındaki gelişmelerin işletme bilimine kattığı yeniliklerle çok daha etkin ve verimli karar verme süreçleri oluşmuştur. Ayrıca, bilişim sistemlerinin yönetimi de başlı başına bir yönetim konusu haline gelmiştir. Yönetim Bilişim Sistemleri ni ilgilendiren konular, bu iki alanın etkileşimi ve entegrasyonu ile ortaya çıkmıştır. Programdan mezun olan kişilerin yöneticilerin karar süreçlerini en iyilemelerinde kullanacakları en güncel bilişim sistem ve teknolojilerine hakim olmalarının yanında, analitik düşünme ve organizasyonun yapısı ve yönetimi hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları amaçlanmaktadır.
- Bu programın avantajı işletmelerde bilişim sistemlerini geliştirecek düzeyde bilişim ve bu sistemleri yönetecek düzeyde işletme bilgisine sahip öğrenciler yetiştirmektir.
- Program, mezunlarının teknik, analitik, yönetsel düşünme ve iletişim yeteneklerine odaklanmaktadır. Programda okuyan öğrenciler aşağıdaki konularda donanımlı olacak şekilde yetiştirileceklerdir:
- Bilişim teknolojileri temellerinine hakim olma
- Yazılım geliştirme mantığına hakim olma
- Telekomünikasyon Ağları temellerini anlama ve yönetme
- Bilişim sistemleri analizi ve tasarımını gerçekleştirme
- Veritabanı sistemleri analizi ve tasarımını gerçekleştirme
- Kurumsal sistemler ve tedarik zinciri sistemlerinin faydalarına hakim olma
- Yazılım geliştirme sürecini izleme ve kontrol etme
- Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar ve üst yönetim ile iletişim sayesinde gereksinimleri belirleme
- Gereksinimleri tasarıma dönüştürme
- Kullanıcı isteklerini bilişim sistemlerine yansıtma
Bölüm öğrencilerinin ilgi duydukları alanlarda ders seçebilecekleri geniş bir seçimlik ders havuzu vardır. Bölüm öğretim programında isteğe bağlı olarak İngilizce dilinde yürütülen Erasmus dersleri de bulunmaktadır. Ayrıca öğrenciler, yurt içinde Farabi, yurt dışında ise Erasmus Programı kapsamında çeşitli Avrupa üniversitelerinde bir veya iki yarıyıl değişim programlarından yararlanabilmektedir.

Yönetim Bilişim Sitemleri Bölümü, 2014 2015 öğretim yılı itibariyle, 2 Profesör, 2 Doçent, 2 Yardımcı Doçent ve 3 Araştırma Görevlisinden oluşan öğretim elemanı kadrosu ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Bilgi Teknolojileri ve İşletme Bilimi alanlarında elde ettiği bilgileri karar verme amacıyla uygun araçlarla kullanabilmek.
2   Bilgisayar donanımını tanıyabilmek, parçaların teknik özelliklerini ayırt edebilmek, karşılaştırmak, sınıflandırmak ve uygun donanım seçimini yapabilmek.
3   Yazılım türleri, yazılım seçimi ve temini konularında bilgi sahibi olmak ve yazılım geliştirme süreçlerini planlayıp yönetebilmek.
4   Uygulamalar için gerekli olan veritabanı tasarımını gerçekleştirmek.
5   Bilgisayar ağ sistemi kurabilmek, ağlara ve donanıma yönelik karşılaşılan sorunları çözebilmek.
6   Farklı disiplinlerin Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) tabanlı problem çözümünde veri ihtiyaçlarını belirleyebilmek, bu verileri temin edebilmek ve verileri derleyerek bilgi üretme ve kullanıma hazır hale getirebilmek.
7   Bilgi sistemi gereksinimlerini belirleyebilmek, sistem analizi yapabilmek ve tasarımını gerçekleştirebilmek.
8   Bir YBS veya sosyal problemin çözümüne yönelik olarak proje tasarlayabilmek ve farklı çözüm yöntemleri önerebilmek.
9   Projelerde YBS uzmanı olarak tasarım yapabilmek, projeye gerek yönetici gerekse çalışan olarak katkı sağlayabilmek ve yenilikçi fikirler üretebilmek.
10   Bir bilişim sistemi probleminin takım halinde çözülmesi durumlarında, problemin her aşamasında bireysel sorumluluk alabilmek, takıma katkı verebilmek ve gerektiğinde takıma liderlik edebilmek.
11   Türkçe ve İngilizce dillerini kullanaak mesleki, güncel ve gelişen eğilimleri takip edebilmek, gerekli bilgileri yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
12   Alanında edindiği bilgi ve becerileri farklı disiplinlerle entegre ederek eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek.
13   Mesleki çalışmalarda toplumsal etik değerlere göre hareket edebilmek.

Mezunların İstihdam Profilleri

Programdan mezun olanlar özel şirketler, kamu kurumları, üniversitelerin; yönetim bilişim sistemleri, bilgi işlem, bilgi yönetimi, veri analizi, proje yönetimi, bilgi sistemleri
araştırma ve geliştirme vb. departmanlarında istihdam edilebilecektir. Bahsedilen kuruluşlar yönetim konularında doğru kararlar alabilmek ve sağlayabilecekleri optimum
düzeyde hizmeti gelişen teknolojik olanakların gerisinde kalmadan sunabilmek için program mezunlarına ihtiyaç duymaktadır. Örneğin, Sistem Destek Elemanı, Bilgi
Teknolojileri Yöneticisi, Analiz ve Raporlama Uzmanı ve İş Analisti alanında taleplerin bulunduğu saptanmıştır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlar, başvuracakları yükseköğretim kurumunun ve programın gerekliliklerini sağlamak koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında ikinci ve üçüncü düzey (yüksek lisans ve doktora) programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 IBF 1001 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 IBF 1003 SOSYAL PSİKOLOJİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 4 IBF 1005 MATEMATİK I ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 IKT 1001 İKTİSADA GİRİŞ I ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 ISL 1003 İŞLETME BİLİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 7 ISL 1005 FİNANSAL MUHASEBE I ZORUNLU 3 0 0 4
G 8 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 YDİ 1009 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 1
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BDE 1001 BEDEN EĞİTİMİ I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 2 GSM 1001 MÜZİK I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 3 GSR 1001 RESİM I SEÇMELİ 1 0 0 1
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 EMT 1004 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 3 IBF 1006 MATEMATİK II ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 IKT 1002 İKTİSADA GİRİŞ II ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 ISL 1004 FİNANSAL MUHASEBE II ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 ISL 1012 YÖNETİM VE ORGANİZASYON ZORUNLU 3 0 0 4
B 7 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 8 YBS 1002 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ I ZORUNLU 3 0 0 3
B 9 YDİ 1008 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 1
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BDE 1002 BEDEN EĞİTİMİ II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 2 GSM 1002 MÜZİK II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 3 GSR 1002 RESİM II SEÇMELİ 1 0 0 1
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CEK 3021 YÖNETİM SOSYOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 IBF 1007 İSTATİSTİK I ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 ISL 3031 İŞLETME FİNANSI ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 ISL 3035 ÜRETİM İŞLEMLER YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 5 YBS 2001 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ II ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 YBS 2003 VERİ YAPISI VE ALGORİTMALAR ZORUNLU 2 2 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ERA 2701 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ II ERASMUS 3 0 0 4
G 2 IBF 2001 YABANCI DİLDE OKUMA VE KONUŞMA SEÇMELİ 3 0 0 4
G 3 IBF 2005 SOSYAL SORUMLULUK SEÇMELİ 3 0 0 4
G 4 ISL 3004 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 5 YBS 2005 BİLGİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 IBF 1008 İSTATİSTİK II ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 YBS 2002 BİLGİSAYAR DONANIMI ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 YBS 2004 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PROJE YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 4 YBS 2006 VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ ZORUNLU 2 2 0 4
B 5 YBS 2008 PROGRAMLAMA I ZORUNLU 2 2 0 5
B 6 YBS 2010 WEB TASARIM TEKNİKLERİ ZORUNLU 2 2 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CEK 3030 BİLGİ SOSYOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 2 ERA 2702 VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ ERASMUS 2 2 0 4
B 3 ISL 3028 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 4 MLY 2013 KAMU MALİYESİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 5 YBS 2012 MESLEKİ YABANCI DİL I (YBS) SEÇMELİ 3 0 0 4
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EMT 3011 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 ISL 3001 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 YBS 3001 PROGRAMLAMA II ZORUNLU 2 2 0 5
G 4 YBS 3003 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 YBS 3005 BİLGİSAYAR AĞLARI ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 YBS 3007 BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANALİZİ VE TASARIMI ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ERA 3701 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ERASMUS 3 0 0 5
G 2 ISL 3021 YARATICILIK VE YENİLİK YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 3 ISL 3037 PERFORMANS ÖLÇME VE DEGERLENDİRME SEÇMELİ 3 0 0 4
G 4 YBS 3011 MESLEKİ YABANCI DİL II (YBS) SEÇMELİ 3 0 0 4
G 5 YBS 3013 BULUT BİLİŞİM SEÇMELİ 3 0 0 4
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EMT 3006 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 ISL 2014 PAZARLAMA ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 ISL 4046 BİLİŞİM HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 YBS 3002 MEKANSAL VERİTABANLARI ZORUNLU 2 2 0 4
B 5 YBS 3006 SUNUCU TABANLI PROGRAMLAMA ZORUNLU 2 2 0 4
B 6 YBS 3008 KARAR DESTEK SİSTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ISL 4026 YÖNETİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 4
B 2 MLY 4001 TÜRK VERGİ SİSTEMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 3 YBS 3012 UZAKTAN ALGILAMA SEÇMELİ 3 0 0 4
B 4 YBS 3014 YÖNETİŞİM VE E-DEVLET SEÇMELİ 3 0 0 4
B 5 YBS 3016 ÇOKLU ORTAM SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 4
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EMT 4009 BENZETİM TEORİSİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 YBS 4001 E-TİCARET VE E-İŞ ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 YBS 4003 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 YBS 4005 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE KURUMSAL UYGULAMALAR ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 YBS 4007 BÜYÜK VERİ VE İŞ ANALİTİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CEK 4033 ÇALIŞMA YAŞAMINDA SAĞLIK VE ERGONOMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 2 YBS 4009 COĞRAFİ VERİ ANALİZİ SEÇMELİ 2 2 0 4
G 3 YBS 4011 MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME SEÇMELİ 2 2 0 4
G 4 YBS 4013 İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
G 5 YBS 4015 YAPAY ZEKA SEÇMELİ 3 0 0 4
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 YBS 4002 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SEMİNERİ ZORUNLU 3 0 0 6
B 2 YBS 4004 SİSTEM GÜVENLİĞİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 YBS 4006 AÇIK KAYNAK VE ÖZGÜR YAZILIM ZORUNLU 2 2 0 4
B 4 YBS 4008 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 YBS 4010 KURUMSAL BİLGİ SİSTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 YBS 4012 WEB TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
B 2 YBS 4014 DİJİTAL YAYINCILIK SEÇMELİ 2 2 0 4
B 3 YBS 4016 SOSYAL MEDYA ANALİZİ VE YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 2 0 4
B 4 YBS 4018 BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİLİK SEÇMELİ 3 0 0 4
B 5 YBS 4020 SİBER GÜVENLİK SEÇMELİ 3 0 0 4
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi Paketinde yer alan ders tanıtım formlarında tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi, Ön
Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683) ile Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının (http://www.iibf.deu.edu.tr/sanal_ogrenci/
sayfa=genel/yonetmelikler/ogretim_sinav_uygulama_esaslari.htm) ilgili maddeleri uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde açıklandığı gibidir. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gereken
yeterlilik koşuludur. Ayrıca Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683)ikinci ve dördüncü bölümlerinin ilgili maddelerindeki koşulların da sağlanması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program Başkanı: Prof. Dr. Vahap TECİM
E-posta Adresi: vahap.tecim@deu.edu.tr
İletişim Adresi: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler
Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Dokuzçeşmeler Kampusu, 35160 Buca İZMİR
Telefon: 00 90 232 3010770