DERECE PROGRAMLARI

: Sosyoloji

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Sosyoloji Bölümü 2014-2015 eğitim öğretim yılında örgün ve ikinci öğretim lisans programlarına başladı. Bölüm programında sosyolojinin tüm temel alanlarında araştırma ve öğretim etkinliği yürütülmektedir.

Kazanılan Derece

Sosyoloji, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması ve ulusal düzeyde merkezi sistemle yapılan Öğrenci Seçme Sınavının sonunda programa yerleştirilmiş olma. Merkezi sistemle öğrenci yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilmektedir. Yerleştirme sınavlarına ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNUN BELİRLEMİŞ OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği değerlendirme şartları kapsamında gerçekleştirilmektedir.
(1) Edebiyat Fakültesine yatay geçişlerde, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(2) Edebiyat Fakültesine dikey geçişlerde; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(3) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına geçişlerinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Türkiyede örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Dokuz Eylül Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, öğrenci bölümün öğretim planında bulunan derslerden bazılarını daha önce öğrenim gördüğü kurumlarda başarıyla tamamlamışsa, oluşturulan intibak komisyonunun görüşleri doğrultusunda, bu derslerin tümünden ya da bazılarından muaf sayılabilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS. Fakültemizde bir öğrencinin, öğretimini başarı ile bitirerek diploma alabilmesi için, genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. İzledikleri programdan mezun olmak için, gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezun olmak için gerekli 2.00 genel not ortalamasını sağlayamayan son sınıf öğrencilerine, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere öğretim planında yer alan son dört yarıyıl derslerinden 2.00 genel not ortalaması şartını sağlayabilecek ise tek ders sınav hakkı tanınır. 2.00 genel not ortalaması şartını tek ders sınavı ile sağlayamayanlara ise son dört yarıyıl derslerinden yarıyıl içi, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav hakkı tanınır. Öğrenciler bu sınav haklarını derslerin açıldığı yarıyıldaki sınav döneminde kullanır. Bu sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler, hangi derslerden sınava gireceklerini yarıyıl başında kayıt yenileme işlemi sırasında bildirirler.
Bu çerçevede Sosyoloji Bölümü lisans programından mezun olmak için programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Sosyoloji Bölümünün 4 yıllık lisans programı 8 dönemden oluşmaktadır. Öğretim dili Türkçedir. Özel koşulları yerine getiren öğrencilerin Felsefe ve Tarih Bölümleriyle Çift Anadal yapabilmeleri hususunda görüşmeler sürdürülmekte olup Yandal Programı uygun görülmemiştir. Özel koşullar için Üniversitemizin Çift Anadal ve Yandal Yönetmeliklerinde belirlenen kriterlere bakılabilir:
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5820
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5821
- Temel sosyoloji disiplinlerinin ana kavram ve sorunlarına ilişkin bilgileri tarihsel ve sistematik çerçevede edinmiş olan;
- alanında edindiği bilgileri insan, toplum ve dünya sorunlarını açıklamada, yorumlamada ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmede kullanabilen;
- özenli, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olan;
- yeni düşüncelere açık;
- çağın sorunlarını görebilen ve tartışabilen;
- çağın sorunlarına çözümler üreten;
- düşüncesini doğru, açık ve anlaşılır bir anlatımla sözlü ve yazılı olarak aktarabilen sosyologlar yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   Toplumsal gerçeklikleri ayırt ederek toplumsal olaylara sosyoloji perspektifi ile bakış kazanmak
2   Toplumsal sorunları doğuran etmenleri görerek, sosyolojik analiz edebilme kabiliyeti kazanmak
3   Sosyolojinin bilim olarak ortaya çıkmasından evvel insanların toplumsal olayları farklı adlar altında ele alıp çözüm aradıklarını kavramak
4   Sosyolojinin bir bilim olarak doğuşuna zemin hazırlayan dönemsel toplumsal şartları ve devrimleri tahlil edebilmek
5   Sosyolojinin klasik dönemine damgasını vuran kurucu isimlerin eserlerini ve toplumsal olaylara sosyolojik yaklaşımlarını, teorilerini kavramak
6   Sosyolojinin tarihsel gelişim sürecinde kilometre taşı olan kuramcılarını ve sosyolojik teori içindeki yerlerini-etkilerini kavramak
7   Ele alınan sosyologlar ve teorileri çerçevesinde toplumsal olayları yorumlayabilme yetisi kazanmak, eleştirel bir boyutta bakabilmek
8   Sosyolojik bilgi birikimi kazanarak güncel pratik sorunları değerlendirebilme yöntemi ve kavramlarını içselleştirmek
9   Sosyoloji ile diğer bilimleri ilişkilendirecek kapasiteye ulaşmak
10   Toplumsal sorunları anlayacak, açıklayacak ve bilimsel bakış açısıyla temellendirecek araştırma projeleri, perspektifler, kavramlar ve bilimsel yeterlilik kazanmak
11   Aile, kadın, kentleşme, göç, gençlik gibi sorunların aydınlanması konusunda bilimsel yeterlilik kazanmak
12   Toplumsal hayat içinde sosyolojik açıdan kendisinden istifade edilebilecek donanıma sahip olmak.
13   Alanındaki yenilikleri takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olmak.
14   Disiplinler arası çalışma yapabilmek için diğer disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olmak ve yaşam boyu öğrenmeya açık olmak.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu derece, sahibinin mesleğini özel ve resmi işletmelerde icra etmesini sağlar. Mezunlar için çeşitli kamu kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Mili Eğitim Bakanlığı), Yerel Yönetimlerde, sivil toplum kuruluşlarında, özel eğitim kurumlarında, Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerinde, Endüstri kuruluşlarında istihdam sağlanmaktadır. Mezun öğrenciler formasyon sertifikası alarak kamu ve özel kuruluşlarda öğretmenlik yapabilirler. Ayrıca bölüm mezunları kariyerlerine akademik alanda (Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde) sürdürerek alandaki bilimsel çalışmalarını üniversite çatısı altında sürdürmeye devam edebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler merkezi ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Sosyoloji Bölümü öğretim planında öğrencilere toplam 240 AKTS?ye karşılık gelen dersler sunulmuştur. Öğrenciler 5., 6., 7. ve 8. yarıyılda en az 1 (bir) bölüm içi seçmeli ders alacaklar. Bu programdan toplam en az 152 kredi veya toplam en az 240 AKTS alarak mezun olurlar. Öğrencinin bölüm içi seçimlik dersleri her yarıyılın programında belirtilmektedir. Öğrenci bölüm dışı seçimlik ders olarak ister fakültedeki tarih, felsefe ve psikoloji bölümlerinden isterse diğer fakültelerdeki bölümlerden ders seçebilir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 BİL 1001 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ ZORUNLU 1 2 0 5
G 3 FEL 1007 FELSEFEYE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 6
G 4 PSİ 1007 PSİKOLOJİYE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 6
G 5 SOS 1001 SOSYOLOJİYE GİRİŞ I ZORUNLU 3 0 0 7
G 6 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 BİL 1002 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ZORUNLU 2 2 0 5
B 3 FEL 1008 FELSEFE TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 6
B 4 PSİ 1010 SOSYAL PSİKOLOJİ ZORUNLU 3 0 0 6
B 5 SOS 1004 SOSYOLOJİYE GİRİŞ II ZORUNLU 3 0 0 7
B 6 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 YDİ 1006 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FEL 2005 KLASİK MANTIK ZORUNLU 4 0 0 4
G 2 SOS 2001 SOSYAL BİLİMLERDE METOD I ZORUNLU 3 0 0 6
G 3 SOS 2003 SOSYOLOJİ TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 SOS 2005 TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE MOBİLİTE ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 SOS 2007 TÜRK TOPLUM YAPISI ZORUNLU 3 0 0 5
G 6 SOS 2009 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 7 TAR 2049 UYGARLIK TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FEL 2006 SEMBOLİK MANTIK ZORUNLU 4 0 0 4
B 2 SOS 2004 SOSYAL BİLİMLERDE METHOD II ZORUNLU 3 0 0 6
B 3 SOS 2006 TÜRK SOSYOLOGLARI ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 SOS 2008 ÖRGÜT SOSYOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 5 SOS 2010 DİN SOSYOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 6 SOS 2012 KENT VE GÖÇ SOSYOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FEL 3005 ÇAĞDAŞ FELSEFE TEORİLERİ ZORUNLU 4 0 0 4
G 2 SOS 3001 İKTİSAT SOSYOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 SOS 3003 KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 SOS 3005 AİLE SOSYOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 5 SOS 3007 HUKUK VE SUÇ SOSYOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PSİ 3039 ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 2 SOS 3011 YOKSULLUĞUN SOSYOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 3 SOS 3013 SİNEMA SOSYOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 4 SOS 3015 ÇEVRE SOSYOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SOS 3004 İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 SOS 3006 SİYASET SOSYOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 SOS 3008 KÜRESELLEŞMENİN SOSYOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 SOS 3010 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 6
B 5 SOS 3012 SOSYAL BİLİMLERDE İSTATİSTİKSEL YÖNTEM ZORUNLU 3 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SOS 3014 DEVLET VE SİVİL TOPLUM SEÇMELİ 3 0 0 4
B 2 SOS 3016 TÜRK SİNEMA TARİHİ VE TOPLUMSAL DEĞİŞME SEÇMELİ 3 0 0 4
B 3 SOS 3018 TÜRKİYE'DE SİYASAL İLETİŞİM SEÇMELİ 3 0 0 4
B 4 SOS 3020 ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 5 SOS 3022 GELİŞME SOSYOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FEL 4005 TARİH FELSEFESİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 PSİ 4029 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 SOS 4001 MODERNLİĞİN SOSYOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 SOS 4003 BİLGİ SOSYOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 SOS 4005 TOPLUMSAL DEĞİŞME ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SOS 4007 ORYANTALİZM SEÇMELİ 2 4 0 8
G 2 SOS 4009 LİBERALİZM İKTİDAR VE OTORİTE SEÇMELİ 2 4 0 8
G 3 SOS 4011 SAĞLIK VE TOPLUM SEÇMELİ 2 4 0 8
G 4 SOS 4013 TOPLUMSAL CİNSİYET VE İKTİDAR SEÇMELİ 2 4 0 8
G 5 SOS 4017 SOSYAL HAREKETLER SEÇMELİ 2 4 0 8
G 6 SOS 4019 SOSYAL HİZMETLERİN SOSYOLOJİSİ SEÇMELİ 2 4 0 8
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FEL 4006 SİYASET FELSEFESİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 PSİ 4030 GENÇLİK PSİKOLOJİSİ ZORUNLU 4 0 0 5
B 3 SOS 4004 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 SOS 4006 TÜRK MODERNLEŞMESİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 SOS 4008 METİN TAHLİLİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SOS 4010 KÜRESELLEŞME SAĞLIK VE GELİŞME SEÇMELİ 2 4 0 8
B 2 SOS 4012 ETNİSİTE VE MİLLİYETÇİLİK SEÇMELİ 2 4 0 8
B 3 SOS 4014 İNSAN HAKLARI SEÇMELİ 2 4 0 8
B 4 SOS 4016 POPÜLER KÜLTÜR VE GÜNDELİK YAŞAM SEÇMELİ 2 4 0 8
B 5 SOS 4018 GELENEK VE MUHAFAZAKARLIK SEÇMELİ 2 4 0 8
B 6 SOS 4020 TÜRK SİYASETİNDE GÜNCEL TARTIŞMALAR SEÇMELİ 2 4 0 8
B 7 SOS 4022 TURİZM VE BOŞ ZAMAN SOSYOLOJİSİ SEÇMELİ 2 4 0 8
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 ESH 0001 BATI MEDENİYETİ VE KÜLTÜRÜNE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 2 ESH 0002 DİPLOMASİ TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 3 ESH 0003 EKONOMİ TARİHİNE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 4 ESH 0004 TARİHTE TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 5 ESH 0005 DÜNYA GÜNDEMİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 6 ESH 0006 TOPLUMSAL CİNSİYET VE CİNSİYETÇİ DİL FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 7 ESH 0007 ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 8 ESH 0008 ANTİK YUNAN VE ROMA ARKEOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 9 ESH 0009 ESKİÇAĞ'DA ANADOLU TARİHİ COĞRAFYASI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 10 ESH 0010 EGE ARKEOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 11 ESH 0011 PARANIN KÜLTÜR TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 12 ESH 0012 TÜRK DİLİNİN TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 13 ESH 0013 DİLBİLİME GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 14 ESH 0014 REKLAM VE DİL FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 15 ESH 0015 DİLİN BİYOLOJİK TEMELLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 16 ESH 0016 TERMİNOLOJİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 17 ESH 0017 DİL PSİKOLOJİSİ VE DİL BOZUKLUKLARI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 18 ESH 0018 BİLİMSEL DÜŞÜNCENİN EVRELERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 19 ESH 0019 GÜNCEL FELSEFE PROBLEMLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 20 ESH 0020 SANAT AKIMLARI VE FELSEFE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 21 ESH 0021 ÇEVRE VE ETİK FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 22 ESH 0022 ÇEVİRİ ELEŞTİRİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 23 ESH 0023 ÇEVİRİ KURAMLARI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 24 ESH 0026 YABANCI DİL FRANSIZCA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 25 ESH 0027 YABANCI DİL FRANSIZCA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 26 ESH 0028 YABANCI DİL ÇİNCE II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 27 ESH 0029 YABANCI DİL ÇİNCE I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 28 ESH 0030 TARİHSEL AÇIDAN AVRUPA'DA TÜRK İMGESİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 29 ESH 0031 GENEL TÜRK TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 30 ESH 0032 ESKİÇAĞDAN GÜNÜMÜZE İZMİR KENT TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 31 ESH 0033 SPOR TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 32 ESH 0034 ÇAĞDAŞ TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 33 ESH 0035 TÜRK DIŞ POLİTİKASI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 34 ESH 0036 PSİKOLOJİ II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 35 ESH 0037 PSİKOLOJİ I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 36 ESH 0038 SOSYAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 37 ESH 0039 KİŞİLER ARASI İLİŞKİLERDE ANLAŞMALIK ÇÖZÜMÜ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 38 ESH 0040 ARKEOLOJİ VE SANAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 39 ESH 0041 MÜZE VE SANAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 40 ESH 0042 ANADOLU UYGARLIKLARI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 41 ESH 0043 EGE KÜLTÜRLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 42 ESH 0044 KARŞILAŞTIRMALI ÜTOPYALAR FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 43 ESH 0045 EDEBİYAT VE MİTOLOJİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 44 ESH 0046 DÜNYA EDEBİYATINDA ROMANTİZM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 45 ESH 0047 BATI EDEBİYAT TARİHİNDE TEMEL AKIMLAR FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 46 ESH 0048 EDEBİYAT VE SİNEMA FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 47 ESH 0049 MODERNİZM, POSTMODERNİZM VE EDEBİYAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 48 ESH 0050 YABANCI DİL ALMANCA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 49 ESH 0051 YABANCI DİL ALMANCA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 50 ESH 0052 YABANCI DİL İTALYANCA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 51 ESH 0053 YABANCI DİL İTALYANCA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 52 ESH 0059 YABANCI DİL RUSÇA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 53 ESH 0061 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 54 ESH 0063 ATAERKİL SÖYLEM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 55 ESH 0065 ERKEKLİK VE FELSEFE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 56 ESH 0066 İNGİLİZCE SÖZLÜ ANLATIM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 57 ESH 0067 YARGISIZ İLETİŞİM VE SEVGİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 58 ESH 0068 CİNSİYET VE ŞİDDET FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 59 ESH 0069 ATAERKİNİN KÜLTÜR TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 60 ESH 0070 MESLEKİ YAŞAMA HAZIRLIK FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 61 ESH 0072 TARİHTE KADIN FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 62 ESH 0074 TÜRK EDEBİYATI VE KADIN FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sosyoloji Bölümü öğretim planında öğrencilere toplam 240 AKTS ye karşılık gelen dersler sunulmuştur. Öğrenciler 5., 6., 7. ve 8. yarıyılda en az 1 (bir) bölüm içi seçmeli ders alacaklar. Bu programdan toplam en az 152 kredi veya toplam en az 240 AKTS alarak mezun olurlar. Öğrencinin bölüm içi seçimlik dersleri her yarıyılın programında belirtilmektedir. Öğrenci bölüm dışı seçimlik ders olarak ister fakültedeki tarih, felsefe ve psikoloji bölümlerinden isterse diğer fakültelerdeki bölümlerden ders seçebilir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci Ders yapısı ve kredileri başlığı altında belirtilen (toplam 240 AKTS karşılığı) zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı bir not ortalamasına ulaşmak zorundadır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Özkan YILDIZ
Tel: 0 232 301 94 10
E-posta: ozkan.yildiz@deu.edu.tr