DERECE PROGRAMLARI

: Karşılaştırmalı Edebiyat

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü 2015-2016 eğitim öğretim yılında örgün öğretim lisans programına başladı. Bölüm derslerinin %50si İngilizcedir. Bu nedenle bölümü kazanan öğrencilerin Üniversitemiz tarafından düzenlenen İngilizce muafiyet sınavına katılıp başarılı olamadıkları halde 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfını okumaları zorunludur. Bölümde karşılaştırmalı edebiyatın tüm temel ve interdisipliner alanlarında araştırma ve öğretim etkinliği yürütülmektedir.

Kazanılan Derece

Karşılaştırmalı Edebiyat, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması ve ulusal düzeyde merkezi sistemle yapılan Öğrenci Seçme Sınavının sonunda programa yerleştirilmiş olma. Merkezi sistemle öğrenci yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilmektedir. Yerleştirme sınavlarına ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNUN BELİRLEMİŞ OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği değerlendirme şartları kapsamında gerçekleştirilmektedir.
(1) Edebiyat Fakültesine yatay geçişlerde, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(2) Edebiyat Fakültesine dikey geçişlerde; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(3) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına geçişlerinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Türkiyede örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Dokuz Eylül Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, öğrenci bölümün öğretim planında bulunan derslerden bazılarını daha önce öğrenim gördüğü kurumlarda başarıyla tamamlamışsa, oluşturulan intibak komisyonunun görüşleri doğrultusunda, bu derslerin tümünden ya da bazılarından muaf sayılabilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS. Fakültemizde bir öğrencinin, öğretimini başarı ile bitirerek diploma alabilmesi için, genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. İzledikleri programdan mezun olmak için, gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezun olmak için gerekli 2.00 genel not ortalamasını sağlayamayan son sınıf öğrencilerine, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere öğretim planında yer alan son dört yarıyıl derslerinden 2.00 genel not ortalaması şartını sağlayabilecek ise tek ders sınav hakkı tanınır. 2.00 genel not ortalaması şartını tek ders sınavı ile sağlayamayanlara ise son dört yarıyıl derslerinden yarıyıl içi, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav hakkı tanınır. Öğrenciler bu sınav haklarını derslerin açıldığı yarıyıldaki sınav döneminde kullanır. Bu sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler, hangi derslerden sınava gireceklerini yarıyıl başında kayıt yenileme işlemi sırasında bildirirler.
Bu çerçevede Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü lisans programından mezun olmak için İngilizce hazırlık sınıfını ve programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünün 4 yıllık lisans programı 8 dönemden oluşmaktadır. Öğretim dili %50 İngilizcedir.
Programın amacı:
- Karşılaştırmalı edebiyat ve ilgili disiplinlerin ana kavram ve sorunlarına ilişkin bilgileri tarihsel ve sistematik çerçevede edinmiş olan;
- birden fazla yabancı dil bilen (İngilizcenin yanı sıra Fransızca veya Almanca gibi ikinci bir yabancı dile sahip) ve bildiği dillerin kültür, sanat ve edebiyatları ile özellikle çağdaş Türk ve Batı edebiyatlarını yakından tanıyan;
- bu bilgileri Türk insanı ve konuyla ilgili edebiyat, sanat ve kültür çevreleriyle paylaşabilen, çağdaş Türk kültürü ve edebiyatını yabancı ülkelerde tanıtabilen,
- Türk ve Batı kültür ve edebiyatları ürünlerini, kültürleri yapılandıran felsefi, dinsel ve dilsel, sanatsal, etnolojik etkenleri, bunların neden ve etkilerini konu alan karşılaştırmalı çalışmalar yapabilen,
- karşılaştırma becerisine ve bundan sonuç çıkartabilme yetisine sahip olan, bu sonuçları Türk ve Batı edebiyatları kamuoyları ile paylaşabilen
- Türkiye nin de bir parçası olduğu Batı kültürlerini uzmanlık düzeyinde tanıyan ve tanıtabilen;
- alanında edindiği bilgileri insan, toplum ve dünya sorunlarını açıklamada, yorumlamada ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmede kullanabilen;
- özenli, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olan;
- yeni düşüncelere açık;
- çağın sorunlarını görebilen ve tartışabilen;
- çağın sorunlarına çözümler üreten;
- düşüncesini doğru, açık ve anlaşılır bir anlatımla sözlü ve yazılı olarak aktarabilen komparatistler yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   Bir bilim dalı olarak karşılaştırmalı edebiyat hakkında edindiği bilgi ve donanımı kullanır;
2   Karşılaştırmalı edebiyatın gerektirdiği disiplinler arası yaklaşımın (felsefe, dinler tarihi, psikanaliz, kültür incelemeleri ve diğer) gereklerine hâkimdir;
3   Edebi türler, kavramlar ve terimler ile ilgili sahip olduğu bilgiyi kullanır;
4   Değişik kültürler, kültür transferi ve etkileşimleri hakkında kuramsal ve uygulamalı donanıma sahip olur;
5   Edebi, eleştirel, tarihsel, dilbilimsel ve yakın diğer disiplinlerin yaklaşımlarını metin çözümlemede kullanır;
6   Batı kökenli kuramları ve analiz yöntemlerini eleştirel bir bakış açısıyla Türk edebiyatına uygular;
7   İngilizce ve ikinci bir yabancı dilin dilbilgisel, sözcüksel, tümcesel, metinsel ve anlamsal yapılarını anlayabilmek, çözümleyebilmek ve bu dillerde ileri düzeyde sözlü ve yazılı metin üretebilmek;
8   Edebi metinlere yönelik stratejiler geliştirerek yetkin edebi çeviriler yapar,
9   Bağımsız düşünme sürecinde analitik stratejiler kullanabilir ve edindikleri bilgileri eleştirel ve yaratıcı süreçlerde yeni fikirler ve projeler üretmede değerlendirebilir,
10   Karşılaştırmalı edebiyatın kazandırdığı bilgi birikimini, iletişim becerilerini, eleştirel bakış açısını ve esnekliği yaşamın diğer alanlarına (rehberlik, çevirmenlik, uluslararası ilişkiler, editörlük, vd.) uygular;
11   Dil, din, toplumsal cinsiyet, kültürel ve cinsel kimlikler ve farklılıklar gibi unsurlar konusunda farkındalık sahibi bir dünya görüşü edinmiş olur;
12   Edindiği bilgi ve becerileri mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle kullanır;
13   Alanındaki çalışmalarda inisiyatif alarak bağımsız davranma becerisi geliştirir;
14   Ekip içerisinde ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bölüm mezunları, sahip oldukları yabancı dil, kültür, sanat ve zengin edebiyat bilgileri yardımıyla basın ve yayın dünyasında, radyo ve televizyonlarda büyük eksikliği duyulan edebiyat eleştirmeni ile basım ve yayınevlerinde edebiyat editörü, Dışişleri ve Kültür Bakanlıklarında ve birimlerinde danışman ve uzman, yurtdışı kurum ve kuruluşlarında danışman, araştırmacı, iletişim sorumlusu, tercüman ve yurtiçi ve yurtdışı menşeli şirketlerde çeşitli görevlerde istihdam edilebilir kalifiye eleman olacaktır. Ayrıca lisansüstü programlara (yüksek lisans ve doktora düzeyinde) devam ederek akademik kariyer yapabilir; üniversite çatısı altında bilimsel araştırma faaliyetlerini sürdürebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler merkezi ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Bu programın egitim dili %50 İngilizce, %50 Türkçedir. Öğrenciler 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. yarıyılda biri İngilizce olmak üzere 2 (iki) bölüm içi seçmeli ders alır. İkinci Yabancı Dil olarak Fransızca veya Almanca dillerinden birisi 3. yarıyıl başında seçilir ve sonraki yarıyıllarda İkinci Yabancı Dil derslerine seçilen dil ile devam edilir. Bir dönemde bölüm içi derslerinden 30 (Otuz) AKTS koşulunu sağlayan öğrenci eğer isterse ESH kodlu Fakülte havuzundan (veya istenildiği takdirde Üniversitemizin diğer birimlerinden) 8 (sekiz) AKTS krediye kadar ders seçebilir. Bu programdan toplam en az 180 ulusal kredi veya toplam en az 240 AKTS alarak mezun olunur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 KAR 1001 METİN ANALİZİ I (İNG.) ZORUNLU 2 0 0 3
G 3 KAR 1003 İNGİLİZCE I ZORUNLU 6 0 0 8
G 4 KAR 1005 ALIMLAMA ESTETİĞİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 5 KAR 1007 SEÇME METİNLER I (İNG.) ZORUNLU 4 0 0 6
G 6 KAR 1009 KÜLTÜR İNCELEMELERİ I ZORUNLU 2 0 0 3
G 7 KAR 1011 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİMİNE GİRİŞ I ZORUNLU 2 0 0 3
G 8 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 KAR 1002 METİN ANALİZİ II ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 KAR 1004 İNGİLİZCE II ZORUNLU 4 0 0 6
B 4 KAR 1006 EDEBİYATTA KONU VE MOTİFLER (İNG.) ZORUNLU 2 0 0 3
B 5 KAR 1008 SEÇME METİNLER II ZORUNLU 4 0 0 6
B 6 KAR 1010 KÜLTÜR İNCELEMELERİ II (İNG.) ZORUNLU 2 0 0 3
B 7 KAR 1012 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİMİNE GİRİŞ II (İNG.) ZORUNLU 2 0 0 3
B 8 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BDE 1003 BEDEN EĞİTİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 GSH 1003 HALK OYUNLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 GSM 1003 MÜZİK SEÇMELİ 2 0 0 2
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KAR 2001 UYGARLIK VE EDEBİYAT TARİHİ I (İNG.) ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 KAR 2003 EDEBİYAT VE MİTOLOJİ I ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 KAR 2005 EDEBİYAT AKIMLARI I (İNG.) ZORUNLU 2 0 0 3
G 4 KAR 2007 EDEBİYAT VE FELSEFE I ZORUNLU 2 0 0 3
G 5 KAR 2009 KANONİK METİNLER I ZORUNLU 2 0 0 3
G 6 KAR 2011 TÜRK VE BATI KÜLTÜRÜ İLİŞKİLERİ I ZORUNLU 2 0 0 3
G 7 KAR 2013 İKİNCİ YABANCI DİL I: FRANSIZCA ZORUNLU 4 0 0 4
G 8 KAR 2023 İKİNCİ YABANCI DİL I: ALMANCA ZORUNLU 4 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KAR 2015 EDEBİYATTA EGZOTİZM SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 KAR 2017 DIŞAVURUMCULUK SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 KAR 2019 KORKU EDEBİYATI (İNG.) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 KAR 2021 RETORİK (İNG.) SEÇMELİ 2 0 0 3
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KAR 2002 UYGARLIK VE EDEBİYAT TARİHİ II ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 KAR 2004 EDEBİYAT VE MİTOLOJİ I (İNG.) ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 KAR 2006 EDEBİYAT AKIMLARI II ZORUNLU 2 0 0 3
B 4 KAR 2008 EDEBİYAT VE FELSEFE II ZORUNLU 2 0 0 3
B 5 KAR 2010 KANONİK METİNLER II (İNG.) ZORUNLU 2 0 0 3
B 6 KAR 2012 TÜRK VE BATI KÜLTÜRÜ İLİŞKİLERİ II ZORUNLU 2 0 0 3
B 7 KAR 2014 İKİNCİ YABANCI DİL II: FRANSIZCA ZORUNLU 4 0 0 4
B 8 KAR 2024 İKİNCİ YABANCI DİL II: ALMANCA ZORUNLU 4 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KAR 2016 KARŞILAŞTIRMALI DESTANLAR (İNG.) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 KAR 2018 EDİMBİLİM (İNG.) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 KAR 2020 CİNSELLİK, TABU VE DİSİPLİN SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 KAR 2022 POETİKA SEÇMELİ 2 0 0 3
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KAR 3001 EDEBİ METİNLER I (İNG.) ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 KAR 3003 EDEBİYATTA KLASİSİZM ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 KAR 3005 UYGARLIK VE EDEBİYAT TARİHİ III (İNG.) ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 KAR 3007 EDEBİYAT VE SİNEMA (İNG.) ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 KAR 3009 EDEBİYAT VE CİNSİYET ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 KAR 3011 İKİNCİ YABANCI DİL III: FRANSIZCA ZORUNLU 4 0 0 4
G 7 KAR 3021 İKİNCİ YABANCI DİL III: ALMANCA ZORUNLU 4 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KAR 3013 KLASİK YUNAN TRAGEDYASI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 KAR 3015 EDEBİYAT VE METROPOL SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 KAR 3017 MODERN FELSEFEDE BEN VE ÖTEKİ SORUNU (İNG.) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 KAR 3019 PSİKANALİTİK EDEBİYAT BİLİMİ (İNG.) SEÇMELİ 2 0 0 3
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KAR 3002 EDEBİ METİNLER II ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 KAR 3004 EDEBİYATTA ROMANTİZM (İNG.) ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 KAR 3006 UYGARLIK VE EDEBİYAT TARİHİ IV ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 KAR 3008 EDEBİYAT KURAMLARININ FELSEFİ TEMELLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 KAR 3010 KARŞILAŞTIRMALI SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ (İNG.) ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 KAR 3012 İKİNCİ YABANCI DİL IV: FRANSIZCA ZORUNLU 4 0 0 4
B 7 KAR 3022 İKİNCİ YABANCI DİL IV: ALMANCA ZORUNLU 4 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KAR 3014 EDEBİYAT VE HASTALIK (İNG.) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 KAR 3016 EDEBİYATTA NİETZSCHE SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 KAR 3018 POLİTİKA VE EDEBİYAT SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 KAR 3020 EDEBİYATTA ŞİDDET (İNG.) SEÇMELİ 2 0 0 3
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KAR 4001 ÇEVİRİ UYGULAMALARI I (İNG.) ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 KAR 4003 EDEBİYAT VE ESTETİK (İNG.) ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 KAR 4005 UYGARLIK VE EDEBİYAT TARİHİ V (İNG.) ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 KAR 4007 BATI EDEBİYAT BİLİMİ KAVRAMLARIYLA YENİ TÜRK EDEBİYATI ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 KAR 4009 GÖSTERGEBİLİM I (İNG.) ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 KAR 4011 İKİNCİ YABANCI DİL V: FRANSIZCA ZORUNLU 4 0 0 4
G 7 KAR 4021 İKİNCİ YABANCI DİL V: ALMANCA ZORUNLU 4 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KAR 4013 ÇİRKİNLİĞİN ESTETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 KAR 4015 EDEBİYAT VE TANATOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 KAR 4017 EDEBİYAT VE NİHİLİZM (İNG.) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 KAR 4019 DİL VE KÜLTÜR (İNG.) SEÇMELİ 2 0 0 3
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KAR 4002 ÇEVİRİ UYGULAMALARI II (İNG.) ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 KAR 4004 POSTMODERNİZM ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 KAR 4006 UYGARLIK VE EDEBİYAT TARİHİ VI ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 KAR 4008 KÜLTÜR İNCELEMELERİ VE ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 KAR 4010 GÖSTERGEBİLİM II (İNG.) ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 KAR 4012 İKİNCİ YABANCI DİL VI: FRANSIZCA ZORUNLU 4 0 0 4
B 7 KAR 4022 İKİNCİ YABANCI DİL VI: ALMANCA ZORUNLU 4 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KAR 4014 EDEBİYATTA DİNİ ALT METİNLER SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 KAR 4016 BEDEN TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 KAR 4018 EDEBİYATTA VAROLUŞCULUK (İNG.) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 KAR 4020 YARATICI YAZMA (İNG.) SEÇMELİ 2 0 0 3
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 ESH 0001 BATI MEDENİYETİ VE KÜLTÜRÜNE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 2 ESH 0002 DİPLOMASİ TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 3 ESH 0003 EKONOMİ TARİHİNE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 4 ESH 0004 TARİHTE TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 5 ESH 0005 DÜNYA GÜNDEMİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 6 ESH 0006 TOPLUMSAL CİNSİYET VE CİNSİYETÇİ DİL FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 7 ESH 0007 ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 8 ESH 0008 ANTİK YUNAN VE ROMA ARKEOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 9 ESH 0009 ESKİÇAĞ'DA ANADOLU TARİHİ COĞRAFYASI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 10 ESH 0010 EGE ARKEOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 11 ESH 0011 PARANIN KÜLTÜR TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 12 ESH 0012 TÜRK DİLİNİN TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 13 ESH 0013 DİLBİLİME GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 14 ESH 0014 REKLAM VE DİL FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 15 ESH 0015 DİLİN BİYOLOJİK TEMELLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 16 ESH 0016 TERMİNOLOJİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 17 ESH 0017 DİL PSİKOLOJİSİ VE DİL BOZUKLUKLARI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 18 ESH 0018 BİLİMSEL DÜŞÜNCENİN EVRELERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 19 ESH 0019 GÜNCEL FELSEFE PROBLEMLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 20 ESH 0020 SANAT AKIMLARI VE FELSEFE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 21 ESH 0021 ÇEVRE VE ETİK FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 22 ESH 0022 ÇEVİRİ ELEŞTİRİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 23 ESH 0023 ÇEVİRİ KURAMLARI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 24 ESH 0026 YABANCI DİL FRANSIZCA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 25 ESH 0027 YABANCI DİL FRANSIZCA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 26 ESH 0028 YABANCI DİL ÇİNCE II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 27 ESH 0029 YABANCI DİL ÇİNCE I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 28 ESH 0030 TARİHSEL AÇIDAN AVRUPA'DA TÜRK İMGESİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 29 ESH 0031 GENEL TÜRK TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 30 ESH 0032 ESKİÇAĞDAN GÜNÜMÜZE İZMİR KENT TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 31 ESH 0033 SPOR TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 32 ESH 0034 ÇAĞDAŞ TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 33 ESH 0035 TÜRK DIŞ POLİTİKASI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 34 ESH 0036 PSİKOLOJİ II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 35 ESH 0037 PSİKOLOJİ I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 36 ESH 0038 SOSYAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 37 ESH 0039 KİŞİLER ARASI İLİŞKİLERDE ANLAŞMALIK ÇÖZÜMÜ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 38 ESH 0040 ARKEOLOJİ VE SANAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 39 ESH 0041 MÜZE VE SANAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 40 ESH 0042 ANADOLU UYGARLIKLARI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 41 ESH 0043 EGE KÜLTÜRLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 42 ESH 0054 SİYASET SOSYOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 43 ESH 0055 SOSYOLOJİYE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 44 ESH 0056 İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 45 ESH 0057 TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL SORUNLAR FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 46 ESH 0058 DEVLET VE SİVİL TOPLUM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 47 ESH 0059 YABANCI DİL RUSÇA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 48 ESH 0060 KÜRESELLEŞMENİN SOSYOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 49 ESH 0061 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 50 ESH 0062 MODERNİTE VE POST-MODERNİTE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 51 ESH 0063 ATAERKİL SÖYLEM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 52 ESH 0064 YABANCI DİL RUSÇA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 53 ESH 0065 ERKEKLİK VE FELSEFE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 54 ESH 0066 İNGİLİZCE SÖZLÜ ANLATIM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 55 ESH 0067 YARGISIZ İLETİŞİM VE SEVGİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 56 ESH 0068 CİNSİYET VE ŞİDDET FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 57 ESH 0069 ATAERKİNİN KÜLTÜR TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 58 ESH 0070 MESLEKİ YAŞAMA HAZIRLIK FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 59 ESH 0072 TARİHTE KADIN FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 60 ESH 0074 TÜRK EDEBİYATI VE KADIN FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve Bilgi Paketinde yer alan Ders tanıtım formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Edebiyat Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır.
Uygulama esaslarına ilişkin bilgi için:
http://edebiyat.deu.edu.tr/index.php option=com_content&view=article&id=183&Itemid=244&lang=tr

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci, hazırlık sınıfı koşulunu yerine getirmek, Ders Yapısı ve Kredileri başlığı altında belirtilen (toplam 240 AKTS karşılığı) zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı bir not ortalamasına ulaşmak zorundadır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Doç. Dr. Hülya KAYA
Tel: 0 232 301 86 11 / 0 232 301 94 22
E-posta: hulya.kaya@deu.edu.tr