DERECE PROGRAMLARI

: Müzecilik

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Müzecilik Bölümü Lisans Programı, 22.12. 2010 tarihinde kurulmuş ve 2014 yılında öğretime başlamıştır. Aynı yıl Yüksek Lisans programı da başlamıştır.

Kazanılan Derece

Müzecilik, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması ve ulusal düzeyde merkezi sistemle yapılan Öğrenci Seçme Sınavının sonunda programa yerleştirilmiş olma. Merkezi sistemle öğrenci yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilmektedir. Yerleştirme sınavlarına ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Fakültemizde bir öğrencinin, öğretimini başarı ile bitirerek diploma alabilmesi için, genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. İzledikleri programdan mezun olmak için, gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezun olmak için gerekli 2.00 genel not ortalamasını sağlayamayan son sınıf öğrencilerine, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere öğretim planında yer alan son dört yarıyıl derslerinden 2.00 genel not ortalaması şartını sağlayabilecek ise tek ders sınav hakkı tanınır. 2.00 genel not ortalaması şartını tek ders sınavı ile sağlayamayanlara ise son dört yarıyıl derslerinden yarıyıl içi, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav hakkı tanınır. Öğrenciler bu sınav haklarını derslerin açıldığı yarıyıldaki sınav döneminde kullanır. Bu sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler, hangi derslerden sınava gireceklerini yarıyıl başında kayıt yenileme işlemi sırasında bildirirler.
Bu çerçevede Müzecilik Bölümü lisans programından mezun olmak için programda mevcut olan (toplam 260 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Müzecilik Bölümü Lisans Programı 2010 yılında kurulmuş ve 2014 yılında eğitime başlamıştır. Yüksek lisans programı da aynı yıl faaliyete geçmiştir. Programın eğitim dili Türkçe olmakla birlikte, mesleki İngilizce ve klasik yunanca gibi dersler de verilmektedir. Konular, tarihsel (arkeoloji, nümizmatik, sanat tarihi vb.), kültürel (sanat antropolojisi, somut olmayan kültürel miras vb.) ve uygulamalı (teknik çizim, görüntü ve sesle belgeleme vb.) olmak üzere geniş bir alana yayılan dersleri içermektedir. Müzecilik bölümünün amacı, ulusal ve uluslar arası akademik platformlar için nitelikli müze profesyonelleri yetiştirmektir. Bu çerçevede öğrenciler, kuramsal bilgilerini uygulama deneyimine dönüştürmek için, tüm Türkiye deki bilimsel kazılar ve müzelerdeki akademik çalışmalara katılarak yetişirler.
Temel Program Kazanımları

1 Müzecilik ile ilişkili terminolojiye ve temel kavramsal bilgiye sahip olurlar.
2 Müzeciliğin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrarlar ve diğer disiplinlerle ilgili temel kavramsal bilgiye sahip olurlar.
3 Müzebilimin kuramsal ve uygulamalı çalışmaları hakkında bilgi birikimine sahip olurlar
4 Edindikleri bilgileri sorgulayıcı ve üretici bir yaklaşımla değerlendirebilirler
5 Edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilirler.
6 Müzelerle ilgili sorunları tespit eder, tanımlar ve çözüm önerileri geliştirebilirler
7 Müzecilikle ilgili projeler geliştirip, yürütebilirler
8 Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip ederler.
9 Edindiği bilgi ve becerileri (hem) yazılı ve (hem de) sözlü olarak aktarabilirler.
10 Alanının gerektirdiği düzeyde teknolojiyi kullanabilirler.
11 Alanının gerektirdiği düzeyde küçük obje ve mimari çizim becerisine sahip olurlar.
12 Çalışmalarında kültürel bilimsel ve etik değerlere uygun hareket ederler
13 Müzecilik ve tarihsel miras ile ilgili yasal prosedüre hâkim olurlar.
14 Eski dilleri formasyonlarının gerektirdiği ölçüde kullanabilirler

Temel Program Kazanımları

1   Müzecilik ile ilişkili terminolojiye ve temel kavramsal bilgiye sahip olurlar.
2   Müzeciliğin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrarlar ve diğer disiplinlerle ilgili temel kavramsal bilgiye sahip olurlar.
3   Müzebilimin kuramsal ve uygulamalı çalışmaları hakkında bilgi birikimine sahip olurlar
4   Edindikleri bilgileri sorgulayıcı ve üretici bir yaklaşımla değerlendirebilirler
5   Edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilirler.
6   Müzelerle ilgili sorunları tespit eder, tanımlar ve çözüm önerileri geliştirebilirler
7   Müzecilikle ilgili projeler geliştirip, yürütebilirler
8   Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip ederler.
9   Edindiği bilgi ve becerileri (hem) yazılı ve (hem de) sözlü olarak aktarabilirler.
10   Alanının gerektirdiği düzeyde teknolojiyi kullanabilirler.
11   Alanının gerektirdiği düzeyde küçük obje ve mimari çizim becerisine sahip olurlar.
12   Çalışmalarında kültürel bilimsel ve etik değerlere uygun hareket ederler
13   Müzecilik ve tarihsel miras ile ilgili yasal prosedüre hâkim olurlar.
14   Eski dilleri formasyonlarının gerektirdiği ölçüde kullanabilirler

Mezunların İstihdam Profilleri

DEÜ Arkeoloji Bölümünden mezun olan öğrenciler, üniversite ve enstitülerde akademik kariyer yapma şansına kavuşmalarının yanı sıra Müzeler ve Anıtlar Genel Müdürlüğüne bağlı çeşitli müzelerde, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarında, özel müzelerde, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, il özel idareler ve belediyelerdeki KUDEB birimlerinde çalışma imkânı bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler merkezi ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Öğretim Planı 2012-2013 - 50 zorunlu, 19 seçmeli, toplam 69 ders, %27,5 seçmeli oranı - Üniversite/YÖK Zorunlu Dersleri: 5/69 ders, % 7,2 oran - Ortak Havuz Dersleri: 2/69 ders, % 2,9 oran - Uygulama Dersleri: 10/69 ders, % 14,5 oran - Bu programdaki tüm dersler dönemliktir ve dersleri alabilmek için önkoşul aranmamaktadır. - Derslerin kredileri her dönem 30 AKTS kredisini sağlayacak şekilde 2 ve 8 AKTS arasında değişmektedir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 MZC 1003 MÜZECİLİĞE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 MZC 1005 MATERYAL KÜLTÜRÜNE GİRİŞ ZORUNLU 2 0 0 4
G 4 MZC 1011 TEMEL İNGİLİZCE I ZORUNLU 2 0 0 3
G 5 MZC 1013 ANADOLU UYGARLIKLARI I ZORUNLU 3 0 0 5
G 6 MZC 1015 ANTROPOLOJİDE KÜLTÜR KAVRAMI ZORUNLU 3 0 0 5
G 7 MZC 1017 KÜLTÜREL MEKAN İNCELEMELERİ I ZORUNLU 3 0 0 4
G 8 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 MZC 1004 MÜZECİLİK TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 MZC 1006 KAYIT VE BELGELEME ZORUNLU 2 0 0 4
B 4 MZC 1010 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE HUKUKİ REJİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 MZC 1012 TEMEL İNGİLİZCE II ZORUNLU 2 0 0 3
B 6 MZC 1014 ANADOLU UYGARLIKLARI II ZORUNLU 3 0 0 5
B 7 MZC 1016 KÜLTÜREL MEKAN İNCELEMELERİ II ZORUNLU 3 0 0 4
B 8 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BDE 1003 BEDEN EĞİTİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 GSH 1003 HALK OYUNLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 GSM 1003 MÜZİK SEÇMELİ 2 0 0 2
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MZC 2001 TARİHSEL ÇEVRE SORUNLARI KORUMA-BELGELEME I ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 MZC 2009 İNGİLİZCE MESLEKİ TERİMLER I ZORUNLU 2 0 0 3
G 3 MZC 2013 BİZANS SANATI I ZORUNLU 2 0 0 4
G 4 MZC 2017 TAŞINABİLİR KÜLTÜR VARLIKLARININ KONSERVASYONU ZORUNLU 2 0 0 4
G 5 MZC 2019 YUNAN SANATI ZORUNLU 2 0 0 3
G 6 MZC 2021 KLASİK YUNANCA ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 9
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MZC 2107 KAZI TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 MZC 2109 MİTOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 MZC 2111 BİZANS EL SANATLARI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 MZC 2115 KÜRATÖRLÜK VE SERGİLERİN PLANLANMASI SEÇMELİ 2 0 0 3
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MZC 2002 TARİHSEL ÇEVRE SORUNLARI KORUMA-BELGELEME II ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 MZC 2010 İNGİLİZCE MESLEKİ TERİMLER II ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 MZC 2014 BİZANS SANATI II ZORUNLU 2 0 0 4
B 4 MZC 2018 ANTİK NÜMİZMATİK ZORUNLU 2 0 0 4
B 5 MZC 2020 ROMA SANATI ZORUNLU 2 0 0 3
B 6 MZC 2022 LATİNCE ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 9
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MZC 2108 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 MZC 2110 İKONOGRAFİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 MZC 2112 GEÇ ANTİK DÖNEM SANATI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 MZC 2116 SERGİ MEKANLARININ TASARLANMASI SEÇMELİ 2 0 0 3
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MZC 3019 OSMANLI PALEOGRAFYASI I ZORUNLU 3 0 0 3
G 2 MZC 3021 MÜZE VE MİMARLIK I ZORUNLU 3 0 0 3
G 3 MZC 3023 MÜZE YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 4 MZC 3025 MÜZECİLİK VE İLETİŞİM I ZORUNLU 3 0 0 3
G 5 MZC 3027 DÜNYA KÜLTÜREL MİRASI VE KORUMA POLİTİKALARI ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 MZC 3029 İSLAM SANATI ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MZC 3101 OSMANLI KÜLTÜR TARİHİ I SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 MZC 3111 ARKEO-GEMMOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 MZC 3121 SUALTI ARKEOLOJİSİ VE MÜZELER SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 MZC 3123 ÇAĞDAŞ MÜZECİLİK SEÇMELİ 2 0 0 3
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MZC 3020 OSMANLI PALEOGRAFYASI II ZORUNLU 3 0 0 3
B 2 MZC 3022 AVRUPA SANATI ZORUNLU 3 0 0 3
B 3 MZC 3024 MÜZE VE MİMARLIK II ZORUNLU 3 0 0 3
B 4 MZC 3026 MÜZECİLİK VE İLETİŞİM II ZORUNLU 3 0 0 3
B 5 MZC 3028 TÜRK-İSLAM NÜMİZMATİĞİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 MZC 3030 ENDÜSTRİYEL PROJELERDE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MZC 3102 OSMANLI KÜLTÜR TARİHİ II SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 MZC 3114 MÜZELERDE RİSK YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 MZC 3116 MÜZELERDE YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM SEÇMELİ 2 0 0 3
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MZC 4013 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 MZC 4017 STAJ STAJ 0 0 0 4
G 3 MZC 4019 MÜZECİLİKTE EĞİTİM PROGRAMLARI I ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 MZC 4021 MÜZE, KENT VE TOPLUM ZORUNLU 2 0 0 4
G 5 MZC 4023 MODERN VE ÇAĞDAŞ SANAT ZORUNLU 2 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 9
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MZC 4107 GRAFİK TASARIMI I SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 MZC 4111 MESLEKSEL DEĞERLER VE ETİK SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 MZC 4115 ESTETİK VE SANAT KURAMLARI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 MZC 4117 MÜZE YAYINLARI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 5 MZC 4119 MÜZELERDE YÖNLENDİRME VE TİPOGRAFİ SEÇMELİ 2 0 0 3
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MZC 4012 PROJE YAZIMI ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 MZC 4014 MÜZECİLİKTE EĞİTİM PROGRAMLARI II ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 MZC 4016 KÜLTÜREL ALAN YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 4 MZC 4018 BİTİRME TEZİ ZORUNLU 0 6 0 8
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 9
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MZC 4104 GÖRÜNTÜ VE SESLE BELGELEME SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 MZC 4108 GRAFİK TASARIMI II SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 MZC 4116 TÜRK RESİM HEYKEL SANATI VE MÜZELER SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 MZC 4118 MÜZE TEKNOLOJİLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 ESH 0001 BATI MEDENİYETİ VE KÜLTÜRÜNE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 2 ESH 0002 DİPLOMASİ TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 3 ESH 0003 EKONOMİ TARİHİNE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 4 ESH 0004 TARİHTE TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 5 ESH 0005 DÜNYA GÜNDEMİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 6 ESH 0006 TOPLUMSAL CİNSİYET VE CİNSİYETÇİ DİL FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 7 ESH 0007 ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 8 ESH 0008 ANTİK YUNAN VE ROMA ARKEOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 9 ESH 0009 ESKİÇAĞ'DA ANADOLU TARİHİ COĞRAFYASI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 10 ESH 0010 EGE ARKEOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 11 ESH 0011 PARANIN KÜLTÜR TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 12 ESH 0012 TÜRK DİLİNİN TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 13 ESH 0013 DİLBİLİME GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 14 ESH 0014 REKLAM VE DİL FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 15 ESH 0015 DİLİN BİYOLOJİK TEMELLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 16 ESH 0016 TERMİNOLOJİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 17 ESH 0017 DİL PSİKOLOJİSİ VE DİL BOZUKLUKLARI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 18 ESH 0018 BİLİMSEL DÜŞÜNCENİN EVRELERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 19 ESH 0019 GÜNCEL FELSEFE PROBLEMLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 20 ESH 0020 SANAT AKIMLARI VE FELSEFE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 21 ESH 0021 ÇEVRE VE ETİK FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 22 ESH 0022 ÇEVİRİ ELEŞTİRİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 23 ESH 0023 ÇEVİRİ KURAMLARI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 24 ESH 0026 YABANCI DİL FRANSIZCA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 25 ESH 0027 YABANCI DİL FRANSIZCA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 26 ESH 0028 YABANCI DİL ÇİNCE II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 27 ESH 0029 YABANCI DİL ÇİNCE I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 28 ESH 0030 TARİHSEL AÇIDAN AVRUPA'DA TÜRK İMGESİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 29 ESH 0031 GENEL TÜRK TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 30 ESH 0032 ESKİÇAĞDAN GÜNÜMÜZE İZMİR KENT TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 31 ESH 0033 SPOR TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 32 ESH 0034 ÇAĞDAŞ TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 33 ESH 0035 TÜRK DIŞ POLİTİKASI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 34 ESH 0036 PSİKOLOJİ II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 35 ESH 0037 PSİKOLOJİ I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 36 ESH 0038 SOSYAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 37 ESH 0039 KİŞİLER ARASI İLİŞKİLERDE ANLAŞMALIK ÇÖZÜMÜ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 38 ESH 0044 KARŞILAŞTIRMALI ÜTOPYALAR FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 39 ESH 0045 EDEBİYAT VE MİTOLOJİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 40 ESH 0046 DÜNYA EDEBİYATINDA ROMANTİZM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 41 ESH 0047 BATI EDEBİYAT TARİHİNDE TEMEL AKIMLAR FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 42 ESH 0048 EDEBİYAT VE SİNEMA FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 43 ESH 0049 MODERNİZM, POSTMODERNİZM VE EDEBİYAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 44 ESH 0050 YABANCI DİL ALMANCA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 45 ESH 0051 YABANCI DİL ALMANCA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 46 ESH 0052 YABANCI DİL İTALYANCA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 47 ESH 0053 YABANCI DİL İTALYANCA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 48 ESH 0054 SİYASET SOSYOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 49 ESH 0055 SOSYOLOJİYE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 50 ESH 0056 İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 51 ESH 0057 TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL SORUNLAR FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 52 ESH 0058 DEVLET VE SİVİL TOPLUM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 53 ESH 0059 YABANCI DİL RUSÇA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 54 ESH 0060 KÜRESELLEŞMENİN SOSYOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 55 ESH 0061 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 56 ESH 0062 MODERNİTE VE POST-MODERNİTE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 57 ESH 0063 ATAERKİL SÖYLEM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 58 ESH 0064 YABANCI DİL RUSÇA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 59 ESH 0065 ERKEKLİK VE FELSEFE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 60 ESH 0066 İNGİLİZCE SÖZLÜ ANLATIM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 61 ESH 0067 YARGISIZ İLETİŞİM VE SEVGİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 62 ESH 0068 CİNSİYET VE ŞİDDET FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 63 ESH 0069 ATAERKİNİN KÜLTÜR TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 64 ESH 0070 MESLEKİ YAŞAMA HAZIRLIK FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 65 ESH 0072 TARİHTE KADIN FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 66 ESH 0074 TÜRK EDEBİYATI VE KADIN FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve Bilgi Paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Edebiyat Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Uygulama Esaslarına ilişkin bilgi için:
http://edebiyat.deu.edu.tr/index.php option=com_content&view=article&id=183&Itemid=244&lang=tr

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci Ders yapısı ve kredileri başlığı altında belirtilen (toplam 240 AKTS karşılığı) zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı bir not ortalamasına ulaşmak zorundadır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Remzi YAĞCI, 0 232 301 87 15
Bölüm Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Sema KÜSKÜ, 0 232 301 94 19
Bölüm Başkan Yardımcısı: Öğr.Gör. Şükrü Tül 0 232 301 87 10
Bölüm Sekreteri: Harun AVCI: E-posta: harun.avci@deu.edu.tr: 0 232 301 87 23