DERECE PROGRAMLARI

: İngilizce İşletme Yönetimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

2003 yılında eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan İngilizce İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2014 yılında programın içeriğinde düzenleme yapılarak yöneticiler ve profesyoneller için uzaktan eğitim olanağına yönelik olarak yeniden tasarlanmıştır. Program, özel sektör ve kamu sektöründe yönetici olarak çalışan ya da çalışmak isteyenlerin ve yeni iş alanları yaratmayı düşünen girişimcilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmelerine yönelik, yüksek öğretimde zaman esnekliği sağlayan uzaktan eğitim hizmeti sunmaktadır. Eğitim dili İngilizcedir.

Kazanılan Derece

İngilizce İşletme Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Diploması; Not Döküm Çizelgesi, Niyet Mektubu, Referans Mektubu (2 Adet)

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1,5 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 90 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Artan rekabet koşulları ile işletmelerin yaşamlarını sürdürebilmek ve gelişebilmek için klasik teknik işletme beceri ve yetkinliklerinin yanı sıra beşeri ve kavramsal beceri ve yetkinliklere sahip yöneticilere daha da fazla ihtiyaç duyulmaktadır. İşletme Yönetimi MBA programı eleştirel düşünce mantığı ile teorik bilgi ve uygulamaları birleştirerek söz konusu bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Programda, işletme veya diğer disiplinlerden mezun öğrencilerin yanısıra, iş hayatından gelen yöneticilere, işletmecilik alanında ileri düzey bilgi ve beceriler kazandırılması hedeflenmektedir. Böylece, programı tamamlayan öğrencilerin hem yurtiçindeki hem de yurtdışındaki kurumsallaşmış firmalarda orta ve üst düzey yönetici konumunda görev alabilecek düzeye gelmeleri beklenmektedir. Ayrıca, kendi işini kurmak ya da ilerletmek isteyenlerin girişimcilik konusundaki bilgilerini zenginlestirmeleri beklenmektedir.
Programın amacı, işletme ve çevresine ilişkin ulusal-uluslararası gelişmeleri yorumlayarak, işletme performansına etkilerini değerlendirebilen; bu gelişmeleri dikkate alarak strateji geliştirebilen ve değişimi güncel yönetim tekniklerini kullanarak yönetebilen; işletmenin fonksiyonları ve birbirleri ile etkileşiminin farkında olarak takım çalışmasında etkin rol alabilen ve stratejik karar alma sürecine katkıda bulunabilen; temel işletme alanlarında derinlemesine bilgi ile donatılmış; nitel-nicel araştırma ve karar verme tekniklerini ve bilgi teknolojilerini kullanarak sentez yapabilen; raporlama ve sunum becerisi gelişmiş; bütüncül bakış açısına ve mesleki etik değerlere sahip profesyoneller ve girişimciler yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   İşletme temel fonksiyonlarına ilişkin sahip olduğu temel bilgileri seçtiği alanda uzmanlık düzeyinde geliştirerek ve derinleştirerek karar vermede kullanabilme
2   İşletme ve çevresine ilişkin ulusal ve uluslararası gelişmeleri, bunların işletme ve çevresi üzerindeki etkilerini takip edebilme, yorumlayabilme, tartışabilme, bilimsel yöntemlere dayalı çözümler üretebilme ve değişimi yönetebilme.
3   Bilgi sistemlerinden yararlanarak analitik bir yaklaşımla işletmecilik ile ilgili verileri toplayabilme; nitel-nicel araştırma ve karar verme teknikleri yardımı ile analiz edebilme; elde edilen bulguları raporlayabilme; sunabilme ve yorumlayarak stratejik kararlar verebilme
4   İşletmenin temel fonksiyonlarını ve bunların birbirleri ile ilişkilerini bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirerek strateji oluşturabilme ve stratejinin uygulanmasında sorumluluk alabilme.
5   Yazılı ve sözlü olarak Türkçe ve yabancı dilde etkin iletişim kurarak (B2); özgün fikirlerini savunabilme.
6   İşletme problemlerine çözüm üretmek için gerekli olan dikkatli, düzenli, sonuç odaklı ve objektif olma gibi araştırma ve yönetsel becerileri arttırma.
7   Takım çalışması yapabilme ve yaptırabilme becerisini geliştirme.
8   Mesleki etik değerlerin önemini anlama.

Mezunların İstihdam Profilleri

Programı tamamlayan öğrencilerin hem yurtiçindeki hem de yurtdışındaki kurumsallaşmış firmalarda orta ve üst düzey yönetici konumunda görev alabilecek düzeye gelmeleri beklenmektedir. Ayrıca, programı tamamlayarak kendi işini kurmak ya da ilerletmek isteyen mezunların birer girişimci olarak kendi işlerini kurup yönetmeleri ya da mevcut işlerini geliştirmeleri beklenmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarına başvurma hakkına sahip değildir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda dersler üç yarıyılda verilmektedir. Birinci ve ikinci yarıyıllarda tüm dersler zorunludur. Zorunlu dersler işletmenin tüm fonksiyonlarını kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Üçüncü yarıyıl; bir zorunlu ders, zorunlu dönem projesi yanısıra üç seçimlik dersten oluşmaktadır. Seçimlik dersler ise öğrencinin belli bir işletme fonksiyonu üzerinde uzmanlaşabileceği tarzda oluşturulmuştur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 8000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 MBA 8005 ÖRGÜTLERDE YÖNETİM ZORUNLU 2 0 0 6
G 3 MBA 8101 İŞLETME EKONOMİSİ ZORUNLU 2 0 0 7
G 4 MBA 8009 PAZARLAMA YÖNETİM VE STRATEJİLERİ ZORUNLU 2 0 0 6
G 5 MBA 8007 MUHASEBE ZORUNLU 2 0 0 6
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MBA 8002 İŞTE İNSANLARIN YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 6
B 2 MBA 8004 İŞLETME FİNANSI ZORUNLU 2 0 0 6
B 3 MBA 8012 İŞLETME HUKUKU ZORUNLU 2 0 0 6
B 4 MBA 8010 YÖNETİCİLER İÇİN İSTATİSTİK ZORUNLU 2 0 0 6
B 5 MBA 8008 ÜRETİM VE İŞLETME YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 6
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MBA 8199 DÖNEM PROJESİ ZORUNLU 0 0 0 6
G 2 MBA 8011 STRATEJİ POLİTİKA MODÜLÜ ZORUNLU 2 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MBA 8021 FİNANSAL RAPORLAMA VE ANALİZ SEÇMELİ 2 0 0 6
G 2 MBA 8155 İLERİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 6
G 3 MBA 8025 ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM SEÇMELİ 2 0 0 6
G 4 MBA 8027 FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ VE TÜREV ÜRÜNLER SEÇMELİ 2 0 0 6
G 5 MBA 8029 İŞLETMELER İÇİN GLOBAL VE FİNANSAL ÇEVRE SEÇMELİ 2 0 0 6
G 6 MBA 8031 TÜKETİCİ DAVRANIŞI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 7 MBA 8033 İŞLETMELER ARASI PAZARLAMA SEÇMELİ 2 0 0 6
G 8 MBA 8035 KÜRESEL PAZARLAMA VE TİCARET SEÇMELİ 2 0 0 6
G 9 MBA 8037 LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 6
G 10 MBA 8039 ÜRETİMDE KARAR VERME SEÇMELİ 2 0 0 6
G 11 MBA 8041 İŞ ÖNGÖRÜMLEME MODÜLÜ SEÇMELİ 2 0 0 6
G 12 MBA 8043 E-İŞLETME SEÇMELİ 2 0 0 6
G 13 MBA 8045 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 6
G 14 MBA 8047 İSTATİSTİK SEÇMELİ 2 0 0 6
G 15 MBA 8049 İŞLETMELERDE KARAR VERME SEÇMELİ 2 0 0 6
G 16 MBA 8051 STRATEJİK MALİYET YÖNETİİ SEÇMELİ 2 0 0 6
G 17 MBA 8053 PROJE YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 6
G 18 MBA 8057 İŞ AHLAKI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 19 MBA 8059 ÇATIŞMA YÖNETİMİ VE MÜZAKERE SEÇMELİ 2 0 0 6
G 20 MBA 8061 KÜLTÜRLERARASI YÖNETİM SEÇMELİ 2 0 0 6
G 21 MBA 8063 YÖNETSEL BECERİLER LABORATUARI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 22 MBA 8065 YENİ GİRİŞİM İŞLETMELERİ PLANLAMA SEÇMELİ 2 0 0 6
G 23 MBA 8067 ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 6
G 24 MBA 8023 MENKUL KIYMET ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 6
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi Paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Tezsiz Yüksek Lisans programı, ilgili dersler (84 AKTS) ve Dönem Projesi (6 AKTS) olmak üzere toplamda 90 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

E-öğrenme

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof.Dr. Sabri ERDEM, isletme.bolumbsk@deu.edu.tr, TEL: +90-232-3018111