DERECE PROGRAMLARI

: Grafik Resimleme ve Baskı

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Grafik Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı olarak Ege Üniversitesi Kampüsü içinde kurulduğu 1983 yılından 1994 yılında nakil olduğu DEÜ İnciraltı Yerleşkesi nden bu yana eğitim öğretim hayatına devam etmektedir. 2002 yılında fiziksel ortamda alan genişletmesi yapılmış; yine aynı yıl yapılan ve düzenli aralıklarla yinelenen teknolojik altyapı güçlendirmesi bölümünki eğitim ve öğretimin daha iyi koşullarda sürdürülmesine olanak sağlamaktadır. Kuruluşu, zamanının dikkate değer okullarından mezun değerli öğretim üyesi sanatçıların katkılarıyla gerçekleştirilen bölüm, her yıl düzenlenen giriş sınavlarında yoğun başvuru arasından en üst dilimdeki öğrencileri seçmektedir. Dünyadaki değişimler ve gelişimler, düzenli olarak eğitim programında yapılan yenilemelerle etkilerini güçlü bir biçimde sürdürmektedir. Bunun yanında, 2001 yılında ilkini düzenlediği ulusal Genç Beyin Fırtınası etkinliğini, tasarım yarışması, çalıştay, seminer ve portfolio sunumlarıyla kesintisiz 12 yıldır devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Grafik, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması, özel sınav ile yerleştirme

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.
1- Fakültede ders geçme sistemi ile eğitim-öğretim yapılır.
2- Bir öğretim yılına ait eğitim-öğretim programında başarılmamış olan derslere bir sonraki öğretim yılında öncelikle kayıt yaptırılır.
3- Fakültede mutlak değerlendirme sistemi uygulanır.
4- Yarıyıl not ortalaması (YNO); öğrencinin ilgili yarıyılda kayıt olduğu derslerin kredilerinin ders notu ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının, o yarıyıldaki toplam kredisine bölünmesi sureti ile hesaplanır.
5- Genel not ortalaması (GNO); öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, öğretiminin başladığı zamandan o güne kadar kayıt olduğu tüm derslerin kredilerinin ders notu ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının toplam kredisine bölünmesi sureti ile hesaplanır.
6- GNO ve YNO hesabında yalnız kayıt olunan dersler esas alınır, alt yarıyıllardan alınamayan dersler dikkate alınmaz. Tekrarlanan dersler için, o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır. Ortalamaların hesabında virgülden sonra iki basamak yürütülür.
7- Yeniden alınan veya tekrarlanan derslerden alınan en son not, geçme notudur. Azamî ders yüküne ek olarak iki dersi geçmemek üzere ders alınıp alınmayacağı ve koşulları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
8- Öğrencinin 4 yıllık eğitim sürecini tamamlayabilmesi için 240 AKTS kredisini almak zorundadır. 240 AKTS nin en az 60 AKTS si seçimlik derslerden oluşmalıdır. bu derece, ders programındaki tüm dersleri, 60 gün stajı, mezuniyet projesini başarı ile tamamlamış ve 100 üzerinden en az 50 başarı notu almış öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Kişinin duyarlı ve donanımlı bir grafik sanat uygulayıcısı olarak profesyonel yaşamın isteklerine cevap verebilecek kapasitede olması; ancak bu isteklerle tanımlanmamasını ve sınırlanmamasını sağlamaktır.
Lisans programı, öğrencilerinin duygu, düşünce ve mesajlarını oluşturabilecekleri kuramsal altyapıyı ve görselleştirebilecekleri plastik üstyapıyı kazandırmayı amaçlamaktadır. Teorik derslerin yapısı ve içerikleri bu bağlamda oluşturulmaktadır. Öğrenciler seçtikleri dersin yapısına göre el becerilerini geliştirebilmekte ve bilgisayar, dijital fotoğraf makinası gibi araçları profesyonel düzeyde kullanabilir hale gelmektedirler.
Üçüncü yarıyıldan itibaren başlayan seçmeli derslerin yıllara göre dağılımı şu şekildedir:
III. ve IV. yarıyılda %25, V. ve VI. yarıyılda %66, VII. ve VIII. yarıyılda %33. Grafik bölümündeki seçmeli derslerin, tüm derslere ortalaması %42dir.
Bölümümüz Avrupa Birliği LLP/ERASMUS çerçevesinde Öğrenci Hareketliliği ve Staj Hareketliliği programlarını yürütmektedir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünün, eğitim kadrosu, 1 Profesör, 3 Yardımcı Doçent, 1i sanatta yeterliğini tamamlamış olmak üzere 3 Araştırma Görevlisi, 1 Uzman, 3ü yarı zamanlı olmak üzere toplam 6 Öğretim Görevlisinden oluşmaktadır. Bölümde 2si Baskı Atölyesi, 4ü ise sınıf olarak kullanılan 6 Atölyenin yanı sıra 1 de Yüksek Lisans dersliği oluşturulmuştur. Tümünde internet bağlantısı olan ve bir çok grafik programıyla donatılmış 17si PC, 19u ise Mac olmak üzere toplam 36 bilgisayarın bulunduğu 1 bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Geleneksel animasyon teknikleriyle uygulama yapabilmek için gerekli olan tüm araç, gereç ve programla donatılmış ve aynı anda 9 öğrencinin uygulama yapabildiği 1 animasyon stüdyosu kurulmuştur. Ayrıca bölümün tamamında kablolu ve kablosuz olarak internete erişme imkanı vardır. 2001 yılında başlayan ve her yıl düzenlenen Genç Beyin Fırtınası Haftası genç tasarımcıları, iletişim fakültesi ve dramatik yazarlık öğrencileriyle bir ekip haline getirerek kolektif çalışmayla yaratıcılıklarını artırma imkanı sunmaktadır. 2006-2007 akademik yılından itibaren LLP/Erasmus programı kapsamında öğrenci ve öğretim üyesi değişimine başlanılmıştır. İngiltere, Almanya, İtalya, Slovakya, Macaristan, Litvanya, Finlandiya, Letonya, Yunanistan, Avusturya, Polonya ve Romanyadaki çeşitli üniversitelerle ikili anlaşmaları bulunmaktadır. Geçen zaman zarfında bölüm ikili anlaşmalarının sayısını arttırmıştır ve her yıl en az 2 lisans öğrencisini bu program kapsamında yurtdışına göndermektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Yüksek sanat ve tasarım yönetimi bilgisine ve becerisine sahip olabilmek.
2   Sergileme ve sunum yönetimi bilgisine sahip olabilmek.
3   Alanla ilgili teknik, malzeme ve teknoloji bilgisine sahip olabilmek.
4   Entelektüel bilgi birikimine sahip olabilmek.
5   Edindiği bilgileri doğru alanlarla birleştirebilme ve doğru aktarabilmek.
6   Kendisine verilen problemi en iyi şekilde çözebilmek ve işi sonlandırabilmek.
7   Bireysel olduğu kadar ekip içerisinde de çalışabilmek.
8   Sanat ve Tasarım alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde iş üretebilmek.
9   Zamanlama, sabır, iş bilinci, uzlaşmacılık, özgüven ve disiplin becerilerine sahip olabilmek.
10   Alanının terminolojisine hakim olabilmek.
11   Müşteriden bağımsız, sanat ve tasarım ürünleri gerçekleştirebilmek.
12   Alanında uzman bir kişi olabilmek ve bilgiyi pratiğe aktarabilmek.
13   Günceli ve geçmişi yorumlayarak; kavramsal, analitik ve entelektüel bakış açısına sahip olabilmek.
14   Mesleki ve sanatsal alanlarda özgün dil geliştirebilmek.
15   Eğitim sürecindeki üretimleri iyi bir portfolyoya dönüştürebilmek.
16   Var olan olanakları en iyi biçimde değerlendirmek ve çoğaltmak, üretim sürecinde yaratıcı olabilmek.
17   Yaşam boyu eğitimi sürdürebilmek.

Mezunların İstihdam Profilleri

Grafik Resimleme ve Baskı Anasanat Dalı öğrencilerinin lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra istihdam imkanı buldukları alanlar ve aldıkları görevler aşağıdaki gibidir;
- Yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren, yerel veya network reklam ajanslarında yaratıcı yönetmenlik, sanat yönetmenliği ve illüstrasyon sanatçılığı,
- Film ve canlandırma yapım endüstrisinde sanat yönetmenliği, animasyon sanatçılığı ve illüstrasyon sanatçılığı,
- Masaüstü yayıncılık sektöründe illüstrasyon sanatçılığı,
- Fakültelerin Grafik Tasarım veya Görsel İletişim Tasarımı bölümlerinde sözleşmeli ya da kadrolu öğretim elemanlığı,
- Tekstil sektöründe illüstrasyon sanatçılığı ve baskı tasarımcılığı,
- Oyun yapım endüstrisinde sanat yönetmenliği, konsept tasarımcılığı, animasyon sanatçılığı ve illüstrasyon sanatçılığı,
- Televizyon yapımcılığı sektöründe sanat yönetmenliği, animasyon sanatçılığı ve resim seçicilik,
- Özgün baskı atölyelerinde baskı sanatçılığı ve eğitmenlik,
- Serbest illüstrasyon sanatçılığı ve baskı sanatçılığı.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GRB 1001 İMGE VE METİN ZORUNLU 2 2 0 4
G 2 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 TEM 1015 GENEL SANAT TARİHİ I ZORUNLU 2 2
G 4 TEM 1021 TEMEL FOTOĞRAF ZORUNLU 1 1 2
G 5 TEM 1101 TEMEL TASARIM I ZORUNLU 6 6 12
G 6 TEM 1201 TEMEL DESEN I ZORUNLU 2 2 4
G 7 TEM 1301 SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME VE ÇİZİM TEKNİKLERİ ZORUNLU 1 1 2
G 8 YDA 1001 YABANCI DİL I (ALMANCA) ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 YDF 1001 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 2
G 10 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -4
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GRF 1002 TİPOGRAFİYE GİRİŞ ZORUNLU 2 2 0 4
B 2 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 TEM 1020 GENEL SANAT TARİHİ II ZORUNLU 2 2
B 4 TEM 1022 DİJİTAL FOTOĞRAF ZORUNLU 1 1 2
B 5 TEM 1102 TEMEL TASARIM II ZORUNLU 6 6 12
B 6 TEM 1202 TEMEL DESEN II ZORUNLU 2 2 4
B 7 TEM 4009 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAZIM TEKNİKLERİ ZORUNLU 2 2
B 8 YDA 1014 YABANCI DİL II (ALMANCA) ZORUNLU 2 0 0 2
B 9 YDF 1014 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 2
B 10 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -4
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 GRF 2001 GRAFİK TASARIM I ZORUNLU 2 2 0 4
G 3 GRF 2003 TİPOGRAFİ I ZORUNLU 2 2 0 4
G 4 GRF 2005 İLLÜSTRASYON I ZORUNLU 2 2 0 4
G 5 GRF 2007 ÖZGÜN GRAFİK BASKI I ZORUNLU 2 2 0 4
G 6 GRF 2009 GRAFİK SANAT TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 GRF 2011 GRAFİK BASIM TEKNİKLERİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 8 TEM 2019 GENEL SANAT TARİHİ III ZORUNLU 2 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GRB 2015 KARAKTER TASARIMI VE DENEYSEL ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
G 2 GRS 2015 LAYOUT TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
G 3 TEM 1006 SANATSAL ANATOMİ SEÇMELİ 2 2 4
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 GRF 2002 GRAFİK TASARIM II ZORUNLU 2 2 0 4
B 3 GRF 2004 TİPOGRAFİ II ZORUNLU 2 2 0 4
B 4 GRF 2006 İLLÜSTRASYON II ZORUNLU 2 2 0 4
B 5 GRF 2008 ÖZGÜN GRAFİK BASKI II ZORUNLU 2 2 0 4
B 6 GRF 2010 MODERN GRAFİK TASARIM TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 GRF 2012 GRAFİK YAYIN TEKNİKLERİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 8 TEM 2020 GENEL SANAT TARİHİ IV ZORUNLU 2 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GRB 2014 YARATICI DESEN SEÇMELİ 2 2 0 4
B 2 GRS 2016 LAYOUT TASARIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GRB 3001 GRAFİK RESİMLEME ZORUNLU 2 2 0 4
G 2 GRB 3003 SERİGRAFİ ATÖLYESİ ZORUNLU 2 2 0 4
G 3 GRB 3007 GRAFİK ÖYKÜLEME TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 GRF 3005 ÇAĞDAŞ GRAFİK TASARIM TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GRB 3009 İLERİ DESEN SEÇMELİ 2 2 0 4
G 2 GRB 3011 KARAKTER GELİŞTİRME VE CANLANDIRMA SEÇMELİ 2 2 0 4
G 3 GRB 3013 ÇİZGİ ROMAN SEÇMELİ 2 2 0 4
G 4 GRB 3015 GRAFİTİ VE MURAL SEÇMELİ 2 2 0 4
G 5 GRB 3017 DİJİTAL İLLÜSTRASYON TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
G 6 GRB 3019 MONOBASKI SEÇMELİ 2 2 0 4
G 7 GRB 3021 BİLİMSEL VE TIBBİ İLLÜSTRASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
G 8 GRB 3023 İLLÜSTRATİF TİPOGRAFİ SEÇMELİ 2 2 0 4
G 9 GRS 3009 BİLGİLENDİRME TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
G 10 GRS 3013 BASIN YAYIN TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GRB 3002 GRAFİK ÖYKÜLEME ZORUNLU 2 2 0 4
B 2 GRB 3004 GRAFİK BASKI MULTİMEDYA ZORUNLU 2 2 0 4
B 3 GRB 3008 BASKI TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 GRF 3006 TÜRK GRAFİK TASARIM TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GRB 3012 ÇİZGİ FİLM TASARIMI SEÇMELİ 2 2 0 4
B 2 GRS 3010 BİLGİLENDİRME TASARIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
B 3 GRS 3014 BASIN YAYIN TASARIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GRF 4001 PORTFOLYO TASARIMI I ZORUNLU 2 2 0 4
G 2 GRF 4003 KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 GRF 4101 STAJ STAJ 0 0 0 8
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GRB 4007 İKİ BOYUTLU ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
G 2 GRB 4009 ÇOCUK KİTABI RESİMLEME SEÇMELİ 2 2 0 4
G 3 GRB 4011 EDİTORYAL İLLÜSTRASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
G 4 GRB 4013 LİTOGRAFİ SEÇMELİ 2 2 0 4
G 5 GRB 4015 KİTAP VE KAĞIT YAPIMI SEÇMELİ 2 2 0 4
G 6 GRB 4017 OYUN TASARIMI SEÇMELİ 2 2 0 4
G 7 GRB 4019 KARİKATÜR VE KARTON SEÇMELİ 2 2 0 4
G 8 GRS 4005 DENEYSEL TİPOGRAFİ SEÇMELİ 2 2 0 4
G 9 GRS 4007 ÇEVRESEL GRAFİK TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GRF 4002 PORTFOLYO TASARIMI II ZORUNLU 2 2 0 4
B 2 GRF 4100 DİPLOMA ÇALIŞMASI BİTİRME PROJESİ 0 2 0 10
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GRB 4008 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İKİ BOYUTLU ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
B 2 GRS 4008 ÇEVRESEL GRAFİK TASARIM II SEÇMELİ 2 2 0 4
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 FBS 1101 SUALTI FOTOĞRAF VE VİDEO GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 2 4 0 6
H 2 FBS 1102 SUALTI FOTOĞRAF VE VİDEO GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ II SEÇMELİ 2 4 0 6
H 3 FBS 1120 KAMERA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 1 0 4
H 4 FBS 1130 GÖRSEL İŞİTSEL KÜLTÜR VE YARATICILIK SEÇMELİ 3 2 0 4
H 5 FBS 1140 FİLM ÇÖZÜMLEMESİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 FTS 1101 FOTOĞRAF PROJESİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 7 HKK 1006 TEKSTİL EL SANATLARI SEÇMELİ 2 2 0 4
H 8 HYK 1003 SANAT ANATOMİSİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 9 HYK 1004 SANAT ANATOMİSİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 10 HYS 1001 RENK BİÇİM KURGU I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 11 HYS 1002 RENK BİÇİM KURGU II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 12 MBA 1002 OSMANLI DÖNEMİNDE MÜZİK YAŞAMI SEÇMELİ 3 0 0 3
H 13 MZK 1007 POPÜLER MÜZİK TARİHİ: BAŞLANGIÇTAN 1960'LARA SEÇMELİ 3 0 0 3
H 14 MZK 1008 POPÜLER MÜZİK TARİHİ: 1960'LARDAN GÜNÜMÜZE SEÇMELİ 3 0 0 3
H 15 RSS 1001 DESEN I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 16 RSS 1002 DESEN II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 17 RSS 1004 FİGÜR ÇİZİMİ VE ANATOMİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 18 SEÇ 1027 YAZIŞMA TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 19 TEM 1007 TEKNİK ÇİZİM PERSPEKTİFİ SEÇMELİ 2 2 4
H 20 TEM 2033 SANAT PSİKOLOJİSİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 21 TEM 2036 SANAT PSİKOLOJİSİ II SEÇMELİ 2 2
H 22 TEM 4029 SANAT HUKUKU SEÇMELİ 2 2
H 23 TEZ 1003 ESKİ TÜRKÇE I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 24 TEZ 1004 ESKİ TÜRKÇE II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 25 TTB 1011 TEKSTİL TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 1 FBS 2121 FİLM KURAMLARI I SEÇMELİ 2 0 0 4
H 2 FBS 2122 FİLM KURAMLARI II SEÇMELİ 2 0 0 4
H 3 FBS 2210 FİLM ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 4 FBS 2220 SİNEMA VE GÖRSEL KODLAR SEÇMELİ 2 0 0 2
H 5 FBS 2230 SİNEMA ENDÜSTRİSİ VE FİLM FESTİVALLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 FBS 2240 SANAT VE BİLİM İLİŞKİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 7 FBS 2250 SİNEMA VE EDEBİYATTA ÜTOPYA VE DİSTOPYA SEÇMELİ 2 0 0 2
H 8 FTS 1000 SANAT YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 9 FTZ 2011 MEDYA ESTETİĞİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 10 FTZ 2012 MEDYA ESTETİĞİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 11 GÇS 2003 ÇİNİ VE SERAMİK OBJE RESTORASYONU I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 12 GÇS 2004 ÇİNİ VE SERAMİK OBJE RESTORASYONU II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 13 GÇS 2006 DEKOR TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 14 GTS 2001 KONSERVASYON RESTORASYON KAVRAM VE TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 15 GTS 2002 KONSERVASYON RESTORASYON KAVRAM VE TEKNİKLERİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 16 GTS 2005 EBRU UYGULAMALARI I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 17 GTS 2006 EBRU UYGULAMALARI II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 18 HYK 2003 DESEN I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 19 HYK 2004 DESEN II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 20 HYS 2001 AĞAÇ-TAŞ HEYKEL TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 21 HYS 2002 METAL HEYKEL TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 22 MBA 2005 CUMHURİYET DÖNEMİ MÜZİK POLİTİKALARI SEÇMELİ 3 0 0 3
H 23 RSS 2001 DESEN III SEÇMELİ 2 2 0 4
H 24 RSS 2002 DESEN IV SEÇMELİ 2 2 0 4
H 25 RSS 2003 SANAT KAVRAMLARI VE TERİMLERİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 26 RSS 2004 SANAT KAVRAMLARI VE TERİMLERİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 27 RSS 2005 DUVAR RESMİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 28 RSS 2006 DUVAR RESMİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 29 RSS 2007 ÖZGÜN BASKI I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 30 RSS 2008 ÖZGÜN BASKI II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 31 RSS 2010 FOTOĞRAF VE RESİM SEÇMELİ 2 0 0 2
H 32 STS 2101 TEMEL IŞIK TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 33 STS 2102 AYDINLATMA VE KOMPOZİSYON SEÇMELİ 2 2 0 4
H 34 TAA 2306 MODA VE AKSESUAR TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 35 TAA 3351 TAKI VE MÜCEVHER TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 36 TAA 3362 AYAKKABI TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 37 TEM 1210 TOPLUMSAL İLETİŞİM VE MEDYA SEÇMELİ 2 0 0 2
H 38 TEM 1220 POPÜLER KÜLTÜR İNCELEMELERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 39 TEM 1410 TEMEL SANAT VE TASARIM BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 40 TEM 1420 GÖRSEL DÜŞÜNME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 41 TEM 2017 MİTOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 42 TEM 2024 İKONOLOJİ SEÇMELİ 2 2
H 43 TEM 4003 SANAT TOPLUMBİLİM I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 44 TEM 4008 SANAT TOPLUMBİLİM II SEÇMELİ 2 2
H 45 TES 2101 DOĞAL KAĞIT YAPIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 46 TES 2102 DOĞAL KAĞIT YAPIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 47 TES 2103 KAĞIT RESTORASYONU I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 48 TES 2104 KAĞIT RESTORASYONU II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 49 TTB 2009 GİYİM TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 1 FBS 3320 FİLM ÇÖZÜMLEME SEÇMELİ 3 0 0 4
H 2 FBS 3340 B SINIFI FİLM ESTETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 3 FBS 3350 SİNEMADA KARAKTER SEÇMELİ 3 0 0 3
H 4 FCS 3010 POST PRODÜKSİYON: NUKE SEÇMELİ 2 2 0 4
H 5 FCS 3020 TEMEL BİLGİSAYAR OYUN TASARIMI SEÇMELİ 1 2 0 3
H 6 FCS 3030 DİNAMİK / KİNETİK TİPOGRAFİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 7 FCS 3040 SES / EFEKT TASARIMI SEÇMELİ 1 1 0 2
H 8 FKS 3521 SES BİLGİSİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 9 FKS 3522 SES BİLGİSİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 10 FSS 3501 BELGESEL FİLM METİN YAZIM VE UYGULAMA I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 11 FSS 3502 BELGESEL FİLM METİN YAZIM VE UYGULAMA II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 12 FTS 3000 BELGESEL FİLM YAPIM VE YÖNETİM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 1 2 0 2
H 13 FTS 3003 BELGESEL FOTOĞRAF VE FOTORÖPORTAJ I SEÇMELİ 2 2 0 6
H 14 FTS 3004 BELGESEL FOTOĞRAF VE FOTORÖPORTAJ II SEÇMELİ 2 2 0 6
H 15 FTS 3101 YARATICI FOTOĞRAF SEÇMELİ 2 0 0 3
H 16 GÇS 3101 ÇİNİ DESENLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 17 GÇS 3102 ÇİNİ TASARIM SEÇMELİ 2 2 0 4
H 18 GTS 3003 GELENEKSEL TÜRK MOTİFLERİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 19 GTS 3004 GELENEKSEL TÜRK MOTİFLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 20 GTS 3005 TÜRK HAT SANATINDA KLASİK YORUMLAR SEÇMELİ 2 2 0 4
H 21 GTS 3116 TÜRK HAT SANATINDA ÇAĞDAŞ YORUMLAR SEÇMELİ 2 2 0 4
H 22 HYK 3003 DESEN III SEÇMELİ 2 2 0 4
H 23 HYK 3004 DESEN IV SEÇMELİ 2 2 0 4
H 24 MTF 3001 HOME RECORDİNG SEÇMELİ 2 2 0 5
H 25 MTF 4001 MÜZİK DİNLEMENİN MEKANSAL BOYUTU SEÇMELİ 3 0 0 3
H 26 MTF 4003 YAYINCILIKTA SES TEKNOLOJİSİ VE MİKROFONLAR SEÇMELİ 3 0 0 3
H 27 RSS 3001 DİSİPLİNLERARASI SANAT I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 28 RSS 3002 DİSİPLİNLERARASI SANAT II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 29 RSS 3003 DUVAR RESMİ III SEÇMELİ 2 2 0 4
H 30 RSS 3004 DUVAR RESMİ IV SEÇMELİ 2 2 0 4
H 31 RSS 3005 ÖZGÜN BASKI III SEÇMELİ 2 2 0 4
H 32 RSS 3006 ÖZGÜN BASKI IV SEÇMELİ 2 2 0 4
H 33 SRS 3015 CAM SANATI TARİHİ SEÇMELİ 1 0 0 2
H 34 TAU 3343 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D ÜRÜN TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 35 TAU 3344 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D ÜRÜN TASARIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 36 TEA 3155 TEKSTİL DESEN TARİHİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 37 TEA 3156 TEKSTİL DESEN TARİHİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 38 TEM 3021 SANAT FELSEFESİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 39 TEM 3024 SANAT FELSEFESİ II SEÇMELİ 2 2
H 40 TEM 3025 ÜRÜN FOTOĞRAFÇILIĞI SEÇMELİ 2 2 0 6
H 41 TEM 3027 SANAT ESERLERİ ÇÖZÜMLEMESİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 42 TEM 3030 SANAT ESERLERİ ÇÖZÜMLEMESİ II SEÇMELİ 2 2
H 43 TEM 3119 15.-19. YÜZYILLARARASI SANAT AKIMLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
H 44 TEM 3120 19. -20. YÜZYILLARARASI SANAT AKIMLARI SEÇMELİ 2 2
H 45 TEM 4041 ÇAĞDAŞ SANAT YORUMU I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 46 TEM 4044 ÇAĞDAŞ SANAT YORUMU II SEÇMELİ 2 2
H 47 TES 3131 TEKSTİLDE RENK OLGUSU SEÇMELİ 2 0 0 2
H 48 TES 3132 ÖZEL BİTİM İŞLEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 49 TTS 3021 MODA VE SİNEMA SEÇMELİ 2 0 0 2
H 50 TTS 3330 MÜZECİLİK VE SERGİLEME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 1 FBS 4420 UZAK DOĞU SİNEMASININ GÖRSEL ESTETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 2 FSS 4331 YARATICI YAZIRLIK I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 3 FSS 4332 YARATICI YAZARLIK II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 4 FTZ 4007 FOTOĞRAF YORUM VE ELEŞTİRİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 5 FTZ 4008 FOTOĞRAF YORUMU VE ELEŞTİRİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 GEÇ 4003 FARKLI KÜLTÜRLERDE SERAMİK SANATI I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 7 GEÇ 4004 FARKLI KÜLTÜRLERDE SERAMİK SANATI II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 8 GSF 4000 İŞ HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 2
H 9 MZS 4003 CAZ MÜZİĞİNDE AKIMLAR VE TÜRLER SEÇMELİ 3 0 0 3
H 10 RSS 4001 ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATI I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 11 RSS 4002 ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATI II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 12 RSS 4003 GÖRSEL İLETİŞİM VE TASARIM BİLGİSİ SEÇMELİ 1 1 0 2
H 13 RSS 4004 SERGİ SUNUM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 1 1 0 2
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme sistemine ait düzenlemeler, DEU Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında tanımlanmaktadır. Kredili bir dersten geçebilmek için gerekli minimum not 50dir. Derslerin değerlendirilmesine ilişkin kriterler, yöntemler ve oranlar ilgili dersin ders tanıtım formlarında sunulmaktadır. Bölümümüz Lisans programlarında uygulamalı dersler içerisinde projeler yürütülmektedir. Bu projeler dönem içerisinde notlanır. Ayrıca final haftasında yapılan dönem sonu jüri değerlendirmesi ortalamaya %20 oranında katılır. Teorik derslerde vize ve final sınavlarının yanı sıra seminer, araştırma raporu, kısa sınav gibi değişik yöntemler kullanılabilir.

Mezuniyet Koşulları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS, 2 staj ve bitirme tezi.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Yakup ÖZTUNA
E-posta: yakup.oztuna@deu.edu.tr
Telefon: (232) 412 9160
Erasmus/ DE/ Bologna Koordinatörü
Yrd. Doç. Ceren BULUT
ceren.bulut@deu.edu.tr