DERECE PROGRAMLARI

: Psikoloji

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

2009 yılında kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında lisans düzeyinde öğrenci alımına başlamıştır. Lisans eğitim programı, 4 yıllık olup derslerin % 30 u İngilizce dir; bu nedenle, 1 yıllık hazırlık programı zorunludur. Bölümümüzde ayrıca Psikoloji Anabilim Dalı nda bir yüksek lisans programı da bulunmaktadır; doktora programı çalışmaları ise sonuçlanmak üzeredir.

Kazanılan Derece

Psikoloji, Lisans derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması, ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme. Lise diploması ve ulusal düzeyde merkezi sistemle yapılan Öğrenci Seçme Sınavının sonunda programa yerleştirilmiş olma. Merkezi sistemle öğrenci yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilmektedir. Yerleştirme sınavlarına ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.Fakültemizde bir öğrencinin, öğretimini başarı ile bitirerek diploma alabilmesi için, genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. İzledikleri programdan mezun olmak için, gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezun olmak için gerekli 2.00 genel not ortalamasını sağlayamayan son sınıf öğrencilerine, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere öğretim planında yer alan son dört yarıyıl derslerinden 2.00 genel not ortalaması şartını sağlayabilecek ise tek ders sınav hakkı tanınır. 2.00 genel not ortalaması şartını tek ders sınavı ile sağlayamayanlara ise son dört yarıyıl derslerinden yarıyıl içi, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav hakkı tanınır. Öğrenciler bu sınav haklarını derslerin açıldığı yarıyıldaki sınav döneminde kullanır. Bu sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler, hangi derslerden sınava gireceklerini yarıyıl başında kayıt yenileme işlemi sırasında bildirirler.
Bu çerçevede Psikoloji Bölümü lisans programından mezun olmak için programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji Bölümü nün amacı, temel psikoloji bilgisi ve bilimsel düşünme becerisi ile donanmış, edindiği birikimi yaygınlaştırma, sorgulama ve üretme becerilerine sahip bireyler yetiştirmektir. Psikoloji biliminin bütün alt alanlarında, çağdaş psikoloji bilgisini etik değerler çerçevesinde yetkinlikle uygulayabilen, kazandıkları becerileri hizmete dönüştürebilen, toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilincine sahip mezunlar vermek hedeflenmektedir.
Psikoloji Bölümü lisans eğitim programı 4 yıldır ve 8 dönemden oluşmaktadır. Öğretim planında yer alan belirli sayıdaki zorunlu ve seçmeli derslerin alınması beklenmektedir. Eğitim-öğretim programında yer alan derslerin % 30 u İngilizce dir; bunun dışındaki derslerde öğretim dili Türkçe dir.
Temel Program Kazanımları
1. Psikolojinin ve psikolojiyle ortak çalışmaları olan diğer disiplinlerin temel kavram, terim ve varsayımlarını tanımlayabilmeli; bu disiplinlerin psikoloji ile benzerliklerini ve farklılıklarını karşılaştırabilmelidir.
2. Psikoloji tarihini bilmeli, psikolojinin kullandığı yöntemlerin gelişimini bilmeli, psikoloji disiplinin kendi içindeki kuramsal çelişkilerini tartışabilmelidir
3. Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının sayıtlılarını bilmeli, bu kuramları karşılaştırabilmeli, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmelidir.
4. Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olmalıdır. Psikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini bilmeli; değerlendirme sürecinin katkı ve sınırlılıklarının farkında olmalıdır. Gereken temel düzey gözlem, görüşme, psikolojik değerlendirme ve raporlaştırma becerilerine sahip olmalıdır.
5. Dünyada ve Türkiye'de psikoloji alanındaki gelişmeleri takip etmeli, literatürdeki araştırmalar ile ilgili bilgi birikimine sahip olabilmeli, psikoloji bilgilerini etkin bir anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmeli; çeşitli kaynaklara ve veri tabanlarına ulaşabilme becerisine sahip olmalıdır.
6. Niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalı ve psikoloji araştırmalarında araştırma desenini oluşturma, analiz yöntemi seçme, veri toplama, yorumlama, rapora dönüştürme ve tartışma beceri ve deneyimini kazanmalıdır.
7. Bilimsel düşünce anlayışına, öğrenme, eleştirel düşünme ve muhakeme becerilerine sahip olmalıdır; insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merakını geliştirebilmelidir.
8. Yaş, cinsiyet, ırk, etnik grup, ulusal kimlik, dil, din, cinsel yönelim, engellilik ve sosyoekonomik statüler temelinde kendisinden farklı olanların, kendisi ile benzer ve farklı yönlerini fark edebilmeli, kendi görüşlerine de eleştirel yaklaşabilmeli ve yeni fikirlere açık olmalıdır.
9. Kişilerarası ilişkilerde ve toplumsal olay ve sorunlarda farkındalık ve duyarlılığa sahip olmalı ve psikoloji bilgisine dayanarak çözüm önerileri sunabilmelidir.
10. Psikolojinin etik ilke ve değerlerini bilmeli ve bu ilkeler doğrultusunda çalışmalıdır. Yürüttüğü tüm faaliyetlerde etik ilke, kural ve değerlerine uygun hareket etmelidir. Alandaki etik ikilemleri fark edebilmeli ve tüm kararlarını ilgili etik ilkeler temelinde alabilmelidir.

Temel Program Kazanımları

1   Psikolojinin ve psikolojiyle ortak çalışmaları olan diğer disiplinlerin temel kavram, terim ve varsayımlarını tanımlayabilmeli; bu disiplinlerin psikoloji ile benzerliklerini ve farklılıklarını karşılaştırabilmelidir.
2   Psikoloji tarihini bilmeli, psikolojinin kullandığı yöntemlerin gelişimini bilmeli, psikoloji disiplinin kendi içindeki kuramsal çelişkilerini tartışabilmelidir
3   Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının sayıtlılarını bilmeli, bu kuramları karşılaştırabilmeli, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmelidir.
4   Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olmalıdır. Psikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini bilmeli; değerlendirme sürecinin katkı ve sınırlılıklarının farkında olmalıdır. Gereken temel düzey gözlem, görüşme, psikolojik değerlendirme ve raporlaştırma becerilerine sahip olmalıdır.
5   Dünyada ve Türkiye'de psikoloji alanındaki gelişmeleri takip etmeli, literatürdeki araştırmalar ile ilgili bilgi birikimine sahip olabilmeli, psikoloji bilgilerini etkin bir anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmeli; çeşitli kaynaklara ve veri tabanlarına ulaşabilme becerisine sahip olmalıdır.
6   Niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalı ve psikoloji araştırmalarında araştırma desenini oluşturma, analiz yöntemi seçme, veri toplama, yorumlama, rapora dönüştürme ve tartışma beceri ve deneyimini kazanmalıdır.
7   Bilimsel düşünce anlayışına, öğrenme, eleştirel düşünme ve muhakeme becerilerine sahip olmalıdır; insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merakını geliştirebilmelidir.
8   Yaş, cinsiyet, ırk, etnik grup, ulusal kimlik, dil, din, cinsel yönelim, engellilik ve sosyoekonomik statüler temelinde kendisinden farklı olanların, kendisi ile benzer ve farklı yönlerini fark edebilmeli, kendi görüşlerine de eleştirel yaklaşabilmeli ve yeni fikirlere açık olmalıdır.
9   Kişilerarası ilişkilerde ve toplumsal olay ve sorunlarda farkındalık ve duyarlılığa sahip olmalı ve psikoloji bilgisine dayanarak çözüm önerileri sunabilmelidir.
10   Psikolojinin etik ilke ve değerlerini bilmeli ve bu ilkeler doğrultusunda çalışmalıdır. Yürüttüğü tüm faaliyetlerde etik ilke, kural ve değerlerine uygun hareket etmelidir. Alandaki etik ikilemleri fark edebilmeli ve tüm kararlarını ilgili etik ilkeler temelinde alabilmelidir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Psikoloji Bölümü lisans programından mezun olan öğrenciler, ülkemizdeki diğer Psikoloji bölümü mezunları gibi Psikoloji Lisans derecesi ile diploma almaktadır. Diploma sahibi mezunlar, sağlık, eğitim, sanayi ve endüstri kuruluşları, sosyal hizmet kurumları, araştırma merkezleri gibi pek çok farklı alanda hizmet veren çeşitli kamu ve özel sektör kurumlarında çalışabilmektedir. Programın mezunları, kamuda KPSS sınavı ile Sağlık, Adalet ve İç İşleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından psikolog unvanı ile atanarak görev yapabilmektedir. Bazı özel koşullar yerine getirildiğinde ise Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı kurumlarda da çalışabilmektedir. Ancak hem kişisel gelişim hem de akademik, bilimsel ve mesleki yetkinlik açısından lisans mezunlarının alanlarında uzman olarak görev yapabilmeleri için psikolojinin farklı alt alanlarında (klinik, sosyal, gelişim, bilişsel, deneysel, endüstri/örgüt psikolojisi gibi) lisansüstü eğitim yapmaları tavsiye edilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ilgili yönetmelikler doğrultusunda belirlenen koşulları sağladıklarında (örn., merkezi ALES sınavından geçerli not almaları, yabancı dil bilgisi, mülakat vb), başta üniversitemiz ve diğer üniversitelerin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan Psikoloji Anabilim Dalı lisansüstü programlar olmak üzere, öngörülen diğer olası koşulları sağladıklarında da ilgili diğer alanlarında lisansüstü eğitim programlarına başvurabilir, öğrenim görebilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Psikoloji bölümü öğretim planında toplam 240 AKTSye karşılık gelen dersler önerilmektedir. Öğrencilerin lisans öğrenimi süresince toplamda 35 zorunlu, 15 seçmeli ders almaları gerekmektedir. Ögrenciler 5. yarıyılda biri İngilizce olmak üzere 2 (iki), 6. yarıyılda biri İngilizce olmak üzere 3 (üç), 7. yarıyılda ikisi İngilizce ve 8. yarıyılda biri İngilizce olmak üzere 5 (bes) seçmeli ders almak zorundadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 BİO 1111 GENEL BİYOLOJİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 İST 1111 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI ZORUNLU 2 2 0 5
G 4 MUT 1111 İNGİLİZCEDE YAZMA VE OKUMA BECERİLERİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 PSİ 1003 PSİKOLOJİYE GİRİŞ I ZORUNLU 3 0 0 5
G 6 PSİ 1005 PSİKOLOJİDE İSTATİSTİK YÖNTEMLERİ I ZORUNLU 3 2 0 6
G 7 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 FEL 1112 FELSEFEYE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 MUT 1112 AKADEMİK SUNUM BECERİLERİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 PSİ 1004 PSİKOLOJİYE GİRİŞ II ZORUNLU 3 0 0 5
B 5 PSİ 1008 PSİKOLOJİDE İSTATİSTİK YÖNTEMLERİ II ZORUNLU 3 2 0 6
B 6 SOS 1112 SOSYOLOJİYE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 5
B 7 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PSİ 2009 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 PSİ 2011 KLİNİK PSİKOLOJİYE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 PSİ 2013 PSİKOLOJİDE TEMEL KAVRAMLAR ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 PSİ 2015 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I ZORUNLU 3 0 0 6
G 5 PSİ 2017 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I ZORUNLU 3 0 0 5
G 6 PSİ 2019 SOSYAL PSİKOLOJİ I* ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PSİ 2004 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 PSİ 2010 BİLİŞSEL PSİKOLOJİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 PSİ 2012 KİŞİLİK KURAMLARI ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 PSİ 2014 PSİKOLOJİDE OKUMALAR I ZORUNLU 3 0 0 5
B 5 PSİ 2016 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II ZORUNLU 3 0 0 5
B 6 PSİ 2018 SOSYAL PSİKOLOJİ II * ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PSİ 3001 PSİKOPATOLOJİ I ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 PSİ 3005 GÖZLEM VE GÖRÜŞME TEKNİKLERİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 PSİ 3009 PSİKOLOJİK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 PSİ 3029 DENEYSEL PSİKOLOJİ* ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PSİ 3011 PSİKOLOJİDE OKUMALAR II SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 PSİ 3013 NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 PSİ 3017 DUYGULARIN PSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 PSİ 3019 STRES YÖNETİMİ VE UYUM SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 PSİ 3021 GRUP SÜREÇLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 PSİ 3025 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 PSİ 3027 PSİKOLOJİ TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 8 PSİ 3031 ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 9 PSİ 3033 SOSYAL BENLİK SEÇMELİ 3 0 0 5
G 10 PSİ 3035 İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 11 PSİ 3037 NÖROBİYOLOJİYE GİRİŞ* SEÇMELİ 3 0 0 5
G 12 PSİ 3041 BİYOPSİKOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 5
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PSİ 3002 PSİKOPATOLOJİ II ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 PSİ 3004 FİZYOLOJİK PSİKOLOJİFİZYOLOJİK PSİKOLOJİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 PSİ 3028 DUYUM VE ALGI ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PSİ 3008 PSİKOLOJİDE OKUMALAR III SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 PSİ 3012 GÖZLEM GÖRÜŞME UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 2 0 5
B 3 PSİ 3014 AİLE TERAPİSİNE GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 PSİ 3016 TOPLUMSAL RUH SAĞLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 PSİ 3018 SOSYAL BİLİŞ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 PSİ 3020 BİREYSEL FARKLILIKLAR SEÇMELİ 3 0 0 5
B 7 PSİ 3024 TRAFİK PSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 8 PSİ 3026 TERAPÖTİK FELSEFE SEÇMELİ 3 0 0 5
B 9 PSİ 3030 KİŞİLERARASI ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 10 PSİ 3032 EDEBİYAT VE PSİKOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 11 PSİ 3034 KİŞİLERARASI İLİŞKİLER SEÇMELİ 3 0 0 5
B 12 PSİ 3036 NÖROBİYOLOJİNİN TEMELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 13 PSİ 3038 PSİKOMETRİDE SEÇME KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 5
B 14 PSİ 3040 ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜNDE ARABULUCULUK SEÇMELİ 3 0 0 5
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PSİ 4001 KLİNİK PSİKOLOJİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 25
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PSİ 4007 PSİKOLOJİK TESTLER I SEÇMELİ 2 2 0 5
G 2 PSİ 4009 KLİNİK PSİKOLOJİ UYGULAMALARI I SEÇMELİ 0 6 0 5
G 3 PSİ 4011 ÇOCUK VE ERGEN PSİKOPATOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 PSİ 4013 BELLEK SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 PSİ 4015 NÖROPSİKOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 PSİ 4017 POLİTİK PSİKOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 PSİ 4019 ÖNYARGILARIN PSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 8 PSİ 4021 YARATICILIK PSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 9 PSİ 4023 ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİNDE SEÇME KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 5
G 10 PSİ 4025 ALAN UYGULAMALARI I SEÇMELİ 2 2 0 5
G 11 PSİ 4027 ÖZEL EĞİTİM SEÇMELİ 3 0 0 5
G 12 PSİ 4031 PSİKOMİTOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 13 PSİ 4033 SOSYAL PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR I SEÇMELİ 3 0 0 5
G 14 PSİ 4035 BİLİŞSEL SİNİRBİLİME GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 15 PSİ 4037 ANORMAL DAVRANIŞLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 16 PSİ 4039 HAYVAN DAVRANIŞI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 17 PSİ 4041 PSİKODİLBİLİM SEÇMELİ 3 0 0 5
G 18 PSİ 4043 KLİNİK PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR I SEÇMELİ 3 0 0 5
G 19 PSİ 4045 GRUPLAR ARASI İLİŞKİLER: GRUPLAR ARASI ANLAŞMAZLIKLAR VE TEMAS I SEÇMELİ 3 0 0 5
G 20 PSİ 4047 ARAŞTIRMA PROJESİ I SEÇMELİ 3 0 0 5
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PSİ 4002 PSİKOLOJİDE MESLEKİ ETİK ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 25
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PSİ 4008 PSİKOLOJİK TESTLER II SEÇMELİ 2 2 0 5
B 2 PSİ 4010 KLİNİK PSİKOLOJİ UYGULAMALARI II SEÇMELİ 0 6 0 5
B 3 PSİ 4012 PSİKOTERAPİ TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 PSİ 4014 KRİZE MÜDAHALE SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 PSİ 4016 GRUP PSİKOTERAPİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 PSİ 4018 PSİKOFARMAKOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 7 PSİ 4020 DENEYSEL SOSYAL PSİKOLOJİ SEÇMELİ 2 2 0 5
B 8 PSİ 4024 ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 2 0 5
B 9 PSİ 4026 ALAN UYGULAMALARI II SEÇMELİ 2 2 0 5
B 10 PSİ 4028 ADLİ PSİKOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 11 PSİ 4032 CİNSİYETİN SOSYAL PSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 12 PSİ 4034 EVRİM VE DAVRANIŞ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 13 PSİ 4036 SOSYAL PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 14 PSİ 4038 BEYİN BOZUKLUKLARININ NÖROBİYOLOJİK TEMELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 15 PSİ 4040 SİNİRDİLBİLİM SEÇMELİ 3 0 0 5
B 16 PSİ 4042 KLİNİK PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 17 PSİ 4044 GRUPLAR ARASI İLİŞKİLER: GRUPLAR ARASI ANLAŞMAZLIKLAR VE TEMAS II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 18 PSİ 4046 ARAŞTIRMA PROJESİ II SEÇMELİ 3 0 0 5
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 ESH 0001 BATI MEDENİYETİ VE KÜLTÜRÜNE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 2 ESH 0002 DİPLOMASİ TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 3 ESH 0003 EKONOMİ TARİHİNE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 4 ESH 0004 TARİHTE TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 5 ESH 0005 DÜNYA GÜNDEMİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 6 ESH 0006 TOPLUMSAL CİNSİYET VE CİNSİYETÇİ DİL FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 7 ESH 0007 ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 8 ESH 0008 ANTİK YUNAN VE ROMA ARKEOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 9 ESH 0009 ESKİÇAĞ'DA ANADOLU TARİHİ COĞRAFYASI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 10 ESH 0010 EGE ARKEOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 11 ESH 0011 PARANIN KÜLTÜR TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 12 ESH 0012 TÜRK DİLİNİN TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 13 ESH 0013 DİLBİLİME GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 14 ESH 0014 REKLAM VE DİL FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 15 ESH 0015 DİLİN BİYOLOJİK TEMELLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 16 ESH 0016 TERMİNOLOJİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 17 ESH 0017 DİL PSİKOLOJİSİ VE DİL BOZUKLUKLARI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 18 ESH 0018 BİLİMSEL DÜŞÜNCENİN EVRELERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 19 ESH 0019 GÜNCEL FELSEFE PROBLEMLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 20 ESH 0020 SANAT AKIMLARI VE FELSEFE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 21 ESH 0021 ÇEVRE VE ETİK FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 22 ESH 0022 ÇEVİRİ ELEŞTİRİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 23 ESH 0023 ÇEVİRİ KURAMLARI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 24 ESH 0026 YABANCI DİL FRANSIZCA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 25 ESH 0027 YABANCI DİL FRANSIZCA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 26 ESH 0028 YABANCI DİL ÇİNCE II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 27 ESH 0029 YABANCI DİL ÇİNCE I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 28 ESH 0030 TARİHSEL AÇIDAN AVRUPA'DA TÜRK İMGESİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 29 ESH 0031 GENEL TÜRK TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 30 ESH 0032 ESKİÇAĞDAN GÜNÜMÜZE İZMİR KENT TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 31 ESH 0033 SPOR TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 32 ESH 0034 ÇAĞDAŞ TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 33 ESH 0035 TÜRK DIŞ POLİTİKASI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 34 ESH 0040 ARKEOLOJİ VE SANAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 35 ESH 0041 MÜZE VE SANAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 36 ESH 0042 ANADOLU UYGARLIKLARI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 37 ESH 0043 EGE KÜLTÜRLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 38 ESH 0044 KARŞILAŞTIRMALI ÜTOPYALAR FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 39 ESH 0045 EDEBİYAT VE MİTOLOJİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 40 ESH 0046 DÜNYA EDEBİYATINDA ROMANTİZM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 41 ESH 0047 BATI EDEBİYAT TARİHİNDE TEMEL AKIMLAR FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 42 ESH 0048 EDEBİYAT VE SİNEMA FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 43 ESH 0049 MODERNİZM, POSTMODERNİZM VE EDEBİYAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 44 ESH 0050 YABANCI DİL ALMANCA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 45 ESH 0051 YABANCI DİL ALMANCA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 46 ESH 0052 YABANCI DİL İTALYANCA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 47 ESH 0053 YABANCI DİL İTALYANCA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 48 ESH 0054 SİYASET SOSYOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 49 ESH 0055 SOSYOLOJİYE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 50 ESH 0056 İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 51 ESH 0057 TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL SORUNLAR FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 52 ESH 0058 DEVLET VE SİVİL TOPLUM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 53 ESH 0059 YABANCI DİL RUSÇA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 54 ESH 0060 KÜRESELLEŞMENİN SOSYOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 55 ESH 0061 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 56 ESH 0062 MODERNİTE VE POST-MODERNİTE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 57 ESH 0063 ATAERKİL SÖYLEM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 58 ESH 0064 YABANCI DİL RUSÇA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 59 ESH 0065 ERKEKLİK VE FELSEFE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 60 ESH 0066 İNGİLİZCE SÖZLÜ ANLATIM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 61 ESH 0067 YARGISIZ İLETİŞİM VE SEVGİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 62 ESH 0068 CİNSİYET VE ŞİDDET FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 63 ESH 0069 ATAERKİNİN KÜLTÜR TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 64 ESH 0070 MESLEKİ YAŞAMA HAZIRLIK FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 65 ESH 0072 TARİHTE KADIN FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 66 ESH 0074 TÜRK EDEBİYATI VE KADIN FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve Bilgi Paketinde yer alan Ders tanıtım formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Edebiyat Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır.
Uygulama esaslarına ilişkin bilgi için:
http://edebiyat.deu.edu.tr/index.php option=com_content&view=article&id=183&Itemid=244&lang=tr

Mezuniyet Koşulları

Eğitim programındaki tüm dersleri ve 240 AKTS kredisini başarıyla tamamlayan, kümülatif not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrenciler Lisans derecesi almaya hak kazanır. Mezuniyet koşulları, Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi Buca/İZMİR 35160
e-mail: abbas.turnuklu@deu.edu.tr

Bölüm Bologna Koordinatörü: Yard. Doç. Dr. Serap A. Akfırat
Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi Buca/İZMİR 35160
e-mail: serap.akfirat@deu.edu.tr