DERECE PROGRAMLARI

: Bilgisayar Bilimleri

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

2012-2013 öğretim yılında lisans eğitimine başlayan Bilgisayar Bilimleri Bölümünde eğitim dili %100 oranında Türkçedir ve sadece örgün öğretim programı uygulanmaktadır. Bilgisayar Bilimleri Bölümü lisans programı, öğrencilerin Esnek hesaplamalar, Veri Madenciliği, Zeki Sistemler, Bulanık Mantık, Yönetim Destek Sistemleri gibi konuların yanı sıra İstatistik, Bilgisayar Mühendisliği ve Matematik gibi alanlarda da bilgi sahibi olacakları bir yapıdadır.

Kazanılan Derece

Bilgisayar Bilimleri, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise mezunu olmak ve ülke genelinde merkezi yapılan Öğrenci Seçme Sınavına göre yerleştirilmiş olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, 20 iş günü (4 hafta) süreli stajını ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Son zamanlarda Esnek hesaplamalar, Veri Madenciliği, Zeki Sistemler, Bulanık Mantık, Bulanık Kümeler, Yönetim Destek Sistemleri gibi kavramlar Tıp, Ekonomi, Sosyal vb. alanlarında başarıyla kullanılmaya başlamıştır. Programın amacı yukarıda adı geçen güncel bilim teknolojilerini bilimsel olarak araştıracak ve geliştirecek, bunları uygulamada kullanabilecek mezunlar vermektir. Hemen hemen her işletmede ve bilimsel kuruluşlarda bilgisayar ortamında biriken büyük ölçüde veriler mevcuttur. Bu programdan mezun olanlar verileri çözümleyerek ve değerlendirerek yeni bilgiler üretebilecektir. Mezunlar aynı zamanda mesleki bilgiler yanında İstatistik, Bilgisayar Mühendisliği ve Matematik gibi alanlarda bilgi sahibi olacaklardır.
Bölümümüz profesyonel eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra uygulamalı ve teorik araştırmalarda da aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca lisans programını başarıyla yürüten öğrenciler İstatistik ve Matematik bölümlerinde Yandal Programını tamamlayabilirler. Yandal programını tamamlayanlara ikinci dalda sertifika verilmektedir.
Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşlarının yükseköğrenim görmesi veya çalışması amacı ile Avrupada kolayca dolaşabilmelerini sağlayan BOLOGNA Süreci (Avrupa Yükseköğretim Alanı uyum çalışmaları) başlamıştır. Bu çalışmalarda Bilgisayar Bilimleri Bölümünün program amacı ve program çıktıları, odak grup çalışması ve Avrupa Eğitim alanına paralel olarak güncellenmiştir. Mezun olacak öğrencilere, 2012 yılından itibaren Diploma Eki verilebilecektir. Üniversite Diploma Eki Etiketini almıştır. AKTS etiketi almak üzere çalışmalar sürdürülmektedir.
Uluslararası saygınlığı olan kaliteli kurumlarla ikili anlaşmalar yaparak öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyen, böylelikle kazanılan bilgi ve deneyimleri arttırmayı hedefleyen Bölümün 2012 yılı itibari ile ERASMUS Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı kapsamında İspanyada Jaén Üniversitesi ile ikili anlaşması bulunmaktadır.
Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 2013 yılı itibari ile 1 profesör, 3 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisinden oluşan akademik kadrosu ile sürmektedir. Bölümde eğitim ve araştırma faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gelişmiş iki adet bilgisayar laboratuarı ve sınıflar bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Bilgisayar Bilimleri konularında temel kavram, terminoloji ve teknik bilgilere sahip olma, temel teorik ve uygulama yöntemleri hakkında bilgilere sahip olma.
2   Alanındaki temel gelişmeleri izleyebilme, matematik modeller oluşturabilme ve veriler üzerinde yorumlama yeteneğine sahip olabilme, sorunları tanımlayarak algoritmik çözüm üretebilme ve programlama dilleri vasıtasıyla gerçekleştirebilme.
3   Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
4   Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanabilme becerisi.
5   Güncel literatürü takip etme ve edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,
6   Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
7   Bilgisayar Bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme,
8   Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleme ve bunları uygulama,
9   İngilizce yabancı dilini kullanarak alanındaki bilgileri takip edebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme,
10   Bilgisayar Bilimleri alanındaki keşif ve sonuçları kullanarak diğer bilim dalları ile entegrasyon sağlayabilme.
11   Kuramsal ve teknik bilgileri bilgisayar bilimleri alanındaki uzman kişilerle detaylı olarak, bu alanda uzman olmayan kişilerle de temel düzeyde paylaşabilme.
12   Verilerin işlenmesi, saklanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olma,
13   Algoritmik çözüm yöntemlerine ve programlama dillerine hakim olma.

Mezunların İstihdam Profilleri

Programdan mezun olanlar özel şirketlerin ve kamu işletmelerinin Veri Analizi, Bilgi İşlem, Bilgisayar Yazılım, Proje Geliştirme, Araştırma Geliştirme ve benzeri bölümlerinde istihdam edilebilecekler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, ikinci düzey programlara başvuruda bulunabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Bölüm Öğretim Planı 39 zorunlu ve 7 seçmeli dersten oluşmaktadır. Bölüm seçmeli ders havuzunda 9u Güz yarıyılında 10u Bahar yarıyılında açılan toplam 19 seçmeli ders yer almaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin/seçmeli derslere oranı 205/35 AKTSdir. Programın yapısı ve kredi sayıları ekteki öğretim planında yer almaktadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 BİL 1001 BİLGİSAYAR BİLİMLERİNE GİRİŞ I. ZORUNLU 4 0 0 7
G 3 BİL 1003 TEKNİK İNGİLİZCE I ZORUNLU 2 0 0 3
G 4 BİL 1005 AYRIK MATEMATİK VE MANTIK ZORUNLU 4 0 0 6
G 5 BİL 1007 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI ZORUNLU 2 2 0 4
G 6 FSH 0001 İLETİŞİM BECERİLERİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 MAT 1009 MATEMATİK I. ZORUNLU 4 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 BİL 1002 BİLGİSAYAR BİLİMLERİNE GİRİŞ II. ZORUNLU 4 0 0 7
B 3 BİL 1004 TEKNİK İNGİLİZCE II ZORUNLU 2 0 0 3
B 4 BİL 1006 DOĞRUSAL CEBİR VE SAYISAL GEOMETRİ ZORUNLU 4 0 0 6
B 5 İST 1202 İSTATİSTİK VE OLASILIK ZORUNLU 2 2 0 4
B 6 MAT 1010 MATEMATİK II. ZORUNLU 4 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BDE 1003 BEDEN EĞİTİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 GSH 1003 HALK OYUNLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 GSM 1003 MÜZİK SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 GSR 1003 RESİM SEÇMELİ 2 0 0 2
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BİL 2001 ALGORİTMALAR VE VERİ YAPILARI ZORUNLU 4 0 0 6
G 2 BİL 2003 SAYISAL ÇÖZÜMLEME ZORUNLU 4 0 0 6
G 3 BİL 2005 GÖRSEL PROGRAMLAMA DİLLERİ ZORUNLU 2 2 0 5
G 4 BİL 2007 BİLGİSAYAR MİMARİSİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 BİL 2009 ÇİZGE KURAMI ZORUNLU 4 0 0 6
G 6 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BİL 2002 NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA ZORUNLU 4 0 0 7
B 2 BİL 2004 VERİTABANI YÖNETİMİ ZORUNLU 2 2 0 5
B 3 BİL 2008 İŞLETİM SİSTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 BİL 2010 MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA ZORUNLU 4 0 0 7
B 5 İST 2202 ÇOK DEĞİŞKENLİ VERİ ANALİZİ ZORUNLU 2 2 0 5
B 6 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BİL 3003 VERİ MADENCİLİĞİNE GİRİŞ ZORUNLU 4 0 0 6
G 2 BİL 3007 ALGORİTMALARIN TASARIMI VE ANALİZİ ZORUNLU 4 0 0 6
G 3 BİL 3009 BULANIK MANTIK VE BULANIK KÜMELER ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BİL 3101 BİLGİSAYAR GRAFİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 BİL 3103 SAYISAL SİNYAL İŞLETME SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 BİL 3105 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 BİL 3107 KARAR DESTEK SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 BİL 3109 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 BİL 3111 YAZILIM PROJESİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 FİZ 3117 BİLGİSAYAR BİLİMLERİ İÇİN FİZİK I SEÇMELİ 3 0 0 5
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BİL 3002 BULANIK KARAR SİSTEMLERİ ZORUNLU 4 0 0 7
B 2 BİL 3006 KOMBİNATORYAL OPTİMİZASYON ZORUNLU 4 0 0 7
B 3 BİL 3008 WEB TABANLI PROGRAMLAMA ZORUNLU 4 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BİL 3102 METİN VE WEB MADENCİLİĞİNE GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 BİL 3104 SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 BİL 3108 ZAMAN SERİSİ MADENCİLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 BİL 3110 BİLİMSEL HESAPLAMA SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 BİL 3112 MAKİNE ÖĞRENİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 BİL 3114 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ İLKELERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 7 BİL 3122 KISIT PROGRAMLAMA SEÇMELİ 3 0 0 5
B 8 FİZ 3118 BİLGİSAYAR BİLİMLERİ İÇİN FİZİK II SEÇMELİ 3 0 0 5
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BİL 4007 BİTİRME PROJESİ ZORUNLU 2 0 0 8
G 2 BİL 4090 STAJ*** STAJ 0 0 0 8
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 14
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BİL 4101 BENZETİM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 BİL 4103 BİYOENFORMATİK SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 BİL 4105 SİSTEM ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 BİL 4107 BİLGİSAYAR OYUNLARI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 BİL 4109 ESNEK HESAPLAMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 BİL 4111 YAZILIM TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 BİL 4113 MOBİL PROGRAMLAMA SEÇMELİ 3 0 0 5
G 8 BİL 4115 YAZILIM SINAMA VE DOĞRULAMA SEÇMELİ 3 0 0 5
G 9 İST 4203 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 5
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BİL 4102 DAĞITIK ALGORİTMALAR SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 BİL 4104 UZMAN SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 BİL 4106 VERİ GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 BİL 4108 FİZİK SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 BİL 4110 BİLGİSAYAR AĞLARI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 BİL 4112 YAPAY ZEKA SEÇMELİ 3 0 0 5
B 7 BİL 4114 HESAPLAMA KURAMINA GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 8 İST 4202 AKTÜERYA VE RİSK YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 FSH 0002 MESLEKSEL DEĞERLER VE ETİK FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 2 FSH 0003 FELSEFE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 3 FSH 0004 BİLİM FELSEFESİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 4 FSH 0005 PSİKOLOJİYE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 5 FSH 0006 BİLİM TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 FSH 0007 KİŞİLERARASI ANLAŞMAZLIKLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 7 FSH 0008 GÜNLÜK YAŞAMDA BİLİM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 8 FSH 0009 ÇOKYÖNLÜ DÜŞÜNME FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 9 FSH 0010 DİSİPLİNLERARASILIK: BİLİM, SANAT, OYUN FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 10 FSH 0011 YARATICILIK, AR-GE, İNOVASYON FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 11 FSH 0012 GELECEK PLANLAMA VE STRATEJİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 12 FSH 0013 GENÇ GİRİŞİMCİLİK FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 13 FSH 0014 TÜRKİYENİN JEOPOLİTİĞİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 14 FSH 0015 KÜRESELLEŞME VE YENİ DÜNYA DÜZENİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 15 FSH 0016 ANADOLU UYGARLIKLARI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 16 FSH 0017 EGE KÜLTÜR TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 17 FSH 0018 MÜZE VE SANAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 18 FSH 0019 SÖYLEM ANALİZİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 19 FSH 0020 İŞLETME FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 20 FSH 0021 İKTİSAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 21 FSH 0022 MUHASEBE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 22 FSH 0023 PAZARLAMA FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 23 FSH 0024 TEMEL HUKUK FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 24 FSH 0025 PARA-BANKA FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 25 FSH 0026 TOPLAM KALİTE VE AKREDİTASYON FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 26 FSH 0027 TÜRK EĞİTİM TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 27 FSH 0028 DOĞANIN ŞİFALI ELİ, ÇİÇEKLİ BİTKİLER FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 28 FSH 0029 TEMEL BANKACILIK VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 29 FSH 0030 TEKNİK İNGİLİZCE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 30 FSH 0031 ÇEVİRİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 31 FSH 0032 METİN İNCELEME FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 32 FSH 0033 ANLAMBİLİMİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 33 FSH 0034 TERMİNOLOJİ VE TERMİNOGRAFİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 34 FSH 0035 FİNANSAL İKTİSAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 35 FSH 0036 EKONOMİK KÜRESELLEŞME FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 36 FSH 0037 YABANCI DİL RUSÇA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 37 FSH 0038 YABANCI DİL RUSÇA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 38 FSH 0040 KİMYA VE SANAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683) ve Fen Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının (http://web.deu.edu.tr/fen/pdf/DEUFEN_OSUE_2011.pdf) ilgili maddeleri uygulanır. Bölümümüzde ders geçme notu DD mezuniyet notu ise 2.00/4.00 dir.
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, 20 iş günü süreli stajını ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Efendi Nasiboğlu
Dokuz Eylül Üniversitesi
Fen Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü
Tınaztepe Kampüsü, Buca, 35280, İzmir-Türkiye
Tel: +90 (232) 301 9500
E-posta: efendi.nasibov@deu.edu.tr